Sale!

Szkolenia online – poziom 1 i 2 (pakiet)

Original price was: 898,00 zł.Current price is: 719,00 zł.

Poprzednia najniższa cena: 719,00 .

Brak w magazynie

Powiadom mnie o dostępności

ONLINE – Ryślenie, czyli myślenie wizualne dla każdego – poziom 1

Jeże­li:

 • pra­cu­jesz w kor­po­ra­cji i jesteś znu­dzo­ny nie­cie­ka­wy­mi pre­zen­ta­cja­mi i PowerPointem,
 • jesteś mena­ge­rem i kie­ru­jesz ludź­mi, komu­ni­ku­jesz się z nimi i chcesz to robić jesz­cze lepiej, sku­tecz­niej, bar­dziej wyraziście
 • masz wła­sną fir­mę lub star­tup; jesteś w trak­cie jakiejś zmiany/​osobistej trans­for­ma­cji i chcesz wyko­rzy­stać w tym myśle­nie wizualne,
 • jesteś tre­ne­rem i uczysz innych ludzi, chcesz lepiej prze­ka­zy­wać wie­dzę, uatrak­cyj­nić swój warsz­tat, stać się bar­dziej kon­ku­ren­cyj­ny i lepiej zapamiętywany,
 • jesteś stu­den­tem, uczysz się i chcesz to robić jesz­cze bar­dziej efektywnie,
 • chcesz zdo­być umie­jęt­ność, któ­ra przy­da się wszę­dzie (na spo­tka­niu ze zna­jo­my­mi, w pra­cy, pod­czas zaba­wy z dziećmi)

… to mam na to spo­sób! Stań się rysun­ko­wym cza­ro­dzie­jem i rysuj tak, jak nigdy tego nie robi­łeś! Nauczę Cię w jaki spo­sób wyko­rzy­stać myśle­nie wizu­al­ne w życiu codzien­nym – w domu, w pra­cy, w szko­le – wszędzie!

PROGRAM

Dzień 1 (6 maja, godz. 15:00 – 18:00, środa)

1. 3 w 1 – przed­sta­wie­nie agen­dy 3‑dniowego szko­le­nia + przed­sta­wie­nie się tre­ner­ki (rysun­ko­we!) + eks­pe­ry­ment poka­zu­ją­cy sku­tecz­ność myśle­nia wizualnego
2. budu­je­my rysun­ko­wy kon­trakt (we współ­two­rzo­nym Muralu)
3. ćwi­cze­nie „Ja w rysun­ku 1.0” – pozna­je­my się rysun­kiem przy pomo­cy m.in. Pytaj­nia­ków (rysu­je­my swo­je auto­pre­zen­ta­cje a chęt­ni poka­zu­ją je w ZOOMie)
4. zebra­nie ocze­ki­wań (w Mura­lu) na pod­sta­wie wła­śnie wyko­na­nych rysun­ków uczestników
5. Pro­ces Myśle­nia Wizu­al­ne­go Dana Roama jako pomoc przy ryso­wa­niu… czegokolwiek!

Dzień 2 (7 maja, godz. 15:00 – 18:00, czwartek)

1. Mini wykład pt. „Dla­cze­go war­to uży­wać myśle­nia wizu­al­ne­go. I jak poma­ga nam w tym ryśli­ciel­ski Model Umie­jęt­no­ści PET?”, z któ­re­go uczest­ni­cy robią notat­kę rysun­ko­wą (sketch­no­ting)
2. Wnio­ski ze sketch­no­tin­gu uczestników
3. „SWOJAK”, czy­li kurs ryso­wa­nia poka­zu­ją­cy jak ryso­wać, w tym: 2 tech­ni­ki ryso­wa­nia (któ­ry­mi da się nary­so­wać wszyst­ko), a poza tym:
• ryso­wa­nie kształtów,
• przedmiotów,
• zwierząt,
• ludzi,
• emocji
• pojęć abs­trak­cyj­nych (6 technik),
• oraz meto­dy łącze­nia tego wszyst­kie­go w całość (pojem­ni­ki, łącz­ni­ki, tło, sche­ma­ty, meta­fo­ry itd.)

Dzień 3 (8 maja, godz. 15:00 – 18:00, piątek)

1. Budu­je­my swój bank ikon, czy­li zaba­wa w inter­ne­to­wą (acz legal­ną!) „Twór­czą Kra­dzież” zgod­ną z ideą lan­so­wa­ną przez Austi­na Kleona
2. GDZIE, KIEDY i JAK to teraz wszyst­ko wyko­rzy­stać? „Ska­la wizu­al­no­ści” porząd­ku­ją­ca pro­por­cje tek­stu do wizu­ali­za­cji i moż­li­wy pin­dy­lion zastosowań
3. Two­rzy­my swój wła­sny autor­ski rysu­nek wg wła­sne­go pomysłu
4. Fuc­kUp mana­ge­ment (zarzą­dza­nie wto­pą), czy­li jak sobie radzić, kie­dy omsknie nam się ręka?
5. Pod­su­mo­wa­nie 3 dni szkolenia
6. Ćwi­cze­nie „Ja w rysun­ku 2.0” – czy­li doda­je­my do naszej pierw­szej szko­le­nio­wej notat­ki nowo pozna­ne sztucz­ki i patenty
7. Meta­fo­rycz­na (i wizu­al­na) rund­ka końcowa

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Uczest­nik po warsztatach:

 • wie, dla­cze­go war­to korzy­stać z myśle­nia wizu­al­ne­go w życiu, biz­ne­sie i edukacji,
 • korzy­sta z pod­sta­wo­wych 5 ele­men­tów rysun­ko­wych, z któ­rych może nary­so­wać prak­tycz­nie wszystko,
 • rysu­je czło­wie­ka na przy­naj­mniej 3 sposoby,
 • sto­su­je sztucz­ki rysun­ko­we poka­zu­ją­ce efek­ty 3D, ruch oraz emocje,
 • potra­fi samo­dziel­nie zapro­jek­to­wać oraz wyko­nać rysun­ko­wą, sku­tecz­ną i czy­tel­ną notatkę,
 • rozu­mie, że mniej na rysun­ku zna­czy więcej,
 • wie, że ryso­wa­nie to nie tyl­ko spo­sób na pod­nie­sie­nie efek­tyw­no­ści oso­bi­stej, ale tak­że nie­zła zabawa

ONLINE – Ryślenie, czyli myślenie wizualne dla każdego – poziom 2

Jeże­li:

 • uczest­ni­czy­łeś szko­le­niu z Ryśle­nia na pozio­mie 1 (wymóg konieczny)
 • chcesz jesz­cze bar­dziej zgłę­bić taj­ni­ki myśle­nia wizualnego
 • czu­jesz, że tak się wkrę­ci­łeś w ryso­wa­nie, że jed­no szko­le­nie to za mało i chcesz myśleć wizu­al­nie na bar­dziej zaawan­so­wa­nym poziomie
 • potrze­bu­jesz doszko­le­nia tech­nik z poprzed­nich zajęć
 • chcesz popra­co­wać nad pla­no­wa­niem prze­strze­ni a nawet spó­bo­wać jak to jest robić gra­phic recording!
 • tak Ci się podo­ba­ło poprzed­nie szko­le­nie, że ze znie­cier­pli­wie­niem prze­bie­rasz noga­mi, żeby móc roz­wi­jać zdo­by­te umiejętności

… to mam dobre wie­ści! Będziesz miał taką moż­li­wość na tym szko­le­niu, na któ­rym poka­żę Ci kolej­ny poziom wta­jem­ni­cze­nia wizualnego 😀

PROGRAM

Dzień 1 (3 czerwca, godz. 15:00 – 18:00, środa)

 1. (15 min) Wpro­wa­dze­nie: przed­sta­wie­nie agen­dy 3‑dniowego szko­le­nia + rysun­ko­we przed­sta­wie­nie się tre­ner­ki, w tym odpo­wiedź na pyta­nie „co nowe­go umiem w myśle­nie wizualne”
 2. (15 min) Budu­je­my rysun­ko­wy kon­trakt (we współ­two­rzo­nym Muralu)
 3. (45 min) Ćwi­cze­nie „Mapa tego, co już wiem i umiem 1.0” – pozna­je­my się rysun­kiem. Korzy­sta­my przy tym z Pytaj­nia­ków i odpo­wia­da­my na pyta­nie „co nowe­go (albo co w ogó­le) umiem w myśle­nie wizu­al­ne od nasze­go poprzed­nie­go szko­le­nia?” (rysu­je­my swo­je auto­pre­zen­ta­cje a chęt­ni poka­zu­ją je w ZOOMie)
 4. (10 min) Zebra­nie ocze­ki­wań co do 3 dni szko­le­nia (w Mura­lu) na pod­sta­wie wła­śnie wyko­na­nych rysun­ków uczestników
 5. (25 min) Narzę­dzie ma zna­cze­nie, czy­li czym ryso­wać i na co zwra­cać przy narzę­dziach? (mini wykład Ryśli­ciel­ki® z rów­no­cze­snym wyko­ny­wa­niem sketch­no­tin­gu przez uczestników)
 6. (60min) Ćwi­cze­nie „wiem, że nic nie wiem, czy raczej: umiem, ale jesz­cze nie wiem, że umiem”, czy­li: pre­zen­ta­cja i omó­wie­nie nota­tek z zaadre­so­wa­niem czę­ści ocze­ki­wań uczest­ni­ków odna­le­zio­nych w czy­ichś notatkach

Dzień 2 (4 czerwca, godz. 15:00 – 18:00, czwartek)

 1. (30 min) Two­rzy­my swo­je uni­ka­to­we 3 pod­pi­sy (exli­bris, iko­na swo­jej twa­rzy, iko­na postaci)
 2. (45 min) Nie­co o PISANIU w ryso­wa­niu (liter­nic­two i zaba­wa pisaniem)
 3. (30 min) Ćwi­cze­nie w rów­no­wa­gę mię­dzy TEKSTEM a OBRAZEM: ryso­wa­nie memów /​ kar­tek oko­licz­no­ścio­wych /​ haseł moty­wa­cyj­nych albo demotywacyjnych
 4. (30 min) Jak dobie­rać kolo­ry? Czy­li jak nimi ope­ro­wać, żeby nie przedobrzyć?
 5. (45 min) Ćwi­cze­nie wdro­że­nio­we: Two­rzy­my swój wła­sny autor­ski rysu­nek wg wła­sne­go pomy­słu (z naci­skiem na 3 ele­men­ty: TEKST, OBRAZ oraz KOLOR)

Dzień 3 (5 czerwca, godz. 15:00 – 18:00, piątek)

 1. (45 min) Jak two­rzyć samo­dziel­ne notat­ki typu sketch­no­ting – ze spo­tkań, szko­leń, roz­mów, video-kon­fe­ren­cji? (mini-wykład, case stu­dy i ćwiczenie)
 2. (25 min) Ale czy wszyst­ko rze­czy­wi­ście mam ryso­wać? Alter­na­ty­wy do sketch­no­tin­gu bar­dziej efek­tyw­ne przy nie­któ­rych sytu­acjach („zwy­kła” notat­ka, mapy myśli, elek­tro­nicz­ne murale)
 3. (50 min) Ćwi­cze­nie „Cze­go Jaś nie prze­czy­ta, to się dowie od resz­ty gru­py i Jan już będzie wie­dział, i Mał­go­sia też” – czy­li ćwi­cze­nie typu Jig­g­saw puz­zle. W podzia­le na gru­py (w ospob­nych poko­jach) two­rzy­my „notat­kę” na pod­sta­wie róż­nych mate­ria­łów o myśle­niu wizualnym
 4. (15 min) Pod­su­mo­wa­nie 3 dni szkolenia
 5. (30min) Ćwi­cze­nie Mapa tego, co już wiem i umiem 2.0- czy­li doda­je­my do naszej pierw­szej szko­le­nio­wej notat­ki nowo pozna­ne sztucz­ki i patenty
 6. (15min) Meta­fo­rycz­na (i wizu­al­na) rund­ka końcowa

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Uczest­nik po warsztatach:

 • wie, któ­re­go narzę­dzia użyć w zależ­no­ści od ocze­ki­wa­ne­go rezultatu,
 • umie zasto­so­wać pod­sta­wo­we narzę­dzia Dana Roama przy roz­wią­zy­wa­niu zło­żo­nych problemów,
 • wie, jak dobie­rać kolo­ry tak, aby wspie­ra­ły pro­ces prze­ka­zy­wa­nia informacji,
 • korzy­sta z przy­naj­mniej 3 kro­jów czcio­nek, któ­re polep­sza­ją przej­rzy­stość swo­ich rysunków
 • rysu­je swój pod­pis typu exli­bris a tak­że ikon­kę na same­go sie­bie (przy­dat­ną do pod­pi­sy­wa­nia wła­snych prac),
 • potra­fi samo­dziel­nie zapro­jek­to­wać oraz wyko­nać rysun­ko­wą, atrak­cyj­ną i przede wszyst­kim sku­tecz­ną notat­kę rysunkową,
 • rozu­mie, że gdy rysu­je­my na dużym for­ma­cie i dużą ilo­ścią rąk, dopie­ro wte­dy zaczy­na­my widzieć tzw. big picture

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

– warsz­ta­ty będą się odby­wać poprzez pro­gram do tele­kon­fe­ren­cji ZOOM; link do spo­tka­nia otrzy­masz w wia­do­mo­ści potwier­dza­ją­cej zapła­tę za szko­le­nie– w szko­le­niu może wziąć udział min.3 i max.30 osób. W przy­pad­ku nie­do­sta­tecz­nej ilo­ści zapi­sa­nych uczest­ni­ków, szko­le­nie zosta­nie prze­ło­żo­ne na inny termin
– na zgło­sze­nia cze­ka­my do 5.05.2020 (poziom 1) i do 2.06.2020 (poziom 2)
– koszt pakie­tu – 719 zł brut­to (każ­dy uczest­nik dosta­je FV, albo na dane fir­mo­we, jakie poda, albo na swo­je pry­wat­ne dane); warsz­tat jest tań­szy niż szko­le­nie sta­cjo­nar­ne ze wzglę­du na to, że odcho­dzą kosz­ty wynaj­mu sali, cate­rin­gu i dru­ko­wa­nych mate­ria­łów szkoleniowych 🙂
– na płat­ność cze­ka­my 2 dni od momen­tu zapi­su, po tym cza­sie zgło­sze­nie sta­je się nieaktualne

Oby­dwa szko­le­nia będą nagry­wa­ne, a nagra­nia będą póź­niej roz­sy­ła­ne do uczestników.

za 89 zł

zamiast 99

za jedyne 10 zł!

zamiast 39

NOWOŚĆ!

Przy zaku­pie pakie­tu oby­dwu szko­leń, masz moż­li­wość zaku­pu taniej:

 • autor­skiej gry inte­gra­cyj­nej (stwo­rzo­nej przez Klau­dię Tol­man) o nazwie „Pytaj­nia­ki”
 • e‑booka (rów­nież stwo­rzo­ne­go przez Klau­dię) pt: „Nagłów­ki”

Wię­cej o pro­mo­cyj­nych pro­duk­tach dowiesz się kli­ka­jąc na obraz­ki obok 🙂

Wystar­czy, że przy zapi­sie wybie­rzesz kate­go­rię „Szko­le­nie + gra Pytaj­nia­ki” lub „Szko­le­nie + e‑book”.

Albo jed­no i drugie 🙂

UWAGA! RABAT DOLICZA SIĘ W KOSZYKU!

 

Wszel­kie pyta­nia pro­si­my kierować:

tel. 884 318 171

kontakt@klaudiatolman.pl

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.