Jak nauczyć się rysować?

Podziel się tym postem z innymi!
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter

Na zadzi­wia­ją­co czę­sto mi ostat­nio zada­wa­ne pyta­nie:

Jak nauczy­łaś się tak ryso­wać?

…odpo­wia­dam:

RYSUJĄC!

Ćwi­czy­łam, ćwi­czy­łam, ćwi­czy­łam, i się nauczy­łam.

To takie pro­ste.

Praktyka czyni mistrza, w tej dziedzinie także.

Żeby nie goło­słow­nić, poczy­ni­łam nawet fil­mik poka­zu­ją­cy ewo­lu­cję moich sketch­no­tin­gów (sketch­no­ting: notat­ki rysun­ko­we wyko­ny­wa­ne szcze­gól­nie na kon­fe­ren­cjach, warsz­ta­tach, szko­le­niach).

Widać tam czar­no na bia­łym (a potem nawet kolo­ro­wo na bia­łym), jak popra­wia się styl i przej­rzy­stość rysun­ków.

Rysuj!

Rysun­ki się same nie popra­wią. Potrzeb­na jest prak­ty­ka.

Przewiń do góry