Jesteś w #TeamZAJAWKA i należysz
do Klubu Zajawkowiczów (Ryślenia)?

To jest cie­plut­ki, przy­jem­ny, pach­ną­cy świe­żym pie­czy­wem, soczy­stą man­da­ryn­ką i dopie­ro co zapa­rzo­ną kawą kącik dla wszyst­kich aktu­al­nych i przy­szłych zajaw­ko­wi­czów i pasjo­na­tów, a tak­że i wszyst­kich tych zbłą­ka­nych cie­kaw­skich, któ­rzy klik­nę­li w to miej­sce, no bo co, do licha, mia­ło­by się tu znaj­do­wać?! 😜

 Znaj­dziesz tu:

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Zapisz się na mój kurs
🇬🇧 po angielsku 🇬🇧

Sprawdź, czy jesteś
PRAWDZIWYM ZAJAWKOWICZEM
i zgarnij w nagrodę darmowe ikonki!

W Teście Psy­cho­fa­na cze­ka na Cie­bie 12 zamknię­tych pytań (z jed­ną pra­wi­dło­wą odpo­wie­dzią), któ­re spraw­dza­ją poziom Two­je­go psy­cho­fań­stwa. Po kie­go grzy­ba miał(a)byś ten Test robić? 🤪 Słu­chaj tego:

Jeśli odpo­wiesz pra­wi­dło­wo na przynajmniej:

9 z 12 pytań (75%)

… wów­czas dosta­jesz za kom­plet­ną dar­mosz­kę uni­ka­to­wy Słow­nik Ikon Psy­cho­fań­skich, a w nim:

  • 124 rysun­ki ide­al­ne do prak­ty­ko­wa­nia myśle­nia wizu­al­ne­go i bry­lo­wa­nia dzię­ki nim na salonach,
  • 93 poję­cia (takie jak cho­ciaż­by: zgo­da, kisiel, e‑learning, no i naj­waż­niej­sze – koń),
  • 820 haseł (np. wspól­no­ta, roz­pę­dzo­ny, gło­śno, cza­ry),
  • a to wszyst­ko na 28 sma­ko­wi­tych stro­nach okra­szo­nych rów­nież żar­to­bli­wo-edu­ka­cyj­nym wstę­pem Ryślicielki®. 

Plik ten (wzbo­ga­co­ny kil­ku­na­sto­ma dodat­ko­wy­mi ikon­ka­mi) już wkrót­ce będzie dostęp­ny do kupie­nia w moim skle­pie (za ok. 29 – 45zł), ale Ty jako Psy­cho­fan będziesz miał go za FREE! 🤩 No jak mi powiesz, że to się nie opy­la, to prze­cież się udu­szę śmiechem 😂

Konkursy niedorzeczne:

Zobacz listę otwar­tych aktu­al­nie kon­kur­sów i weź w nich udział!

portfolio kategoria rysunki

Zdjęcia mej paszczy i ciała

Jeśli potrze­bu­jesz moich zdjęć (do pro­mo­cji nasze­go wspól­ne­go przed­się­wzię­cia, boś jest moim part­ne­rem) albo do wywie­sze­nia mnie na ścia­nie i dory­so­wa­nia mi wąsów i bra­ku przed­nie­go uzę­bie­nia – pobierz pacz­kę ZIP ze wszyst­ki­mi fotami.

3-2.jpg

Zdjęcia paszczy oraz Pytajniaków

Jeśli potrze­bu­jesz moich zdjęć z udzia­łem Pytaj­nia­ków (do pro­mo­cji nasze­go wspól­ne­go przed­się­wzię­cia, boś jest moim part­ne­rem) – pobierz pacz­kę ZIP ze fota­mi, w któ­rych cie­szę się do moich Pytaj­nia­ków jak co dru­ga kobie­ta na zdję­ciach stoc­ko­wych cie­szy się do sałat­ki albo jabłka.

Logotypy

Jeśli potrze­bu­jesz moje­go logo (w kil­ku wer­sjach) przy­dat­ne­go do pro­mo­cji naszych wspól­nych przed­się­wzięć – to jest miej­sce zło­że­nia Two­je­go mysz­ko­we­go kliku.

Grafiki dla Brygady RR®

Jeśli nale­żysz do Bry­ga­dy Rezer­wo­wych Ryśli­cie­li (Bry­ga­da RR®) i zabie­rasz się za dzia­ła­nia dla mnie, to pobie­raj w te pędy tę pacz­kę z mate­ria­ła­mi: logo­ty­py, moje kul­to­we bazgro­ło­we tło i inne dobro­ci, któ­re przy­da­dzą Ci się przy gho­stw­ri­tin­gu (dla) mnie:

Media o mnie

pnś-300x167-1.jpg
TVP – program „Pytanie na Śniadanie” 

W trak­cie pro­gra­mu śnia­da­nio­we­go, Klau­dia opo­wia­da o tym jak szyb­ko i efek­tyw­nie moż­na uczyć się i zapa­mię­ty­wać tre­ści, wyko­rzy­stu­jąc pro­sty rysu­nek, sym­bo­le i kolory.

ugotowani-tvn-300x168-1.jpg
TVN – program „Ugotowani”

Odci­nek pro­gra­mu trans­mi­to­wa­ne­go na TVN-ie „Ugo­to­wa­ni”, w któ­rym bie­rze udział Klau­dia Tol­man. Jaką atrak­cję przy­go­to­wa­ła dla swo­ich gości? Nie zgad­nie­cie…! Kuli­nar­ne KALAMBURY! 😛

webcaster-300x155-1.jpg
Webcaster

Ponad godzin­ny wywiad z Klau­dią Tol­man, w któ­rym poru­sza kwe­stię prze­ka­zy­wa­nia zło­żo­nych kon­cep­cji za pomo­cą myśle­nia wizu­al­ne­go. Nie trze­ba mieć talen­tu do ryso­wa­nia, wystar­czy zacząć. Dzię­ki myśle­niu wizu­al­ne­mu moż­na zak­ty­wi­zo­wać kre­atyw­nie zespół, przy­go­to­wać cie­ka­wą pre­zen­ta­cję, prze­ka­zać w spo­sób zro­zu­mia­ły nasze pomysły.

tv-rodin-300x225-1.jpg
Telewizja Rodin

W wywia­dzie dla tele­wi­zji Rodin, Klau­dia opo­wia­da o ścież­ce swo­jej karie­ry jako tre­ner myśle­nia wizu­al­ne­go, oraz czym się róż­ni od innych tre­ne­rów. Dodat­ko­wo wyja­śnia czym jest myśle­nie wizu­al­ne, a tak­że w jaki spo­sób moż­na je wykorzystać.

pnś-300x167-1.jpg
TVP – program „Pytanie na Śniadanie” 

W trak­cie pro­gra­mu śnia­da­nio­we­go, Klau­dia opo­wia­da o tym jak szyb­ko i efek­tyw­nie moż­na uczyć się i zapa­mię­ty­wać tre­ści, wyko­rzy­stu­jąc pro­sty rysu­nek, sym­bo­le i kolory.

ugotowani-tvn-300x168-1.jpg
TVN – program „Ugotowani”

Odci­nek pro­gra­mu trans­mi­to­wa­ne­go na TVN-ie „Ugo­to­wa­ni”, w któ­rym bie­rze udział Klau­dia Tol­man. Jaką atrak­cję przy­go­to­wa­ła dla swo­ich gości? Nie zgad­nie­cie…! Kuli­nar­ne KALAMBURY! 😛

webcaster-300x155-1.jpg
Webcaster

Ponad godzin­ny wywiad z Klau­dią Tol­man, w któ­rym poru­sza kwe­stię prze­ka­zy­wa­nia zło­żo­nych kon­cep­cji za pomo­cą myśle­nia wizu­al­ne­go. Nie trze­ba mieć talen­tu do ryso­wa­nia, wystar­czy zacząć. Dzię­ki myśle­niu wizu­al­ne­mu moż­na zak­ty­wi­zo­wać kre­atyw­nie zespół, przy­go­to­wać cie­ka­wą pre­zen­ta­cję, prze­ka­zać w spo­sób zro­zu­mia­ły nasze pomysły.

tv-rodin-300x225-1.jpg
Telewizja Rodin

W wywia­dzie dla tele­wi­zji Rodin, Klau­dia opo­wia­da o ścież­ce swo­jej karie­ry jako tre­ner myśle­nia wizu­al­ne­go, oraz czym się róż­ni od innych tre­ne­rów. Dodat­ko­wo wyja­śnia czym jest myśle­nie wizu­al­ne, a tak­że w jaki spo­sób moż­na je wykorzystać.

Darmówki do pobrania

darmowka.jpg

Jak nagrywać (mi) filmiki z video rekomendacją

Jeśli sto­isz o krok od zamó­wie­nia Taika Waiti­ti do nagra­nia pro­duk­cji fil­mo­wo-reko­men­da­cyj­nej z Two­im udzia­łem, to zatrzy­maj swe konie! Nie potrze­bu­jesz tego. Za to potrze­bu­jesz tego pli­ku z instruk­ta­żem, jak nagrać mi fil­mik z video-rekomendacją.

Kartka dziękczynna

Wzór kart­ki dzięk­czyn­nej do samo­dziel­ne­go uzu­peł­nie­nia. Sama ją kie­dyś zro­bi­łam Jadź­ce (zna­cie Jadź­kę? JadźkaRysuje.pl jest cud­na!) i uzna­łam, że może­cie też sobie z niej korzy­stać w dogod­nym do tego momencie.

Tło do mema

Tło z rysun­kiem tego nie­do­rzecz­nie uha­ha­ne­go ber­be­cia, mogą­ce słu­żyć za bazę do stwo­rze­nia przez Cie­bie, dro­gi Psy­cho­fa­nie, mema. Możesz mi go potem ode­słać i jak mi się spodo­ba (jak mi się nie spodo­ba, to w sumie też), to spre­zen­tu­ję Ci maza­ki albo wła­sno­ręcz­nie prze­ze mnie wyko­na­ny rysunek 😄 

3 ćwiczenia na kreatywność

Trzy sza­blo­ny z trze­ma ćwi­cze­nia­mi na kre­atyw­ność do wyko­rzy­sta­nia na szko­le­niach, warsz­ta­tach, webi­na­rach, gdzie tam sobie chcesz. Dosta­niesz zatem: test zdań nie­do­koń­czo­nych, test nie­zwy­kłych zasto­so­wań Guil­for­da oraz łań­cuch sko­ja­rzeń. Pier­wot­nie mate­riał był dostęp­ny tyl­ko dla moich Ryślu­ben­tów (możesz do nich dołą­czyć i jako pierw­szy dosta­wać kolej­ne mate­ria­ły!), a teraz wrzu­cam to dla wszyst­kich. A niech mają! Prze­cież #dobrem­Się­Trze­ba­Dzie­lić­Bo­SięW­te­dyM­no­ży ☺️

Brygada RR® – dołącz do nas!

Szu­kam nie­usta­ją­co cud­nych ludzi do mojej Bry­ga­dy Rezer­wo­wych Ryśli­cie­li® (Bry­ga­da RR®).

Kogo jednak NIE SZUKAM?

A jeśli byłaś/​eś na moim szko­le­niu, wypeł­nij pro­szę moją ankie­tę poszkoleniową. 

Dzię­ki temu będę wie­dzia­ła, co było świet­ne, a nad czym potrze­bu­ję popracować 😉 

Social media różne (dla psychofanów):

Kup moje książ­ki w wer­sji papie­ro­wej na Ama­zon, kup coś ode mnie w ramach wyprze­da­ży gara­żo­wej (Vin­ted, Alle­gro, OLX), dostań coś ode mnie za dar­mo (w ramach roz­da­wa­nia „nie­przy­da­si” na Mura­lu) albo śledź moje czy­tel­ni­cze poczy­na­nia (GoodRe­ads):

FAQ – czyli #DzielęSięDobrem

Poni­żej znaj­dziesz naj­czę­ściej zada­wa­ne mi pyta­nia, któ­re umie­ści­łam w jed­nym miej­scu, żeby nie musieć na nie odpo­wia­dać sie­dem­na­ście razy dziennie: 

Na jakim sprzę­cie rysu­jesz /​ jaki sprzęt polecasz?

Mój sprzęt to iPad Pro (3. gene­ra­cji) w roz­mia­rze 12,9 cala o pojem­no­ści 256 GB. Rysu­ję w płat­nej apli­ka­cji Pro­cre­ate (przez wie­lu uzna­na za naj­lep­szą apli­ka­cję do ryso­wa­nia cyfro­we­go, ma dosko­na­łe value for money!) dedy­ko­wa­nym do tego rysi­kiem fir­my Apple (tzw. Apple Pen­cil). Do peł­nej rado­ści z tego sprzę­tu uży­wam też kla­wia­tu­ry Smart Key­bo­ard, dzię­ki któ­rej iPad w zasa­dzie zastę­pu­je mi lap­to­pa. Jestem tym sprzę­tem zachwy­co­na, jestem (i pew­nie pozo­sta­nę!) mu wier­na, bo nicze­go mu nie bra­ku­je. Ale! Oso­bom szu­ka­ją­cym tań­szej i nie makow­skiej alter­na­ty­wy pole­cam się przyj­rzeć pro­duk­tom fir­my Wacom (pro­du­ku­ją pro­fe­sjo­nal­ne table­ty dla arty­stów, gra­fi­ków, archi­tek­tów) – mają zróż­ni­co­wa­ną gamę pro­duk­tów i moż­na wybrać i tań­sze, i droż­sze. Kon­kret­ne­go mode­lu nie jestem w sta­nie pole­cić, bo korzy­sta­łam z ich table­tu lata świetl­ne temu i nie orien­tu­ję się już teraz na bieżąco.

Ile kosz­tu­ją Two­je usługi?

To zale­ży od usłu­gi. Od usłu­gi i od wie­lu innych rze­czy: od języ­ka, od ter­mi­nu (jak chcesz „na już” albo „na za tydzień” to pła­cisz cza­sem i dwa razy wię­cej niż „na za mie­siąc”), od moje­go cza­su pra­cy (ilość godzin), od przy­ję­tej for­mu­ły (dzia­ła­nia offli­ne vs dzia­ła­nia onli­ne). Chcia­ła­bym móc wrzu­cić na stro­nę uprosz­czo­ny cen­nik, ale nie da się tego tak upro­ścić. Moje usłu­gi to nie są kaj­zer­ki, że kosz­tu­ją 45 gro­szy za sztu­kę. Moja pra­ca w języ­ku pol­skim jest tań­sza, po angiel­sku droż­sza. Poza samym wyna­gro­dze­niem doli­cza się tak­że kosz­ty dojaz­du, noc­le­gu, przy­go­to­wa­nia mate­ria­łów dla Klien­ta, pra­cy kon­cep­cyj­nej, wydru­ku zeszy­tów ćwi­czeń… W sytu­acji, w któ­rej mój klient ma ułań­ską fan­ta­zję skom­pli­ko­wa­nych pro­ce­dur wewnętrz­nych i ma ter­mi­ny płat­no­ści powy­żej 30 dni - kwo­ta na FV w cało­ści rośnie o 30%. Ale kie­dy mogę uży­wać moich wła­snych rysun­ków stwo­rzo­nych dla Klien­ta w moim port­fo­lio – dosta­je rabat. No i weź zro­zum, weź odpo­wiedz na pyta­nie! 😉 Jak chcesz wyce­nę kon­kret­nej usłu­gi w kon­kret­nym ter­mi­nie, napisz do nas, a moja pra­wa ręka, Mar­ta Sta­roń wszyst­ko Ci ele­ganc­ko wyce­ni na pod­sta­wie excela.

Czy robisz cza­sem szko­le­nia za dar­mo /​ za uśmiech /​ za wpis do portfolio?

W 99% przy­pad­ków odpo­wiedź brzmi: NIE. Za pra­cę się pła­ci. Ten 1% to 4 przy­pad­ki w cią­gu roku, kie­dy (raz na kwar­tał) robię coś za śmiesz­ne, sym­bo­licz­ne pie­nią­dze (np. dla fun­da­cji) albo nawet cał­ko­wi­cie za dar­mo. Mój czas kosz­tu­je. Dla­te­go, jeśli robię coś, nie dosta­jąc za swój czas pie­nię­dzy, to ocze­ku­ję dosta­nia cze­goś w zamian w barterze.

Czy krę­cisz jesz­cze te fil­my rysunkowe?

Ja oso­bi­ście swo­ją ręką i stru­ną gło­so­wą nie, bo – uwiel­biam w ten spo­sób janu­szo­wać – „mam od tego ludzi” ;P Ja nakrę­ci­łam 86 pierw­szych fil­mów w naszej histo­rii, jakie stwo­rzy­li­śmy jako ExplainVisually.co, ale potem zatrud­ni­łam lep­szych od sie­bie i robią to nasi sce­na­rzy­ści, sto­ry­bo­ar­dzi­ści, rysow­ni­cy i mon­ta­ży­ści (w sumie oko­ło 20 osób roz­pro­szo­ne­go zdol­ne­go zespo­łu). Więc jeśli chcesz film – pisz do mnie, to Cię prze­kie­ru­ję gdzie trze­ba, albo bez­po­śred­nio na czesc@explainvisually.co.

Dla­cze­go na koń­cu sło­wa Ryśli­ciel®️ albo Ryśli­ciel­ka®️ jest to r w kółecz­ku (®️)?

Wytłu­ma­czy­łam to kie­dyś na moim blo­gu, tu jest odpowiedź: 

Dla­cze­go Ryśli­ciel® jest tyl­ko jeden?
 

 

Jakie najlepiej kupić mazaki /​ narzędzia rysunkowe?

Nie ma piśmi­deł ide­al­nych. Tu jest jak z gacia­mi, nie każ­de­mu pasu­ją te same: jeden nosi strin­gi, dru­gi bok­ser­ki, jeden lubi śle­dzie, a dru­gi jak mu z gęby jedzie, no nie dogo­dzisz. Nie­mniej: są pew­ne kry­te­ria, któ­ry­mi suge­ru­ję się kierować.

Po pierw­sze: skład che­micz­ny tuszu. Ja pre­fe­ru­ję mar­ke­ry wod­ne (nie­al­ko­ho­lo­we), bo alko­ho­lo­we maza­ki zawsze będą prze­bi­jać na dru­gą stro­nę kart­ki (i walą nie­mi­ło­sier­nie, a weź to wdy­chaj pół dnia). Ale oczy­wi­ście wod­nym (nawet per­me­nent­nym!) maza­kiem nie napi­szesz cze­goś trwa­le po śli­skiej powierzch­ni (wów­czas trze­ba alko­ho­lu, czy­li per­ma­nent­ne­go alko­ho­lo­we­go maza­ka, takie­go jak są czę­sto po pisa­nia do pły­tach CD /​ DVD). Ale jed­no­cze­śnie, jeśli chcę mie­szać kolo­ry na kart­ce, wów­czas potrze­bu­ję maza­ka akwa­re­lo­we­go. A do ryso­wa­nia trwa­łym nie­prze­zro­czy­stym śla­dem (nawet bia­łym po czar­nej powierzch­ni!) nada­je się tyl­ko mazak akry­lo­wy.

Po dru­gie: eko­lo­gicz­ność (a więc i eko­no­micz­ność) pisa­dła. Bar­dzo sobie cenię, kie­dy nie muszę wyrzu­cać narzę­dzia po tym, jak się wypi­sze (ile to pla­sti­ku i two­rzyw sztucz­nych, Mat­ka Zie­mia pła­cze i umie­ra, ludzie dro­dzy!!). Lubię, gdy mogę uzu­peł­nić mazak tuszem, wymie­nić jego zme­cha­co­ną koń­ców­kę, obu­do­wę itd. W tym przo­du­je nie­miec­ka fir­ma Neu­land.

Po trze­cie: sama koń­ców­ka (ścię­ta, pędzel­ko­wa, pół­pę­dzel­ko­wa, okrą­gła, kali­gra­ficz­na etc.). No idzie zwa­rio­wać! Koń­ców­ków jak psów i nie­wy­ka­stro­wa­nych kotów. Część ludzi zachwy­ca się maza­ka­mi pędzel­ko­wy­mi (któ­re feno­me­nal­nie zmięk­cza­ją i wysmu­kla­ją nasze rysun­ki, ale chwi­lę zaj­mu­je naucze­nie się ich dzia­ła­nia), część ludzi ich nie cier­pi (i woli kla­sycz­nie okrą­głą koń­ców­kę, albo sko­śną, któ­ra też wyma­ga wpra­wy, ale moż­na jed­nym maza­kiem pisać na 3 róż­ne sposoby).

Jakie pole­casz gru­py rysun­ko­we na Facebooku?

Grup się na FB namno­ży­ło milion dwie­ście i cięż­ko mi już nad tym zapa­no­wać, pole­cić je wszyst­kie (a cza­sem też odróż­nić jed­ną od dru­giej ;P). Ja sama zało­ży­łam gru­pę Myśle­nie Wizu­al­ne (ryśle­nie), któ­rą oczy­wi­ście pole­cam. Z god­nych uwa­gi jest mię­dzy­na­ro­do­wa gru­pa Gra­phic Faci­li­ta­tion, gru­pa Gabry­si Borow­czyk, czy­li FLIPOWANIE® i facy­li­ta­cja gra­ficz­na, a z tych nasta­wio­nych bar­dziej na wątek edu­ka­cyj­ny czy szkol­ny jest gru­pa aga­ty Baj MYŚLOGRAFIA oraz gru­pa Mate­usza Łyska Rysu­ję dla moich uczniów.

Jak to się sta­ło, że sta­łaś się Ryśli­ciel­ką®️?

O tym opo­wia­da­łam już wie­lo­krot­nie, więc żeby się nie powta­rzać, pole­cam na przy­kład wystą­pie­nie z 2019 z kon­fe­ren­cji „Charm­sy Biz­ne­su” albo wystą­pie­nie w ramach ini­cja­ty­wy „Zmia­na (w) pra­cy” z 2016 roku (oby­dwa wystą­pie­nia dostęp­ne tutaj).

Co robisz z wło­sa­mi, że są takie piękne?

Myję, myly­pań­sto, myję! 😂 Myję co dru­gi albo nawet trze­ci dzień. Za cza­sow dłu­gich wło­sów myłam je zawsze na noc i szłam spać z mokry­mi, dzię­ki cze­mu rano były pięk­nie poskrę­ca­ne i bar­dzo nawil­żo­ne. Od kie­dy odda­lam (po raz dru­gi!) wło­sy na rzecz Fun­da­cji Rak’n­Roll w ramach akcji Daj Włos!, czy­li od kie­dy mam wło­sy się­ga­ją­ce led­wo za ucho, zmie­ni­łam tryb mycia wło­sów i nie­co zain­te­re­so­wa­łam się tzw. wło­sin­giem. Myję już teraz wło­sy rano, uży­wam przy tym jakie­goś akty­wa­to­ra skrę­tu a tak­że żelu do wło­sów krę­co­nych Curl­me­lon fir­my Hairy Tales Cosme­tics (pole­cam!). Nie mam przy tym jed­ne­go spraw­dzo­ne­go szam­po­nu ani odżyw­ki, raczej testu­je je cały czas. Ale waż­ne: szam­pon roz­rze­dzam naj­pierw wodą i solid­nie myję skó­rę gło­wy uzy­ska­ną w ten spo­sób „wodą szam­po­no­wą”, a po dwu­krot­nym umy­ciu nakła­dam odżyw­kę i roz­cze­su­ję wło­sy „do góry noga­mi”, czy­li z łbem na dole. Z tą samą gło­wą na dole spłu­ku­ję wło­sy. Gene­ral­nie nie lubię poświę­cać za dużo cza­su na dba­nie o mój wygląd, bo moje życie daje mi o wie­le cie­kaw­sze alter­na­ty­wy, ale jak chce­cie się nauczyć we wło­sy, to koniecz­nie odwiedź­cie stro­nę Agniesz­ki Nie­dzia­łek www.NaPiekneWlosy.pl.

Gdzie kupu­jesz te wszyst­kie obłęd­ne kolo­ro­we sukien­ki i spódnice?

W kil­ku miej­scach: Okee, Dzień Dobry Sklep, MuuKre­acje, Vip­pi Design, Joka Hand­ma­de, Livia Clue, Marie Zélie (i inne). Gene­ral­nie cenię sobie pol­skie mar­ki, uwiel­biam mate­ria­ły natu­ral­ne a jak jesz­cze do tego sukien­ka albo spód­ni­ca ma kie­sze­ni, no to bie­re to w ciemno.

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.