(EN) TEDxWroclaw 2013 – Creative Badge Contest: RESULTS

Podziel się tym postem z innymi!

Winner: Maciej Gad (photo by Paul Rudkowski)

(english ver­sion – see below)

W cza­sie tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji TEDxW­roc­law (wciąż cze­ka­my na nagra­ne wystą­pie­nia, w tym moje :P) miał miej­sce kon­kurs na kre­atyw­ne badge.

Takie rze­czy – tyl­ko na TEDx’ie! 

Zada­nie wybra­nia naj­bar­dziej kre­atyw­ne­go bad­ge­’a oka­za­ło się kar­ko­łom­ne!

Mając udział w wymy­śla­niu tego ele­men­tu kon­fe­ren­cji oraz zga­dza­jąc się bycie jed­no­oso­bo­wym Jury, nie wie­dzia­łam na co się piszę… 😛 Kre­atyw­ność publicz­no­ści powa­li­ła mnie na łopatki! 🙂

Przy­zna­łam co praw­da jed­ną nagro­dę głów­ną jesz­cze w cza­sie kon­fe­ren­cji (rysu­nek na zle­ce­nie – Maciej Gad zaży­czył sobie przy­tu­la­śną kary­ka­tu­rę jego i jego Wybran­ki), ale obie­ca­łam przy­znać tak­że sze­reg Wyróż­nień dla pozo­sta­łych Dziełotwórców.

Uda­ło mi się zro­bić w sumie zdję­cia 71 bad­ge­’om (a to i tak nie wszyst­kie! uczest­ni­ków było ok. 100!) i wyróż­ni­łam 30 z nich.

I oto one (w kolej­no­ści alfe­be­tycz­nej imionami).

Olbrzy­mie podzię­ko­wa­nia dla Neila Ben­nion (blo­gu­ją­ce­go na Wan­de­ring Desk) za cier­pli­we popra­wia­nie moje­go angielskiego!

 

English version:

At this years» TEDxW­roc­law con­fe­ren­ce (we’re still waiting for vide­os with Ted­Talks, inc­lu­ding mine :P) the­re was a cre­ati­ve bad­ge contest.

Only at TEDx would this kind of thing happen!

Cho­osing most cre­ati­ve bad­ge was an ardu­ous task!

When I accep­ted the role of first making up the idea, and then being the one-man jud­ge, I had no idea what I was let­ting myself in for 😛 The audience’s cre­ati­vi­ty near­ly defe­ated me! 🙂

I han­ded out the main pri­ze during the con­fe­ren­ce itself (a cari­ca­tu­re of win­ner Maciej Gad hug­ging his girl­friend, as requ­ested by him), but I also said I would later anno­un­ce some fur­ther cre­ators of masterpieces.

I mana­ged to take pho­tos of 71 bad­ges (and the­se are not all of them! the­re was abo­ut 100 atten­de­es!) and I hono­ured 30 of them.

So here they are (in alpha­be­ti­cal order by name).

Huge thanks to Neil Ben­nion (who blogs at Wan­de­ring Desk) for patien­tly cor­rec­ting my English!

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.