SZKOLENIA
i WARSZTATY

319 Prze­pro­wa­dzo­nych szkoleń

Prze­ko­naj się na wła­snej skó­rze, dla­cze­go rap­tem w mie­siąc po moim wystą­pie­niu na TEDxWro­cław, szko­li­łam mana­ge­rów w fir­mie Google.

A potem wystą­pi­łam jesz­cze dwu­krot­nie: na TEDxSopot i w duecie ze śp. Micha­łem – na TEDxWar­sa­wU­ni­ver­si­ty­OfTech­no­lo­gy.

I prze­pro­wa­dzi­łam set­ki szko­leń dla takich firm jak  IKEA, Jeró­ni­mo Mar­tins, Oran­ge czy Crédit Agricole.

(pra­cu­ję po pol­sku i po angielsku)

(zobacz fragment szkolenia stacjonarnego
na moim YouTube)
🇬🇧 Design Your Future 

- how to cre­ate the right path in your life?

Dla kogo?
Dla firmy Google

🇬🇧 Warsz­tat z pro­ste­go ryso­wa­nia przy­dat­ne­go w pra­cy i życiu pry­wat­nym w ramach „Inspi­ra­tio­nal Days

Dla kogo?

Dla fir­my Jeró­ni­mo Martins

🇵🇱 Współ­two­rze­nie Kuch­ni Spo­tkań przy oka­zji pre­mie­ry kata­lo­gu IKEA 2016/​2017: pro­wa­dzę sze­reg aktyw­no­ści w ramach tzw. Stre­fy Zabaw Rysun­ko­wych.

Dla kogo?
IKEA

(Szy­mon Majew­ski gra w mój „Śle­py Tele­fon Rysunkowy”)

🇵🇱 Komu­ni­ka­cja wewnętrz­na poprzez pro­sty rysu­nek - jak spraw­nie prze­ka­zy­wać swo­je pomy­sły na kart­ce papieru?

Dla kogo?

Dla jed­ne­go z naj­więk­szych pro­du­cen­tów gier kom­pu­te­ro­wych na świecie

🇵🇱 Ryso­wa­nie kam­pa­nii reklamowej

Dla kogo?

Dla stu­den­tów w ramach wyda­rze­nia „Komu­ni­ka­cja w Biznesie”

🇵🇱 Kre­atyw­ne i zapa­da­ją­ce w pamięć pro­wa­dze­nie spo­tkań z Klientami

Dla kogo?
Dla branży bankowej

Jak uspraw­nić spo­tka­nia onli­ne poprzez wizualizację?

Zobacz fragment:

Jak szyb­ko, pro­sto i SWOJSKO ryso­wać w trak­cie spo­tkań online?

Zobacz fragment:

Mural czy Miro na spo­tka­niu onli­ne? Porów­na­nie tablic do kolaboracji.

Zobacz fragment:

Wizu­ali­za­cja danych: tekst, obraz, tabe­la czy wykres?

Zobacz fragment:

Co mówią o mnie klienci, (dla) których szkoliłam?

Co trze­ba wokół ryśle­nia, to zro­bię. I zro­bię to świet­nie. Będzie­cie, myly­pań­stwo, zado­wo­le­ni.

Dla kogo przeprowadzałam szkolenia?

Jeże­li:

  • pra­cu­jesz w kor­po­ra­cji i jesteś znu­dzo­ny nie­cie­ka­wy­mi pre­zen­ta­cja­mi i Power­Po­in­tem,
  • jesteś mena­ge­rem i kie­ru­jesz ludź­mi, komu­ni­ku­jesz się z nimi i chcesz to robić jesz­cze lepiej, sku­tecz­niej, bar­dziej wyraziście,
  • masz wła­sną fir­mę lub star­tup; jesteś w trak­cie jakiejś zmia­ny/​osobistej trans­for­ma­cji i chcesz wyko­rzy­stać w tym myśle­nie wizualne,
  • jesteś tre­ne­remuczysz innych ludzi, chcesz lepiej prze­ka­zy­wać wie­dzę, uatrak­cyj­nić swój warsz­tat, stać się bar­dziej kon­ku­ren­cyj­ny i lepiej zapamiętywany,
  • jesteś stu­den­tem, uczysz się i chcesz to robić jesz­cze bar­dziej efektywnie,
  • chcesz zdo­być umie­jęt­ność, któ­ra przy­da się wszę­dzie (na spo­tka­niu ze zna­jo­my­mi, w pra­cy, pod­czas zaba­wy z dziećmi),

… to szko­le­nie z myśle­nia wizu­al­ne­go jest dla Cie­bie. Nauczę Cię, w jaki spo­sób wyko­rzy­stać visu­al thin­king w życiu codzien­nym – w domu, w pra­cy, w szko­le – wszędzie!

Chcesz
szkolenie?

Odezwij się

Formularz kontaktowy
Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych poda­nych w for­mu­la­rzu jest KREATOL Klau­dia Tol­man. Zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oraz Two­je upraw­nie­nia z tym zwią­za­ne opi­sa­ne są w poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Ta stro­na jest chro­nio­na przez reCAPT­CHA. Mają zasto­so­wa­nie Poli­ty­ka pry­wat­no­ści oraz Regu­la­min ser­wi­su Google. 
Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.