Relacja z warsztatu «Zbuduj swój biznes kreatywnie i wizualnie (…)» 2013.04.06

Podziel się tym postem z innymi!

rysunek wydarzenia

6 kwiet­nia 2013 prze­pro­wa­dzi­łam czte­ro­go­dzin­ny warsz­tat przy współ­pra­cy z fir­mą STREAM Coaching Team Zbu­duj swój biz­nes kre­atyw­nie i wizu­al­nie – pogłę­bio­ny warsz­tat budo­wa­nia wła­sne­go mode­lu biz­ne­so­we­go”. To już dru­gi warsz­tat pro­wa­dzo­ny na potrze­by pro­jek­tu «STRUMIEŃ KOBIECOŚCI wio­sna 2013′.

Słowa, jakie bardzo subiektywnie kojarzą mi się z przebiegiem warsztatu, to: burzliwienietypowo, pracowicie.

Dla­cze­go?

Burzliwie.

Pomi­mo, iż warsz­tat adre­so­wa­ny był głów­nie dla kobiet, w gro­nie uczest­ni­czek zna­lazl się tak­że jeden męż­czy­zna 🙂 Wie­dział, na jakie­go rodza­ju warsz­tat się uda­je, ale mimo to pod­jął wyzwa­nie. Z począt­ku atmos­fe­ra na sali wyda­wa­ła się zagęsz­czo­na… Jed­nak po całym warsz­ta­cie z ust Uczest­ni­ka padły sło­wa „Cie­szę się, że przy­sze­dłem. Jest dużo plu­sów z bycia jedy­nym face­tem na tego typu warsztacie!” 🙂

Nietypowo.

W ramach tzw. lodo­ła­ma­cza i otwar­cia warsz­ta­tu, popro­si­lam uczest­ni­ków o nary­so­wa­nie swo­ich dzie­cię­cych marzeń, tego, co lubi­li robić w dzie­ciń­stwie. Poja­wi­ła się i pił­ka noż­na, prze­by­wa­nie w gru­pie, nauczy­ciel­ka, pio­sen­kar­ka (lub inna oso­ba podzi­wia­na na sce­nie), podró­żo­wa­nie i pozna­wa­nie nowe­go… Wró­ci­li­śmy nie­co myśla­mi do tych daw­nych lat i odda­li­śmy się reflek­sji, skąd wzię­ły się w nas te pra­gnie­nia. I co z nimi się dzie­je w naszych aktu­al­nych życiach…?

Pracowicie.

Wbrew pozo­rom (4 uczest­ni­ków oraz 4 godzi­ny przy uwzględ­nie­niu kary­god­ne­go ‑biję-się-w-pierś-wstyd-i-hań­ba!- spóź­nie­nia tre­ne­ra) pra­ca prze­bie­ga­ła bar­dzo inten­syw­nie. Każ­dy budo­wał swój indy­wi­su­al­ny model biz­ne­so­wy (w opar­ciu o model wg Oster­wal­de­ra z książ­ki „Two­rze­nie Mode­li Biz­ne­so­wych”), pre­zen­to­wał go na forum, dosta­jąc przy oka­zji infor­ma­cje zwrot­ne od resz­ty uczest­ni­ków, nowe pomy­sły, suge­stie, czy nawet «tyl­ko» pyta­nia, na któ­re na tym eta­pie nie ma odpo­wie­dzi, ale dzię­ki temu wia­do­mo, że nale­ży ją znaleźć 🙂

Jak przebiegała praca w trakcie warsztatu?

Zapra­szam do lek­tu­ry zdjęć.

 

Dzię­ku­ję jesz­cze raz wszyst­kim uczest­ni­kom warsz­ta­tu za udział w warsz­ta­cie i dzie­le­nie się swo­ją wie­dzą, doświad­cze­niem i otwar­to­ścią umysłu.

Do zoba­cze­nia przy naj­bliż­szej okazji!

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.