Poznajmy się na moich webinarach!

Chcesz zoba­czyć, jak pro­wa­dzę szko­le­nia, bo roz­wa­żasz zle­ce­nie mi warsztatu?

Nie masz jed­nak pew­no­ści, czy nada­je­my na tych samych falach i czy nie będzie wsty­du poka­zać mnie w Two­jej firmie? 😂

Zapisz się na jeden z moich webi­na­rów (są albo dar­mo­we, albo kosz­tu­ją 9 lub 15 zł, więc stać Cię) i poznaj mnie lepiej w dzia­ła­niu!

Przykładowe webinary:

Jak uspraw­nić spo­tka­nia onli­ne poprzez wizualizację?

Za nami już:

0 edycje
Zobacz fragment webinaru:

Jak szyb­ko, pro­sto i SWOJSKO ryso­wać w trak­cie spo­tkań online?

Za nami już:

0 edycje
Zobacz fragment webinaru:

Mural czy Miro na spo­tka­niu onli­ne? Porów­na­nie tablic do kolaboracji.

Za nami już:

0 edycja
Zobacz fragment webinaru:

Wizu­ali­za­cja danych: tekst, obraz, tabe­la czy wykres?

Za nami już:

0 edycje

(m.in. dla Cre­dit Agricole)

Zobacz fragment webinaru:

Zobacz opinie uczestniczek i uczestników:

i dołącz do dyskusji w wydarzeniach
na Facebooku
na LinkedIn

Masz pytania? (webinarowe FAQ)

Zapi­sy odby­wa­ją się tyl­ko  poprzez Click­Me­eting (tam też odby­wa się webinar).

Możesz zapła­cić (bez­po­śred­nio przy zapi­sie na plat­for­mie Click­Me­eting) poprzez PayU.

Jeśli nie masz kon­ta na PayU, to:

 

1. Zapisz się na webi­nar poprzez Click­Me­eting (klik­nij wid­nie­ją­cy tam przy­cisk wyglą­da­ją­cy tak):

 


 

2. Click­me­eting od razu skie­ru­je Cię do płat­no­ści poprzez PayU:

 

 

Nie fina­li­zuj płat­no­ści! Czy­li po pro­stu nie loguj się na kon­to PayU – bo prze­ca go nie masz! 😉

Na ten moment masz sta­tus uczestniczki/​uczestnika zapi­sa­ne­go ale NIEOPŁACONEGO (co widzę na liście uczest­ni­ków w ClickMeeting):

 


 

3. Wpłać kwo­tę za webi­nar bez­po­śred­nio na moje kon­to (jest w zakład­ce KONTAKT).

 

4. Zaraz po wpła­cie wyślij do mnie maila na [email protected] z potwier­dze­niem płat­no­ści (ze swo­ich imie­niem i nazwi­skiem – cza­sem pisze­cie do mnie z dość egzo­tycz­nych maili typu [email protected], w dodat­ku innych niż mail poda­ny przy reje­stra­cji i wte­dy bara­nie­ję).

 

Dzię­ki temu ręcz­nie zmie­nię Twój sta­tus na OPŁACONY (i dosta­niesz maila z Click­Me­eting z dostę­pem do webi­na­ru). Im szyb­ciej to zro­bisz, tym lepiej (a nie, że 3 minu­ty przed star­tem, albo – o zgro­zo! – już po star­cie webi­na­ru). Na jakąś godzi­nę przed star­tem webi­na­ru mogę być już poza mailem i nie zoba­czę Two­jej wpła­ty 🙁 W tej sytu­acji zosta­nie Ci tyl­ko moż­li­wość obej­rze­nia nagrania.

Chcesz
webinar?

Odezwij się

Formularz kontaktowy
Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych poda­nych w for­mu­la­rzu jest KREATOL Klau­dia Tol­man. Zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oraz Two­je upraw­nie­nia z tym zwią­za­ne opi­sa­ne są w poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Ta stro­na jest chro­nio­na przez reCAPT­CHA. Mają zasto­so­wa­nie Poli­ty­ka pry­wat­no­ści oraz Regu­la­min ser­wi­su Google. 
Scroll to Top