Slajdy wizualne

Poni­żej znaj­dziesz przy­kła­dy slaj­dów wyko­na­nych dla Klien­tów. Skła­da­ją się z moich autor­skich rysun­ków wyko­na­nych na spe­cjal­ne zlecenie.

Poni­żej znaj­dziesz przy­kła­dy slaj­dów (z 2021) wyko­na­nych prze­ze mnie dla Klien­tów przy pomo­cy mate­ria­łów z ich brand­bo­oków i sza­blo­nów ich pre­zen­ta­cji (ikon­ki, kolo­ry etc.). Poni­żej slaj­dy z moje­go webi­na­ru „Kie­dy tabe­la? Kie­dy wykres? O tym jak wizu­ali­zo­wać dane ilo­ścio­we i jako­ścio­we w pre­zen­ta­cjach o efek­tach naszej pra­cy” wyko­na­ne­go na rzecz fir­my Cre­dit Agricole.

 

Slajdy odpimpowane

Poni­żej znaj­dziesz przy­kła­dy slaj­dów, któ­re „odpim­po­wa­łam” – a mówiąc kor­po­dia­lek­tem – pod­szli­fo­wa­łam dla Klien­tów. Poni­żej widać zarów­no efekt PRZED (jak przy­go­to­wał Klient), jak i efekt PO (jak popra­wi­łam slajd, aby był bar­dziej wizu­al­ny, sku­tecz­ny i przy­jem­niej­szy w odbio­rze). Bo takie usłu­gi tak­że świadczę. 😉

Chcesz
ode mnie 
rysunek?

Odezwij się

Formularz kontaktowy
Dba­my o Two­ją pry­wat­ność. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych poda­nych w for­mu­la­rzu będzie KREATOL Klau­dia Tol­man, ul. Anie­li Krzy­woń 6129, 01 – 391 War­sza­wa, NIP: PL5222733208. Poda­ne dane będą prze­twa­rza­ne w celu obsłu­gi zgło­sze­nia mailo­we­go. Szcze­gó­ły zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych znaj­dziesz w poli­ty­ce pry­wat­no­ści.
Przewiń do góry