Relacja z warsztatu «Zbuduj swój biznes kreatywnie i wizualnie (…)» 2013.04.06

6 kwiet­nia 2013 prze­pro­wa­dzi­łam czte­ro­go­dzin­ny warsz­tat przy współ­pra­cy z fir­mą STREAM Coaching Team „Zbu­duj swój biz­nes kre­atyw­nie i wizu­al­nie – pogłę­bio­ny warsz­tat budo­wa­nia wła­sne­go mode­lu biz­ne­so­we­go”. To już dru­gi warsz­tat pro­wa­dzo­ny na potrze­by pro­jek­tu «STRUMIEŃ KOBIECOŚCI wio­sna 2013′. Sło­wa, jakie bar­dzo subiek­tyw­nie koja­rzą mi się z prze­bie­giem warsz­ta­tu, to: burz­li­wie, nie­ty­po­wo, pra­co­wi­cie. Dlaczego?

Relacja z warsztatu «Zbuduj swój biznes kreatywnie i wizualnie (…)» 2013.04.06 Read More »