IMG_2756.jpg

Zobacz, co mogę Ci zaoferować

Jestem w sta­nie zaspo­ko­ić każ­dą z tych potrzeb (albo ja oso­bi­ście, albo mój zespół z ExplainVisually.co).

Ale uwa­ga!

Będę przy tym bez­po­śred­nia, goto­wa do nazy­wa­nia rze­czy po imie­niu, a z moich ust wypad­nie cza­sem jakaś dupa, oesu albo koniec pito­le­nia. Jeśli nie jesteś gotów tego udźwi­gnąć, albo nie pasu­je to do Two­jej kul­tu­ry orga­ni­za­cyj­nej, pro­szę – nie pisz do mnie. 😉

0
TYLE PRZEPROWADZIŁAM SZKOLEŃ*
0
NA TYLU EVENTACH RYSOWAŁAM*
0
RAZY WYSTĘPOWAŁAM PUBLICZNE*

*sta­ty­sty­ki na dzień 29.03.2021

Poznajmy się na moich webinarach!

Chcesz zoba­czyć, jak pro­wa­dzę szko­le­nia, bo roz­wa­żasz zle­ce­nie mi warsztatu?

Nie masz jed­nak pew­no­ści, czy nada­je­my na tych samych falach i czy nie będzie wsty­du poka­zać mnie w Two­jej firmie? 😂

Zapisz się na jeden z moich webi­na­rów (są albo dar­mo­we, albo kosz­tu­ją 9 lub 15 zł, więc stać Cię) i poznaj mnie lepiej w dzia­ła­niu!

SZKOLENIA

297 Prze­pro­wa­dzo­nych szkoleń

Moim koni­kiem, spe­cja­li­za­cją i wiel­ką pasją jest myśle­nie wizu­al­ne, szko­lę wła­śnie z tego (wów­czas uczę myśle­nia wizu­al­ne­go), albo szko­lę przy pomo­cy myśle­nia wizu­al­ne­go. Dopa­so­wu­ję tema­ty­kę, prze­bieg i kon­kret­ne ćwi­cze­nia pod kon­kret­ne grupy. 

Na kon­cie mam na przykład:

… i wie­le, wie­le innych.

Szko­le­nie w TVN Media 2019

Dla kogo przeprowadzałam szkolenia?

Jeże­li:

  • pra­cu­jesz w kor­po­ra­cji i jesteś znu­dzo­ny nie­cie­ka­wy­mi pre­zen­ta­cja­mi i Power­Po­in­tem,
  • jesteś mena­ge­rem i kie­ru­jesz ludź­mi, komu­ni­ku­jesz się z nimi i chcesz to robić jesz­cze lepiej, sku­tecz­niej, bar­dziej wyraziście,
  • masz wła­sną fir­mę lub star­tup; jesteś w trak­cie jakiejś zmia­ny/​osobistej trans­for­ma­cji i chcesz wyko­rzy­stać w tym myśle­nie wizualne,
  • jesteś tre­ne­remuczysz innych ludzi, chcesz lepiej prze­ka­zy­wać wie­dzę, uatrak­cyj­nić swój warsz­tat, stać się bar­dziej kon­ku­ren­cyj­ny i lepiej zapamiętywany,
  • jesteś stu­den­tem, uczysz się i chcesz to robić jesz­cze bar­dziej efektywnie,
  • chcesz zdo­być umie­jęt­ność, któ­ra przy­da się wszę­dzie (na spo­tka­niu ze zna­jo­my­mi, w pra­cy, pod­czas zaba­wy z dziećmi),

… to szko­le­nie z myśle­nia wizu­al­ne­go jest dla Cie­bie. Nauczę Cię, w jaki spo­sób wyko­rzy­stać visu­al thin­king w życiu codzien­nym – w domu, w pra­cy, w szko­le – wszędzie!

Co mówią o mnie klienci, (dla) których szkoliłam?

Co trze­ba wokół ryśle­nia, to zro­bię. I zro­bię to świet­nie. Będzie­cie, myly­pań­stwo, zado­wo­le­ni.

Digi­tal gra­phic recor­ding z Inspi­ra­tion Days 2019
(zamknię­te wyda­rze­nie dla pra­cow­ni­ków Jero­ni­mo Martins)

GRAPHIC RECORDING

132 WYKONANE ZAPISY

Gra­phic Recor­ding (GR) czy­li zapis gra­ficz­ny jest wizu­al­no-tek­sto­wą esen­cją ze spo­tka­nia, szko­le­nia czy kon­fe­ren­cji. Gra­phic recor­der (tłu­macz wizu­al­ny) wychwy­tu­je (dzię­ki umie­jęt­no­ści słu­cha­nia, ana­li­zo­wa­nia i syn­te­zo­wa­nia) za pomo­cą tek­stu i rysun­ku naj­waż­niej­sze tre­ści (czy punk­ty) wyda­rze­nia, co uła­twia uczest­ni­kom zapa­mię­ta­nie klu­czo­wych jego ele­men­tów. Jest to usłu­ga bar­dzo wdzięcz­na do uży­cia np. na: kon­fe­ren­cjach, posie­dze­niach zespo­łów i zarzą­dów, burzach mózgów, deba­tach, kick-off meetin­gach, spo­tka­niach stra­te­gicz­nych (budo­wa­nie wizji, misji, stra­te­gii fir­my) itp.

Dla kogo wykonałam GR?

Robi­łam GR dla takich firm i insty­tu­cji jak np.

PKN Orlen, Pep­si­Co, Dano­ne, Gene­ral Elec­tric, Euro­pe­an Com­mis­sion, Alle­gro, DHL, Bank BPH, Wol­ters Klu­wer, EY, Avi­va, T‑Mobile, Roche, UPC, Kilo­utou, PKP Ener­ge­ty­ka, Amba­sa­da USA, Tesco, Leroy Mer­lin, MTU, Nestle, McDo­nal­d’s, Hil­ti, Thys­sen­krupp, Fun­da­cja Nutri­cia, Orange.

Oraz w cza­sie takich wyda­rzeń jak np.

Mar­ke­ting Sum­mit 2016, Digi­tal Uni­ver­si­ty: Futu­re of New Media, Power of Con­tent Mar­ke­ting, Cre­ati­ve Vibes, Inspi­ra­tion Day, HR w Biz­ne­sie, Eastern Part­ner­ship Youth Forum, Bez­pie­czeń­stwo dzie­ci i mło­dzie­ży w Inter­ne­cie, II Anty-Kon­fe­ren­cja CSR, TEDxTo­ruń 2014, TEDxWar­saw­Wo­men 2019 czy dorocz­na kon­fe­ren­cja orga­ni­za­cji Inter­na­tio­nal Forum of Visu­al Prac­ti­tio­ners (w USA).

Przejdź do wpi­sów blo­go­wych na ten temat:

Co mówią o mnie klienci, dla których wykonałam graphic recording?

Wyko­nu­ję gra­phic recor­ding (zapis gra­ficz­ny) na wszyst­kie moż­li­we spo­so­by: tra­dy­cyj­ny gra­phic recor­ding (na papie­rze, pian­kach, ścia­nach), cyfro­wy gra­phic recor­ding (na iPa­dzie w apli­ka­cji Pro­cre­ate), a tak­że zdal­ny cyfro­wy gra­phic recor­ding (dzię­ku­ję, koro­na­wi­ru­sie, za przy­śpie­sze­nie tego odła­mu zapi­su graficznego)! 😀

Play Video

TEDxWar­saw Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy 2016:
„W ryso­wa­niu nie cho­dzi o rysowanie”

Sceniczny zwierz!

24 wystą­pie­nia publiczne

Wśród dzie­cię­cych marzeń na moją świe­tla­ną przy­szłość była tak­że aktor­ka. Cie­szę się z dwóch rze­czy: że się nią nie sta­łam oraz że mam moż­li­wość reali­zo­wać moje cią­go­ty do wystą­pień publicz­nych poprzez mój pre­le­genc­ki wkład w licz­ne konferencje.

Zaczę­ło się niewinnie…

Naj­pierw był mój pierw­szy w życiu (i w dodat­ku anglo­ję­zycz­ny!) TEDxW­ro­cław w 2013, pod­czas któ­re­go wygra­łam bitwę ze spa­da­ją­cym mikro­fo­nem. Potem szyb­ko przy­szedł kolej­ny (TEDxSo­pot w 2014), a potem kolej­ny, uni­ka­to­wy i bez­pre­ce­den­so­wy TEDxWar­saw Uni­ver­si­ty Of Tech­no­lo­gy (w 2016), na któ­rym nie dość, że robi­łam przez cały dzień gra­phic recor­ding, to jesz­cze wystą­pi­łam w parze. Żeby tego było mało, to ta para była moim Narze­czo­nym, a żeby tego było mało, to mój Narze­czo­ny był wte­dy też moim part­ne­rem biz­ne­so­wym, a żeby tego wszyst­kie­go też było mało (bo prze­cież #Kto­Kre­atyw­ne­mu­Za­bro­ni!), to w trak­cie nasze­go wła­sne­go wystą­pie­nia tak­że robi­łam z nie­go… zapis gra­ficz­ny! Ist­ne 5 w 1. No kto coś takie­go udźwi­gnie jak nie ja, Ryślicielka®! 
Play Video

 Forum Lide­rów Inno­wa­cji 2019:
„Jak mówić o inno­wa­cjach? Wizualnie.”

Play Video

Kon­fe­ren­cja Charm­sy Biz­ne­su 2019:
„Biz­nes #poswo­je­mu”

Play Video
TEDxW­ro­cław 2013:  „It’s half-done when you’ve drawn it” 
Play Video

TEDxSo­pot 2014: „Powrót do marzeń z dzie­ciń­stwa poprzez rysowanie”

Występowałam:

Co mówią o mnie klienci, dla których występowałam?

Nie znam się na wszyst­kim. Znam się na myśle­niu wizu­al­nym, ośmie­la­niu ludzi do ryso­wa­nia, do podej­mo­wa­nia zmian (zmie­nia­łam pra­cę jakieś 30 razy!) i na życiu w zgo­dzie ze sobą, czy­li #PoSwo­je­mu. I o tym chęt­nie opo­wia­dam ze sce­ny. Dam się Tobie zapro­sić, po pro­stu daj znać, jak mogę porwać Two­ją publiczność!

FACYLITACJA

Poza byciem tre­ne­rem jestem tak­że facy­li­ta­to­rem i to w dodat­ku facy­li­ta­to­rem wizu­al­nym (ba, nawet od roku 2020 mam na to ofi­cjal­ny papier, choć robię to od ok. 2013 roku! 😉). Co to za dziw­ne sło­wo i co to zna­czy? To zna­czy, że jestem kimś pomię­dzy tre­ne­rem (tre­ner ma wie­dzę i się nią dzie­li odpo­wia­da­jąc na pyta­nia uczest­ni­ków) a coachem (coach zada­je pyta­nia, bo cała „wie­dza” i wszyst­kie odpo­wie­dzi są w uczest­ni­kach). Pro­wa­dzę facy­li­to­wa­ne warsz­ta­ty, w cza­sie któ­rych (tyl­ko i aż!) stwa­rzam gru­pie jak naj­lep­sze warun­ki do reali­za­cji jakie­goś celu i dopro­wa­dzam gru­pę do wytwo­rze­nia war­to­ścio­wych rezul­ta­tów. Na przy­kład wytwo­rze­nie zasad komu­ni­ka­cji wewnętrz­nej pomię­dzy pra­cow­ni­ka­mi zdal­ny­mi, stworzenie

Facy­li­ta­cja zespo­łu ExplainVisually.co

Współpracowałam z:

Co mówią o mnie klienci, (dla) których facylitowałam?

Z rów­nym zapa­łem uczę ludzi uży­wa­nia myśle­nia wizu­al­ne­go na warsz­ta­tach ale tak­że wcho­dzę w rolę prze­wod­ni­ka i facy­li­tu­ję róż­ne pro­ce­sy, w efek­cie któ­rych uczest­ni­cy wypra­co­wu­ją jako­ścio­we i przy­dat­ne dla nich rezul­ta­ty. Miód na moje facy­li­ta­tor­skie ser­ce widzieć ten ich zapał! 😍

Ale to jeszcze nie koniec!

Jeże­li chcesz ilu­stra­cję, komiks, info­gra­fi­kę, slaj­dy do Power Poin­ta albo film eks­pla­na­cyj­ny – wbi­jaj do współ­za­ło­żo­nej prze­ze mnie agen­cji ExplainVisually.co. Tam zro­bią Ci dobrze w te usługi.
Przewiń do góry