Notesy: prosto, użytecznie, kolorowo (święta 2011)

Podziel się tym postem z innymi!
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter

jak narysować psa na okładce

Jed­ną z rze­czy, jakie kie­dyś wyszły spod mojej ręki, są ręcz­nie robio­ne note­sy.

W wyko­na­niu są banal­nie pro­ste (choć z pew­no­ścią ich wyko­na­nie wyma­ga cier­pli­wo­ści)!

Wystar­czy w dowol­ny, kre­atyw­ny spo­sob poła­czyć ze sobą kil­ka ele­men­tów:

  • kolo­ro­we kart­ki papie­ru (uło­żo­ne naprze­mien­nie kolo­ra­mi – co kart­ka, to inny kolor),
  • zestaw do bin­do­wa­nia: okład­ki (tył + przód) plus sprę­ży­na,
  • sznu­rek ozdob­ny,
  • filc pod­kle­jo­ny naklej­ką,
  • lakie­ry do paznok­ci,
  • prze­zro­czy­sta folia (np. ta będą­ca okład­ką do bin­do­wa­nia),
  • histo­rie nt. odba­ro­wa­ne­go, któ­re będą zilustrowane/​ zapi­sa­ne w note­sie
  • (i cokol­wiek nam tyl­ko przyj­dzie do gło­wy!)

Pra­ca nad tym jest nad­zwy­czaj­nie przy­jem­na, szcze­gól­nie jeśli wyko­nu­je się ją w towa­rzy­stwie jakie­goś zapa­lo­ne­go pomoc­ni­ka 🙂 (pozdro­wie­nia dla moje­go pomoc­ni­ka!)

A jak to final­nie może wyglą­dać?

Na przy­kład tak 😀

(Pre­zen­ty wyko­na­ne prze­ze mnie na Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia 2011).

Przewiń do góry