Klaudia Tolman

Jak rysować prosto, minimalistycznie i esencjonalnie (à la Ryślicielka®)

Ryso­wać każ­dy umie. Powta­rzam to cią­gle, więc jeśli śle­dzisz mnie regu­lar­nie, z pew­no­ścią już to wiesz. Dla­cze­go więc cho­ciaż­by nie każ­dy two­rzy tre­ści do social mediów wła­sno­ręcz­nie? Dla­te­go, że nie o samą umie­jęt­ność ryso­wa­nia cho­dzi, a o to JAK RYSOWAĆ, by prze­ka­zać komu­ni­kat.  “Con­tent poprze­dza design. Design przy bra­ku con­ten­tu nie jest desi­gnen, a jedy­nie deko­ra­cją”  – pisał Jeffrey …

Jak ryso­wać pro­sto, mini­ma­li­stycz­nie i esen­cjo­nal­nie (à la Ryśli­ciel­ka®) Read More »

NIE UMIEM RYSOWAĆ – jak zmienić to przekonanie?

O „nie­umie­niu” ryso­wa­nia pisa­łam już kil­ka razy m. in. w tych postach: Jeśli twier­dzisz, że nie umiesz (i koniec krop­ka, nie dasz się prze­ko­nać!), to możesz prze­czy­tać ten blog post o gotow­cach oraz gra­fi­ce seman­tycz­nej (bo mimo, że „nie umiesz”, to nadal możesz wizu­ali­zo­wać bez ryso­wa­nia); W poście o tym, cze­go może­my się nauczyć z lek­tu­ry Małe­go Księ­cia (jest …

NIE UMIEM RYSOWAĆ – jak zmie­nić to prze­ko­na­nie? Read More »

Co jeśli nie umiesz rysować (cz.1)? Użyj GG!

Gdy­bym dosta­wa­ła 5 zło­tych za każ­dym razem, kie­dy sły­szę od uczest­ni­ków na począt­ku moich szko­leń (albo po pro­stu od inter­nau­tów) zwrot „nie umiem ryso­wać”, jeź­dzi­ła­bym już Mustan­giem albo innym kabrio­le­tem (jest to prze­wrot­ny żart dla wąskiej gru­py ludzi zna­ją­cych pew­ne szcze­gó­ły z moje­go życia oso­bi­ste­go). Ja w listo­pa­dzie 2015 wypa­tru­ją­ca Mustan­ga w nie swo­im Gar­bu­sie (foto by Pau­li­na Korczak, …

Co jeśli nie umiesz ryso­wać (cz.1)? Użyj GG! Read More »

EFEKTYWNOŚĆ w domu a myślenie wizualne (8 sposobów)

Jak popra­wić swo­ją efek­tyw­ność domo­wą i uspraw­nić swo­ją codzien­ność z wyko­rzy­sta­niem bar­dzo pro­stych zabie­gów z dzie­dzi­ny myśle­nia wizu­al­ne­go i komu­ni­ka­cji wizu­al­nej? Pro­szę bar­dzo. Poni­żej 8 spo­so­bów, któ­re sama sto­su­ję!   1. Kate­go­ry­zo­wa­nie i ozna­cza­nie poży­wie­nia Kto zaczął kie­dyś goto­wać maka­ron, a potem już w trak­cie goto­wa­nia grze­bał w śmiet­ni­ku w poszu­ki­wa­niu opa­ko­wa­nia, na któ­rym było napi­sa­ne ILE MINUT się go wła­ści­wie gotu­je – niech pierwszy …

EFEKTYWNOŚĆ w domu a myśle­nie wizu­al­ne (8 spo­so­bów) Read More »

Czego uczy nas książka Mały Książę o rysowaniu i kreatywności?

Po lek­tu­rę Małe­go Księ­cia Anto­ine­’a de Saint-Exu­­péry się­gnę­łam po latach w stycz­niu 2021 (jeśli cie­ka­wi Cię, co jesz­cze czy­tam, prze­czy­ta­łam, chcę prze­czy­tać albo dostać w pre­zen­cie – zaj­rzyj na mój pro­fil na GoodRe­ads 😉). Ponie­waż jestem tre­ner­ką myśle­nia wizu­al­ne­go i pra­cu­ję na co dzień z doro­sły­mi w zakre­sie ich kre­atyw­no­ści oraz języ­ka wizu­al­ne­go, to Mały Ksią­żę to dla mnie lektura …

Cze­go uczy nas książ­ka Mały Ksią­żę o ryso­wa­niu i kre­atyw­no­ści? Read More »

Aplikacje, narzędzia i strony wspierające język wizualny

Apli­ka­cji i stron, któ­re mogą Cię wspo­móc w Two­jej codzien­nej pra­cy za spra­wą wizu­al­nej komu­ni­ka­cji, jest bar­dzo dużo. W tym wpi­sie poka­żę Ci mój subiek­tyw­ny (oraz nie­peł­ny!) wybór kil­ku­na­stu narzę­dzi, któ­re wesprą Two­ją prak­ty­kę myśle­nia wizu­al­ne­go nie­za­leż­nie od tego, czy pra­cu­jesz zdal­nie, czy nie. Co Cię tutaj cze­ka? Dowiesz się, jak możesz użyć smart­fo­na albo lap­to­pa do wspar­cia swo­jej pracy …

Apli­ka­cje, narzę­dzia i stro­ny wspie­ra­ją­ce język wizu­al­ny Read More »

Cyfrowy zapis graficzny w czasach zarazy

WSTĘP Coraz wię­cej firm inte­re­su­je się digi­tal gra­phic recor­din­giem (DGR), czy­li cyfro­wym zapi­sem gra­ficz­nym spo­tka­nia, któ­ry odby­wa się w cza­sie rze­czy­wi­stym. Wyni­ka to z tego, że szko­le­nia, kon­fe­ren­cje i spo­tka­nia biz­ne­so­we prze­nio­sły się do świa­ta inter­ne­tu. Nie byli­śmy do tego przy­zwy­cza­je­ni na aż tak maso­wą ska­lę, jaka ma miej­sce teraz za cza­sów koro­na­wi­ru­sa i z tru­dem przy­cho­dzi nam przestawienie …

Cyfro­wy zapis gra­ficz­ny w cza­sach zara­zy Read More »

Myślenie wizualne w OGRODZIE – 7 sposobów

To trze­ci odci­nek z serii „Myśle­nie wizu­al­ne w…”. Mie­li­śmy już 5 przy­kła­dów uży­cia w medy­cy­nie i 10 przy­kła­dów uży­cia w domu (i miesz­ka­niu). Teraz pora na ogród (oraz domo­wą dżun­glę, czy­li rośli­ny w domu), czy­li coś, co mnie krę­ci od wio­sny 2019 jak kota laser. A nawet bar­dziej! Nasze czte­ry koty z cza­sem się męczą bie­ga­niem za czer­wo­nym laser­kiem. Ja zda­ję się mieć …

Myśle­nie wizu­al­ne w OGRODZIE – 7 spo­so­bów Read More »

Jak efektywnie i szybko się uczyć poprzez myślenie wizualne? (PnŚ)

Otóż myly­pań­sto, byłam w tele­wi­zji. Nie uzna­ję tego za jakieś spe­cjal­ne osią­gnię­cie życio­we (bo więk­szym są dla mnie moje wystą­pie­nia na kon­fe­ren­cjach z serii TEDx, a poci­snę­łam tego już 3 sztu­ki). Ale uzna­ję to za cie­ka­wą przy­go­dę. Już raz byłam (lata temu w Ugo­to­wa­nych, o czym może­cie prze­czy­tać na blo­gu tutaj). Ale Ugo­to­wa­ni nie byli na żywo. A to wła­śnie ten czyn­nik „naży­wo­ści” …

Jak efek­tyw­nie i szyb­ko się uczyć poprzez myśle­nie wizu­al­ne? (PnŚ) Read More »

Myślenie wizualne w DOMU – 10 sposobów

No i jak tam, sie­dzisz w domu (czy to z powo­du #koro­na­wi­rus, czy tak po pro­stu, bo w pra­cy z domu jesteś wyja­da­czem)? Prze­cho­dzę od razu do kon­kre­tów i w tym wpi­sie poka­zu­ję Ci – mając na uwa­dze ogól­no­pol­ski przy­mu­so­wy #home­of­fi­ce zwią­za­ny z kwa­ran­tan­ną COVID-19 – meto­dy na uła­twie­nie sobie życia w swo­ich domo­wych pro­gach przy pomo­cy banal­ne­go uży­cia myśle­nia wizu­al­ne­go.  Sko­roś zawitał/​​a …

Myśle­nie wizu­al­ne w DOMU – 10 spo­so­bów Read More »

Myślenie wizualne w MEDYCYNIE – 5 sposobów

Czy wiesz, że zapo­mi­na­my od 29% do aż 72% tego, co mówi lekarz?   W dodat­ku im wię­cej infor­ma­cji dosta­je­my na raz, tym wię­cej zapo­mi­na­my. Takie prze­ra­ża­ją­ce wyni­ki pły­ną z badań prof. Pete­ra Hout­sa (o któ­rych wię­cej tutaj). Co w świe­tle obec­nej pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa jest dopraw­dy przy­tła­cza­ją­ce…(rysu­nek z naszej agen­cyj­nej stro­ny www.ExplainVisually.co) Jeśli bywasz u mnie na moim blo­gu ryśli­ciel­skim, wiesz, że …

Myśle­nie wizu­al­ne w MEDYCYNIE – 5 spo­so­bów Read More »

Co robić, gdy masz pustkę w głowie? [#CaseStudy #2: TŁO]

Czę­sto pod­kre­ślam na moich szko­le­niach, że: Myśle­nie wizu­al­ne to narzę­dzie słu­żą­ce MYŚLENIU. To ozna­cza w prak­ty­ce, że jak cze­goś nie wiem, nie mam na coś pomy­słu, nie wiem od cze­go zacząć, to zaczy­nam ryso­wać. Roz­pla­no­wu­ję. Testu­ję. Pró­bu­ję. Wte­dy wsku­tek ryso­wa­nia i ruchu ręką poja­wia­ją się zaląż­ki myśli i kon­kret­ne pomy­sły. Pierw­szy pomysł. I dru­gi… I trze­ci…! Aż wresz­cie docho­dzę do czegoś, …

Co robić, gdy masz pust­kę w gło­wie? [#Case­Stu­dy #2: TŁO] Read More »

Przewiń do góry