Slajdy wizualne

z dedykowanymi ikonkami

Poni­żej znaj­dziesz przy­kła­dy slaj­dów wyko­na­nych dla Klien­tów. Skła­da­ją się z moich autor­skich rysun­ków wyko­na­nych na spe­cjal­ne zlecenie.

Slajdy odpimpowane

czyli udoskonalone

Poni­żej znaj­dziesz przy­kła­dy slaj­dów, któ­re „odpim­po­wa­łam” – a mówiąc kor­po­dia­lek­tem – pod­szli­fo­wa­łam. Poni­żej widać zarów­no efekt PRZED (jak przy­go­to­wał Klient), jak i efekt PO (jak popra­wi­łam slajd, aby był bar­dziej wizu­al­ny, sku­tecz­ny i przy­jem­niej­szy w odbiorze). 

przed

po

Slajdy minimalistyczne

w zgodzie z brandbookiem klienta

Poni­żej znaj­dziesz przy­kła­dy slaj­dów (z 2021) wyko­na­nych prze­ze mnie dla Klien­tów przy pomo­cy mate­ria­łów z ich brand­bo­oków i sza­blo­nów ich pre­zen­ta­cji (ikon­ki, kolo­ry etc.). Poni­żej slaj­dy z moje­go webi­na­ru „Kie­dy tabe­la? Kie­dy wykres? O tym jak wizu­ali­zo­wać dane ilo­ścio­we i jako­ścio­we w pre­zen­ta­cjach o efek­tach naszej pra­cy” wyko­na­ne­go na rzecz fir­my Cre­dit Agricole.

Slajdy «od zera do bohatera»

(zrobione od tzw. czystej kartki)

Nie masz w ogó­le slaj­dów (słow­nie: zero slaj­dów) i chcesz, żebym je stwo­rzy­ła spe­cjal­nie na jakieś wystą­pie­nie („do boha­te­ra”)? Zobacz przy­kła­dy naszych wła­snych slajdów.

Cennik – podsumowanie

Cennik – podsumowanie

Slajdy wizualne
z dedykowanymi ikonkami

Slajdy odpimpowane

Slajdy minimalistyczne
(w op. o brandbook)

Slajdy
od zera 
do bohatera

Slajdy wizualne
z dedykowanymi ikonkami:

Slajdy odpimpowane:

Slajdy minimalistyczne
(w op. o brandbook):

Slajdy
od zera 
do bohatera:

Nie, to nie jest osta­tecz­na ofer­ta, ale poglą­do­we ceny net­to (czy­li bez VAT, doli­cza­my do nich +23%). 

Cena za slajd doty­czy zro­bio­ne­go przez nas slaj­du w Power­Po­int (a nie slaj­du dostar­czo­ne­go przez Was). Dlaczego?

Jeśli jeste­ście jak 80% ludz­ko­ści uży­wa­ją­ca pro­gra­mu Power­Po­int (czy podob­ne­go), to zapew­ne wrzu­ca­cie znacz­nie ZA DUŻO tre­ści na jeden slajd (Nan­cy Duar­te, autor­ka książ­ki „Slaj­do­lo­gia” nazy­wa to mia­nem #slaj­du­ment 😜). 

Czy­li przy­kła­do­wo: dosta­je­my od Was 20 slaj­dów wyj­ścio­wych, ale my roz­mno­ży­my je przej­rzy­ście i magicz­nie do 40-stu albo nawet 60-ciu slaj­dów 😉 Możesz to zoba­czyć cho­ciaż­by na tym przy­kła­dzie tutaj.

Nasza pra­ca przy czy­jejś pre­zen­ta­cji ppt pole­ga (tak­że) na roz­rzu­ce­niu nad­mia­ru tre­ści po bar­dziej esen­cjo­nal­nych slajdach. 

Chcesz slajdy
lub ikonki do nich?

Odezwij się

Formularz kontaktowy
Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych poda­nych w for­mu­la­rzu jest KREATOL Klau­dia Tol­man. Zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oraz Two­je upraw­nie­nia z tym zwią­za­ne opi­sa­ne są w poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Ta stro­na jest chro­nio­na przez reCAPT­CHA. Mają zasto­so­wa­nie Poli­ty­ka pry­wat­no­ści oraz Regu­la­min ser­wi­su Google. 
Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.