Play Video

TEDxWar­saw Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy 2016:
„W ryso­wa­niu nie cho­dzi o rysowanie”

Sceniczny zwierz!

24 wystą­pie­nia publiczne

Wśród dzie­cię­cych marzeń na moją świe­tla­ną przy­szłość była tak­że aktor­ka. Cie­szę się z dwóch rze­czy: że się nią nie sta­łam oraz że mam moż­li­wość reali­zo­wać moje cią­go­ty do wystą­pień publicz­nych poprzez mój pre­le­genc­ki wkład w licz­ne konferencje.

A zaczę­ło się niewinnie…

Naj­pierw był mój pierw­szy w życiu (i w dodat­ku anglo­ję­zycz­ny!) TEDxWro­cław w 2013, pod­czas któ­re­go wygra­łam bitwę ze spa­da­ją­cym mikrofonem.

Potem szyb­ko przy­szedł kolej­ny (TEDxSopot w 2014). 

Apo­tem kolej­ny, uni­ka­to­wy i bez­pre­ce­den­so­wy TEDxWar­sa­wU­ni­ver­si­ty­Of Tech­no­lo­gy (w 2016), na któ­rym nie dość, że robi­łam przez cały dzień gra­phic recor­ding, to jesz­cze wystą­pi­łam w parze.

Żeby tego było mało, to ten duet był z moim ówcze­snym Narze­czo­nym, a żeby tego było mało, to mój Narze­czo­ny był wte­dy też moim part­ne­rem biznesowym… 

A żeby tego wszyst­kie­go też było mało (bo prze­cież #Kto­Kre­atyw­ne­mu­Za­bro­ni!), to w trak­cie nasze­go wła­sne­go wystą­pie­nia tak­że robi­łam z nie­go… zapis gra­ficz­ny!

Ist­ne 5 w 1.

No kto coś takiego udźwignie jak nie ja, Ryślicielka®!
Play Video

 Forum Lide­rów Inno­wa­cji 2019:
„Jak mówić o inno­wa­cjach? Wizualnie.”

Play Video

Kon­fe­ren­cja Charm­sy Biz­ne­su 2019:
„Biz­nes #poswo­je­mu”

Play Video
TEDxW­ro­cław 2013:  „It’s half-done when you’ve drawn it” 
Play Video

TEDxSo­pot 2014: „Powrót do marzeń z dzie­ciń­stwa poprzez rysowanie”

Występowałam:

Co mówią o mnie klienci, dla których występowałam?

Nie znam się na wszyst­kim. Znam się na myśle­niu wizu­al­nym, ośmie­la­niu ludzi do ryso­wa­nia, do podej­mo­wa­nia zmian (zmie­nia­łam pra­cę jakieś 30 razy!) i na życiu w zgo­dzie ze sobą, czy­li #PoSwo­je­mu. I o tym chęt­nie opo­wia­dam ze sce­ny. Dam się Tobie zapro­sić, po pro­stu daj znać, jak mogę porwać Two­ją publiczność!

Play Video

Zobacz wpad­ki z nagrań (wię­cej na moim YT)

humor

Mówię też o sobie, że jestem hehesz­kiem. Uwiel­biam się śmiać, lubię jak ludzie wokół mnie się śmie­ją, uśmie­cha­ją, kie­dy są rado­śni i pozy­tyw­nie uspo­so­bie­ni. Uwa­żam, że dystans, opty­mizm i pogo­da ducha to jedy­ne słusz­ne suple­men­ty XXI wieku.

Dla­te­go też z tego CO robię i JAK dzia­łam, zawsze try­ska spo­ra daw­ka humo­ru, nie­do­rzecz­no­ści i pozy­ty­wu.

Mam ukry­tą misję roz­ba­wia­nia ludzi i przy­no­sze­nia świa­tu zdro­wej daw­ki uśmie­chu. Moż­na­by rzec wręcz, że dru­go­pla­no­wym celem moje­go życia zawo­do­we­go jest nieść ludziom radość. Roz­ba­wiać. Roz­śmie­szać 😜 #zanimw­szy­scy­um­rze­my i #zanim­do­trze­do­nas­że­to­bez­sen­su

Chcesz
wystąpienie?

Odezwij się

Formularz kontaktowy
Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych poda­nych w for­mu­la­rzu jest KREATOL Klau­dia Tol­man. Zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oraz Two­je upraw­nie­nia z tym zwią­za­ne opi­sa­ne są w poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Ta stro­na jest chro­nio­na przez reCAPT­CHA. Mają zasto­so­wa­nie Poli­ty­ka pry­wat­no­ści oraz Regu­la­min ser­wi­su Google. 
Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.