Jak rysować prosto, minimalistycznie i esencjonalnie (à la Ryślicielka®)

Ryso­wać każ­dy umie. Powta­rzam to cią­gle, więc jeśli śle­dzisz mnie regu­lar­nie, z pew­no­ścią już to wiesz. Dla­cze­go więc cho­ciaż­by nie każ­dy two­rzy tre­ści do social mediów wła­sno­ręcz­nie? Dla­te­go, że nie o samą umie­jęt­ność ryso­wa­nia cho­dzi, a o to JAK RYSOWAĆ, by prze­ka­zać komu­ni­kat.  “Con­tent poprze­dza design. Design przy bra­ku con­ten­tu nie jest desi­gnen, a jedy­nie deko­ra­cją”  – pisał Jeffrey […]

Jak rysować prosto, minimalistycznie i esencjonalnie (à la Ryślicielka®) Read More »