KONSULTACJE (INDY)WIZUALNE

Nie potrze­bu­jesz dłu­gie­go szko­le­nia z myśle­nia wizu­al­ne­go, bo masz do omó­wie­nia bar­dzo spre­cy­zo­wa­ne zagad­nie­nie z dzie­dzi­ny wizu­ali­za­cji

Masz kon­kret­ną potrze­bę, ale nie znaj­du­jesz na ryn­ku szko­le­nia, pro­duk­tu, książ­ki czy instruk­ta­żu, któ­re pomo­gły­by by ci zmie­rzyć się z Two­im problemem. 

Albo zwy­czaj­nie nie masz cza­su na głę­bo­kie analizy… 

Chcesz szyb­kie­go roz­wią­za­nia, któ­re możesz natych­miast wdro­żyć

Chcesz esen­cjo­nal­ną piguł­kę wie­dzy poda­ną w przy­ja­zny, kon­kret­ny i cha­ry­zma­tycz­ny spo­sób przez oso­bę z kil­ku­na­sto­let­nim doświad­cze­niem w branży.

Jesteś pod dobrym adre­sem! Wła­śnie z powo­du zaspo­ko­je­nia takich szyb­kich potrzeb powsta­ły tzw. Kon­sul­ta­cje Indy­wi­zu­al­ne („lite­rów­ka” zamie­rzo­na), w cza­sie któ­rych zro­bię wszyst­ko co w mojej mocy, by jak naj­szyb­ciej pomóc Ci roz­wią­zać Ci Two­ją wizu­al­ną zagwozd­kę.

Zało­że­nie moich onli­ne­’o­wych kon­sul­ta­cji jest takie: dosta­jesz wie­lo­krot­ność 30 minut moje­go cza­su i możesz w tym cza­sie wyko­rzy­stać moją wie­dzę i umie­jęt­no­ści w zasa­dzie „tak jak chcesz”. Możesz przy­kła­do­wo wybrać jed­ną z trzech opcji (albo popro­sić o jesz­cze inną):

Feedback do «gotowca»

Przy­cho­dzisz z jaką­kol­wiek goto­wą wizu­ali­za­cją (gra­fi­ką, info­gra­fi­ką, pre­zen­ta­cją ppt, mate­ria­łem do social mediów, notat­ką itp.) i dosta­jesz ode mnie mery­to­rycz­ny (cza­sem do bólu) feed­back.
 
Two­ja wizu­ali­za­cja będzie jesz­cze bar­dziej czy­tel­na, sku­tecz­na, zapa­da­ją­ca w pamięć i prze­ka­że wła­śnie to, co chcesz, żeby przekazała.

Doradztwo przy tworzeniu

Nie masz jesz­cze goto­wej wizu­ali­za­cji, dopie­ro jesteś w fazie wymy­śla­nia /​ pro­jek­to­wa­nia. I nie wiesz, jak zacząć.
 
Przy­cho­dzisz ze szki­cem /​ pomy­słem i wspól­nie (przy pomo­cy moich pytań, pod­po­wie­dzi, przy­kła­dów z moje­go archi­wum) znaj­du­je­my recep­tę, co masz zro­bić, żeby stwo­rzyć wygry­wa­ją­cy mate­riał sprze­da­żo­wy /​ mar­ke­tin­go­wy (czy co tam tworzysz). 

Rewizja czyjejś wizualizacji

Masz mate­ria­ły stwo­rzo­ne albo przez zewnętrz­ną fir­mę albo przez Wasze wewnętrz­ne zaso­by ludz­kie, ale nie jesteś w peł­ni zawodolona/​y z efek­tów? Masz poczu­cie, że nie są tak dobre, jak mogły­by być?
 
Zapra­szam do mnie! Przyj­rzy­my się tym mate­ria­łom wspól­nie i poka­żę Ci jak pro­sty­mi tri­ka­mi odpim­po­wać już ist­nie­ją­cy mate­riał, żeby był jesz­cze lep­szy.

Instruktaż programów

Jeśli chcesz wresz­cie opa­no­wać róż­ne pro­gra­my oko­ło­wi­zu­al­ne (np.: Mural, Miro, Pro­cre­ate, Asa­na, Power Point, Canva, Padlet) to mogę się z Tobą podzie­lić paten­ta­mi, life hac­ka­mi, ulu­bio­ny­mi skró­ta­mi i licz­ny­mi meto­da­mi korzy­sta­nia z nich.
 
Jestem inten­syw­nym użyt­kow­ni­kiem i bar­dzo lubię dzie­lić się funk­cjo­nal­no­ścia­mi tych apli­ka­cji, bo uwa­żam, że są kapitalne! 🙃

Jeśli nie masz pew­no­ści, czy wyzwa­nie, z któ­rym się mie­rzysz, „jest roz­wią­zy­wal­ne”, albo czy mam wystar­cza­ją­ce kom­pe­ten­cje, by Ci pomóc, prze­czy­taj opis 7 przy­pad­ków moich klien­tów, któ­rzy mają za sobą takie spotkanie. 

Zobacz opinie o Konsultacjach:

napiwek na obornik

(ceny net­to)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.