SZKOLENIA
i WARSZTATY

319 Prze­pro­wa­dzo­nych szkoleń

Prze­ko­naj się na wła­snej skó­rze, dla­cze­go rap­tem w mie­siąc po moim wystą­pie­niu na TEDxWro­cław, szko­li­łam mana­ge­rów w fir­mie Google.

A potem wystą­pi­łam jesz­cze dwu­krot­nie: na TEDxSopot i w duecie ze śp. Micha­łem – na TEDxWar­sa­wU­ni­ver­si­ty­OfTech­no­lo­gy.

I prze­pro­wa­dzi­łam set­ki szko­leń dla takich firm jak  IKEA, Jeró­ni­mo Mar­tins, Oran­ge czy Crédit Agricole.

(pra­cu­ję po pol­sku i po angielsku)

(zobacz fragment szkolenia stacjonarnego
na moim YouTube)
🇬🇧 Design Your Future 

- how to cre­ate the right path in your life?

Dla kogo?
Dla firmy Google

🇬🇧 Warsz­tat z pro­ste­go ryso­wa­nia przy­dat­ne­go w pra­cy i życiu pry­wat­nym w ramach „Inspi­ra­tio­nal Days

Dla kogo?

Dla fir­my Jeró­ni­mo Martins

🇵🇱 Współ­two­rze­nie Kuch­ni Spo­tkań przy oka­zji pre­mie­ry kata­lo­gu IKEA 2016/​2017: pro­wa­dzę sze­reg aktyw­no­ści w ramach tzw. Stre­fy Zabaw Rysun­ko­wych.

Dla kogo?
IKEA

(Szy­mon Majew­ski gra w mój „Śle­py Tele­fon Rysunkowy”)

🇵🇱 Komu­ni­ka­cja wewnętrz­na poprzez pro­sty rysu­nek - jak spraw­nie prze­ka­zy­wać swo­je pomy­sły na kart­ce papieru?

Dla kogo?

Dla jed­ne­go z naj­więk­szych pro­du­cen­tów gier kom­pu­te­ro­wych na świecie

🇵🇱 Ryso­wa­nie kam­pa­nii reklamowej

Dla kogo?

Dla stu­den­tów w ramach wyda­rze­nia „Komu­ni­ka­cja w Biznesie”

🇵🇱 Kre­atyw­ne i zapa­da­ją­ce w pamięć pro­wa­dze­nie spo­tkań z Klientami

Dla kogo?
Dla branży bankowej

Jak uspraw­nić spo­tka­nia onli­ne poprzez wizualizację?

Zobacz fragment:

Jak szyb­ko, pro­sto i SWOJSKO ryso­wać w trak­cie spo­tkań online?

Zobacz fragment:

Mural czy Miro na spo­tka­niu onli­ne? Porów­na­nie tablic do kolaboracji.

Zobacz fragment:

Wizu­ali­za­cja danych: tekst, obraz, tabe­la czy wykres?

Zobacz fragment:

Co mówią o mnie klienci, (dla) których szkoliłam?

Co trze­ba wokół ryśle­nia, to zro­bię. I zro­bię to świet­nie. Będzie­cie, myly­pań­stwo, zado­wo­le­ni.

Dla kogo przeprowadzałam szkolenia?

siemens.jpg
google
TVN media logo kwadrat
PTTB logo kwadrat nowe
efl.jpg
mettler Toledo logo
logo kwadrat Szkola Trenerow Uniwersytetu SWPS
logo kwadrat Fundacja dajemy dzieciom sile
norian logo kwardat
grupa.jpg
Trendwatching and Futures Studies logo kwadrat
henkel.jpg
MS-POS-Logo kwadrat
logo kwadrat WSB 150x150_logo_WSBMerito_Poznan
orange.jpg
kobietaprzedsiebiorcza.jpg
publicis kwadrat logo
polpharma.jpg

Jeże­li:

  • pra­cu­jesz w kor­po­ra­cji i jesteś znu­dzo­ny nie­cie­ka­wy­mi pre­zen­ta­cja­mi i Power­Po­in­tem,
  • jesteś mena­ge­rem i kie­ru­jesz ludź­mi, komu­ni­ku­jesz się z nimi i chcesz to robić jesz­cze lepiej, sku­tecz­niej, bar­dziej wyraziście,
  • masz wła­sną fir­mę lub star­tup; jesteś w trak­cie jakiejś zmia­ny/​osobistej trans­for­ma­cji i chcesz wyko­rzy­stać w tym myśle­nie wizualne,
  • jesteś tre­ne­remuczysz innych ludzi, chcesz lepiej prze­ka­zy­wać wie­dzę, uatrak­cyj­nić swój warsz­tat, stać się bar­dziej kon­ku­ren­cyj­ny i lepiej zapamiętywany,
  • jesteś stu­den­tem, uczysz się i chcesz to robić jesz­cze bar­dziej efektywnie,
  • chcesz zdo­być umie­jęt­ność, któ­ra przy­da się wszę­dzie (na spo­tka­niu ze zna­jo­my­mi, w pra­cy, pod­czas zaba­wy z dziećmi),

… to szko­le­nie z myśle­nia wizu­al­ne­go jest dla Cie­bie. Nauczę Cię, w jaki spo­sób wyko­rzy­stać visu­al thin­king w życiu codzien­nym – w domu, w pra­cy, w szko­le – wszędzie!

Chcesz
szkolenie?

Odezwij się

Formularz kontaktowy
Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych poda­nych w for­mu­la­rzu jest KREATOL Klau­dia Tol­man. Zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oraz Two­je upraw­nie­nia z tym zwią­za­ne opi­sa­ne są w poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Ta stro­na jest chro­nio­na przez reCAPT­CHA. Mają zasto­so­wa­nie Poli­ty­ka pry­wat­no­ści oraz Regu­la­min ser­wi­su Google. 
Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.