prezenty rysunkowe

Jak zrobić kolorową, rysunkową ekotorbę

Moje wewnętrz­ne dziec­ko kur­czo­wo trzy­ma się mojej tra­dy­cji spra­wia­nia sobie samej pre­zen­tów z róż­nych oka­zji  🙂 Dla­te­go też na tego­rocz­ny Dzień Dziec­ka 2013 zro­bi­łam sobie rysun­ko­wą eko­tor­bę z jed­nym z moich ulu­bio­nych kalam­bu­rów wła­snych czy­li hasłem „Cicha woda brze­gi rwie”. Wie­rzę, że jaż­dy z Was jest w sta­nie sobie coś takie­go spra­wić samo­dziel­nie – z dowol­nej oka­zji! Moż­na oczy­wi­ście kupić tor­bę z goto­wym …

Jak zro­bić kolo­ro­wą, rysun­ko­wą eko­tor­bę Read More »

Jak narysować prezent dla Trzydziestolatka? (proces myślenia wizualnego Dana Roama)

Robie­nie pre­zen­tu rysun­ko­we­go dla oso­by, któ­rą znam, jest zde­cy­do­wa­nie naj­przy­jem­niej­szą for­mą obda­ro­wy­wa­nia rysun­kiem. Robie­nie pre­zen­tu rysun­ko­we­go, dla nie­zna­jo­me­go, któ­ry jest mi zna­ny tak, jak osiem­na­sto­wiecz­ne zwy­cza­je pochów­ko­we miesz­kań­ców Dżi­but­ti, jest z kolei więk­szym wyzwa­niem i nie­zwy­kle cie­ka­wym doświad­cze­niem. Oto histo­ria powsta­nia takie­go dru­gie­go pre­zen­tu: zle­ce­nia od moje­go kole­gi dla jego przy­ja­cie­la Mar­ci­na, któ­ry to skoń­czył nie­daw­no 32 …

Jak nary­so­wać pre­zent dla Trzy­dzie­sto­lat­ka? (pro­ces myśle­nia wizu­al­ne­go Dana Roama) Read More »

Prezent rysunkowy: album dla Maćka

Kto lubi dosta­wać pre­zen­ty? 😀 Ja lubię je i dosta­wać, ale i robić samo­dziel­nie 🙂 Tu może­cie zna­leźć przy­kład pre­zen­tu, któ­ry przy­go­to­wa­łam dla odcho­dzą­ce­go z fir­my Mać­ka. Jak to zro­bi­łam? Z pomo­cą pozo­sta­łych pra­cow­ni­ków pozbie­ra­łam wspo­mnie­nia, sko­ja­rze­nia, zasły­sza­ne histo­rie, zapro­jek­to­wa­łam je w zabaw­ne komik­sy i rysun­ki będą­ce każ­do­ra­zo­wo pew­ną cha­rak­te­ry­sty­ką czy oso­bo­wo­ścią Mać­ka, wydru­ko­wa­łam każ­dy rysu­nek na papie­rze foto­gra­ficz­nym i umie­ści­łam …

Pre­zent rysun­ko­wy: album dla Mać­ka Read More »

Notesy: prosto, użytecznie, kolorowo (święta 2011)

Jed­ną z rze­czy, jakie kie­dyś wyszły spod mojej ręki, są ręcz­nie robio­ne note­sy. W wyko­na­niu są banal­nie pro­ste (choć z pew­no­ścią ich wyko­na­nie wyma­ga cier­pli­wo­ści)! Wystar­czy w dowol­ny, kre­atyw­ny spo­sob poła­czyć ze sobą kil­ka ele­men­tów: kolo­ro­we kart­ki papie­ru (uło­żo­ne naprze­mien­nie kolo­ra­mi – co kart­ka, to inny kolor), zestaw do bin­do­wa­nia: okład­ki (tył + przód) plus sprę­ży­na, sznu­rek ozdob­ny, …

Note­sy: pro­sto, uży­tecz­nie, kolo­ro­wo (świę­ta 2011) Read More »

Przewiń do góry