Najczęstsze wyzwania wizualizacyjne – przykłady z moich Konsultacji (Indy)wizualnych

Nie­mal wszy­scy wie­my, że żyje­my w bar­dzo wizu­al­nym świe­cie i że nasza komu­ni­ka­cja (czy to komu­ni­ka­cja wewnętrz­na z pra­cow­ni­ka­mi, czy zewnętrz­na z naszy­mi odbior­ca­mi i klien­ta­mi) powin­na być moż­li­wie naj­bar­dziej wizu­al­na.  No i super: na bar­dzo ogól­nym i teo­re­tycz­nym pozio­mie to jest bar­dzo jasne. A do tego bar­dzo łatwo to powie­dzieć. Zde­cy­do­wa­nie trud­niej zro­bić. Zazwy­czaj pro­ble­my poja­wia­ją się, gdy zabie­ra­my się za szcze­gó­ły… Problemy […]

Najczęstsze wyzwania wizualizacyjne – przykłady z moich Konsultacji (Indy)wizualnych Read More »