filmy

69 czyli 6 wystąpień na 9 lat mojego ryślicielstwa

Wstęp: Kie­dy byłam dzie­cia­kiem, pasja­mi bawi­łam się w akto­recz­kę i odgry­wa­łam sce­ny ze zna­nych mi fil­mów (ot, z takich dziew­czę­cych to był np. „Kiler”, #memo­ry­fajf, #sia­ra­iw­szyst­ko­ja­sne czy też – nie w peł­ni prze­ze mnie wów­czas rozu­mia­ne – wystą­pie­nia komi­ków tam­tych cza­sów, czy­li Jerze­go Kry­sza­ka czy ugnia­ta­ją­ce­go plu­szo­we oko misia Mar­ci­na Dań­ca). Naśla­do­wa­łam, paro­dio­wa­łam, wygłu­pia­łam się i jak pew­nie zna­ko­mi­ta więk­szość …

69 czy­li 6 wystą­pień na 9 lat moje­go ryśli­ciel­stwa Read More »

24hKobiecosci.pl – mój prezent dla kobiet!

Traf (albo Pan Los /​​ Zbieg Oko­licz­no­ści /​​ Archi­tekt Świa­ta) chciał, że napo­tka­łam kie­dyś w swo­im życiu Mag­dę Bębe­nek, autor­kę książ­ki „Polka potra­fi” (zobacz mój sketch­no­ting z pre­mie­ry jej książ­ki) oraz kobie­tę o takim pałe­rze, że uzna­łam ją za rów­ną sobie ener­ge­tycz­nie albo nawet rów­niej­szą 🙂 Mag­da Bębe­nek – brat­nia ener­ge­tycz­na dusza Mag­da jest sza­le­nie inspi­ru­ją­ca sama w sobie, …

24hKobiecosci.pl – mój pre­zent dla kobiet! Read More »

Klaudia Tolman na TEDxWROCLAW – zobacz nagranie!

Nie posia­dam się ze szczę­ścia! Dotych­czas na mojej stro­nie w tema­cie TEDxW­roc­law 2013 moż­na było tyl­ko zna­leźć tyl­ko wpis o kon­kur­sie na kre­atyw­ny Bad­ge oraz lin­ki do samej pre­zen­ta­cji ppt na Sli­de­Sha­re, któ­rej uży­łam w trak­cie wystą­pie­nia. Poni­żej znaj­dziesz nagra­nie moje­go wystą­pie­nia na TEDxWroc­law 2013, gdzie opo­wia­da­łam o reali­zo­wa­niu pla­nów, o psie, któ­ry zja­dał kred­ki i o tym jak speł­ni­łam swo­je zama­szy­ste marze­nie …

Klau­dia Tol­man na TEDxW­ROC­LAW – zobacz nagra­nie! Read More »

Wywiad w Radiu Kampus – myślenie wizualne u studentów

Jesteś słu­chow­cem, wzro­kow­cem czy kine­ste­ty­kiem? Nie­za­leż­nie od tego, kim jesteś, przy­go­to­wa­łam dla Cie­bie mate­riał audio-video. Cze­go doty­czy? Tego, jak wyko­rzy­stać myśle­nie wizu­al­ne u stu­den­tów (i nie tyl­ko!). 3 w 1 🙂 SŁUCHOWCU – posłu­chaj wywia­du ze mną w Radiu Kam­pus (5.11.13) w audy­cji Kli­mat Popo­łu­dnia (roz­ma­wia: Alek­san­dra M. Wój­cik) WZROKOWCU – zobacz wideo prze­ze mnie zmon­to­wa­ne z bez­li­kiem rysun­ków, zdjęć, mate­ria­łów, abyś od …

Wywiad w Radiu Kam­pus – myśle­nie wizu­al­ne u stu­den­tów Read More »

Jak nauczyć się rysować?

Na zadzi­wia­ją­co czę­sto mi ostat­nio zada­wa­ne pyta­nie: Jak nauczy­łaś się tak ryso­wać? …odpo­wia­dam: RYSUJĄC! Ćwi­czy­łam, ćwi­czy­łam, ćwi­czy­łam, i się nauczy­łam. To takie pro­ste. Prak­ty­ka czy­ni mistrza, w tej dzie­dzi­nie tak­że. Żeby nie goło­słow­nić, poczy­ni­łam nawet fil­mik poka­zu­ją­cy ewo­lu­cję moich sketch­no­tin­gów (sketch­no­ting: notat­ki rysun­ko­we wyko­ny­wa­ne szcze­gól­nie na kon­fe­ren­cjach, warsz­ta­tach, szko­le­niach). Widać tam czar­no na bia­łym (a potem nawet …

Jak nauczyć się ryso­wać? Read More »

Myślenie wizualne ułatwia chodzenie tyłem

Cze­mu myśle­nie wizu­al­ne mia­ło­by uła­twiać cho­dze­nie tyłem? To pierw­szy film, w któ­rym eks­hi­bi­cjo­ni­stycz­nie poka­zy­wa­łam swo­ją pasję do myśle­nia wizu­al­ne­go (ku moje­mu zasko­cze­niu, ludzie, dla któ­rych ten fil­mik był ich pierw­szym ze mną kon­tak­tem, naj­bar­dziej pamię­ta­ją wła­śnie cho­dze­nie od tyłu) 🙂 Dzię­ki temu video: omal­że nie poje­cha­łam na kil­ka dni do Bra­zy­lii na wiel­ki finał For Fun Festi­val …

Myśle­nie wizu­al­ne uła­twia cho­dze­nie tyłem Read More »

Wywiad w Radiu Czwórka

1 lip­ca 2013 mia­łam oka­zję dać się zwy­wia­do­wać w Radiu Czwór­ka w audy­cji „Na czte­ry ręce”. Opo­wia­da­łam oczy­wi­ście o myśle­niu wizu­al­nym, ryśle­niu, o zapa­mię­ty­wa­niu, o wpły­wie ryso­wa­nia na naszą kre­atyw­ność, o robie­niu nota­tek na stu­diach i wie­lu, wie­lu innych. Poni­żej może­cie prze­słu­chać nagra­nie z audy­cji (17 minut). Pozdra­wiam wszyst­kich słu­chow­ców 🙂  

Jak narysować piosenkę?

Zawsze wie­dzia­łam, że moż­na nary­so­wać WSZYSTKO, ale od wczo­raj we wszyst­kim mie­ści się tak­że rysun­ko­we two­rze­nie tek­stów pio­sen­ki! Kri­sti­na Vla­dy­ki­na, nie­praw­do­po­dob­nie pozy­tyw­na Couch­Sur­fer­ka, jest muzy­kiem, gra na gita­rze, śpie­wa, a w rodzin­nym Per­mie (Rosja), uczy przed­szko­la­ków muzy­ki i orga­ni­zu­je impre­zy w for­mie pre­zen­tów. Jak zoba­czy­łam jej pro­fil na CS, pisz­cza­łam z nie­do­wie­rza­nia nad tym, jak bar­dzo jest moją brat­nią duszą o tej …

Jak nary­so­wać pio­sen­kę? Read More »

Wywiad w RodinTV

Co to jest myśle­nie wizu­al­ne? Po co nam myśle­nie wizu­al­ne? Jak wyko­rzy­stać zabaw­ne rysun­ki na szko­le­niach (albo wese­lach!)? Czym się róż­nię od innych tre­ne­rów? Jak sta­łam się tre­ne­rem myśle­niem wizu­al­ne­go? Odpo­wie­dzi na te (oraz inne) pyta­nia, znaj­dziesz w video-wywia­­dzie, jaki został ze mną prze­pro­wa­dzo­ny 12.03.2013 w RodinTV. Zapra­szam do obej­rze­nia! 😀

Przewiń do góry