FACYLITACJA

Poza byciem tre­ne­rem jestem tak­że facy­li­ta­to­rem i to w dodat­ku facy­li­ta­to­rem wizu­al­nym (ba, nawet od roku 2020 mam na to ofi­cjal­ny papier, choć robię to od ok. 2013 roku! 😉). Co to za dziw­ne sło­wo i co to zna­czy? To zna­czy, że jestem kimś pomię­dzy tre­ne­rem (tre­ner ma wie­dzę i się nią dzie­li odpo­wia­da­jąc na pyta­nia uczest­ni­ków) a coachem (coach zada­je pyta­nia, bo cała „wie­dza” i wszyst­kie odpo­wie­dzi są w uczest­ni­kach). Pro­wa­dzę facy­li­to­wa­ne warsz­ta­ty, w cza­sie któ­rych (tyl­ko i aż!) stwa­rzam gru­pie jak naj­lep­sze warun­ki do reali­za­cji jakie­goś celu i dopro­wa­dzam gru­pę do wytwo­rze­nia war­to­ścio­wych rezul­ta­tów

Facy­li­ta­cja zespo­łu ExplainVisually.co

Współpracowałam z:

Co mówią o mnie klienci, (dla) których facylitowałam?

Z rów­nym zapa­łem uczę ludzi uży­wa­nia myśle­nia wizu­al­ne­go na warsz­ta­tach ale tak­że wcho­dzę w rolę prze­wod­ni­ka i facy­li­tu­ję róż­ne pro­ce­sy, w efek­cie któ­rych uczest­ni­cy wypra­co­wu­ją jako­ścio­we i przy­dat­ne dla nich rezul­ta­ty. Miód na moje facy­li­ta­tor­skie ser­ce widzieć ten ich zapał! 😍

Chcesz
facylitację?

Odezwij się

Formularz kontaktowy
Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych poda­nych w for­mu­la­rzu jest KREATOL Klau­dia Tol­man. Zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oraz Two­je upraw­nie­nia z tym zwią­za­ne opi­sa­ne są w poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Ta stro­na jest chro­nio­na przez reCAPT­CHA. Mają zasto­so­wa­nie Poli­ty­ka pry­wat­no­ści oraz Regu­la­min ser­wi­su Google. 
Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.