Klaudia Tolman

Najczęstsze wyzwania wizualizacyjne – przykłady z moich Konsultacji (Indy)wizualnych

Nie­mal wszy­scy wie­my, że żyje­my w bar­dzo wizu­al­nym świe­cie i że nasza komu­ni­ka­cja (czy to komu­ni­ka­cja wewnętrz­na z pra­cow­ni­ka­mi, czy zewnętrz­na z naszy­mi odbior­ca­mi i klien­ta­mi) powin­na być moż­li­wie naj­bar­dziej wizu­al­na.  No i super: na bar­dzo ogól­nym i teo­re­tycz­nym pozio­mie to jest bar­dzo jasne. A do tego bar­dzo łatwo to powie­dzieć. Zde­cy­do­wa­nie trud­niej zro­bić. Zazwy­czaj pro­ble­my poja­wia­ją się, gdy zabie­ra­my się za szcze­gó­ły… Problemy […]

Najczęstsze wyzwania wizualizacyjne – przykłady z moich Konsultacji (Indy)wizualnych Read More »

Jak nauczyć się robić notatki wizualne, czyli co ma sketchnoting do kulturystyki?

Naj­pierw masa, potem rzeź­ba  Naj­pierw masa, potem rzeź­ba – brzmi jed­na z zasad ćwi­cze­nia na siłow­ni powta­rza­na od lat przez kolej­ne poko­le­nia zapa­leń­ców kul­tu­ry­sty­ki. Nie­wy­klu­czo­ne, że z tą zło­tą myślą zetknął się rów­nież Allan Paivio – ame­ry­kań­ski psy­cho­log, któ­ry w latach 70. ubie­głe­go wie­ku opra­co­wał kon­cep­cję podwój­ne­go kodo­wa­nia, a godzi­ny spę­dzo­ne w uni­wer­sy­tec­kiej biblio­te­ce odre­ago­wy­wał, pod­no­sząc cię­ża­ry. Czym w ogó­le jest

Jak nauczyć się robić notatki wizualne, czyli co ma sketchnoting do kulturystyki? Read More »

Jak rysować prosto, minimalistycznie i esencjonalnie (à la Ryślicielka®)

Ryso­wać każ­dy umie. Powta­rzam to cią­gle, więc jeśli śle­dzisz mnie regu­lar­nie, z pew­no­ścią już to wiesz. Dla­cze­go więc cho­ciaż­by nie każ­dy two­rzy tre­ści do social mediów wła­sno­ręcz­nie? Dla­te­go, że nie o samą umie­jęt­ność ryso­wa­nia cho­dzi, a o to JAK RYSOWAĆ, by prze­ka­zać komu­ni­kat.  “Con­tent poprze­dza design. Design przy bra­ku con­ten­tu nie jest desi­gnen, a jedy­nie deko­ra­cją”  – pisał Jeffrey

Jak rysować prosto, minimalistycznie i esencjonalnie (à la Ryślicielka®) Read More »

NIE UMIEM RYSOWAĆ – jak zmienić to przekonanie? (3z3)

Ten arty­kuł skła­da się z trzech czę­ści (ta jest trze­cia, ostat­nia ). Chcesz wró­cić do pierw­szych odcin­ków? » Wróć do czę­ści PIERWSZEJ  » Wróć do czę­ści DRUGIEJ 3. I to “nie­szczę­sne ryso­wa­nie” Trze­cia część naszej wypo­wie­dzi to sama czyn­ność, o któ­rej roz­ma­wia­my, czy­li ryso­wa­nie. Cze­go nie umiem? No jasne, że ryso­wać. A czym jest ryso­wa­nie? Wiki­pe­dia kla­sy­fi­ku­je to bez­dy­sku­syj­nie jako

NIE UMIEM RYSOWAĆ – jak zmienić to przekonanie? (3z3) Read More »

NIE UMIEM RYSOWAĆ – jak zmienić to przekonanie? (2z3)

Ten arty­kuł skła­da się z trzech czę­ści (ta jest dru­ga).  » Wróć do czę­ści PIERWSZEJ « 2. Umiem czy nie umiem (w ryso­wa­nie)? – oto jest pyta­nie! Dru­gą czę­ścią nasze­go prze­ko­na­nia wypo­wia­da­ne­go czę­sto przy oka­zji ryso­wa­nia jest odnie­sie­nie się do „umie­nia” (umiem /​​ nie umiem, potra­fię /​​ nie potra­fię) albo bra­ku wie­dzy. Wygła­sza­my świa­tu dekla­ra­cję o bra­ku naszej umiejętności

NIE UMIEM RYSOWAĆ – jak zmienić to przekonanie? (2z3) Read More »

NIE UMIEM RYSOWAĆ – jak zmienić to przekonanie? (1z3)

Ponie­waż odpo­wiedź na pyta­nie zawar­te w tytu­le arty­ku­łu (jak zmie­nić swo­je nega­tyw­ne prze­ko­na­nia na temat ryso­wa­nia) jest zbyt dłu­ga i zbyt zło­żo­na, by się zmie­ści­ła w jed­nym krót­kim poście, podzie­li­łam arty­kuł na trzy czę­ści. Czy­tasz wla­śnie pierw­szą z nich   Ryso­wa­nie a nie ryso­wa­nie, oto jest pyta­nie O „nie­umie­niu” ryso­wa­nia pisa­łam już kil­ka razy m. in. w tych oko­­ło-rysu­n­ko­­wych postach: Jeśli

NIE UMIEM RYSOWAĆ – jak zmienić to przekonanie? (1z3) Read More »

Co jeśli nie umiesz rysować (cz.1)? Użyj GG!

Gdy­bym dosta­wa­ła 5 zło­tych za każ­dym razem, kie­dy sły­szę od uczest­ni­ków na począt­ku moich szko­leń (albo po pro­stu od inter­nau­tów) zwrot „nie umiem ryso­wać”, jeź­dzi­ła­bym już Mustan­giem albo innym kabrio­le­tem (jest to prze­wrot­ny żart dla wąskiej gru­py ludzi zna­ją­cych pew­ne szcze­gó­ły z moje­go życia oso­bi­ste­go). Ja w listo­pa­dzie 2015 wypa­tru­ją­ca Mustan­ga w nie swo­im Gar­bu­sie (foto by Pau­li­na Korczak,

Co jeśli nie umiesz rysować (cz.1)? Użyj GG! Read More »

EFEKTYWNOŚĆ w domu a myślenie wizualne (8 sposobów)

Jak popra­wić swo­ją efek­tyw­ność domo­wą i uspraw­nić swo­ją codzien­ność z wyko­rzy­sta­niem bar­dzo pro­stych zabie­gów z dzie­dzi­ny myśle­nia wizu­al­ne­go i komu­ni­ka­cji wizu­al­nej? Pro­szę bar­dzo. Poni­żej 8 spo­so­bów, któ­re sama sto­su­ję!   1. Kate­go­ry­zo­wa­nie i ozna­cza­nie poży­wie­nia Kto zaczął kie­dyś goto­wać maka­ron, a potem już w trak­cie goto­wa­nia grze­bał w śmiet­ni­ku w poszu­ki­wa­niu opa­ko­wa­nia, na któ­rym było napi­sa­ne ILE MINUT się go wła­ści­wie gotu­je – niech pierwszy

EFEKTYWNOŚĆ w domu a myślenie wizualne (8 sposobów) Read More »

Czego uczy nas książka Mały Książę o rysowaniu i kreatywności?

Po lek­tu­rę Małe­go Księ­cia Anto­ine­’a de Saint-Exu­­péry się­gnę­łam po latach w stycz­niu 2021 (jeśli cie­ka­wi Cię, co jesz­cze czy­tam, prze­czy­ta­łam, chcę prze­czy­tać albo dostać w pre­zen­cie – zaj­rzyj na mój pro­fil na GoodRe­ads 😉). Ponie­waż jestem tre­ner­ką myśle­nia wizu­al­ne­go i pra­cu­ję na co dzień z doro­sły­mi w zakre­sie ich kre­atyw­no­ści oraz języ­ka wizu­al­ne­go, to Mały Ksią­żę to dla mnie lektura

Czego uczy nas książka Mały Książę o rysowaniu i kreatywności? Read More »

Aplikacje, narzędzia i strony wspierające język wizualny

Apli­ka­cji i stron, któ­re mogą Cię wspo­móc w Two­jej codzien­nej pra­cy za spra­wą wizu­al­nej komu­ni­ka­cji, jest bar­dzo dużo. W tym wpi­sie poka­żę Ci mój subiek­tyw­ny (oraz nie­peł­ny!) wybór kil­ku­na­stu narzę­dzi, któ­re wesprą Two­ją prak­ty­kę myśle­nia wizu­al­ne­go nie­za­leż­nie od tego, czy pra­cu­jesz zdal­nie, czy nie. Co Cię tutaj cze­ka? Dowiesz się, jak możesz użyć smart­fo­na albo lap­to­pa do wspar­cia swo­jej pracy

Aplikacje, narzędzia i strony wspierające język wizualny Read More »

Cyfrowy zapis graficzny w czasach zarazy

WSTĘP Coraz wię­cej firm inte­re­su­je się digi­tal gra­phic recor­din­giem (DGR), czy­li cyfro­wym zapi­sem gra­ficz­nym spo­tka­nia, któ­ry odby­wa się w cza­sie rze­czy­wi­stym. Wyni­ka to z tego, że szko­le­nia, kon­fe­ren­cje i spo­tka­nia biz­ne­so­we prze­nio­sły się do świa­ta inter­ne­tu. Nie byli­śmy do tego przy­zwy­cza­je­ni na aż tak maso­wą ska­lę, jaka ma miej­sce teraz za cza­sów koro­na­wi­ru­sa i z tru­dem przy­cho­dzi nam przestawienie

Cyfrowy zapis graficzny w czasach zarazy Read More »

Myślenie wizualne w OGRODZIE – 7 sposobów

To trze­ci odci­nek z serii „Myśle­nie wizu­al­ne w…”. Mie­li­śmy już 5 przy­kła­dów uży­cia w medy­cy­nie i 10 przy­kła­dów uży­cia w domu (i miesz­ka­niu). Teraz pora na ogród (oraz domo­wą dżun­glę, czy­li rośli­ny w domu), czy­li coś, co mnie krę­ci od wio­sny 2019 jak kota laser. A nawet bar­dziej! Nasze czte­ry koty z cza­sem się męczą bie­ga­niem za czer­wo­nym laser­kiem. Ja zda­ję się mieć

Myślenie wizualne w OGRODZIE – 7 sposobów Read More »

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.