książki

Pochłonięte książki, czyli #KącikZaczytanegoTolmixa w 2019

Koniec roku to czas sztam­po­wych pod­su­mo­wań i robie­nia list wsze­la­kich. W natu­rze mojej leży raczej cho­dze­nie w kontrze do więk­szo­ści maso­wych nur­tów spo­łecz­nych, ale robie­nie zarów­no pod­su­mo­wań, jak i pla­nów cenię sobie moc­no i bun­to­wać się prze­ciw­ko temu nie zamie­rzam. Bo widzę w takich zesta­wie­niach wiel­ką przy­dat­ność dla samej sie­bie. Stąd też ten wpis z pod­su­mo­wa­niem prze­czy­ta­nych prze­ze mnie w 2019 roku ksią­żek, któ­ry pier­wot­nie umie­ści­łam na swo­im pry­wat­nym Face­bo­oku, ale wrzu­cam tak­że do swo­je­go przy­tul­ne­go i pach­ną­ce­go cyna­mo­nem, miło­ścią i rado­ścią z życia zakąt­ka na blo­gu.

„Szkolenie oparte na dowodach” – ważne zasady dla trenerów

Jak – opie­ra­jąc się na dowo­dach – wyko­rzy­sty­wać obra­zy i tekst w szko­le­niach? Jakiś czas temu natra­fi­łam na bar­dzo przy­dat­ną książ­kę, znaj­du­ją­cą się w mojej oso­bi­stej biblio­tecz­ce. „Szko­le­nia opar­te na dowo­dach. Porad­nik dla tre­ne­rów” autor­stwa Ruth Colvin Clark to pozy­cja, któ­ra będzie strza­łem w dzie­siąt­kę dla każ­de­go, kto przy­go­to­wu­je pro­gra­my szko­le­nio­we lub sam pro­wa­dzi szko­le­nia. Znaj­dzie w niej stra­te­gie i pomy­sły, opie­ra­ją­ce się na bada­niach …

„Szko­le­nie opar­te na dowo­dach” – waż­ne zasa­dy dla tre­ne­rów Read More »

Recenzja książki „Ekonomia. To, o czym dorośli ci nie mówią” Bogusia Janiszewskiego

Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś jak odpo­wie­dzieć 10-let­nie­­mu dziec­ku np. na pyta­nie: co to jest bank? Albo: od kogo bab­cia dosta­je eme­ry­tu­rę? Albo: sko­ro mama nie ma pie­nię­dzy na kolej­ną z rzę­du zabaw­kę, to czy nie może sobie ich dodru­ko­wać? Albo: dla­cze­go jed­ne kra­je są bogat­sze, a inne bied­niej­sze? Takie pyta­nia czę­sto pada­ją z ust dzie­ci i padać będą, a rodzi­ce …

Recen­zja książ­ki „Eko­no­mia. To, o czym doro­śli ci nie mówią” Bogu­sia Jani­szew­skie­go Read More »

„Twórcza kradzież”, czyli dziesięć przykazań kreatywności

Jest takie 10 przy­ka­zań, w któ­rych jaw­nie naka­za­na jest kra­dzież i bar­dzo to popie­ram. Mowa tu o 10 przy­ka­za­niach Kre­atyw­no­ści, o któ­rych mowa w książ­ce Austi­na Kle­ona „Twór­cza Kra­dzież” (zobacz eks­trakt z książ­ki sło­wa­mi same­go auto­ra). Zain­spi­ro­wa­na książ­ką o tym tytu­le, chcę Wam przy­bli­żyć naj­waż­niej­sze kwe­stie, któ­re nie­wąt­pli­wie mogą poru­szyć i spra­wić, że pomy­ślisz „ej, fak­tycz­nie, to nie­głu­pie – coś w tym jest!”. W jaki spo­sób …

„Twór­cza kra­dzież”, czy­li dzie­sięć przy­ka­zań kre­atyw­no­ści Read More »

3 ćwiczenia wizualne z książki „Gamestorming”

W szko­le uczo­no nas, że naj­waż­niej­sze jest czy­ta­nie, pisa­nie i aryt­me­ty­ka… Ale czy to praw­da? Co o tym sądzisz? Życie jed­nak rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi i dzi­siej­sze obo­wiąz­ki oraz wyzwa­nia zawo­do­we nie opie­ra­ją się jedy­nie na wyko­ny­wa­niu utar­tych sche­ma­tów – waż­niej­sza jest umie­jęt­ność two­rze­nia i odkry­wa­nia. Nie od dziś wia­do­mo, że wszel­kie odkry­cia i wyna­laz­ki dzi­siej­sze­go świa­ta są dowo­dem na …

3 ćwi­cze­nia wizu­al­ne z książ­ki „Game­stor­ming” Read More »

Przewiń do góry