Jak nauczyć się rysować?

Podziel się tym postem z innymi!

Na zadzi­wia­ją­co czę­sto mi zada­wa­ne pytanie:

Jak nauczy­łaś się tak rysować?

…odpo­wia­dam:

RYSUJĄC!

Ćwi­czy­łam, ćwi­czy­łam, ćwi­czy­łam, i się nauczyłam.

To takie proste.

Praktyka czyni mistrza, w tej dziedzinie także.

Żeby nie goło­słow­nić, poczy­ni­łam nawet fil­mik poka­zu­ją­cy ewo­lu­cję moich sketch­no­tin­gów (sketch­no­ting: notat­ki rysun­ko­we wyko­ny­wa­ne szcze­gól­nie na kon­fe­ren­cjach, warsz­ta­tach, szko­le­niach). Wię­cej o sketch­no­tin­gu piszę resz­tą w tym poście.

Widać tam czar­no na bia­łym (a potem nawet kolo­ro­wo na bia­łym), jak popra­wia się styl i przej­rzy­stość rysunków.

Rysuj!

Rysun­ki się same nie popra­wią. Potrzeb­na jest praktyka.

Ej dobra, ale co mam rysować?

- pomy­ślisz. Już odpowiadam:
  • Możesz cho­ciaż­by sko­rzy­stać z ser­wi­su Easy Dra­wing Guides
  • albo prze­szpe­rać moje­go blo­ga, gdzie znaj­dziesz kil­ka­dzie­siąt (a z cza­sem nawet i kil­ka­set) wpi­sów peł­nych moich rysun­ków, któ­re możesz kopio­wać dla zdo­by­wa­nia praktyki.
  • Albo przej­rzeć mate­ria­ły z moje­go skle­pu (takie jak cho­ciaż­by nagra­nia z webi­na­rów).
  • Lub spraw­dzić, czy w naj­bliż­szym cza­sie nie prze­pro­wa­dzam na żywo jakie­goś webi­na­ru.
 

Jesteś tzw. «beznadziejnym przypadkiem» w nauce rysunku?

Jeśli sądzisz, że samo czy­ta­nie bły­sko­tli­wych arty­ku­łów na nic się Tobie nie zda, bo jesteś uni­ka­to­wym przy­pad­kiem i potrze­bu­jesz indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia, możesz też zapi­sać się na Kon­sul­ta­cję Indy­wi­zu­al­ną ze mną (Ryśli­ciel­ką®), w cza­sie któ­rej popra­cu­je­my nad Two­imi prze­ko­na­nia­mi i umie­jęt­no­ścia­mi wizu­ali­za­cji. Wię­cej infor­ma­cji o kon­sul­ta­cjach TUTAJ (oraz po klik­nię­ciu w poniż­szy rysu­nek). To od Cie­bie zale­ży, jak będzie prze­bie­gać nasza kon­sul­ta­cja: to może być mówiąc wprost «nauka ryso­wa­nia» albo bar­dziej mój men­to­ring w trak­cie Two­jej nauki rysun­ku (pro­wa­dzo­nej poprzez inne źró­dła czy aplikacje) .


Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.