Chcesz energetyzujący webinar?

Chcesz zle­cić mi warsztat?

Nie masz jed­nak pew­no­ści, czy nada­je­my na tych samych falach i czy nie będzie wsty­du poka­zać mnie w Two­jej firmie? 😂

Zapisz się na jeden z moich webi­na­rów i poznaj mnie lepiej w dzia­ła­niu!

Najbliższy otwarty webinar już za:

00
dni
00
godzi­ny
00
minu­ty
00
sekun­dy

Zobacz opinie uczestniczek i uczestników:

Łukasz Gierdalski

Con­tent oczy­wi­ście jak zwy­kle super, a atmos­fe­ra to już zupeł­ny odjazd 😄

Aleksandra Skalska

Samo mię­cho z sosem – czy­li kon­kre­ty i poczu­cie humoru!

Katarzyna Jungiewicz

Zapa­dło mi w pamięć, że ludzie nie ocze­ku­ją dzieł sztu­ki 😀 Bar­dzo się podo­ba­ło, dużo cie­ka­wych porad, narzędzi. 

Joanna Stachowska

Klau­dia to pro­fe­sjo­na­list­ka z ogrom­nym poczu­ciem humo­ru. Cze­kam z nie­cier­pli­wo­ścią na kolej­ne webinary 😁

Bogusia
Łuka

Świet­nie, kon­kret­nie; zabaw­nie, weso­ło, przy­stęp­nie; no po pro­stu wziąć pisak i zacząć działać!

Kasia
Mydło

Dobry sto­su­nek (hue hue) jako­ści do ceny 😁

Monika Latocha

Jestem pierw­szy raz, ale na pew­no będę na pozo­sta­łych – super Klau­dia, bar­dzo faj­nie pro­wa­dzisz, i ta ener­gia – wow!

Wojciech Skrudlik

Super ener­gia! Wiel­kie dzię­ki. Bar­dzo faj­ne spo­tka­nie. Bar­dzo prak­tycz­ne. Ukłony!

Łukasz Stolarz

Uśmie­cha­łem się do sie­bie, jak Cię patrzy­łem i słu­cha­łem. Pierw­szy raz tra­fi­łem na Twój webi­nar, zupeł­nie przy­pad­kiem – zako­cha­łem się 😉

Ewelina Biczyńska

Super, nie wia­do­mo kie­dy ten czas webi­na­ru minął, myśla­łam że coś wiem na temat spo­tkań onli­ne a tu tyle nowych rze­czy. Dzię­ku­ję! Przy­jem­nie i kon­kret­nie. Szacun.

Bogumiła Hawryluk

Lubie takie kon­kret­ne spotkania 😉

Karolina
Kess

Jak zwy­kle cie­ka­wie, dow­cip­nie i ESENCJONALNIE 😉

Łukasz Stolarz

Bar­dzo, bar­dzo faj­ne. Dużo narzę­dzi, któ­rych nie znałem.

Agnieszka Lewandowska

War­to­ścio­we przy­go­to­wa­nie do spo­tkań, któ­re na pew­no wyko­rzy­stam na spo­tka­niach ze zdal­nym klientem.

Ula Pietraszewska

Cie­ka­we szko­le­nie 🙃 w pro­sty i przej­rzy­sty spo­sób przed­sta­wio­ne narzę­dzia do wizualizacji.

Tak może wyglądać Twój webinar:

Jak uspraw­nić spo­tka­nia onli­ne poprzez wizualizację?

Za nami już:

0 edycje
Zobacz fragment webinaru:

Jak szyb­ko, pro­sto i SWOJSKO ryso­wać w trak­cie spo­tkań online?

Za nami już:

0 edycje
Zobacz fragment webinaru:

Mural czy Miro na spo­tka­niu onli­ne? Porów­na­nie tablic do kolaboracji.

Za nami już:

0 edycja
Zobacz fragment webinaru:

Wizu­ali­za­cja danych: tekst, obraz, tabe­la czy wykres?

Za nami już:

0 edycje

(m.in. dla Cre­dit Agricole)

Zobacz fragment webinaru:

Współpracowałam szkoleniowo z:

siemens.jpg
google
TVN media logo kwadrat
PTTB logo kwadrat nowe
efl.jpg
mettler Toledo logo
logo kwadrat Szkola Trenerow Uniwersytetu SWPS
logo kwadrat Fundacja dajemy dzieciom sile
norian logo kwardat
grupa.jpg
Trendwatching and Futures Studies logo kwadrat
henkel.jpg
MS-POS-Logo kwadrat
logo kwadrat WSB 150x150_logo_WSBMerito_Poznan
orange.jpg
kobietaprzedsiebiorcza.jpg
publicis kwadrat logo
polpharma.jpg

Więcej opinii i wrażeń z webinarów:

Chcesz
webinar?

Odezwij się

Formularz kontaktowy
Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych poda­nych w for­mu­la­rzu jest KREATOL Klau­dia Tol­man. Zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oraz Two­je upraw­nie­nia z tym zwią­za­ne opi­sa­ne są w poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Ta stro­na jest chro­nio­na przez reCAPT­CHA. Mają zasto­so­wa­nie Poli­ty­ka pry­wat­no­ści oraz Regu­la­min ser­wi­su Google. 
Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.