graphic recording

Cyfrowy zapis graficzny w czasach zarazy

WSTĘP Coraz wię­cej firm inte­re­su­je się digi­tal gra­phic recor­din­giem (DGR), czy­li cyfro­wym zapi­sem gra­ficz­nym spo­tka­nia, któ­ry odby­wa się w cza­sie rze­czy­wi­stym. Wyni­ka to z tego, że szko­le­nia, kon­fe­ren­cje i spo­tka­nia biz­ne­so­we prze­nio­sły się do świa­ta inter­ne­tu. Nie byli­śmy do tego przy­zwy­cza­je­ni na aż tak maso­wą ska­lę, jaka ma miej­sce teraz za cza­sów koro­na­wi­ru­sa i z tru­dem przy­cho­dzi nam prze­sta­wie­nie …

Cyfro­wy zapis gra­ficz­ny w cza­sach zara­zy Read More »

Czym jest Graphic Recording i Graphic Facilitation?

Gdy na sce­nie zaczy­na prze­ma­wiać pre­le­gent, na sali panu­je atmos­fe­ra sku­pie­nia. To jego nazwi­sko ścią­gnę­ło na tę kon­fe­ren­cję tłu­my. Slaj­dy zaczy­na­ją uzu­peł­niać jego sło­wa, a set­ki wpa­trzo­nych w nie­go oczu pró­bu­je zapi­sać w pamię­ci jak naj­wię­cej. Tym­cza­sem jest na sali jed­na oso­ba, któ­ra patrzy zupeł­nie gdzie indziej. Stoi po lewej stro­nie sce­ny, a jej wzrok jest aku­rat skie­ro­wa­ny na …

Czym jest Gra­phic Recor­ding i Gra­phic Faci­li­ta­tion? Read More »

Dwa mity o graphic recordingu

W moim naj­dłuż­szym wpi­sie czy­li Pro­jek­cie 30:30 opi­sy­wa­łam moje wszyst­kie 30 prac, jakie mia­łam w swo­im życiu przez 30 lat moje­go życia. Jed­ną z nich jest pra­ca jako tzw. gra­phic recor­der. Poni­żej znaj­dziesz prze­druk frag­men­tu, w któ­rym opi­su­ję ten zawód. Poznasz w nim m.in. dwa głów­ne mity, jakie widzę, że funk­cjo­nu­ją wokół usłu­gi o tajem­ni­czej nazwie gra­phic recor­ding nazy­wa­nej też cza­sem gra­phic faci­li­ta­tion, …

Dwa mity o gra­phic recor­din­gu Read More »

Przewiń do góry