dzieci

Jak efektywnie i szybko się uczyć poprzez myślenie wizualne? (PnŚ)

Otóż myly­pań­sto, byłam w tele­wi­zji. Nie uzna­ję tego za jakieś spe­cjal­ne osią­gnię­cie życio­we (bo więk­szym są dla mnie moje wystą­pie­nia na kon­fe­ren­cjach z serii TEDx, a poci­snę­łam tego już ze 3 sztu­ki). Ale uzna­ję to za cie­ka­wą przy­go­dę. Już raz byłam (lata temu w Ugo­to­wa­nych, o czym może­cie prze­czy­tać na blo­gu tutaj). Ale Ugo­to­wa­ni nie byli na żywo. A to wła­śnie ten czyn­nik …

Jak efek­tyw­nie i szyb­ko się uczyć poprzez myśle­nie wizu­al­ne? (PnŚ) Read More »

Jak zrobić kolorową, rysunkową ekotorbę

Moje wewnętrz­ne dziec­ko kur­czo­wo trzy­ma się mojej tra­dy­cji spra­wia­nia sobie samej pre­zen­tów z róż­nych oka­zji  🙂 Dla­te­go też na tego­rocz­ny Dzień Dziec­ka 2013 zro­bi­łam sobie rysun­ko­wą eko­tor­bę z jed­nym z moich ulu­bio­nych kalam­bu­rów wła­snych czy­li hasłem „Cicha woda brze­gi rwie”. Wie­rzę, że jaż­dy z Was jest w sta­nie sobie coś takie­go spra­wić samo­dziel­nie – z dowol­nej oka­zji! Moż­na oczy­wi­ście kupić tor­bę z goto­wym …

Jak zro­bić kolo­ro­wą, rysun­ko­wą eko­tor­bę Read More »

Im prościej, tym lepiej, czyli o prostocie rysunków

Z kate­go­rii wal­ki z wia­tra­ka­mi… … moją naj­częst­szą wal­ką jest radze­nie sobie z prze­ko­na­niem ludzi doro­słych brzmią­cym: ALE JA NIE UMIEM RYSOWAĆ! Na co dzień upra­wiam tę poko­jo­wą bata­lię bez uży­cia bro­ni, a jedy­nie sen­sow­nie brzmią­cych ćwi­czeń, któ­re nama­cal­nie i empi­rycz­nie dają oka­zję doświad­czyć doro­słym tkwią­cy w nich poten­cjał do ryso­wa­nia. Dla­cze­go za pomo­cą ĆWICZEŃ? Dla­te­go: Jako tre­ner, mam świa­do­mość, że …

Im pro­ściej, tym lepiej, czy­li o pro­sto­cie rysun­ków Read More »

Jak podtrzymać w dziecku radość z rysowania? (Michele Cassou)

Szo­ku­ją­ce kalam­bu­ry z dzieć­mi Pasję do obco­wa­nia z dzieć­mi odkry­łam dzię­ki pra­cy (12.2005−9.2006) w pry­wat­nym przed­szko­lu anglo­ję­zycz­nym (o tej i o moich innych pra­cach możesz prze­czy­tać w Pro­jek­cie 30:30) . Wcze­śniej nie mia­łam do tego oka­zji, ponie­waż w mojej rodzi­nie byłam zawsze naj­młod­sza i nie mia­łam mniej­szych od sie­bie człon­ków rodzi­ny do zaba­wia­nia i obser­wo­wa­nia. Pierw­sze Kalam­bu­ry z Dzieć­mi 18.05.2013 przez 3 godzi­ny mia­łam oka­zję …

Jak pod­trzy­mać w dziec­ku radość z ryso­wa­nia? (Miche­le Cas­sou) Read More »

Przewiń do góry