Cześć,
tu Ryślicielka ®

Nazy­wam się Klau­dia Tol­man. Jestem Tre­ner­ką Myśle­nia Wizu­al­ne­go, Dyrek­tor­ką Kre­atyw­ną ExplainVisually.co , Gra­phic Recorderką.

Czę­sto nie­słusz­nie jest mi przy­po­mi­na­na łat­ka artyst­ki („uśmie­cha się, ma kolo­ro­we kiec­ki, rysu­je, zna­czy, że artyst­ka”). O wie­le bar­dziej traf­ną dia­gno­zą jest nazy­wa­niem mnie inży­nie­rem czy uspraw­nia­czem, bo uspraw­niam komu­ni­ka­cję w fir­mach przy uży­ciu pro­stej wizu­ali­za­cji.

Pra­cu­ję przede wszyst­kim z biz­ne­sem, więc znam jego twar­de bez­kom­pro­mi­so­we regu­ły. Łączę przy­jem­ne z poży­tecz­nym: swo­im uni­ka­to­wym, entu­zja­stycz­nym i cha­ry­zma­tycz­nym sty­lem pra­cy budzę w ludziach nie­skoń­czo­ne pokła­dy twór­czo­ści i kre­atyw­no­ści, a z dru­giej stro­ny zara­żam chę­cią napra­wia­nia i uspraw­nia­nia (bom, ekhm, Pomy­sło­wy Dobro­mir Wizualizacji).

To co ja robię,
tak ogólnie?

Bawię się pro­stym rysun­kiem, żeby uprzy­jem­niać i uła­twiać ludziom życie, a przy tym poma­gać im wię­cej i lepiej rozu­mieć oraz lepiej się komunikować.Robię to w swo­im cha­rak­te­ry­stycz­nym, nie­co rubasz­nym, peł­nym opty­mi­zmu sty­lu, z dużą daw­ką świe­żej, nie­po­skro­mio­nej rado­ści, chę­ci do eks­plo­ro­wa­nia i eksperymentowania.

Dla­cze­go to robię? Bo wie­rzę, że każ­dy może rysować.

Ale – jak powta­rza jed­na z uczest­ni­czek moje­go szko­le­nia, nie­do­wi­dzą­ca Kasia, któ­ra zaczę­ła ryso­wać – to nie tyl­ko o ryso­wa­nie w tym całym „ryśle­niu” cho­dzi. Tu cho­dzi o pod­sy­ce­nie w ludziach chę­ci do aktyw­ne­go two­rze­nia, nie­waż­ne w jakiej formie.

W co umiem?

Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi treściami (nie tylko tymi z bloga!), zapisz się na Ryśletter 😍

A oprócz tego.…

Ja i mój zespół umie­my w tłu­ma­cze­nie skom­pli­ko­wa­nych rze­czy na zro­zu­mia­ły i czę­sto moc­no wizu­al­ny język.

Od 2014 jestem współ­za­ło­ży­ciel­ką agen­cji myśle­nia wizu­al­ne­go ExplainVisually.co – agen­cji wyspe­cja­li­zo­wa­nej w skom­pli­ko­wa­nych tema­tach. Pra­cu­je­my z tym, co nowe, nie­zro­zu­mia­łe i skom­pli­ko­wa­ne. Budu­je­my prze­ka­zy i opo­wia­da­my je za pomo­cą kla­row­nych i atrak­cyj­nych mate­ria­łów – mar­ke­tin­go­wych, sprze­da­żo­wych, PR-owych czy HR-owych

Może­my Ci zro­bić (mię­dzy innymi):

Doświadczenie

Nie pra­cu­ję w myśle­niu wizu­al­nym od wczoraj.

Pra­cu­ję jako tre­ner od 2010 roku, jako tłu­macz wizu­al­ny od 2013, a od 2014 ręka­mi pra­wie 20-oso­bo­we­go zespo­łu two­rzę cuda w myśle­niu wizu­al­nym jako agen­cja ExplainVisually.co. Nie powiem zuchwa­le, że „zja­dłam zęby na tej robo­cie”, bom jest czło­wiek pokor­ny, ale przy­zna­ję: moje trzo­now­ce są już ździeb­ko nad­gry­zio­ne i ukru­szo­ne pra­cą w tej bran­ży 😜   

Poni­żej led­wie kro­pe­le­le­leń­ka tego, co mogła­bym wpi­sać sobie w CV, gdy­by taki papier był­by mi kie­dy­kol­wiek do cze­go­kol­wiek potrzebny 🤣

Maj 2011
Europejska Szkoła Trenerów Grupy SET
Skoń­czy­łam szko­łę Euro­pej­ską Szko­łą Tre­ne­rów Gru­py SET, gdzie potem pra­co­wa­łam jako Tre­ner Współpracujący. 

Klau­dia?
Nie­zmor­do­wa­na w entu­zja­zmie Kobie­ta z nie­tu­zin­ko­wym pomy­słem na swo­je tre­ner­stwo. Wyjąt­ko­wa. Może się podo­bać i może się nie podo­bać (choć raczej w to wąt­pię), ale nie pozo­sta­wi obo­jęt­nym. Klau­dia, bar­dzo Ci kibicuję!:)

Adam Waler­jań­czyk, współ­pra­cow­nik

Maj 2011
Czer­wiec 2014 – Luty 2018
Współpraca z IKEA Polska 
Współ­pra­cu­ję przez 4 lata z IKEA Pol­ska (Kato­wi­ce, Wro­cław, Kra­ków, Łódź) ze szko­le­niem „Start with why” opar­tym na Gol­den Circ­le (model Simo­na Sine­ka) oraz na wizu­ali­zo­wa­niu aspi­ra­cji przy­szłych poten­cjal­nych mana­ge­rów w IKEA. 
Czer­wiec 2014 – Luty 2018
Sier­pień 2016
Współtowrzenie Kuchni Spotkań IKEA 
Współ­two­rzę nie­sa­mo­wi­te wyda­rze­nie w Kuch­ni Spo­tkań IKEA, czy­li trwa­ją­cą kil­ka dni pre­mie­rę kata­lo­gu IKEA 2016/​2017. W bawial­ni dla dzie­ci pro­wa­dzę dla doro­słych sze­reg aktyw­no­ści w ramach tzw. Stre­fy Zabaw Rysun­ko­wych – gra­my w mój autor­ski „Śle­py tele­fon rysun­ko­wy”. Bije­my rekord dłu­go­ści rysun­ku i świet­nie się bawi­my. Przy­bi­jam piąt­kę z Szy­mo­nem Majew­skim, z któ­rym nagra­łam swój pierw­szy reży­se­ro­wa­ny LIVE na Facebooku.
Sier­pień 2016
Marzec 2017
Graphic recording podczas konferencji organizowanej w Brukseli przez Komisję Europejską
Wyko­nu­ję swój naj­trud­niej­szy (i chy­ba naj­bar­dziej doce­nio­ny przez wszyst­kich uczest­ni­ków) gra­phic recor­ding w życiu w trak­cie kon­fe­ren­cji orga­ni­zo­wa­nej w Bruk­se­li przez Komi­sję Europejską. 
Marzec 2017
Czer­wiec 2019
Szkolenie w TVN Media
Prze­pro­wa­dzam warsz­ta­ty inspi­ra­cyj­ne VISUAL THINKING dla ok. 60 Klien­tów TVN Media. Odbior­ca­mi byli pra­cow­ni­cy domów medio­wych i agen­cji rekla­mo­wych. Pra­co­wa­li­śmy nad tym, jak wyko­rzy­stać myśle­nie wizu­al­ne w kon­tek­ście upo­rząd­ko­wa­nia codzien­nej pra­cy, ryso­wa­li­śmy sło­wa klu­cze przy­dat­ne w bran­ży medio­wej, oba­la­li­śmy mity wokół burz mózgu, po czym prze­pro­wa­dzi­li­śmy bra­in­stor­ming – tym razem – zgod­ny ze sztu­ką. Pozna­li­śmy też aspek­ty pra­cy na tabli­cy sucho­ście­ral­nej, flip­char­cie, w apli­ka­cji Mural, a tak­że na iPa­dzie, stwo­rzy­li­śmy wizu­al­ne mapy empa­tii i con­su­mer jour­ney dla kil­ku grup doce­lo­wych. No co Was będę zanu­dzać, było napraw­dę kla­wo! Zobacz wszyst­kie zdję­cia na fan­pa­ge­’u TVN Media!
Czer­wiec 2019
Kwie­cień 2020
Wystąpienie w Pytanie na Śniadanie
W kwiet­niu 2020 zapro­szo­na do Pyta­nia na śnia­da­nie opo­wia­dam o tym, jak efek­tyw­nie i szyb­ko się uczyć poprzez myśle­nie wizu­al­ne. Nasma­ro­wa­łam zresz­tą o tym cały osob­ny wpis na moim blo­gu, więc zapra­szam do lek­tu­ry, bo jestem z tego tek­stu nie­przy­zwo­icie dumna! 😉 
Kwie­cień 2020
mniebawi.png

Co o mnie mówią?

IMG-20200926-WA0018 (1)
Fantastyczna prowadząca, szkolenie profesjonalne, dynamiczne, interaktywne, zrozumiałe.
Czas wyko­rzy­sta­ny bar­dzo efek­tyw­nie, pozna­łam bar­dzo dużo cie­ka­wych tech­nik, nauczy­łam się ryso­wać ; ) Szko­le­nie zali­czam do bar­dzo uda­nych. Dodat­ko­wy punkt dla pro­wa­dzą­cej, któ­ra zosta­ła po 40 minu­cie zajęć z 1 uczest­ni­kiem, nie wyczu­łam żad­ne­go spad­ku ener­gii czy zaan­ga­żo­wa­nia trenera
Manu­fak­tu­ra Psychoedukacji
Anna Charko kwadrat
W 5 dni zrobiła dla nas film, który wygrał!
3 mie­sią­ce na inku­ba­cję nasze­go pomy­słu – apli­ka­cji Pacjen­ci pacjen­tom – ech, to było życie na wyso­kich obro­tach. A mak­sy­mal­ne przy­spie­sze­nie nastą­pi­ło w ostat­nim tygo­dniu: musie­li­śmy eks­pre­so­wo przy­go­to­wać film z 3‑minutową pre­zen­ta­cją pro­jek­tu i cały pakiet doku­men­tów, opi­su­ją­cych go. Z fil­mem nie pora­dzi­li­by­śmy sobie bez Klau­dii i Mać­ka z ExplainVisually.co. W 5 dni (!) powstał sce­na­riusz, ani­ma­cja, ścież­ka dźwię­ko­wa, mon­taż – mie­li­śmy goto­wy film. Co wię­cej, Klau­dia i Maciek poda­ro­wa­li nam swój czas i talent cał­kiem za dar­mo, wie­rząc, że to, co robi­my ma sens. Na szczę­ście, podob­nie uzna­ło jury kon­kur­su Sek­tor 3.0 – wygra­li­śmy edy­cję w roku 2020 i dosta­li­śmy wspar­cie, by dalej dzia­łać na rzecz pacjen­tów. Bez zaan­ga­żo­wa­nia Klau­dii, Mać­ka, ExplainVisually.co mogło­by tego nie być. 
Pre­ze­ska Fun­da­cji „Ludzie i Medycyna”
Nie wypuszczam już mazaka z ręki! 
Jestem OCZAROWANA. Byłam na jed­no­dnio­wym szko­le­niu u Klau­dii i od tego cza­su nie wypusz­czam fla­ma­stra /​kredki /​cienkopisu z dło­ni. Klau­dia pro­wa­dzi szko­le­nie w spo­sób anga­żu­ją­cy, dając dużo cie­ka­wych ćwi­czeń samo­dziel­nych i zespo­ło­wych. Dzie­li się chęt­nie wska­zów­ka­mi i pomy­sła­mi. Bar­dzo, bar­dzo polecam.
Bar­ba­ra Domaradzka 
Klient­ka
Małgorzata Kami kwadrat
Nie wiem, kiedy ten czas minął!
Ryśle­nie, czy­li myśle­nie wizu­al­ne dla każ­de­go – fan­ta­stycz­ne szko­le­nie, cudow­na atmos­fe­ra, nawet nie wiem, kie­dy ten czas minął! Pole­cam gorąco
Rysow­nicz­ka w Mindviska.pl
Rafał Bryk kw
Jeden dzień szkolenia = wiedza na kilka lat!
Mega! Jeden dzień szko­le­nia a korzy­stam ze wszyst­kie­go co się nauczy­łem już kil­ka lat 🙂
Pro­gra­mi­sta
Robert Statkiewicz kw
Pierwsze miejsce na podium, bo w nas uwierzyłaś!
Pro­fe­sjo­na­lizm, inwen­cja i bły­ska­wicz­ność. To tyl­ko 3 cechy, któ­ry­mi mógł­bym opi­sać spo­sób pra­cy Klau­dii Tol­man. Dzię­ki niej eks­pre­so­wo powsta­ła stro­na wizu­al­na fil­mu, dzię­ki któ­re­mu bro­ni­li­śmy 3 mie­się­cy cięż­kiej pra­cy Fun­da­cji Ludzie i Medy­cy­na pod­czas kon­kur­su Fun­du­szu Sek­to­ra 3.0. Film w przej­rzy­sty i pro­sty spo­sób odzwier­cie­dlał nar­ra­cje nasze­go pit­cha, co uła­twi­ło jury zro­zu­mie­nie pomy­słu na apli­ka­cję Pacjen­ci Pacjen­tom. Mało tego – zagwa­ran­to­wa­ło nam pierw­sze miej­sce na podium! Dzię­ku­ję Klau­dio, że w nas uwie­rzy­łaś – bez Cie­bie nie osią­gnę­li­by­śmy tego wszystkiego!
Czło­nek Zarzą­du Fun­da­cji „Ludzie i Medy­cy­na”, UX Specialist
Joanna Dudała
Mega dawka energii i inspiracji!
Myśle­nie wizu­al­ne – świet­ne szko­le­nie, mega daw­ka ener­gii i inspi­ra­cji do ryso­wa­nia wszyst­kie­go, co nasz nie­prze­wi­dy­wal­ny mózg nam podsunie 🙂
Adiunkt, nauczy­ciel­ka aka­de­mic­ka na Wydzia­le Fizy­ki i Infor­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej AGH
Jestem oczarowana prowadzącą
Bra­łam udział w dwóch warsz­ta­tach u Klau­dii i… zapi­sa­łam się na trze­ci 🙂 Jestem ocza­ro­wa­na pro­wa­dzą­cą, zain­spi­ro­wa­na zaję­cia­mi i pozy­tyw­nie nała­do­wa­na twór­czą atmos­fe­rą. Dzię­ku­ję i cze­kam na więcej! 🙂 
Bogu­mi­ła Ratajczak
Klient­ka
Ma niesamowitą wiedzę i potrafi ją znakomicie przekazać
Bycie na szko­le­niu pro­wa­dzo­nym przez Klau­dię to nie­sa­mo­wi­te wyda­rze­nie i praw­dzi­wa przy­jem­ność. Klau­dia zara­ża pasją, ener­gią i daje kopa do dzia­ła­nia. Nie tyl­ko ma nie­sa­mo­wi­tą wie­dzę, ale rów­nież potra­fi ją zna­ko­mi­cie prze­ka­zać. Cie­szę się, ze mogły­śmy się spo­tkać na ścież­ce zawo­do­wej i dane mi jesz­cze będzie uczest­ni­czyć w szko­le­niach pro­wa­dzo­nych przez Klaudię.
Urszu­la Zając-Pałdyna
Klient­ka
Małgorzata Leduchowska kw
W 3 godziny przekona nawet największych sceptyków
Zapro­si­łam Klau­dię na spo­tka­nie Klu­bu Tre­ne­ra, by poka­za­ła co to jest to myśle­nie wizu­al­ne. I co się oka­za­ło? Że przez 3 godzi­ny prze­ko­na­ła do uży­wa­nia rysun­ków nawet naj­więk­szych scep­ty­ków. Ona ma w sobie coś, co nie pozwa­la jej nie wie­rzyć. Hip­no­ty­zu­je pasją i ogrom­nym pro­fe­sjo­na­li­zmem. Po jej szko­le­niu notat­ki, pro­jek­ty, pla­ny, cele już nigdy nie będą wyglą­dać tak samo. Szcze­rze i z całe­go ser­ca pole­cam ją – jako oso­bo­wość i jej nie­tu­zin­ko­wy talent.
Tre­ner­ka, coach
Przemysław Plak kw
5 godzin szkolenia i zero nudy!
Szko­le­nie z Klau­dią, to wyda­rze­nie któ­re­go się nie zapo­mi­na, anga­żu­ją­ce wszyst­kie zmy­sły. Prze­ka­zy­wa­nie dużych par­tii mate­ria­łu przy­cho­dzi jej nie­zwy­kle łatwo. Przez pra­wie 5 godzin szko­leń nie ma chwi­li, żeby czło­wiek mógł się nudzić. Dodat­ko­wo wie­dza prze­ka­zy­wa­na przez Klau­dię zapa­da w pamięć na dłu­go. Sam jako oso­ba dzia­ła­ją­ca na podob­nym obsza­rze, wiem jak dużo się muszę jesz­cze nauczyć. Polecam!
Prze­my­sław Plak
Koor­dy­na­tor pro­jek­tów w zespo­le CX’owym
Ryśle­nie, czy­li myśle­nie wizu­al­ne dla każ­de­go – fan­ta­stycz­ne szko­le­nie, cudow­na atmos­fe­ra, nawet nie wiem kie­dy ten czas minął! Pole­cam gorąco
Gosia Kamiń­ska
klient­ka
Mega! Jeden dzień szko­le­nia a korzy­stam ze wszyst­kie­go co się nauczy­łem już kil­ka lat 🙂
Rafał Bryk
klient
Myśle­nie wizu­al­ne – świet­ne szko­le­nie, mega daw­ka ener­gii i inspi­ra­cji do ryso­wa­nia wszyst­kie­go, co nasz nie­prze­wi­dy­wal­ny mózg nam podsunie 🙂
Joan­na Dudała
klient
Bra­łam udział w dwóch warsz­ta­tach u Klau­dii i… zapi­sa­łam się na trze­ci 🙂 Jestem ocza­ro­wa­na pro­wa­dzą­cą, zain­spi­ro­wa­na zaję­cia­mi i pozy­tyw­nie nała­do­wa­na twór­czą atmos­fe­rą. Dzię­ku­ję i cze­kam na więcej! 🙂 
Bogu­mi­ła Ratajczak
klient­ka

Jaram się myśleniem wizualnym 

… tak zacie­kle, że jak tyl­ko jest oka­zja, sta­ję w świe­tle reflek­to­rów i daję posza­leć moje­mu wewnętrz­ne­mu zwie­rzo­wi sce­nicz­ne­mu po liceum teatral­nym i kur­sie impro­wi­za­cji sto­so­wa­nej. A mówiąc bar­dziej po ludz­ku: pcham się na kon­fe­ren­cje i tam cza­ru­ję publicz­ność, snu­jąc opo­wie­ści o myśle­niu wizualnym.

Play Video

TEDxWar­saw Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy 2016:
„W ryso­wa­niu nie cho­dzi o rysowanie”

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.