Jak nauczyć się robić notatki wizualne, czyli co ma sketchnoting do kulturystyki?

Naj­pierw masa, potem rzeź­ba  Naj­pierw masa, potem rzeź­ba – brzmi jed­na z zasad ćwi­cze­nia na siłow­ni powta­rza­na od lat przez kolej­ne poko­le­nia zapa­leń­ców kul­tu­ry­sty­ki. Nie­wy­klu­czo­ne, że z tą zło­tą myślą zetknął się rów­nież Allan Paivio – ame­ry­kań­ski psy­cho­log, któ­ry w latach 70. ubie­głe­go wie­ku opra­co­wał kon­cep­cję podwój­ne­go kodo­wa­nia, a godzi­ny spę­dzo­ne w uni­wer­sy­tec­kiej biblio­te­ce odre­ago­wy­wał, pod­no­sząc cię­ża­ry. Czym w ogó­le jest […]

Jak nauczyć się robić notatki wizualne, czyli co ma sketchnoting do kulturystyki? Read More »