wywiady

Projekt 30:30, czyli życiowe lekcje z 30 prac w ciągu 30 lat życia

Tak, tak, 30 prac w 30 lat To nie jest pomył­ka. W moim 30-let­nim życiu, jak ostat­nio pod­li­czy­łam, pod­ję­łam się aż 30 zajęć, któ­rych celem było zara­bia­nie pie­nię­dzy. Część z Was może w myślach powie­dzeć: „Jak 30? Na TEDxWar­sa­wU­ni­ver­si­ty­ofTech­no­lo­gy mówi­łaś, że mia­łaś 11 prac!”. To praw­da. Mia­łam 11 prac – prac rozu­mia­nych jako legal­ny i sfor­ma­li­zo­wa­ny spo­sób zarob­ku oso­by peł­no­let­niej …

Pro­jekt 30:30, czy­li życio­we lek­cje z 30 prac w cią­gu 30 lat życia Read More »

Mapa Marzeń – naświetlaj się planami, żeby je spełniać

W moim wysta­pie­niu na TEDxWroc­law 2013 (zobacz video) opo­wia­da­łam o mojej Mapie Marzeń i Pla­nów. Pod koniec roku moja Mapa Marzeń i Pla­nów 2013 wyglą­da­ła tak: I choć nie robię nigdy wiel­kich posta­no­wień nowo­rocz­nych, to w tym roku odczu­łam potrze­bę odświe­że­nia jej. Od cza­su, kie­dy ją stwo­rzy­łam, tak dużo się zmie­ni­ło, tak dużo się już speł­ni­ło, i tak dużo wyma­ga­ło dopi­sa­nia, …

Mapa Marzeń – naświe­tlaj się pla­na­mi, żeby je speł­niać Read More »

… a gdybym była mentorem, czyli wywiad w PathFinding.pl

Pew­ne­go jesien­ne­go popo­łu­dnia w 2013 roku uda­łam się z Grze­go­rzem Karcz­mar­czu­kiem, auto­rem blo­ga PathFinding.pl na spo­tka­nie, w cza­sie któ­re­go popeł­nił ze mną wywiad 🙂 Całość wywia­du z Klau­dią Tol­man znaj­dzie­cie na jego blo­gu tutaj, poni­żej pre­zen­tu­je jedy­nie zajaw­kę (nie­ca­łe 30% całej tre­ści). Na zachę­tę dodam, że znaj­du­ję się tam w tak zacnym gro­nie jak Artur Kura­siń­ski i Jacek Jan­kow­ski! Jak sama …

… a gdy­bym była men­to­rem, czy­li wywiad w PathFinding.pl Read More »

Wywiad w Radiu Kampus – myślenie wizualne u studentów

Jesteś słu­chow­cem, wzro­kow­cem czy kine­ste­ty­kiem? Nie­za­leż­nie od tego, kim jesteś, przy­go­to­wa­łam dla Cie­bie mate­riał audio-video. Cze­go doty­czy? Tego, jak wyko­rzy­stać myśle­nie wizu­al­ne u stu­den­tów (i nie tyl­ko!). 3 w 1 🙂 SŁUCHOWCU – posłu­chaj wywia­du ze mną w Radiu Kam­pus (5.11.13) w audy­cji Kli­mat Popo­łu­dnia (roz­ma­wia: Alek­san­dra M. Wój­cik) WZROKOWCU – zobacz wideo prze­ze mnie zmon­to­wa­ne z bez­li­kiem rysun­ków, zdjęć, mate­ria­łów, abyś od …

Wywiad w Radiu Kam­pus – myśle­nie wizu­al­ne u stu­den­tów Read More »

Wywiad w Radiu Czwórka

1 lip­ca 2013 mia­łam oka­zję dać się zwy­wia­do­wać w Radiu Czwór­ka w audy­cji „Na czte­ry ręce”. Opo­wia­da­łam oczy­wi­ście o myśle­niu wizu­al­nym, ryśle­niu, o zapa­mię­ty­wa­niu, o wpły­wie ryso­wa­nia na naszą kre­atyw­ność, o robie­niu nota­tek na stu­diach i wie­lu, wie­lu innych. Poni­żej może­cie prze­słu­chać nagra­nie z audy­cji (17 minut). Pozdra­wiam wszyst­kich słu­chow­ców 🙂  

Zainspirowałam MapyMysli.com (wywiad)

Jakiś cza­su temu (a nawet w Walen­tyn­ki 2013!) Kata­rzy­na Żbi­kow­ska, autor­ka blo­ga MapyMysli.com, opu­bli­ko­wa­ła ze mną  wywiad ramach cyklu „Inspi­ra­to­rzy”. Publi­ku­ję tutaj jego czę­ścio­wy prze­druk (a tutaj możesz prze­czy­tać go w cało­ści). Roz­ma­wia­ły­śmy m.in. o tym, kim jest ryśli­ciel, jak wyglą­da mój zwy­kły dzień, jak powsta­ły moje Kla­Lam­bu­ry, o uwal­nia­niu wewnętrz­ne­go dziec­ka, radach dla począt­ku­ją­cych ryśli­cie­li oraz o pułap­ce słów „nie umiem ryso­wać” …

Zain­spi­ro­wa­łam MapyMysli.com (wywiad) Read More »

Wywiad w RodinTV

Co to jest myśle­nie wizu­al­ne? Po co nam myśle­nie wizu­al­ne? Jak wyko­rzy­stać zabaw­ne rysun­ki na szko­le­niach (albo wese­lach!)? Czym się róż­nię od innych tre­ne­rów? Jak sta­łam się tre­ne­rem myśle­niem wizu­al­ne­go? Odpo­wie­dzi na te (oraz inne) pyta­nia, znaj­dziesz w video-wywia­­dzie, jaki został ze mną prze­pro­wa­dzo­ny 12.03.2013 w RodinTV. Zapra­szam do obej­rze­nia! 😀

Przewiń do góry