Filmy eksplanacyjne

Fil­my eks­pla­na­cyj­ne, czy­li po angiel­sku expla­iner video, to – jak sama nazwa wska­zu­je – fil­my, któ­re tłu­ma­czą skom­pli­ko­wa­ne kwe­stie w pro­sty spo­sób. Tak jak ten:

Fil­my eks­pla­na­cyj­ne naj­czę­ściej opo­wia­da­ją o nowych pro­duk­tach na ryn­ku, inno­wa­cjach, pro­ce­sach w fir­mie, usłu­gach czy stra­te­giach mar­ki. Wyko­rzy­stu­je je już tysią­ce firm na całym świe­cie, w tym naj­więk­sze z listy For­tu­ne Glo­bal 500.

Takie wła­śnie fil­my – jak i tłu­ma­cze­nie tego, co skom­pli­ko­wa­ne, na pro­sty język – to nasza specjalność. 

Opie­ra­my się na wie­dzy z zakre­su myśle­nia wizu­al­ne­go, sto­ry­tel­lin­gu i psy­cho­lo­gii.

Do tej pory zre­ali­zo­wa­li­śmy już ponad 500 ani­ma­cji w 19 języ­kach 
dla nie­mal­że wszyst­kich ist­nie­ją­cych branż:

Do naszych klientów należą m.in.:

Rodzaje filmów:

Whiteboard Animation

Whi­te­bo­ard ani­ma­tion, czy­li ani­ma­cja rysun­ko­wa – to tzn. film z “rysu­ją­cą ręką”. Ręka rysu­je i ukła­da na bia­łej kart­ce ele­men­ty, pro­wa­dzi widza przez ani­ma­cję. Spo­rą zale­tą tego rodza­ju ani­ma­cji jest to, że moż­na w niej wyko­rzy­stać mate­ria­ły fir­my. Poma­ga też się lepiej sku­pić na prze­ka­zie i zapa­mię­tać wię­cej informacji.

Animacja wektorowa

Ani­ma­cja kom­pu­te­ro­wa (wek­to­ro­wa) – two­rzo­na przy uży­ciu nowo­cze­snej tech­no­lo­gii. Świet­nie się spraw­dza do poka­za­nia naj­now­szych nowi­nek i roz­wią­zań świa­ta tech­ni­ki. Daje duże pole manew­ru, jeśli cho­dzi o mani­pu­la­cję obrazem. 

Możemy dobrać styl do Twoich potrzeb:

Chcesz film?

Odezwij się

Formularz kontaktowy
Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych poda­nych w for­mu­la­rzu jest KREATOL Klau­dia Tol­man. Zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oraz Two­je upraw­nie­nia z tym zwią­za­ne opi­sa­ne są w poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Ta stro­na jest chro­nio­na przez reCAPT­CHA. Mają zasto­so­wa­nie Poli­ty­ka pry­wat­no­ści oraz Regu­la­min ser­wi­su Google. 
Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.