Poznajmy się na moich webinarach!

Chcesz zoba­czyć, jak pro­wa­dzę szko­le­nia, bo roz­wa­żasz zle­ce­nie mi warsztatu?

Nie masz jed­nak pew­no­ści, czy nada­je­my na tych samych falach i czy nie będzie wsty­du poka­zać mnie w Two­jej firmie? 😂

Zapisz się na jeden z moich webi­na­rów (są albo dar­mo­we, albo kosz­tu­ją 9 lub 15 zł, więc stać Cię) i poznaj mnie lepiej w dzia­ła­niu!

Przykładowe webinary:

Jak uspraw­nić spo­tka­nia onli­ne poprzez wizualizację?

Za nami już:

0 edycje
Zobacz fragment webinaru:

Jak szyb­ko, pro­sto i SWOJSKO ryso­wać w trak­cie spo­tkań online?

Za nami już:

0 edycje
Zobacz fragment webinaru:

Mural czy Miro na spo­tka­niu onli­ne? Porów­na­nie tablic do kolaboracji.

Za nami już:

0 edycja
Zobacz fragment webinaru:

Wizu­ali­za­cja danych: tekst, obraz, tabe­la czy wykres?

Za nami już:

0 edycje

(m.in. dla Cre­dit Agricole)

Zobacz fragment webinaru:

6 bzdur i mitów pop-psy­cho­lo­gii, któ­re musi znać każdy!

Przed nami:

0 edycja
Zobacz zajawkę webinaru: 

Następny webinar z tej serii za:

Dni
Godzi­ny
Minu­ty
Sekun­dy
… webi­nar już się odbył. Napisz do mnie – może popro­wa­dzę go spe­cjal­nie dla Two­jej firmy? 

… czy­li 29.07.2021 o godzi­nie 17:00.

Chcesz dedykowany webinar skrojony specjalnie dla Ciebie?

Pro­wa­dzę webi­na­ry zamknię­te na potrze­by kon­kret­nych grup. Pro­wa­dzi­łam webi­na­ry m.in. dla: Cre­dit Agro­co­le, Veolia, Cen­trum Edu­ka­cji Oby­wa­tel­skiej (Szko­ła dla Innowatora).

Napisz do mnie! Wspól­nie wymy­śli­my, co zro­bi­my razem w onlajnie!

i dołącz do dyskusji w wydarzeniach
na Facebooku
na LinkedIn

Zobacz opinie uczestniczek i uczestników:

Przewiń do góry