sketchnoting

15 sztuczek rysunkowych na #CudownikInaczej (podsumowanie 2019.06)

W okre­sie od 1 stycz­nia 2015 do 19 mar­ca 2019 (czy­li przez ponad 4 lata) pro­wa­dzi­łam Cudow­nik, czy­li mój uko­cha­ny dzien­nik rysun­ko­wy z pod­su­mo­wa­nia­mi każ­de­go dnia (wię­cej o Cudow­ni­ku cho­ciaż­by u mnie na blo­gu tutaj albo na Cudownik.pl). Spra­wia­ło mi to wiel­ką rado­chę, dawa­ło potęż­ną satys­fak­cję i było bez­dy­sku­syj­nym i obiek­tyw­nym świa­dec­twem dosko­na­le­nia mojej umie­jęt­no­ści ryso­wa­nia. Jakiś czas temu, czy­li wła­śnie w mar­cu 2019 poczu­łam bar­dzo …

15 sztu­czek rysun­ko­wych na #Cudow­ni­kI­na­czej (pod­su­mo­wa­nie 2019.06) Read More »

Rysowanie przepisu w 7 krokach (#CaseStudy #1 – kawa wg 5 przemian)

Dziś zapra­gnę­łam ugo­to­wać kawę wg pię­ciu prze­mian. Robię ją rzad­ko, swe­go rodza­ju „zry­wa­mi”: cza­sem się wkrę­cę i piję ją przez jakiś czas, a potem moja kawo­wa zajaw­ka „mi prze­cho­dzi” (choć teraz może być faza w moim życiu, kie­dy rze­czy­wi­ście wkrę­cę się na to na dłu­żej, ale nie o tym teraz) 😇 A ponie­waż wła­śnie robię ją rzad­ko, to nie …

Ryso­wa­nie prze­pi­su w 7 kro­kach (#Case­Stu­dy #1 – kawa wg 5 prze­mian) Read More »

Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.3) – inne pomysły na codzienne rysowanie

Pisa­łam już na moim blo­gu czym jest Cudow­nik i jak u mnie się zaczę­ła jego histo­ria (część 1 sagi), wymie­ni­łam tak­że 10 korzy­ści, jakie daje codzien­ne ryso­wa­nie w Cudow­ni­ku (część 2 sagi), a w tym wpi­sie przed­sta­wię 10 alter­na­tyw­nych pomy­słów na codzien­ne ryso­wa­nie, któ­re nie są Cudow­ni­kiem, ale są na tyle cie­ka­we, że nie mogła­bym się nimi nie podzie­lić! Inspi­ra­cja #1 – cyta­ty …

Cudow­nik, czy­li rysun­ko­wy dzien­nik (cz.3) – inne pomy­sły na codzien­ne ryso­wa­nie Read More »

Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.2) – korzyści z prowadzenia

W tym wpi­sie mogłaś/​​eś prze­czy­tać histo­rię powsta­nia Cudow­ni­ka. Poni­żej pre­zen­tu­ję 10 korzy­ści z regu­lar­ne­go pro­wa­dze­nia takich rysun­ko­wych zapi­sków. Co mi wła­ści­wie daje pro­wa­dze­nie moje­go Cudow­ni­ka? Korzyść 1: czas tyl­ko dla mnie Jak wie­le jest takich momen­tów w cią­gu dnia, że robisz coś tyl­ko dla sie­bie? Nie dla swo­je­go biz­ne­su, swo­je­go part­ne­ra, dla ludzi, któ­rym poma­gasz jako wolon­ta­riusz, …

Cudow­nik, czy­li rysun­ko­wy dzien­nik (cz.2) – korzy­ści z pro­wa­dze­nia Read More »

Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.1) – podstawowe informacje

W tym wpi­sie opo­wiem Ci o moim uko­cha­nym zwy­cza­ju codzien­ne­go ryso­wa­nia w Cudow­ni­ku („dzien­ni­ku cudów codzien­nych”), przed­sta­wię krót­ką histo­rię jego powsta­nia i opo­wiem, dla­cze­go to robię CODZIENNIE od 1 stycz­nia 2015 roku. Dowiesz się też, jak ludzie na nie­go reagu­ją (pozna­jąc tym samym naj­częst­sze obiek­cje wobec idei codzien­ne­go ryso­wa­nia w dzien­ni­ku), oraz co dokład­nie rysu­ję w Cudow­ni­ku. W kolej­nych wpi­sach z tej serii …

Cudow­nik, czy­li rysun­ko­wy dzien­nik (cz.1) – pod­sta­wo­we infor­ma­cje Read More »

Sketchnoting – co to jest?

Kil­ka lat temu (a kon­kret­nie w 2010) wyzna­cza­łam wła­sną misję życio­wą i posta­wi­łam przed sobą nie­ła­twe zada­nie. Posta­no­wi­łam edu­ko­wać ludzi na temat myśle­nia wizu­al­ne­go. Czy­li przy­po­mi­nać im, że każ­dy potra­fi ryso­wać, doda­wać im do tego odwa­gi, budzić uśpio­ne wewnętrz­ne dzie­ci. I gdy­by sam temat nie był wystar­cza­ją­co trud­ny, to do tego docho­dzą tajem­ni­czo brzmią­ce, anglo­ję­zycz­ne hasła. Jed­nym …

Sketch­no­ting – co to jest? Read More »

Jak nauczyć się rysować?

Na zadzi­wia­ją­co czę­sto mi ostat­nio zada­wa­ne pyta­nie: Jak nauczy­łaś się tak ryso­wać? …odpo­wia­dam: RYSUJĄC! Ćwi­czy­łam, ćwi­czy­łam, ćwi­czy­łam, i się nauczy­łam. To takie pro­ste. Prak­ty­ka czy­ni mistrza, w tej dzie­dzi­nie tak­że. Żeby nie goło­słow­nić, poczy­ni­łam nawet fil­mik poka­zu­ją­cy ewo­lu­cję moich sketch­no­tin­gów (sketch­no­ting: notat­ki rysun­ko­we wyko­ny­wa­ne szcze­gól­nie na kon­fe­ren­cjach, warsz­ta­tach, szko­le­niach). Widać tam czar­no na bia­łym (a potem nawet …

Jak nauczyć się ryso­wać? Read More »

Przewiń do góry