IMG_2756.jpg

(pra­cu­ję po pol­sku i po angielsku)

Zobacz, co dla Ciebie mam

Chcesz się nauczyć nowej umiejętności?

A może wolisz lepiej coś zro­zu­mieć?

Potrze­bu­jesz coś wyja­śnić?

A może pra­gniesz inspi­ra­cji i (kopa w tyłek)? 

Ale uwa­ga!

Będę przy tym bez­po­śred­nia, goto­wa do nazy­wa­nia rze­czy po imie­niu, a z moich ust wypad­nie cza­sem jakaś dupa, oesu albo koniec pito­le­nia. Jeśli nie jesteś gotowa/​gotów tego udźwi­gnąć, albo nie wpi­su­je się to w Two­ją kul­tu­rę orga­ni­za­cyj­ną, pro­szę (z sza­cun­ku do cza­su swo­je­go oraz moje­go) – nie pisz do mnie. 😉 Nie będzie­my do sie­bie pasować.

Konsultacje 1:1

Chcesz roz­wią­zać kon­kret­ną zagwozd­kę w cza­sie spo­tka­nia (indy)wizualnego z wie­lo­let­nim i cha­ry­zma­tycz­nym praktykiem? 

Webinary 

Chcesz prze­żyć (w koń­cu!) pory­wa­ją­cy webi­nar, w cza­sie któ­re­go nie dość, że nauczy­cie się wizu­ali­za­cji, to jesz­cze będzie­cie się świet­nie bawić?

Szkolenia 

Chcesz, żeby Twój zespół „umiał w myśle­nie wizu­al­ne” i pra­co­wał efek­tyw­niej, kre­atyw­niej i w spo­sób bar­dziej uporządkowany?

Graphic recording 

Chcesz, żeby uczest­ni­cy Two­je­go wyda­rze­nia zro­zu­mie­li i zapa­mię­ta­li z nie­go jak naj­wię­cej i dosta­li uni­ka­to­wą notat­kę wizualną?

Facylitacja 

Potrze­bu­jesz wypra­co­wać w gru­pie war­to­ścio­we rezul­ta­ty, dzię­ki cze­mu zbli­ży­cie się do Wasze­go celu za spra­wą narzę­dzi wizualnych? 

Pytajniaki 

Chcesz pogłę­bić rela­cję ze swo­imi bli­ski­mi, zin­te­gro­wać się z nie­zna­jo­my­mi albo stwo­rzyć kapi­tal­ny wie­czór ze swo­imi kam­ra­ta­mi?

Filmy 

Chcesz opo­wie­dzieć o pro­duk­cie, stra­te­gii, pro­ce­du­rze, zmia­nie w fir­mie, ale oba­wiasz się, że odbior­cy mogą Cię nie zrozumieć? 

Ilustracje 

Chcesz zilu­stro­wać jakiś pro­ces, usłu­gę, pro­ce­du­rę, pro­dukt, ideę czy usłu­gę na tyle skom­pli­ko­wa­ną, że wyda­je Ci się, że nie da się jej wytłu­ma­czyć słowami? 

Slajdy 

Chcesz udo­sko­na­lić swo­je dotych­cza­so­we slaj­dy albo stwo­rzyć je zupeł­nie od zera, tak, żeby Two­je Power Poin­ty pory­wa­ły i do tego były sku­tecz­ne?

Spicze inspiracyjne 

Chcesz spraw­dzo­nej pre­le­gent­ki (3 razy na TEDx!) któ­ra ma wro­dzo­ną i nie­pod­ra­bial­ną umie­jęt­ność pory­wa­nia tłumów?

Zapis graficzny 

Chcesz, żeby uczest­ni­cy Two­je­go wyda­rze­nia dosta­li coś WOW i zasko­czyć ich kre­atyw­ną notat­ką, któ­ra powsta­nie na ich oczach? 
TYLE PRZEPROWADZIŁAM SZKOLEŃ*
0
NA TYLU EVENTACH RYSOWAŁAM*
0
RAZY WYSTĘPOWAŁAM PUBLICZNE*
0

*sta­ty­sty­ki na dzień 21.10.2022

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.