Digi­tal gra­phic recor­ding z Inspi­ra­tion Days 2019
(zamknię­te wyda­rze­nie dla pra­cow­ni­ków Jero­ni­mo Martins)

GRAPHIC RECORDING

138 WYKONANYCH ZAPISÓW

Gra­phic Recor­ding (GR) czy­li zapis gra­ficz­ny jest wizu­al­no-tek­sto­wą esen­cją ze spo­tka­nia, szko­le­nia czy kon­fe­ren­cji. Gra­phic recor­der (tłu­macz wizu­al­ny) wychwy­tu­je (dzię­ki umie­jęt­no­ści słu­cha­nia, ana­li­zo­wa­nia i syn­te­zo­wa­nia) za pomo­cą tek­stu i rysun­ku naj­waż­niej­sze tre­ści (czy punk­ty) wyda­rze­nia, co uła­twia uczest­ni­kom zapa­mię­ta­nie klu­czo­wych jego ele­men­tów. Jest to usłu­ga bar­dzo wdzięcz­na do uży­cia np. na: kon­fe­ren­cjach, posie­dze­niach zespo­łów i zarzą­dów, burzach mózgów, deba­tach, kick-off meetin­gach, spo­tka­niach stra­te­gicz­nych (budo­wa­nie wizji, misji, stra­te­gii fir­my) itp.

Dla kogo wykonałam GR?

Robi­łam GR dla takich firm i insty­tu­cji jak np.

PKN Orlen, Pep­si­Co, Dano­ne, Gene­ral Elec­tric, Euro­pe­an Com­mis­sion, Alle­gro, DHL, Bank BPH, Wol­ters Klu­wer, EY, Avi­va, T‑Mobile, Roche, UPC, Kilo­utou, PKP Ener­ge­ty­ka, Amba­sa­da USA, Tesco, Leroy Mer­lin, MTU, Nestle, McDo­nal­d’s, Hil­ti, Thys­sen­krupp, Fun­da­cja Nutri­cia, Orange.

Oraz w cza­sie takich wyda­rzeń jak np.

Mar­ke­ting Sum­mit 2016, Digi­tal Uni­ver­si­ty: Futu­re of New Media, Power of Con­tent Mar­ke­ting, Cre­ati­ve Vibes, Inspi­ra­tion Day, HR w Biz­ne­sie, Eastern Part­ner­ship Youth Forum, Bez­pie­czeń­stwo dzie­ci i mło­dzie­ży w Inter­ne­cie, II Anty-Kon­fe­ren­cja CSR, TEDxTo­ruń 2014, TEDxWar­saw­Wo­men 2019 czy dorocz­na kon­fe­ren­cja orga­ni­za­cji Inter­na­tio­nal Forum of Visu­al Prac­ti­tio­ners (w USA).

Przejdź do wpi­sów blo­go­wych na ten temat:

Co mówią o mnie klienci, dla których wykonałam graphic recording?

Wyko­nu­ję gra­phic recor­ding (zapis gra­ficz­ny) na wszyst­kie moż­li­we spo­so­by: tra­dy­cyj­ny gra­phic recor­ding (na papie­rze, pian­kach, ścia­nach), cyfro­wy gra­phic recor­ding (na iPa­dzie w apli­ka­cji Pro­cre­ate), a tak­że zdal­ny cyfro­wy gra­phic recor­ding (dzię­ku­ję, koro­na­wi­ru­sie, za przy­śpie­sze­nie tego odła­mu zapi­su graficznego)! 😀

Zobacz przykładowe zapisy graficzne

Digi­tal Gra­phic
Recording:

Graphic recording (GR)
- analogowy:

DGR
z naszego podcastu:

DGR na spotkaniach
WeInnovators.Club:

Ciekawią Cię nie tylko same prace, ale też ich powstawanie?

Klik­nij w kate­go­rię i przejdź (tym samym) do moje­go portfolio.

Smaczki

Ekspozycja prac

Ja przy pracy

Chcesz
zapis graficzny?

Odezwij się

Formularz kontaktowy
Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych poda­nych w for­mu­la­rzu jest KREATOL Klau­dia Tol­man. Zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oraz Two­je upraw­nie­nia z tym zwią­za­ne opi­sa­ne są w poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Ta stro­na jest chro­nio­na przez reCAPT­CHA. Mają zasto­so­wa­nie Poli­ty­ka pry­wat­no­ści oraz Regu­la­min ser­wi­su Google. 
Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.