Notesy: prosto, użytecznie, kolorowo (święta 2011)

Jed­ną z rze­czy, jakie kie­dyś wyszły spod mojej ręki, są ręcz­nie robio­ne note­sy. W wyko­na­niu są banal­nie pro­ste (choć z pew­no­ścią ich wyko­na­nie wyma­ga cier­pli­wo­ści)! Wystar­czy w dowol­ny, kre­atyw­ny spo­sob poła­czyć ze sobą kil­ka ele­men­tów: kolo­ro­we kart­ki papie­ru (uło­żo­ne naprze­mien­nie kolo­ra­mi – co kart­ka, to inny kolor), zestaw do bin­do­wa­nia: okład­ki (tył + przód) plus sprę­ży­na, sznu­rek ozdob­ny, filc […]

Notesy: prosto, użytecznie, kolorowo (święta 2011) Read More »