Jak szybko tworzyć grafiki 
internal communication
nie będąc grafikiem?

…przy tym wszyst­kim nie masz ambi­cji stać się graf­kiem.

Po pro­stu potrze­bu­jesz pod­sta­wo­wej wie­dzy, jak SZYBKO two­rzyć mate­ria­ły wizualne.

Spotykamy się już 12 maja 2023, czyli za:

00
dni
00
godzi­ny
00
minu­ty
00
sekun­dy

Na webinarze dowiesz się:

Prowadzi: Klaudia Tolman

Ryśli­ciel­ka®️, Współ­za­ło­ży­ciel­ka i Dyrek­tor Kre­atyw­na w Agen­cji Myśle­nia Wizu­al­ne­go ExplainVisually.co. Trzy­krot­na pre­le­gent­ka kon­fe­ren­cji z cyklu TEDx (TEDxW­roc­law 2013 + TEDxSo­pot 2014 + TEDxWar­sa­wU­ni­ver­si­ty­OfTech­no­lo­gy 2016). Przez wie­lu uzna­wa­na za „mat­kę zało­ży­ciel­kę” ruchu visu­al thin­king w Pol­sce. Od 2010 wszyst­ki­mi swo­imi dzia­ła­nia­mi popu­la­ry­zu­je ten nurt: szko­li, facy­li­tu­je spo­tka­nia, two­rzy gra­phic recor­ding, a jej ponad 20-oso­bo­wy zespół z Expla­inVi­su­al­ly stwo­rzył już gru­bo ponad 500 fil­mów eks­pla­na­cyj­nych tłu­ma­czą­cych skom­pli­ko­wa­ne treści. 

Sze­rzy­ciel­ka idei, że jako ludzie potrze­bu­je­my komu­ni­ka­cji wizu­al­nej, bo rozu­mie­my dzię­ki temu szyb­ciej i więcej.

Jest bar­dziej inży­nie­rem rysun­ku (niż artyst­ką). Two­rzy nie po to, żeby było tyl­ko „ład­ne” – two­rzy z potrze­by uspraw­nie­nia, polep­sza­nia, udo­sko­na­la­nia. To, co two­rzy, ma dzia­łać, ma spra­wić, że coś inne­go dzia­ła lepiej, szyb­ciej, pro­duk­tyw­niej, ma oszczę­dzić czas.

Krót­ko mówiąc ma uła­twiać życie

Zobacz opinie uczestniczek i uczestników:

Łukasz Gierdalski

Con­tent oczy­wi­ście jak zwy­kle super, a atmos­fe­ra to już zupeł­ny odjazd 😄

Aleksandra Skalska

Samo mię­cho z sosem – czy­li kon­kre­ty i poczu­cie humoru!

Katarzyna Jungiewicz

Zapa­dło mi w pamięć, że ludzie nie ocze­ku­ją dzieł sztu­ki 😀 Bar­dzo się podo­ba­ło, dużo cie­ka­wych porad, narzędzi. 

Joanna Stachowska

Klau­dia to pro­fe­sjo­na­list­ka z ogrom­nym poczu­ciem humo­ru. Cze­kam z nie­cier­pli­wo­ścią na kolej­ne webinary 😁

Bogusia
Łuka

Świet­nie, kon­kret­nie; zabaw­nie, weso­ło, przy­stęp­nie; no po pro­stu wziąć pisak i zacząć działać!

Kasia
Mydło

Dobry sto­su­nek (hue hue) jako­ści do ceny 😁

Monika Latocha

Jestem pierw­szy raz, ale na pew­no będę na pozo­sta­łych – super Klau­dia, bar­dzo faj­nie pro­wa­dzisz, i ta ener­gia – wow!

Wojciech Skrudlik

Super ener­gia! Wiel­kie dzię­ki. Bar­dzo faj­ne spo­tka­nie. Bar­dzo prak­tycz­ne. Ukłony!

Łukasz Stolarz

Uśmie­cha­łem się do sie­bie, jak Cię patrzy­łem i słu­cha­łem. Pierw­szy raz tra­fi­łem na Twój webi­nar, zupeł­nie przy­pad­kiem – zako­cha­łem się 😉

Ewelina Biczyńska

Super, nie wia­do­mo kie­dy ten czas webi­na­ru minął, myśla­łam że coś wiem na temat spo­tkań onli­ne a tu tyle nowych rze­czy. Dzię­ku­ję! Przy­jem­nie i kon­kret­nie. Szacun.

Bogumiła Hawryluk

Lubie takie kon­kret­ne spotkania 😉

Karolina
Kess

Jak zwy­kle cie­ka­wie, dow­cip­nie i ESENCJONALNIE 😉

Łukasz Stolarz

Bar­dzo, bar­dzo faj­ne. Dużo narzę­dzi, któ­rych nie znałem.

Agnieszka Lewandowska

War­to­ścio­we przy­go­to­wa­nie do spo­tkań, któ­re na pew­no wyko­rzy­stam na spo­tka­niach ze zdal­nym klientem.

Ula Pietraszewska

Cie­ka­we szko­le­nie 🙃 w pro­sty i przej­rzy­sty spo­sób przed­sta­wio­ne narzę­dzia do wizualizacji.

Współpracowałam szkoleniowo z:

siemens.jpg
google
TVN media logo kwadrat
PTTB logo kwadrat nowe
efl.jpg
mettler Toledo logo
logo kwadrat Szkola Trenerow Uniwersytetu SWPS
logo kwadrat Fundacja dajemy dzieciom sile
norian logo kwardat
grupa.jpg
Trendwatching and Futures Studies logo kwadrat
henkel.jpg
MS-POS-Logo kwadrat
logo kwadrat WSB 150x150_logo_WSBMerito_Poznan
orange.jpg
kobietaprzedsiebiorcza.jpg
publicis kwadrat logo
polpharma.jpg
Scroll to Top

Zapisuję się na webinar!

Zapisuję się na wydarzenie (12 maja, godz. 20:00), gdzie czekać mnie będzie pozytywna energia, smakowicie merytoryczne mięso na temat wizualizowania, a do tego niedorzeczny humor Ryślicielki®! 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.