case study

Co robić, gdy masz pustkę w głowie? [#CaseStudy #2: TŁO]

Czę­sto pod­kre­ślam na moich szko­le­niach, że: Myśle­nie wizu­al­ne to narzę­dzie słu­żą­ce MYŚLENIU. To ozna­cza w prak­ty­ce, że jak cze­goś nie wiem, nie mam na coś pomy­słu, nie wiem od cze­go zacząć, to zaczy­nam ryso­wać. Roz­pla­no­wu­ję. Testu­ję. Pró­bu­ję. Wte­dy wsku­tek ryso­wa­nia i ruchu ręką poja­wia­ją się zaląż­ki myśli i kon­kret­ne pomy­sły. Pierw­szy pomysł. I dru­gi… I trze­ci…! Aż wresz­cie docho­dzę …

Co robić, gdy masz pust­kę w gło­wie? [#Case­Stu­dy #2: TŁO] Read More »

20 sztuczek rysunkowych na #CudownikInaczej (podsumowanie 2019.07)

W lip­cu uru­cho­mi­łam nowy cykl na moim blo­gu, czy­li #Cudow­ni­kI­na­czej (tutaj pierw­szy post). O co cho­dzi w tym cyklu? Zacy­tu­ję tu swo­ją Face­bo­oko­wą zapo­wiedź serii: I ten wpis na bogu to taki jest spry­ciu­szek prze­bie­gły, że zaspo­koi takie dwie gru­py, każ­da wiel­ko­ści no tak ze 3 – 4 oso­by, ale dobre i to. Czy­li cho­dzi o dwie gru­py: 1. Ci co …

20 sztu­czek rysun­ko­wych na #Cudow­ni­kI­na­czej (pod­su­mo­wa­nie 2019.07) Read More »

15 sztuczek rysunkowych na #CudownikInaczej (podsumowanie 2019.06)

W okre­sie od 1 stycz­nia 2015 do 19 mar­ca 2019 (czy­li przez ponad 4 lata) pro­wa­dzi­łam Cudow­nik, czy­li mój uko­cha­ny dzien­nik rysun­ko­wy z pod­su­mo­wa­nia­mi każ­de­go dnia (wię­cej o Cudow­ni­ku cho­ciaż­by u mnie na blo­gu tutaj albo na Cudownik.pl). Spra­wia­ło mi to wiel­ką rado­chę, dawa­ło potęż­ną satys­fak­cję i było bez­dy­sku­syj­nym i obiek­tyw­nym świa­dec­twem dosko­na­le­nia mojej umie­jęt­no­ści ryso­wa­nia. Jakiś czas temu, czy­li wła­śnie w mar­cu 2019 poczu­łam bar­dzo …

15 sztu­czek rysun­ko­wych na #Cudow­ni­kI­na­czej (pod­su­mo­wa­nie 2019.06) Read More »

Rysowanie przepisu w 7 krokach (#CaseStudy #1 – kawa wg 5 przemian)

Dziś zapra­gnę­łam ugo­to­wać kawę wg pię­ciu prze­mian. Robię ją rzad­ko, swe­go rodza­ju „zry­wa­mi”: cza­sem się wkrę­cę i piję ją przez jakiś czas, a potem moja kawo­wa zajaw­ka „mi prze­cho­dzi” (choć teraz może być faza w moim życiu, kie­dy rze­czy­wi­ście wkrę­cę się na to na dłu­żej, ale nie o tym teraz) 😇 A ponie­waż wła­śnie robię ją rzad­ko, to nie …

Ryso­wa­nie prze­pi­su w 7 kro­kach (#Case­Stu­dy #1 – kawa wg 5 prze­mian) Read More »

Jak wykorzystać myślenie wizualne? Odc. 3: Małgorzata Baworowska

Docie­ra­ją do mnie róż­ne histo­rie od ludzi, w życiu któ­rych ryso­wa­nie ode­gra­ło w pew­nym momen­cie jakąś waż­ną rolę. Szcze­gól­nie mnie oczy­wi­ście cie­szą te opo­wie­ści, w któ­rych i ja mam swój udział. Oto jed­na z takich histo­rii. Poka­żę ją Wam w for­mie mojej kore­spon­den­cji z boha­ter­ką tej opo­wie­ści. Skró­ci­łam ją do nie­zbęd­ne­go mini­mum i popra­wi­łam inter­punk­cję, aby prze­ka­zać Wam sed­no spra­wy 🙂 Poznaj­cie nową szczę­sli­wie …

Jak wyko­rzy­stać myśle­nie wizu­al­ne? Odc. 3: Mał­go­rza­ta Bawo­row­ska Read More »

Jak wykorzystać myślenie wizualne? Odc. 1: Anna, Neil, Orest

Od jakie­goś cza­su na Face­bo­oku w gru­pie Nawró­ce­ni na rysu­nek two­rzę spo­łecz­ność osób, któ­re zaczę­ły ryso­wać z róż­nych powo­dów i do róż­nych celów. Tutaj z kolei, na moim blo­gu, będę pre­zen­to­wać histo­rie kolej­nych nawró­co­nych wzbo­ga­ca­jąc histo­rię ich rysun­ka­mi oraz wypo­wie­dzia­mi. Dla czy­tel­ni­ków moje­go blo­ga będą to nama­cal­ne dowo­dy na to, że rysu­nek na praw­dę dzia­ła 🙂 I że każ­dy może ryso­wać! …

Jak wyko­rzy­stać myśle­nie wizu­al­ne? Odc. 1: Anna, Neil, Orest Read More »

Jak narysować piosenkę?

Zawsze wie­dzia­łam, że moż­na nary­so­wać WSZYSTKO, ale od wczo­raj we wszyst­kim mie­ści się tak­że rysun­ko­we two­rze­nie tek­stów pio­sen­ki! Kri­sti­na Vla­dy­ki­na, nie­praw­do­po­dob­nie pozy­tyw­na Couch­Sur­fer­ka, jest muzy­kiem, gra na gita­rze, śpie­wa, a w rodzin­nym Per­mie (Rosja), uczy przed­szko­la­ków muzy­ki i orga­ni­zu­je impre­zy w for­mie pre­zen­tów. Jak zoba­czy­łam jej pro­fil na CS, pisz­cza­łam z nie­do­wie­rza­nia nad tym, jak bar­dzo jest moją brat­nią duszą o tej …

Jak nary­so­wać pio­sen­kę? Read More »

Przewiń do góry