NIE UMIEM RYSOWAĆ – jak zmienić to przekonanie? (3z3)

Ten arty­kuł skła­da się z trzech czę­ści (ta jest trze­cia, ostat­nia ). Chcesz wró­cić do pierw­szych odcin­ków? » Wróć do czę­ści PIERWSZEJ  » Wróć do czę­ści DRUGIEJ 3. I to “nie­szczę­sne ryso­wa­nie” Trze­cia część naszej wypo­wie­dzi to sama czyn­ność, o któ­rej roz­ma­wia­my, czy­li ryso­wa­nie. Cze­go nie umiem? No jasne, że ryso­wać. A czym jest ryso­wa­nie? Wiki­pe­dia kla­sy­fi­ku­je to bez­dy­sku­syj­nie jako […]

NIE UMIEM RYSOWAĆ – jak zmienić to przekonanie? (3z3) Read More »