Filmy eksplanacyjne

Fil­my eks­pla­na­cyj­ne, czy­li po angiel­sku expla­iner video, to – jak sama nazwa wska­zu­je – fil­my, któ­re tłu­ma­czą skom­pli­ko­wa­ne kwe­stie w pro­sty sposób. 

Fil­my eks­pla­na­cyj­ne naj­czę­ściej opo­wia­da­ją o nowych pro­duk­tach na ryn­ku, inno­wa­cjach, pro­ce­sach w fir­mie, usłu­gach czy stra­te­giach mar­ki. Wyko­rzy­stu­je je już tysią­ce firm na całym świe­cie, w tym naj­więk­sze z listy For­tu­ne Glo­bal 500.

Takie wła­śnie fil­my – jak i tłu­ma­cze­nie tego, co skom­pli­ko­wa­ne, na pro­sty język – to spe­cjal­ność Expla­inVi­su­al­ly. Zawsze pod­cho­dzi­my do klien­ta indy­wi­du­al­nie. Przy­go­to­wu­jąc sce­na­riusz i mate­ria­ły dokład­nie zapo­zna­je­my się z wizją mar­ki, Brand­Bo­okiem i cela­mi fir­my. Opie­ra­my się na wie­dzy z zakre­su myśle­nia wizu­al­ne­go, sto­ry­tel­lin­gu i psychologii.

Do tej pory zre­ali­zo­wa­li­śmy już ponad 300 ani­ma­cji w 19 języ­kach. Do naszych klien­tów nale­żą m.in. Carls­berg, Oran­ge, Tesco czy IKEA. Przy­kła­dy naszych prac może­cie zoba­czyć tutaj.

Two­rzy­my expa­iner video w dwóch tech­ni­kach: kom­pu­te­ro­wej i rysun­ko­wej. Dora­dza­my, któ­ra tech­ni­ka bar­dziej pasu­je do kon­kret­ne­go pro­jek­tu. Pro­wa­dzi­my klien­ta przez cały pro­ces pro­duk­cji fil­mu (nie musi­cie mieć doświad­cze­nia w tym tema­cie). Współ­pra­cu­je­my z kil­ko­ma zna­ny­mi rysow­ni­ka­mi, dla­te­go to klient decy­du­je o sty­lu swo­jej animacji

Rodzaje filmów:

Whiteboard Animation

Whi­te­bo­ard ani­ma­tion, czy­li ani­ma­cja rysun­ko­wa – to tzn. film z “rysu­ją­cą ręką”. Ręka rysu­je i ukła­da na bia­łej kart­ce ele­men­ty, pro­wa­dzi widza przez ani­ma­cję. Spo­rą zale­tą tego rodza­ju ani­ma­cji jest to, że moż­na w niej wyko­rzy­stać mate­ria­ły fir­my. Poma­ga też się lepiej sku­pić na prze­ka­zie i zapa­mię­tać wię­cej informacji.

Animacja wektorowa

Ani­ma­cja kom­pu­te­ro­wa (wek­to­ro­wa) – two­rzo­na przy uży­ciu nowo­cze­snej tech­no­lo­gii. Świet­nie się spraw­dza do poka­za­nia naj­now­szych nowi­nek i roz­wią­zań świa­ta tech­ni­ki. Daje duże pole manew­ru, jeśli cho­dzi o mani­pu­la­cję obrazem. 

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas:

Przewiń do góry