relacje z wydarzeń

Czego możesz nauczyć się od Google?

… i nie cho­dzi o wyszu­ki­war­kę… 🙂 Bowiem prze­cież to nie tyl­ko syno­nim inter­ne­tu, ale olbrzy­mia fir­ma, dla któ­rej mia­łam ostat­nio oka­zję pro­wa­dzić (tym razem) dwu­go­dzin­ny zamknię­ty warsz­tat „Design Your Futu­re”. Ponie­waż sama rela­cja z wyda­rze­nia zakra­wa­ła­by o zwy­kłe, ordy­nar­ne prze­chwał­ki, to przed­sta­wię to w for­mie wnio­sków, jakie wycią­gnę­łam i reflek­sji, do jakich doszłam 🙂 Są one przy­dat­ne pew­nie nie tyl­ko dla …

Cze­go możesz nauczyć się od Google? Read More »

JAZDA PO BRANDZIE #8 (relacja)

30 lip­ca 2013 – wspól­nie z Micha­łem Górec­kim (Koszulkowo.com) – mia­łam oka­zję pouda­wać bły­sko­tli­we­go pre­le­gen­ta na wyda­rze­niu JAZDA PO B®ANDZIE #8 (zobacz stro­nę wyda­rze­nia oraz zdję­cia wyko­na­ne przez Fra­me­hun­ters) 😀 Oto krót­ka rela­cja dla tych, któ­rych wyda­rze­nie omi­nę­ło. Michał Górec­ki Jaz­da zaczę­ła się od wystą­pie­nia Micha­ła Górec­kie­go z Koszulkowo.com. Michał, z cha­rak­te­ry­stycz­nym dla nie­go wdzię­kiem opo­wia­dał o tym, „jak nie …

JAZDA PO BRANDZIE #8 (rela­cja) Read More »

Rysowanie kampanii reklamowej

Nary­so­wać moż­na wszyst­ko, o czym trą­bię nie od dziś. Ostat­nio w Pozna­niu (16.05.13) w ramach kofe­ren­cji B4KwB, mia­łam szan­sę stwo­rzyć gru­pie kil­ku­na­stu uczest­ni­ków oka­zję do tego, żeby wyko­rzy­stać myśle­nie wizu­al­ne do two­rze­nia kam­pa­nii rekla­mo­wych. Nie było to trud­ne zada­nie, bo uczest­ni­cy, wca­le nie potrze­bo­wa­li być prze­ko­ny­wa­ni! Od cze­go zaczę­li­śmy? Naj­pierw uwol­ni­li­śmy sobie swo­je wewnętrz­ne dziec­ko – zaser­wo­wa­łam uczest­ni­kom …

Ryso­wa­nie kam­pa­nii rekla­mo­wej Read More »

(EN) TEDxWroclaw 2013 – Creative Badge Contest: RESULTS

(english ver­sion – see below) W cza­sie tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji TEDxW­roc­law (wciąż cze­ka­my na nagra­ne wystą­pie­nia, w tym moje :P) miał miej­sce kon­kurs na kre­atyw­ne bad­ge. Takie rze­czy – tyl­ko na TEDx’ie!  Zada­nie wybra­nia naj­bar­dziej kre­atyw­ne­go bad­ge­’a oka­za­ło się kar­ko­łom­ne! Mając udział w wymy­śla­niu tego ele­men­tu kon­fe­ren­cji oraz zga­dza­jąc się bycie jed­no­oso­bo­wym Jury, nie wie­dzia­łam na co się piszę… 😛 …

(EN) TEDxW­roc­law 2013 – Cre­ati­ve Bad­ge Con­test: RESULTS Read More »

Relacja z warsztatu «Zbuduj swój biznes kreatywnie i wizualnie (…)» 2013.04.06

6 kwiet­nia 2013 prze­pro­wa­dzi­łam czte­ro­go­dzin­ny warsz­tat przy współ­pra­cy z fir­mą STREAM Coaching Team „Zbu­duj swój biz­nes kre­atyw­nie i wizu­al­nie – pogłę­bio­ny warsz­tat budo­wa­nia wła­sne­go mode­lu biz­ne­so­we­go”. To już dru­gi warsz­tat pro­wa­dzo­ny na potrze­by pro­jek­tu «STRUMIEŃ KOBIECOŚCI wio­sna 2013′. Sło­wa, jakie bar­dzo subiek­tyw­nie koja­rzą mi się z prze­bie­giem warsz­ta­tu, to: burz­li­wie, nie­ty­po­wo, pra­co­wi­cie. Dla­cze­go?

Relacja z warsztatu «Jak kreatywnie poszukiwać sposobów na biznes» 2013.03.23

23 mar­ca 2013 prze­pro­wa­dzi­łam czte­ro­go­dzin­ny warsz­tat przy współ­pra­cy z fir­mą STREAM Coaching Team „Jak kre­atyw­nie poszu­ki­wać pomy­słów na biz­nes”. Było kre­atyw­nie, kolo­ro­wo, pomy­sło­wo, emo­cjo­nal­nie & emo­cjo­nu­ją­co… a tak­że kobie­co! Poja­wi­ły się łzy wzru­sze­nia, uśmie­chy rado­ści, pomy­sły na nową dro­gę, reflek­sje o dro­dze dotych­cza­swej… Ja sama w trak­cie warsz­ta­tu doko­na­łam kil­ku odkryw­czych reflek­sji ogól­no­ży­cio­wych, oto one: 1. Kobie­ty są cało­ścią Nie­wia­ry­god­ne, jak kobie­ce …

Rela­cja z warsz­ta­tu «Jak kre­atyw­nie poszu­ki­wać spo­so­bów na biz­nes» 2013.03.23 Read More »

Relacja z «Kreatywne CV (2)» 26.03.2013

Dru­gie warsz­ta­ty „Kre­atyw­ne CV” odby­ły się 26 mar­ca 2013 (zobacz na Face­bo­oku) w Szko­le Wyż­szej Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej w ramach pro­jek­tu Star­tup w Karie­rę. Jak pra­co­wa­li­śmy? Poprzecz­kę posta­wi­łam uczest­ni­kom wyso­ko od same­go począt­ku 😀 Pierw­sze rysun­ko­we zada­nie pole­ga­ło na nary­so­wa­niu pre­zen­ta­cji sie­bie (wizy­tów­ka jako lodo­ła­macz) w for­mie jakie­goś wybra­ne­go przez sie­bie mode­lu. Uczest­ni­cy mie­li zawszeć na nim takie ele­men­ty jak: imię+nazwisko, ja pry­wat­nie, ja …

Rela­cja z «Kre­atyw­ne CV (2)» 26.03.2013 Read More »

Kreatywne CV (1) – machina ruszyła!

Pierw­sze warsz­ta­ty „Kre­atyw­ne CV” odby­ły się 27 lute­go 2013 (zobacz na Face­bo­oku) w Szko­le Wyż­szej Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej w ramach pro­jek­tu Star­tup w Karie­rę. Było ener­ge­tycz­nie, kre­atyw­nie i odkryw­czo! Po warsz­ta­cie byłam prze­peł­nio­na kolej­ny­mi zapa­lo­ny­mi żaró­wecz­ka­mi w gło­wie i bar­dzo się cie­szę, że mia­łam w tym tylu towa­rzy­szy! Pomi­mo, że warsz­tat pla­no­wo miał trwać 3h, a dodat­ko­wo odby­wał się wie­czo­rem (co jest rów­no­znacz­ne z …

Kre­atyw­ne CV (1) – machi­na ruszy­ła! Read More »

Przewiń do góry