kontaktk.png

Kontakt

MUSIAŁAM! To było sil­niej­sze ode mnie… Ten Czło­wiek Hehe­szek, ten mój Arche­typ Bła­zna nie dał rady się powstrzy­mać… W zakład­ce kon­takt ma być kon­takt i koniec! 😂 #Mnie­Ba­wi

No to już, szyb­ciut­ko, pisz do mnie, jak­by jutro miał się skoń­czyć świat!
Pisz natych­miast #Zanim­Do­trze­Do­Nas­Że­To­Bez­Sen­su! 🤪

Mój dziar­ski zespół chęt­nie odpo­wie na wszyst­kie Two­je pytania.

Cze­mu zespół, a nie ja bez­po­śred­nio? W tym pdfie (oraz w poniż­szej gale­rii) znaj­dziesz mate­riał (o cha­rak­te­rze mery­to­rycz­no-żar­to­bli­wym) udo­wad­nia­ją­cy, że jestem naj­gor­sza oso­bą do kon­tak­tu i jak w związ­ku z tym możesz się ze mną kontaktować.

marta staroń zdjęcie profilowe 2022 kontakt strona KT

Graphic Recording, facylitacja graficzna, szkolenia, ilustracje, sklep: 

agata załuska zdjęcie profilowe 2022 kontakt strona KT

Filmy eksplanacyjne (whiteboard animation, animacje 2D i 3D)

Dane firmy:

KREATOL Klau­dia Tol­man
ul. Anie­li Krzy­woń 6129
01 – 391 War­sza­wa
NIP: PL5222733208

Numer kon­ta (mBank S.A.):
47 1140 2004 0000 3602 4149 7310

Adres do korespondencji:

KREATOL Klau­dia Tol­man
ul. Chmiel­na 208
00 – 020 Warszawa

Formularz kontaktowy
Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych poda­nych w for­mu­la­rzu jest KREATOL Klau­dia Tol­man. Zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oraz Two­je upraw­nie­nia z tym zwią­za­ne opi­sa­ne są w poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Ta stro­na jest chro­nio­na przez reCAPT­CHA. Mają zasto­so­wa­nie Poli­ty­ka pry­wat­no­ści oraz Regu­la­min ser­wi­su Google. 

Odwiedź mnie na Facebooku

Zapra­szam na mój pro­fil zawo­do­wy Klau­dia Tol­man – Ryśli­ciel­ka®️ (gdzie jest dużo moich oso­bi­stych dzia­łań) oraz na mój sta­ry fan­pa­ge Myśle­nie Wizu­al­ne (gdzie jest mniej mnie, a wię­cej sze­ro­ko poję­tej idei myśle­nia wizu­al­ne­go z Pol­ski, Euro­py i świata).

I dołącz do naszej grupy…

…w któ­rej możesz dzie­lić się swo­imi rysun­ka­mi i inspi­ro­wać innych lub same­mu zna­leźć inspirację.

A tak poza tym, znaleźć mnie możesz również na:

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.