Klaudia Tolman

Cyfrowy zapis graficzny w czasach zarazy

WSTĘP Coraz wię­cej firm inte­re­su­je się digi­tal gra­phic recor­din­giem (DGR), czy­li cyfro­wym zapi­sem gra­ficz­nym spo­tka­nia, któ­ry odby­wa się w cza­sie rze­czy­wi­stym. Wyni­ka to z tego, że szko­le­nia, kon­fe­ren­cje i spo­tka­nia biz­ne­so­we prze­nio­sły się do świa­ta inter­ne­tu. Nie byli­śmy do tego przy­zwy­cza­je­ni na aż tak maso­wą ska­lę, jaka ma miej­sce teraz za cza­sów koro­na­wi­ru­sa i z tru­dem przy­cho­dzi nam prze­sta­wie­nie …

Cyfro­wy zapis gra­ficz­ny w cza­sach zara­zy Read More »

Myślenie wizualne w OGRODZIE – 7 sposobów

To trze­ci odci­nek z serii „Myśle­nie wizu­al­ne w”. Mie­li­śmy już 5 przy­kła­dów uży­cia w medy­cy­nie i 10 przy­kła­dów uży­cia w domu (i miesz­ka­niu). Teraz pora na ogród (oraz domo­wą dżun­glę, czy­li rośli­ny w domu), czy­li coś, co mnie krę­ci od wio­sny 2019 jak kota laser. A nawet bar­dziej! Nasze czte­ry koty z cza­sem się męczą bie­ga­niem za czer­wo­nym laser­kiem. Ja zda­ję się mieć …

Myśle­nie wizu­al­ne w OGRODZIE – 7 spo­so­bów Read More »

Jak efektywnie i szybko się uczyć poprzez myślenie wizualne? (PnŚ)

Otóż myly­pań­sto, byłam w tele­wi­zji. Nie uzna­ję tego za jakieś spe­cjal­ne osią­gnię­cie życio­we (bo więk­szym są dla mnie moje wystą­pie­nia na kon­fe­ren­cjach z serii TEDx, a poci­snę­łam tego już ze 3 sztu­ki). Ale uzna­ję to za cie­ka­wą przy­go­dę. Już raz byłam (lata temu w Ugo­to­wa­nych, o czym może­cie prze­czy­tać na blo­gu tutaj). Ale Ugo­to­wa­ni nie byli na żywo. A to wła­śnie ten czyn­nik …

Jak efek­tyw­nie i szyb­ko się uczyć poprzez myśle­nie wizu­al­ne? (PnŚ) Read More »

Myślenie wizualne w DOMU – 10 sposobów

No i jak tam, sie­dzisz w domu (czy to z powo­du #koro­na­wi­rus, czy tak po pro­stu, bo w pra­cy z domu jesteś wyja­da­czem)? Prze­cho­dzę od razu do kon­kre­tów i w tym wpi­sie poka­zu­ję Ci – mając na uwa­dze ogól­no­pol­ski przy­mu­so­wy #home­of­fi­ce zwią­za­ny z kwa­ran­tan­ną COVID-19 – meto­dy na uła­twie­nie sobie życia w swo­ich domo­wych pro­gach przy pomo­cy banal­ne­go uży­cia myśle­nia wizu­al­ne­go. Sko­roś zawitał/​​a …

Myśle­nie wizu­al­ne w DOMU – 10 spo­so­bów Read More »

Myślenie wizualne w MEDYCYNIE – 5 sposobów

Czy wiesz, że zapo­mi­na­my od 29% do aż 72% tego, co mówi lekarz? W dodat­ku im wię­cej infor­ma­cji dosta­je­my na raz, tym wię­cej zapo­mi­na­my. Takie prze­ra­ża­ją­ce wyni­ki pły­ną z badań prof. Pete­ra Hout­sa (o któ­rych wię­cej tutaj). Co w świe­tle obec­nej pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa jest dopraw­dy przy­tła­cza­ją­ce… Jeśli bywasz u mnie na moim blo­gu ryśli­ciel­skim, wiesz, że lubię bawić …

Myśle­nie wizu­al­ne w MEDYCYNIE – 5 spo­so­bów Read More »

Co robić, gdy masz pustkę w głowie? [#CaseStudy #2: TŁO]

Czę­sto pod­kre­ślam na moich szko­le­niach, że: Myśle­nie wizu­al­ne to narzę­dzie słu­żą­ce MYŚLENIU. To ozna­cza w prak­ty­ce, że jak cze­goś nie wiem, nie mam na coś pomy­słu, nie wiem od cze­go zacząć, to zaczy­nam ryso­wać. Roz­pla­no­wu­ję. Testu­ję. Pró­bu­ję. Wte­dy wsku­tek ryso­wa­nia i ruchu ręką poja­wia­ją się zaląż­ki myśli i kon­kret­ne pomy­sły. Pierw­szy pomysł. I dru­gi… I trze­ci…! Aż wresz­cie docho­dzę …

Co robić, gdy masz pust­kę w gło­wie? [#Case­Stu­dy #2: TŁO] Read More »

Dwie styczniowe trąbki czyli #CudownikInaczej (podsumowanie 2020.01)

Ej, robi­cie pod­su­mo­wa­nia mie­sią­ca? To jest coś, do cze­go mam wiel­ką sła­bość i bar­dzo lubię to robić. Robi­łam to swe­go cza­su na papie­rze na luź­nych kart­kach (na pod­sta­wie moich codzien­nych rysun­ków z Cudow­ni­ka), potem w jakimś jed­nym note­sie A4, potem na iPa­dzie w apli­ka­cji Pro­cre­ate (cze­go efek­tem są dwa wpi­sy na moim blo­gu, o czerw­cu 2019 oraz o lip­cu 2019), a potem… …

Dwie stycz­nio­we trąb­ki czy­li #Cudow­ni­kI­na­czej (pod­su­mo­wa­nie 2020.01) Read More »

Pochłonięte książki, czyli #KącikZaczytanegoTolmixa w 2019

Koniec roku to czas sztam­po­wych pod­su­mo­wań i robie­nia list wsze­la­kich. W natu­rze mojej leży raczej cho­dze­nie w kontrze do więk­szo­ści maso­wych nur­tów spo­łecz­nych, ale robie­nie zarów­no pod­su­mo­wań, jak i pla­nów cenię sobie moc­no i bun­to­wać się prze­ciw­ko temu nie zamie­rzam. Bo widzę w takich zesta­wie­niach wiel­ką przy­dat­ność dla samej sie­bie. Stąd też ten wpis z pod­su­mo­wa­niem prze­czy­ta­nych prze­ze mnie w 2019 roku ksią­żek, któ­ry pier­wot­nie umie­ści­łam na swo­im pry­wat­nym Face­bo­oku, ale wrzu­cam tak­że do swo­je­go przy­tul­ne­go i pach­ną­ce­go cyna­mo­nem, miło­ścią i rado­ścią z życia zakąt­ka na blo­gu.

69 czyli 6 wystąpień na 9 lat mojego ryślicielstwa

Wstęp: Kie­dy byłam dzie­cia­kiem, pasja­mi bawi­łam się w akto­recz­kę i odgry­wa­łam sce­ny ze zna­nych mi fil­mów (ot, z takich dziew­czę­cych to był np. „Kiler”, #memo­ry­fajf, #sia­ra­iw­szyst­ko­ja­sne czy też – nie w peł­ni prze­ze mnie wów­czas rozu­mia­ne – wystą­pie­nia komi­ków tam­tych cza­sów, czy­li Jerze­go Kry­sza­ka czy ugnia­ta­ją­ce­go plu­szo­we oko misia Mar­ci­na Dań­ca). Naśla­do­wa­łam, paro­dio­wa­łam, wygłu­pia­łam się i jak pew­nie zna­ko­mi­ta więk­szość …

69 czy­li 6 wystą­pień na 9 lat moje­go ryśli­ciel­stwa Read More »

Przewiń do góry