Klaudia Tolman

Rysowanie kampanii reklamowej

Nary­so­wać moż­na wszyst­ko, o czym trą­bię nie od dziś. Ostat­nio w Pozna­niu (16.05.13) w ramach kofe­ren­cji B4KwB, mia­łam szan­sę stwo­rzyć gru­pie kil­ku­na­stu uczest­ni­ków oka­zję do tego, żeby wyko­rzy­stać myśle­nie wizu­al­ne do two­rze­nia kam­pa­nii rekla­mo­wych. Nie było to trud­ne zada­nie, bo uczest­ni­cy, wca­le nie potrze­bo­wa­li być prze­ko­ny­wa­ni! Od cze­go zaczę­li­śmy? Naj­pierw uwol­ni­li­śmy sobie swo­je wewnętrz­ne dziec­ko – zaser­wo­wa­łam uczest­ni­kom ćwiczenie […]

Rysowanie kampanii reklamowej Read More »

Odkrywcze rysowanie w grupie: zgamifikowana książka

16 kwiet­nia 2013 mia­łam oka­zję uczest­ni­czyć w spo­tka­niu Sto­wa­rzy­sze­nia Kon­sul­tan­tów i Tre­ne­rów Zarzą­dza­nia MATRIK. Pro­wa­dził je tym razem Grze­gorz Masz­kow­ski, Koor­dy­na­tor Mazo­wiec­kie­go MATRIKA, a temat szko­le­nia brzmiał „Zwięk­sza­nie docho­dów pod­czas kry­zy­su dzię­ki cichej burzy mózgów”. Jed­no z ćwi­czeń to było – cytu­jąc pół­i­ro­nicz­ny pro­gram Grze­go­rza: „Nud­ne” ćwi­cze­nie pole­ga­ją­ce na wyge­ne­ro­wa­nie kil­ku­set pomy­słów na zwięk­sza­nie docho­dów pod­czas kry­zy­su (…)” Pod­gru­pa, w której

Odkrywcze rysowanie w grupie: zgamifikowana książka Read More »

Jak narysować prezent dla Trzydziestolatka? (proces myślenia wizualnego Dana Roama)

Robie­nie pre­zen­tu rysun­ko­we­go dla oso­by, któ­rą znam, jest zde­cy­do­wa­nie naj­przy­jem­niej­szą for­mą obda­ro­wy­wa­nia rysun­kiem. Robie­nie pre­zen­tu rysun­ko­we­go, dla nie­zna­jo­me­go, któ­ry jest mi zna­ny tak, jak osiem­na­sto­wiecz­ne zwy­cza­je pochów­ko­we miesz­kań­ców Dżi­but­ti, jest z kolei więk­szym wyzwa­niem i nie­zwy­kle cie­ka­wym doświad­cze­niem. Oto histo­ria powsta­nia takie­go dru­gie­go pre­zen­tu: zle­ce­nia od moje­go kole­gi dla jego przy­ja­cie­la Mar­ci­na, któ­ry to skoń­czył nie­daw­no 32

Jak narysować prezent dla Trzydziestolatka? (proces myślenia wizualnego Dana Roama) Read More »

Zainspirowałam MapyMysli.com (wywiad)

Jakiś cza­su temu (a nawet w Walen­tyn­ki 2013!) Kata­rzy­na Żbi­kow­ska, autor­ka blo­ga MapyMysli.com, opu­bli­ko­wa­ła ze mną  wywiad ramach cyklu „Inspi­ra­to­rzy”. Publi­ku­ję tutaj jego czę­ścio­wy prze­druk (a tutaj możesz prze­czy­tać go w cało­ści). Roz­ma­wia­ły­śmy m.in. o tym, kim jest ryśli­ciel, jak wyglą­da mój zwy­kły dzień, jak powsta­ły moje Kla­Lam­bu­ry, o uwal­nia­niu wewnętrz­ne­go dziec­ka, radach dla począt­ku­ją­cych ryśli­cie­li oraz o pułap­ce słów „nie umiem rysować”

Zainspirowałam MapyMysli.com (wywiad) Read More »

Jak narysować piosenkę?

Zawsze wie­dzia­łam, że moż­na nary­so­wać WSZYSTKO, ale od wczo­raj we wszyst­kim mie­ści się tak­że rysun­ko­we two­rze­nie tek­stów pio­sen­ki! Kri­sti­na Vla­dy­ki­na, nie­praw­do­po­dob­nie pozy­tyw­na Couch­Sur­fer­ka, jest muzy­kiem, gra na gita­rze, śpie­wa, a w rodzin­nym Per­mie (Rosja), uczy przed­szko­la­ków muzy­ki i orga­ni­zu­je impre­zy w for­mie pre­zen­tów. Jak zoba­czy­łam jej pro­fil na CS, pisz­cza­łam z nie­do­wie­rza­nia nad tym, jak bar­dzo jest moją brat­nią duszą o tej

Jak narysować piosenkę? Read More »

(EN) TEDxWroclaw 2013 – Creative Badge Contest: RESULTS

(english ver­sion – see below) W cza­sie tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji TEDxW­roc­law (wciąż cze­ka­my na nagra­ne wystą­pie­nia, w tym moje :P) miał miej­sce kon­kurs na kre­atyw­ne bad­ge. Takie rze­czy – tyl­ko na TEDx’ie!  Zada­nie wybra­nia naj­bar­dziej kre­atyw­ne­go bad­ge­’a oka­za­ło się kar­ko­łom­ne! Mając udział w wymy­śla­niu tego ele­men­tu kon­fe­ren­cji oraz zga­dza­jąc się bycie jed­no­oso­bo­wym Jury, nie wie­dzia­łam na co się piszę… 😛 Kreatywność

(EN) TEDxWroclaw 2013 – Creative Badge Contest: RESULTS Read More »

Relacja z warsztatu «Zbuduj swój biznes kreatywnie i wizualnie (…)» 2013.04.06

6 kwiet­nia 2013 prze­pro­wa­dzi­łam czte­ro­go­dzin­ny warsz­tat przy współ­pra­cy z fir­mą STREAM Coaching Team „Zbu­duj swój biz­nes kre­atyw­nie i wizu­al­nie – pogłę­bio­ny warsz­tat budo­wa­nia wła­sne­go mode­lu biz­ne­so­we­go”. To już dru­gi warsz­tat pro­wa­dzo­ny na potrze­by pro­jek­tu «STRUMIEŃ KOBIECOŚCI wio­sna 2013′. Sło­wa, jakie bar­dzo subiek­tyw­nie koja­rzą mi się z prze­bie­giem warsz­ta­tu, to: burz­li­wie, nie­ty­po­wo, pra­co­wi­cie. Dlaczego?

Relacja z warsztatu «Zbuduj swój biznes kreatywnie i wizualnie (…)» 2013.04.06 Read More »

Prezent rysunkowy: album dla Maćka

Kto lubi dosta­wać pre­zen­ty? 😀 Ja, j, wybierz mnie! Ja lubię pre­zen­ty: zarów­no dosta­wać, ale też robić je samo­dziel­nie 🙂 Tu może­cie zna­leźć przy­kład pre­zen­tu, któ­ry przy­go­to­wa­łam dla odcho­dzą­ce­go z fir­my Mać­ka. Jak to zro­bi­łam? Z pomo­cą pozo­sta­łych pra­cow­ni­ków: pozbie­ra­łam wspo­mnie­nia, sko­ja­rze­nia, zasły­sza­ne histo­rie, zapro­jek­to­wa­łam je w zabaw­ne komik­sy i rysun­ki będą­ce każ­do­ra­zo­wo pew­ną cha­rak­te­ry­sty­ką czy oso­bo­wo­ścią Mać­ka, wydru­ko­wa­łam każ­dy rysu­nek na papie­rze foto­gra­ficz­nym i

Prezent rysunkowy: album dla Maćka Read More »

Relacja z warsztatu «Jak kreatywnie poszukiwać sposobów na biznes» 2013.03.23

23 mar­ca 2013 prze­pro­wa­dzi­łam czte­ro­go­dzin­ny warsz­tat przy współ­pra­cy z fir­mą STREAM Coaching Team „Jak kre­atyw­nie poszu­ki­wać pomy­słów na biz­nes”. Było kre­atyw­nie, kolo­ro­wo, pomy­sło­wo, emo­cjo­nal­nie & emo­cjo­nu­ją­co… a tak­że kobie­co! Poja­wi­ły się łzy wzru­sze­nia, uśmie­chy rado­ści, pomy­sły na nową dro­gę, reflek­sje o dro­dze dotych­cza­swej… Ja sama w trak­cie warsz­ta­tu doko­na­łam kil­ku odkryw­czych reflek­sji ogól­no­ży­cio­wych, oto one: 1. Kobie­ty są cało­ścią Nie­wia­ry­god­ne, jak kobie­ce życie

Relacja z warsztatu «Jak kreatywnie poszukiwać sposobów na biznes» 2013.03.23 Read More »

Relacja z «Kreatywne CV (2)» 26.03.2013

Dru­gie warsz­ta­ty „Kre­atyw­ne CV” odby­ły się 26 mar­ca 2013 (zobacz na Face­bo­oku) w Szko­le Wyż­szej Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej w ramach pro­jek­tu Star­tup w Karie­rę. Jak pra­co­wa­li­śmy? Poprzecz­kę posta­wi­łam uczest­ni­kom wyso­ko od same­go począt­ku 😀 Pierw­sze rysun­ko­we zada­nie pole­ga­ło na nary­so­wa­niu pre­zen­ta­cji sie­bie (wizy­tów­ka jako lodo­ła­macz) w for­mie jakie­goś wybra­ne­go przez sie­bie mode­lu. Uczest­ni­cy mie­li zawszeć na nim takie ele­men­ty jak: imię+nazwisko, ja pry­wat­nie, ja zawo­do­wo dotychczas,

Relacja z «Kreatywne CV (2)» 26.03.2013 Read More »

Wywiad w RodinTV

Co to jest myśle­nie wizu­al­ne? Po co nam myśle­nie wizu­al­ne? Jak wyko­rzy­stać zabaw­ne rysun­ki na szko­le­niach (albo wese­lach!)? Czym się róż­nię od innych tre­ne­rów? Jak sta­łam się tre­ne­rem myśle­niem wizu­al­ne­go? Odpo­wie­dzi na te (oraz inne) pyta­nia, znaj­dziesz w video-wywia­­dzie, jaki został ze mną prze­pro­wa­dzo­ny 12.03.2013 w RodinTV. Zapra­szam do obejrzenia! 😀

Wywiad w RodinTV Read More »

Kreatywne CV (1) – machina ruszyła!

Pierw­sze warsz­ta­ty „Kre­atyw­ne CV” odby­ły się 27 lute­go 2013 (zobacz na Face­bo­oku) w Szko­le Wyż­szej Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej w ramach pro­jek­tu Star­tup w Karie­rę. Było ener­ge­tycz­nie, kre­atyw­nie i odkryw­czo! Po warsz­ta­cie byłam prze­peł­nio­na kolej­ny­mi zapa­lo­ny­mi żaró­wecz­ka­mi w gło­wie i bar­dzo się cie­szę, że mia­łam w tym tylu towa­rzy­szy! Pomi­mo, że warsz­tat pla­no­wo miał trwać 3h, a dodat­ko­wo odby­wał się wie­czo­rem (co jest rów­no­znacz­ne z

Kreatywne CV (1) – machina ruszyła! Read More »

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.