Ale uwa­ga!

IMG_2756.jpg

Zobacz, co mogę Ci zaoferować

Będę przy tym bez­po­śred­nia, goto­wa do nazy­wa­nia rze­czy po imie­niu, a z moich ust wypad­nie cza­sem jakaś dupa, oesu albo koniec pito­le­nia. Jeśli nie jesteś gotów tego udźwi­gnąć, albo nie pasu­je to do Two­jej kul­tu­ry orga­ni­za­cyj­nej, pro­szę – nie pisz do mnie.😉

Będę przy tym bez­po­śred­nia, goto­wa do nazy­wa­nia rze­czy po imie­niu, a z moich ust wypad­nie cza­sem jakaś dupa, oesu albo koniec pito­le­nia. Jeśli nie jesteś gotów tego udźwi­gnąć, albo nie pasu­je to do Two­jej kul­tu­ry orga­ni­za­cyj­nej, pro­szę – nie pisz do mnie. 😉

0
TYLE PRZEPROWADZIŁAM SZKOLEŃ*
0
NA TYLU EVENTACH RYSOWAŁAM*
0
RAZY WYSTĘPOWAŁAM PUBLICZNE*

*sta­ty­sty­ki na dzień 29.03.2021

Poznajmy się na moich webinarach!

Chcesz zoba­czyć, jak pro­wa­dzę szko­le­nia, bo roz­wa­żasz zle­ce­nie mi warsztatu?

Nie masz jed­nak pew­no­ści, czy nada­je­my na tych samych falach i czy nie będzie wsty­du poka­zać mnie w Two­jej firmie? 😂

Zapisz się na jeden z moich webi­na­rów (są albo dar­mo­we, albo kosz­tu­ją 9 lub 15 zł, więc stać Cię) i poznaj mnie lepiej w dzia­ła­niu!

SZKOLENIA

297 Prze­pro­wa­dzo­nych szkoleń

Moim koni­kiem, spe­cja­li­za­cją i wiel­ką pasją jest myśle­nie wizu­al­ne, szko­lę wła­śnie z tego (wów­czas uczę myśle­nia wizu­al­ne­go), albo szko­lę przy pomo­cy myśle­nia wizu­al­ne­go. Dopa­so­wu­ję tema­ty­kę, prze­bieg i kon­kret­ne ćwi­cze­nia pod kon­kret­ne grupy. 

Na kon­cie mam na przykład:

… i wie­le, wie­le innych.

Szko­le­nie w TVN Media 2019

Dla kogo przeprowadzałam szkolenia?

Jeże­li:

  • pra­cu­jesz w kor­po­ra­cji i jesteś znu­dzo­ny nie­cie­ka­wy­mi pre­zen­ta­cja­mi i Power­Po­in­tem,
  • jesteś mena­ge­rem i kie­ru­jesz ludź­mi, komu­ni­ku­jesz się z nimi i chcesz to robić jesz­cze lepiej, sku­tecz­niej, bar­dziej wyraziście,
  • masz wła­sną fir­mę lub star­tup; jesteś w trak­cie jakiejś zmia­ny/​osobistej trans­for­ma­cji i chcesz wyko­rzy­stać w tym myśle­nie wizualne,
  • jesteś tre­ne­remuczysz innych ludzi, chcesz lepiej prze­ka­zy­wać wie­dzę, uatrak­cyj­nić swój warsz­tat, stać się bar­dziej kon­ku­ren­cyj­ny i lepiej zapamiętywany,
  • jesteś stu­den­tem, uczysz się i chcesz to robić jesz­cze bar­dziej efektywnie,
  • chcesz zdo­być umie­jęt­ność, któ­ra przy­da się wszę­dzie (na spo­tka­niu ze zna­jo­my­mi, w pra­cy, pod­czas zaba­wy z dziećmi),

… to szko­le­nie z myśle­nia wizu­al­ne­go jest dla Cie­bie. Nauczę Cię, w jaki spo­sób wyko­rzy­stać visu­al thin­king w życiu codzien­nym – w domu, w pra­cy, w szko­le – wszędzie!

Co mówią o mnie klienci, (dla) których szkoliłam?

Co trze­ba wokół ryśle­nia, to zro­bię. I zro­bię to świet­nie. Będzie­cie, myly­pań­stwo, zado­wo­le­ni.

Digi­tal gra­phic recor­ding z Inspi­ra­tion Days 2019
(zamknię­te wyda­rze­nie dla pra­cow­ni­ków Jero­ni­mo Martins)

GRAPHIC RECORDING

132 WYKONANE ZAPISY

Gra­phic Recor­ding (GR) czy­li zapis gra­ficz­ny jest wizu­al­no-tek­sto­wą esen­cją ze spo­tka­nia, szko­le­nia czy kon­fe­ren­cji. Gra­phic recor­der (tłu­macz wizu­al­ny) wychwy­tu­je (dzię­ki umie­jęt­no­ści słu­cha­nia, ana­li­zo­wa­nia i syn­te­zo­wa­nia) za pomo­cą tek­stu i rysun­ku naj­waż­niej­sze tre­ści (czy punk­ty) wyda­rze­nia, co uła­twia uczest­ni­kom zapa­mię­ta­nie klu­czo­wych jego ele­men­tów. Jest to usłu­ga bar­dzo wdzięcz­na do uży­cia np. na: kon­fe­ren­cjach, posie­dze­niach zespo­łów i zarzą­dów, burzach mózgów, deba­tach, kick-off meetin­gach, spo­tka­niach stra­te­gicz­nych (budo­wa­nie wizji, misji, stra­te­gii fir­my) itp.

Dla kogo wykonałam GR?

Robi­łam GR dla takich firm i insty­tu­cji jak np.

PKN Orlen, Pep­si­Co, Dano­ne, Gene­ral Elec­tric, Euro­pe­an Com­mis­sion, Alle­gro, DHL, Bank BPH, Wol­ters Klu­wer, EY, Avi­va, T‑Mobile, Roche, UPC, Kilo­utou, PKP Ener­ge­ty­ka, Amba­sa­da USA, Tesco, Leroy Mer­lin, MTU, Nestle, McDo­nal­d’s, Hil­ti, Thys­sen­krupp, Fun­da­cja Nutri­cia, Orange.

Oraz w cza­sie takich wyda­rzeń jak np.

Mar­ke­ting Sum­mit 2016, Digi­tal Uni­ver­si­ty: Futu­re of New Media, Power of Con­tent Mar­ke­ting, Cre­ati­ve Vibes, Inspi­ra­tion Day, HR w Biz­ne­sie, Eastern Part­ner­ship Youth Forum, Bez­pie­czeń­stwo dzie­ci i mło­dzie­ży w Inter­ne­cie, II Anty-Kon­fe­ren­cja CSR, TEDxTo­ruń 2014, TEDxWar­saw­Wo­men 2019 czy dorocz­na kon­fe­ren­cja orga­ni­za­cji Inter­na­tio­nal Forum of Visu­al Prac­ti­tio­ners (w USA).

Przejdź do wpi­sów blo­go­wych na ten temat:

Co mówią o mnie klienci, dla których wykonałam graphic recording?

Wyko­nu­ję gra­phic recor­ding (zapis gra­ficz­ny) na wszyst­kie moż­li­we spo­so­by: tra­dy­cyj­ny gra­phic recor­ding (na papie­rze, pian­kach, ścia­nach), cyfro­wy gra­phic recor­ding (na iPa­dzie w apli­ka­cji Pro­cre­ate), a tak­że zdal­ny cyfro­wy gra­phic recor­ding (dzię­ku­ję, koro­na­wi­ru­sie, za przy­śpie­sze­nie tego odła­mu zapi­su graficznego)! 😀

Play Video

TEDxWar­saw Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy 2016:
„W ryso­wa­niu nie cho­dzi o rysowanie”

Sceniczny zwierz!

24 wystą­pie­nia publiczne

Wśród dzie­cię­cych marzeń na moją świe­tla­ną przy­szłość była tak­że aktor­ka. Cie­szę się z dwóch rze­czy: że się nią nie sta­łam oraz że mam moż­li­wość reali­zo­wać moje cią­go­ty do wystą­pień publicz­nych poprzez mój pre­le­genc­ki wkład w licz­ne konferencje.

A zaczę­ło się niewinnie…

Naj­pierw był mój pierw­szy w życiu (i w dodat­ku anglo­ję­zycz­ny!) TEDxW­ro­cław w 2013, pod­czas któ­re­go wygra­łam bitwę ze spa­da­ją­cym mikro­fo­nem. Potem szyb­ko przy­szedł kolej­ny (TEDxSo­pot w 2014), a potem kolej­ny, uni­ka­to­wy i bez­pre­ce­den­so­wy TEDxWar­saw Uni­ver­si­ty Of Tech­no­lo­gy (w 2016), na któ­rym nie dość, że robi­łam przez cały dzień gra­phic recor­ding, to jesz­cze wystą­pi­łam w parze. Żeby tego było mało, to ta para była moim Narze­czo­nym, a żeby tego było mało, to mój Narze­czo­ny był wte­dy też moim part­ne­rem biz­ne­so­wym, a żeby tego wszyst­kie­go też było mało (bo prze­cież #Kto­Kre­atyw­ne­mu­Za­bro­ni!), to w trak­cie nasze­go wła­sne­go wystą­pie­nia tak­że robi­łam z nie­go… zapis gra­ficz­ny! Ist­ne 5 w 1. No kto coś takie­go udźwi­gnie jak nie ja, Ryślicielka®! 
Play Video

 Forum Lide­rów Inno­wa­cji 2019:
„Jak mówić o inno­wa­cjach? Wizualnie.”

Play Video

Kon­fe­ren­cja Charm­sy Biz­ne­su 2019:
„Biz­nes #poswo­je­mu”

Play Video
TEDxW­ro­cław 2013:  „It’s half-done when you’ve drawn it” 
Play Video

TEDxSo­pot 2014: „Powrót do marzeń z dzie­ciń­stwa poprzez rysowanie”

Występowałam:

Co mówią o mnie klienci, dla których występowałam?

Nie znam się na wszyst­kim. Znam się na myśle­niu wizu­al­nym, ośmie­la­niu ludzi do ryso­wa­nia, do podej­mo­wa­nia zmian (zmie­nia­łam pra­cę jakieś 30 razy!) i na życiu w zgo­dzie ze sobą, czy­li #PoSwo­je­mu. I o tym chęt­nie opo­wia­dam ze sce­ny. Dam się Tobie zapro­sić, po pro­stu daj znać, jak mogę porwać Two­ją publiczność!

FACYLITACJA

Poza byciem tre­ne­rem jestem tak­że facy­li­ta­to­rem i to w dodat­ku facy­li­ta­to­rem wizu­al­nym (ba, nawet od roku 2020 mam na to ofi­cjal­ny papier, choć robię to od ok. 2013 roku! 😉). Co to za dziw­ne sło­wo i co to zna­czy? To zna­czy, że jestem kimś pomię­dzy tre­ne­rem (tre­ner ma wie­dzę i się nią dzie­li odpo­wia­da­jąc na pyta­nia uczest­ni­ków) a coachem (coach zada­je pyta­nia, bo cała „wie­dza” i wszyst­kie odpo­wie­dzi są w uczest­ni­kach). Pro­wa­dzę facy­li­to­wa­ne warsz­ta­ty, w cza­sie któ­rych (tyl­ko i aż!) stwa­rzam gru­pie jak naj­lep­sze warun­ki do reali­za­cji jakie­goś celu i dopro­wa­dzam gru­pę do wytwo­rze­nia war­to­ścio­wych rezul­ta­tów

Facy­li­ta­cja zespo­łu ExplainVisually.co

Współpracowałam z:

Co mówią o mnie klienci, (dla) których facylitowałam?

Z rów­nym zapa­łem uczę ludzi uży­wa­nia myśle­nia wizu­al­ne­go na warsz­ta­tach ale tak­że wcho­dzę w rolę prze­wod­ni­ka i facy­li­tu­ję róż­ne pro­ce­sy, w efek­cie któ­rych uczest­ni­cy wypra­co­wu­ją jako­ścio­we i przy­dat­ne dla nich rezul­ta­ty. Miód na moje facy­li­ta­tor­skie ser­ce widzieć ten ich zapał! 😍

KONSULTACJE (INDY)WIZUALNE

Nie potrze­bu­jesz dłu­gie­go szko­le­nia z myśle­nia wizu­al­ne­go, bo masz do omó­wie­nia bar­dzo spre­cy­zo­wa­ne zagad­nie­nie z dzie­dzi­ny wizu­ali­za­cji. Masz kon­kret­ną potrze­bę, ale nie znaj­du­jesz na ryn­ku szko­le­nia, pro­duk­tu, książ­ki czy instruk­ta­żu, któ­re pomo­gły­by by ci zmie­rzyć się z Two­im pro­ble­mem. Albo zwy­czaj­nie nie masz cza­su na głe­bo­kie ana­li­zy… Chcesz szyb­kie­go roz­wią­za­nia, któ­re możesz natych­miast wdro­żyć. Chcesz esen­cjo­nal­ną piguł­kę wie­dzy poda­ną w przy­ja­zny, kon­kret­ny i cha­ry­zma­tycz­ny spo­sób przez oso­bę z kil­ku­na­sto­let­nim doświad­cze­niem w branży.

Jesteś pod dobrym adre­sem! Wła­śnie z powo­du zaspo­ko­je­nia takich szyb­kich potrzeb powsta­ły tzw. Kon­sul­ta­cje Indy­wi­zu­al­ne („lite­rów­ka” zamie­rzo­na), w cza­sie któ­rych zro­bię wszyst­ko co w mojej mocy, by jak naj­szyb­ciej pomóc Ci roz­wią­zać Ci Two­ją wizu­al­ną zagwozd­kę.

Zało­że­nie moich onli­ne­’o­wych kon­sul­ta­cji jest takie: dosta­jesz wie­lo­krot­ność 30 minut moje­go cza­su (każ­de 30 min. war­te jest 100zł net­to) i możesz w tym cza­sie wyko­rzy­stać moją wie­dzę i umie­jęt­no­ści w zasa­dzie „tak jak chcesz”. Możesz przy­kła­do­wo wybrać jed­ną z trzech opcji (albo popro­sić o jesz­cze inną):

Feedback do «gotowca»

Przy­cho­dzisz z jaką­kol­wiek goto­wą wizu­ali­za­cją (gra­fi­ką, info­gra­fi­ką, pre­zen­ta­cją ppt, mate­ria­łem do social mediów, notat­ką itp.) i dosta­jesz ode mnie mery­to­rycz­ny (cza­sem do bólu) feed­back.
 
Two­ja wizu­ali­za­cja będzie jesz­cze bar­dziej czy­tel­na, sku­tecz­na, zapa­da­ją­ca w pamięć i prze­ka­że wła­śnie to, co chcesz, żeby przekazała.

Doradztwo przy tworzeniu

Nie masz jesz­cze goto­wej wizu­ali­za­cji, dopie­ro jesteś w fazie wymy­śla­nia /​ pro­jek­to­wa­nia. I nie wiesz, jak zacząć.
 
Przy­cho­dzisz ze szki­cem /​ pomy­słem i wspól­nie (przy pomo­cy moich pytań, pod­po­wie­dzi, przy­kła­dów z moje­go archi­wum) znaj­du­je­my recep­tę, co masz zro­bić, żeby stwo­rzyć wygry­wa­ją­cy mate­riał sprze­da­żo­wy /​ mar­ke­tin­go­wy (czy co tam tworzysz). 

Rewizja czyjejś wizualizacji

Masz mate­ria­ły stwo­rzo­ne albo przez zewnętrz­ną fir­mę albo przez Wasze wewnętrz­ne zaso­by ludz­kie, ale nie jesteś w peł­ni zawodolona/​y z efek­tów? Masz poczu­cie, że nie są tak dobre, jak mogły­by być?
 
Zapra­szam do mnie! Przyj­rzy­my się tym mate­ria­łom wspól­nie i poka­żę Ci jak pro­sty­mi tri­ka­mi odpim­po­wać już ist­nie­ją­cy mate­riał, żeby był jesz­cze lep­szy.

Instruktaż programów

Jeśli chcesz wresz­cie opa­no­wać róż­ne pro­gra­my oko­ło­wi­zu­al­ne (np.: Mural, Miro, Pro­cre­ate, Asa­na, Power Point, Canva, Padlet) to mogę się z Tobą podzie­lić paten­ta­mi, life hac­ka­mi, ulu­bio­ny­mi skró­ta­mi i licz­ny­mi meto­da­mi korzy­sta­nia z nich.
 
Jestem inten­syw­nym użyt­kow­ni­kiem i bar­dzo lubię dzie­lić się funk­cjo­nal­no­ścia­mi tych apli­ka­cji, bo uwa­żam, że są kapitalne! 🙃

Jeśli nie masz pew­no­ści, czy wyzwa­nie, z któ­rym się mie­rzysz, „jest roz­wią­zy­wal­ne”, albo czy mam wystar­cza­ją­ce kom­pe­ten­cje, by Ci pomóc, prze­czy­taj opis 7 przy­pad­ków moich klien­tów, któ­rzy mają za sobą takie spotkanie. 

Zobacz opinie o Konsultacjach:

Ale to jeszcze nie koniec!

Jeże­li chcesz ilu­stra­cję, komiks, info­gra­fi­kę, slaj­dy do Power Poin­ta albo film eks­pla­na­cyj­ny – wbi­jaj do współ­za­ło­żo­nej prze­ze mnie agen­cji ExplainVisually.co. Tam zro­bi­my Ci dobrze w te usługi.

Zobacz opinie naszych klientów:

Przewiń do góry