Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Dzień dobry!Jeże­li tutaj tra­fi­łeś, to nie­za­wod­ny znak, że cenisz swo­ją pry­wat­ność. Dosko­na­le to rozu­mie­my, dla­te­go odda­je­my w Two­je ręce doku­ment, w któ­rym w jed­nym miej­scu znaj­dziesz zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies i innych tech­no­lo­gii śle­dzą­cych.Infor­ma­cja for­mal­na na począ­tek: admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych jest Kre­atol Klau­dia Tol­man z sie­dzi­bą w War­sza­wie przy ul. Anie­li Krzy­woń 6⁄129, 01 – 391 War­sza­wa, (adres kore­spon­den­cyj­ny: Chmiel­na 20 lok 8, 00 – 020 War­sza­wa), NIP 522−273−32−08.Prze­twa­rza­my Two­je dane oso­bo­we przede wszyst­kim w celach zwią­za­nych z korzy­sta­niem przez Cie­bie z naszej stro­ny inter­ne­to­wej, takich jak pro­wa­dze­nie kon­ta użyt­kow­ni­ka, skła­da­nie zamó­wień i obsłu­ga umów, roz­pa­try­wa­nie rekla­ma­cji i odstą­pień, wypeł­nia­nie obo­wiąz­ków praw­nych podat­ko­wych, wysył­ka new­slet­te­ra, spra­wy doty­czą­ce rosz­czeń, ana­li­za, sta­ty­sty­ka, mar­ke­ting itp. Two­je dane oso­bo­we prze­twa­rza­my przez okres nie­zbęd­ny dla reali­za­cji poszcze­gól­ne­go celu. Przy­słu­gu­je Ci pra­wo dostę­pu do danych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia, a tak­że o pra­wo do prze­no­sze­nia danych. Ponad­to możesz zło­żyć skar­gę do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat zasad prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych znaj­dziesz w dal­szej czę­ści Poli­ty­ki pry­wat­no­ści.W razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z Poli­ty­ką pry­wat­no­ści, w każ­dej chwi­li możesz skon­tak­to­wać się z nami, wysy­ła­jąc wia­do­mość na adres kontakt@klaudiatolman.pl.

# 1: Kto jest administratorem danych osobowych?

Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych jest Kre­atol Klau­dia Tol­man z sie­dzi­bą w War­sza­wie przy ul. Anie­li Krzy­woń 6⁄129, 01 – 391 War­sza­wa, (adres kore­spon­den­cyj­ny: Chmiel­na 20 lok 8, 00 – 020 War­sza­wa), NIP 522−273−32−08.Niniej­sza Poli­ty­ka pry­wat­no­ści doty­czy stro­ny inter­ne­to­wej www.klaudiatolman.pl/.W zakre­sie pro­fi­lów w mediach spo­łecz­no­ścio­wych zwią­za­nych z naszą stro­ną inter­ne­to­wą, zgod­nie z orzecz­nic­twem Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej, dostaw­ca ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go jest współ­ad­mi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych razem z admi­ni­stra­to­rem dane­go pro­fi­lu. Szcze­gó­ły doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez poszcze­gól­nych dostaw­ców ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych znaj­dziesz tutaj: 

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?

W ramach wdro­że­nia sys­te­mu ochro­ny danych oso­bo­wych w naszej orga­ni­za­cji pod­ję­li­śmy decy­zję o nie­wy­zna­cza­niu inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych z uwa­gi na fakt, że w naszej sytu­acji nie jest to obo­wiąz­ko­we.W spra­wach zwią­za­nych z ochro­ną danych oso­bo­wych oraz sze­ro­ko poję­tą pry­wat­no­ścią możesz kon­tak­to­wać się pod adre­sem e‑mail kontakt@klaudiatolman.pl. W zakre­sie mediów spo­łecz­no­ścio­wych możesz dodat­ko­wo kon­tak­to­wać się bez­po­śred­nio z admi­ni­stra­to­ra­mi ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych, w któ­rych pro­wa­dzi­my swo­je pro­fi­le.

# 3: W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Tych celów jest wię­cej niż jeden. Poni­żej znaj­du­je się ich lista, wraz z bar­dziej szcze­gó­ło­wym omó­wie­niem. Poszcze­gól­nym celom przy­po­rząd­ko­wa­li­śmy rów­nież odpo­wied­nie pod­sta­wy praw­ne przetwarzania: 
Cel prze­twa­rza­niaOmó­wie­nie celu przetwarzaniaPod­sta­wa prawna
Obsłu­ga kon­ta użytkownikaZakła­da­jąc kon­to użyt­kow­ni­ka, musisz podać dane nie­zbęd­ne do zało­że­nia kon­ta okre­ślo­ne w for­mu­la­rzu reje­stra­cyj­nym.Poda­nie danych jest warun­kiem zało­że­nia kon­ta.W ramach edy­cji danych kon­ta możesz podać swo­je dalej idą­ce dane, zgod­nie z dostęp­ny­mi opcja­mi w ramach kon­ta.Jeże­li zakła­dasz kon­to poprzez inte­gra­cję z kon­tem w ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym, na pod­sta­wie Two­jej uprzed­niej auto­ry­za­cji uzy­ska­my dostęp do okre­ślo­nych danych zgro­ma­dzo­nych w ramach kon­ta w ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym (imię i nazwi­sko, adres e‑mail, zdję­cie pro­fi­lo­we).Ponad­to nasz sys­tem wyko­rzy­sty­wa­ny do obsłu­gi kont użyt­kow­ni­ków zapi­su­je Twój numer IP, z któ­re­go korzy­sta­łeś, reje­stru­jąc kon­to użyt­kow­ni­ka.Dane prze­twa­rza­ne są w celu świad­cze­nia na Two­ją rzecz usłu­gi kon­ta użyt­kow­ni­ka. Po usu­nię­ciu kon­ta użyt­kow­ni­ka dane tra­fia­ją do archi­wum na potrze­by ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń zwią­za­nych z usłu­gą kon­ta użytkownika.art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Reali­za­cja zamó­wie­nia i obsłu­ga umowySkła­da­jąc zamó­wie­nie, musisz podać dane nie­zbęd­ne do jego reali­za­cji okre­ślo­ne w for­mu­la­rzu zamó­wie­nia.Poda­nie danych jest warun­kiem zło­że­nia zamó­wie­nia.Ponad­to sys­tem wyko­rzy­sty­wa­ny do obsłu­gi pro­ce­su zamó­wie­nia zapi­su­je Twój numer IP, z któ­re­go korzy­sta­łeś, skła­da­jąc zamó­wie­nie. Każ­de zamó­wie­nie zapi­sy­wa­ne jest w bazie, co ozna­cza, że Two­im danym oso­bo­wym przy­pi­sa­nym do zamó­wie­nia towa­rzy­szą rów­nież infor­ma­cje doty­czą­ce zamó­wie­nia takie jak data i godzi­na zło­że­nia zamó­wie­nia, numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny zamó­wie­nia, iden­ty­fi­ka­tor trans­ak­cji, przed­miot zamó­wie­nia, cena, spo­sób i ter­min płat­no­ści, data i godzi­na pobra­nia (w przy­pad­ku tre­ści cyfro­wych).W związ­ku z zawar­ciem umo­wy może prze­twa­rzać rów­nież Two­je inne dane oso­bo­we tak­że po to, aby wyko­nać świad­cze­nia prze­wi­dzia­ne w umo­wie, jaka zosta­ła zawar­ta. Zakres tych danych zale­ży od tego, któ­re dane oso­bo­we są potrzeb­ne do wyko­na­nia umo­wy.W sytu­acji, gdy otrzy­mu­je­my Two­je dane w ramach wyko­ny­wa­nia umo­wy np. od pod­mio­tu, któ­ry Cię zatrud­nia, opie­ra­my taki pro­ces prze­twa­rza­nia danych na praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie, jaki w tym przy­pad­ku sta­no­wi zapew­nie­nie spraw­nej i efek­tyw­nej obsłu­gi zawar­tej umo­wy. W takim przy­pad­ku może­my prze­twa­rzać Two­je dane iden­ty­fi­ku­ją­ce oraz dane kon­tak­to­we.Dane prze­twa­rza­ne są w celu zawar­cia i wyko­na­nia umo­wy. Po wyko­na­niu umo­wy, dane tra­fia­ją do archi­wum na potrze­by ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń zwią­za­nych z umo­wą. Dane tra­fia­ją rów­nież do doku­men­ta­cji księ­go­wej na potrze­by wywią­zy­wa­nia się z obo­wiąz­ków podatkowych.art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne w celu dokoń­cze­nia zamó­wień przez klientówW związ­ku z tym, że nie­któ­rzy klien­ci roz­po­czy­na­ją skła­da­nie zamó­wie­nia, lecz go nie fina­li­zu­ją (nie zatwier­dza­ją zamó­wie­nia i nie zawie­ra­ją umo­wy z nami), może­my podej­mo­wać dzia­ła­nia, któ­re będą słu­ży­ły temu, aby nasi klien­ci dokoń­czy­li pro­ces zaku­po­wy.W tym celu może­my przy­kła­do­wo wysy­łać wia­do­mo­ści e‑mail zawie­ra­ją­ce infor­ma­cje o nie­do­koń­czo­nym zamó­wie­niu oraz zachę­tę do sfi­na­li­zo­wa­nia trans­ak­cji.Na potrze­by opi­sa­nych dzia­łań może­my prze­twa­rzać takie dane oso­bo­we, jak infor­ma­cje poda­ne w trak­cie skła­da­nia zamó­wie­nia, w szcze­gól­no­ści Two­je imię i nazwi­sko oraz adres e‑mail, a tak­że infor­ma­cje o zawar­to­ści koszy­ka, dacie roz­po­czę­cia trans­ak­cji oraz inne dane pozo­sta­wio­ne w związ­ku z roz­po­czę­tym pro­ce­sem zaku­po­wym.Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponie­waż dzia­ła­nia te zmie­rza­ją do zawar­cia umo­wy. Ponad­to upa­tru­je­my pod­sta­wy prze­twa­rza­nia w naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie, jaki w tym przy­pad­ku sta­no­wi zwięk­sza­nie sprzedaży.art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Obsłu­ga rekla­ma­cji lub odstą­pie­nia od umowyJeże­li skła­dasz rekla­ma­cję lub odstę­pu­jesz od umo­wy, to prze­ka­zu­jesz dane oso­bo­we zawar­te w tre­ści rekla­ma­cji lub oświad­cze­niu o odstą­pie­niu od umo­wy.Poda­nie danych jest warun­kiem zło­że­nia oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od umo­wy lub rekla­ma­cji.Dane prze­twa­rza­ne są w celu obsłu­gi pro­ce­su odstą­pie­nia od umo­wy lub pro­ce­su rekla­ma­cyj­ne­go. Po reali­za­cji takie­go pro­ce­su, dane tra­fia­ją do archi­wum na potrze­by ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń zwią­za­nych z obsłu­gą pro­ce­su odstą­pie­nia od umo­wy lub pro­ce­su rekla­ma­cyj­ne­go. Dane tra­fia­ją rów­nież do doku­men­ta­cji księ­go­wej na potrze­by wywią­zy­wa­nia się z obo­wiąz­ków podatkowych.Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z wła­ści­wy­mi prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi pra­wa do odstą­pie­nia od umo­wy i odpo­wie­dzial­no­ści za zgod­ność z umo­wą, art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Obsłu­ga newsletteraZapi­su­jąc się do new­slet­te­ra, musisz podać dane nie­zbęd­ne do jego otrzy­my­wa­nia okre­ślo­ne w for­mu­la­rzu zapi­su.Poda­nie danych jest warun­kiem otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra.Ponad­to, sys­tem mailin­go­wy zapi­su­je Twój numer IP, z któ­re­go korzy­sta­łeś, zapi­su­jąc się do new­slet­te­ra, okre­śla Two­ją przy­bli­żo­ną loka­li­za­cję, klien­ta pocz­ty, z któ­re­go korzy­stasz do obsłu­gi pocz­ty e‑mail oraz śle­dzi Two­je dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne w związ­ku z wysy­ła­ny­mi do Cie­bie wia­do­mo­ścia­mi. W związ­ku z tym posia­da­my rów­nież infor­ma­cje, któ­re wia­do­mo­ści otwo­rzy­łeś, w ramach któ­rych wia­do­mo­ści klik­ną­łeś w lin­ki itp.W sys­te­mie mailin­go­wym może­my rów­nież defi­nio­wać, na pod­sta­wie róż­nych kry­te­riów zwią­za­nych z Two­ją aktyw­no­ścią, zain­te­re­so­wa­nia­mi lub inny­mi pre­fe­ren­cja­mi, okre­ślo­ne gru­py lub seg­men­ty odbior­ców new­slet­te­ra mają­ce wpływ na to, jakie­go rodza­ju wia­do­mo­ści otrzy­mu­jesz w ramach new­slet­te­ra.Dane prze­ka­za­ne przez Cie­bie w związ­ku z zapi­sem do new­slet­te­ra wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu prze­sy­ła­nia Ci new­slet­te­ra, a pod­sta­wą praw­ną ich prze­twa­rza­nia jest wyko­na­nie umo­wy o świad­cze­nie usłu­gi elek­tro­nicz­nej, a tak­że nasz praw­nie uspra­wie­dli­wio­ny inte­res, jakim w tym przy­pad­ku jest reali­za­cja celów mar­ke­tin­go­wych.Jeże­li cho­dzi o prze­twa­rza­nie infor­ma­cji, któ­re nie pocho­dzą od Cie­bie, a zosta­ły zebra­ne auto­ma­tycz­nie przez sys­tem mailin­go­wy, opie­ra­my się w tym zakre­sie na naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie pole­ga­ją­cym na ana­li­zie zacho­wań sub­skry­ben­tów new­slet­te­ra w celu opty­ma­li­za­cji dzia­łań mailin­go­wych.W każ­dej chwi­li możesz zre­zy­gno­wać z otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra, kli­ka­jąc w dedy­ko­wa­ny link znaj­du­ją­cy się w każ­dej wia­do­mo­ści wysy­ła­nej w ramach new­slet­te­ra, lub po pro­stu kon­tak­tu­jąc się z nami.Rezy­gna­cja z new­slet­te­ra nie pro­wa­dzi do usu­nię­cia Two­ich danych z sys­te­mu mailin­go­we­go. Dane tra­fia­ją do archi­wum na potrze­by ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń zwią­za­nych z new­slet­te­rem, jak rów­nież w celu zapew­nie­nia moż­li­wo­ści wyka­za­nia, że dzia­ła­nia new­slet­te­ro­we pro­wa­dzo­ne były zgod­nie z prawem.art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Obsłu­ga komen­ta­rzy /​ opi­niiDoda­jąc komen­tarz /​ opi­nię, musisz podać dane nie­zbęd­ne do publi­ka­cji komen­ta­rza /​ opi­nii otrzy­my­wa­nia okre­ślo­ne w for­mu­la­rzu prze­zna­czo­nym do wysta­wie­nia komen­ta­rza /​ opi­nii.Poda­nie danych jest warun­kiem publi­ka­cji komen­ta­rza /​ opi­nii.Ponad­to, sys­tem komen­ta­rzy /​ opi­nii zapi­su­je Twój numer IP, z któ­re­go korzy­sta­łeś, prze­sy­ła­jąc komen­tarz /​ opi­nię.Sys­tem komen­ta­rzy /​ opi­nii może być obsłu­gi­wa­ny przez zewnętrz­ne­go dostaw­cę. W takiej sytu­acji korzy­sta­nie z sys­te­mu pod­le­ga regu­la­mi­no­wi oraz poli­ty­ce pry­wat­no­ści zewnętrz­ne­go dostaw­cy. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat narzę­dzi zewnętrz­nych dostaw­ców znaj­dziesz w sek­cji poświę­co­nej uży­wa­nym przez nas narzę­dziom.Dane prze­twa­rza­ne są w celu publi­ka­cji komen­ta­rza /​ opi­nii, co sta­no­wi nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res.Doda­ny przez Cie­bie komen­tarz lub opi­nia wraz z Two­imi dany­mi upu­blicz­nio­ny­mi w ramach usta­wień będzie widocz­ny na stro­nie. Komen­tarz lub opi­nię możesz w każ­dej chwi­li zmo­dy­fi­ko­wać oraz usu­nąć. Usu­nię­ty komen­tarz /​opinia wraz z Two­imi dany­mi tra­fia do archi­wum na potrze­by ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń zwią­za­nych z komen­ta­rzem /​ opi­nią.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Kon­takt i obsłu­ga korespondencjiKon­tak­tu­jąc się z nami za pośred­nic­twem dostęp­nych środ­ków komu­ni­ka­cji, np. pocz­ty elek­tro­nicz­nej, komu­ni­ka­to­rów spo­łecz­no­ścio­wych, cha­tów itp., w spo­sób natu­ral­ny prze­ka­zu­jesz swo­je dane oso­bo­we zawar­te w tre­ści kore­spon­den­cji.Poda­nie danych jest warun­kiem nawią­za­nia kon­tak­tu.Ponad­to, sys­tem komu­ni­ka­cji zapi­su­je Twój numer IP, z któ­re­go korzy­sta­łeś, prze­sy­ła­jąc wia­do­mość.Sys­tem komu­ni­ka­cji (np. czat, komu­ni­ka­tor) może być obsłu­gi­wa­ny przez zewnętrz­ne­go dostaw­cę. W takiej sytu­acji korzy­sta­nie z sys­te­mu pod­le­ga regu­la­mi­no­wi oraz poli­ty­ce pry­wat­no­ści zewnętrz­ne­go dostaw­cy. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat narzę­dzi zewnętrz­nych dostaw­ców znaj­dziesz w sek­cji poświę­co­nej uży­wa­nym przez nas narzę­dziom.Dane prze­twa­rza­ne są w celu pro­wa­dze­nia komu­ni­ka­cji, co sta­no­wi nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res. Po zakoń­cze­niu komu­ni­ka­cji, dane tra­fia­ją do archi­wum na potrze­by ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń zwią­za­nych z pro­wa­dzo­ną komunikacją.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Reali­za­cja obo­wiąz­ków podat­ko­wych i księgowychW związ­ku z wyko­ny­wa­niem umo­wy reali­zu­je­my tak­że roz­ma­ite obo­wiąz­ki podat­ko­we i księ­go­we, w szcze­gól­no­ści w posta­ci wysta­wie­nia fak­tu­ry, włą­cze­nia fak­tu­ry do naszej doku­men­ta­cji księ­go­wej, prze­cho­wy­wa­nia doku­men­ta­cji itp.Aby wysta­wić fak­tu­rę, prze­twa­rza­my mię­dzy inny­mi takie dane, jak imię i nazwi­sko, fir­ma, adres pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści, NIP.Poda­nie danych wyma­ga­nych pra­wem podat­ko­wych jest koniecz­ne do reali­za­cji wska­za­nych obowiązków.art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związ­ku z wła­ści­wy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa podatkowego
Two­rze­nie archiwumNa potrze­by naszej dzia­łal­no­ści może­my two­rzyć archi­wa: zarów­no w posta­ci tra­dy­cyj­nej, jak i cyfro­wej. Do archi­wów tra­fia­ją dane oso­bo­we, któ­re prze­twa­rza­li­śmy w związ­ku z Tobą, a ich zakres może się róż­nić w zależ­no­ści od tego, jakie dane do nas tra­fi­ły i jaki zakres danych uza­sad­nio­ny jest pod kątem archi­wal­nym. W tym przy­pad­ku opie­ra­my się na naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie pole­ga­ją­cym na porząd­ko­wa­niu i orga­ni­zo­wa­niu nośni­ków danych osobowych.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Obro­na, usta­le­nie lub docho­dze­nie roszczeńKorzy­sta­nie z naszej stro­ny inter­ne­to­wej, jak rów­nież zawar­cie umo­wy z nami, może rodzić w przy­szło­ści okre­ślo­ne rosz­cze­nia po naszej lub Two­jej stro­nie. W związ­ku z tym jeste­śmy upraw­nie­ni do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w celu obro­ny, usta­le­nia lub docho­dze­nia rosz­czeń. W ramach tego celu może­my prze­twa­rzać wszel­kie dane oso­bo­we, któ­re wią­żą się z danym rosz­cze­niem, dla­te­go ich zakres może się róż­nić w zależ­no­ści od tego, cze­go doty­czy dane rosz­cze­nie. W tym przy­pad­ku opie­ra­my się w tym zakre­sie na naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie pole­ga­ją­cym na ochro­nie naszych interesów.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Two­rze­nie grup odbior­ców reklamTwój adres e‑mail prze­cho­wy­wa­ny w naszej bazie może zostać prze­sła­ny do okre­ślo­ne­go sys­te­mu rekla­mo­we­go (np. Face­bo­ok Ads, Lin­ke­dIN Ads) w celu stwo­rze­nia gru­py odbior­ców reklam z wyko­rzy­sta­niem tegoż adre­su e‑mail.Pod­czas korzy­sta­nia z tej funk­cji adres e‑mail jest hasho­wa­ny przed prze­sła­niem go do dane­go sys­te­mu w celu utwo­rze­nia gru­py odbior­ców.Adres e‑mail zosta­nie uży­ty w pro­ce­sie dopa­so­wa­nia pro­wa­dzo­nym przez dany sys­tem rekla­mo­wy.Sys­tem rekla­mo­wy nie udo­stęp­nia adre­su e‑mail oso­bom trze­cim ani innym rekla­mo­daw­com i usu­wa adres e‑mail nie­zwłocz­nie po zakoń­cze­niu pro­ce­su dopa­so­wy­wa­nia.Sys­tem rekla­mo­wy wdra­ża pro­ce­sy i pro­ce­du­ry zapew­nia­ją­ce pouf­ność i bez­pie­czeń­stwo prze­sy­ła­ne­go mu adre­su e‑mail i zbio­ru iden­ty­fi­ka­to­rów użyt­kow­ni­ków two­rzą­cych gru­pę odbior­ców powsta­łą z wyko­rzy­sta­niem adre­su e‑mail mię­dzy inny­mi poprzez sto­so­wa­nie tech­nicz­nych i fizycz­nych zabez­pie­czeń.Stwo­rze­nie gru­py odbior­ców reklam z wyko­rzy­sta­niem Two­je­go adre­su e‑mail sta­no­wi nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res, któ­rym w tym przy­pad­ku jest reali­za­cja naszych celów marketingowych.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Obsłu­ga mediów społecznościowychJeże­li obser­wu­jesz nasze pro­fi­le w ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych lub wcho­dzisz w inte­rak­cję z tre­ścia­mi publi­ko­wa­ny­mi przez nas w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, w natu­ral­ny spo­sób widzi­my Two­je dane, któ­re są publicz­nie dostęp­ne w Two­im pro­fi­lu spo­łecz­no­ścio­wym. Prze­twa­rza­my te dane wyłącz­nie w obrę­bie dane­go ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go i wyłącz­nie w celu obsłu­gi dane­go ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go, co sta­no­wi nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res.Jeże­li kon­tak­tu­jesz się z nami za pośred­nic­twem pry­wat­nej wia­do­mo­ści, w spo­sób natu­ral­ny prze­ka­zu­jesz nam swo­je dane oso­bo­we zawar­te w tre­ści kore­spon­den­cji, w szcze­gól­no­ści wize­ru­nek oraz imię i nazwi­sko. Two­je dane są w tym przy­pad­ku prze­twa­rza­ne w celu kon­tak­tu z Tobą, a pod­sta­wą prze­twa­rza­nia jest nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res.Może się zda­rzyć, że to my będzie­my stro­ną ini­cju­ją­cą kon­takt z Tobą za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych, w celu zaofe­ro­wa­nia współ­pra­cy, wów­czas Two­je dane będą prze­twa­rza­ne w celu poszu­ki­wa­nia poten­cjal­nych kon­tra­hen­tów, ofe­ro­wa­nia i nawią­zy­wa­nia współ­pra­cy, co jest naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sem.Wia­do­mo­ści wysła­ne do nas za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych pod­le­ga­ją auto­ma­tycz­nej archi­wi­za­cji za spra­wą narzę­dzi dostęp­nych w ramach poszcze­gól­nych ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych i są dla nas dostęp­ne do momen­tu ich usu­nię­cia przez Cie­bie. Masz wgląd do wszyst­kich wymie­nio­nych z nami wia­do­mo­ści w zakład­ce z pry­wat­ny­mi wia­do­mo­ścia­mi.Korzy­sta­nie przez Cie­bie z ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych pod­le­ga regu­la­mi­nom i poli­ty­kom pry­wat­no­ści admi­ni­stra­to­rów tych ser­wi­sów, a ci admi­ni­stra­to­rzy świad­czą na Two­ją rzecz, w peł­ni samo­dziel­nie i nie­za­leż­nie od nas, usłu­gi dro­gą elektroniczną.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Ana­li­za i sta­ty­sty­ka z wyko­rzy­sta­niem wyłącz­nie Infor­ma­cji AnonimowychPro­wa­dzi­my dzia­ła­nia ana­li­tycz­ne i sta­ty­stycz­ne z wyko­rzy­sta­niem narzę­dzi dostar­cza­nych przez zewnętrz­nych dostaw­ców. W ramach narzę­dzi ana­li­tycz­nych mamy dostęp wyłącz­nie do Infor­ma­cji Ano­ni­mo­wych. Prze­twa­rza­nie Infor­ma­cji Ano­ni­mo­wych opie­ra­my na praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie, któ­ry pole­ga na two­rze­niu, prze­glą­da­niu i ana­li­zo­wa­niu sta­ty­styk zwią­za­nych z aktyw­no­ścią użyt­kow­ni­ków na stro­nie w celu wycią­ga­nia wnio­sków pozwa­la­ją­cych na póź­niej­szą opty­ma­li­za­cję naszych dzia­łań.Z pozio­mu narzę­dzi mamy wgląd wyłącz­nie do zbio­ru sta­ty­styk i infor­ma­cji nie­przy­pi­sa­nych do kon­kret­nych osób.Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat narzę­dzi zewnętrz­nych dostaw­ców znaj­dziesz w sek­cji poświę­co­nej uży­wa­nym przez nas narzędziom.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Mar­ke­ting wła­sny z wyko­rzy­sta­niem wyłącz­nie Infor­ma­cji AnonimowychPro­wa­dzi­my dzia­ła­nia mar­ke­tin­go­we z wyko­rzy­sta­niem narzę­dzi dostar­cza­nych przez zewnętrz­nych dostaw­ców. W ramach narzę­dzi mar­ke­tin­go­wych mamy dostęp wyłącz­nie do Infor­ma­cji Ano­ni­mo­wych. Prze­twa­rza­nie Infor­ma­cji Ano­ni­mo­wych opie­ra­my na praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie, któ­ry pole­ga na two­rze­niu pro­wa­dze­niu dzia­łań mar­ke­tin­go­wych w opar­ciu o Infor­ma­cje Ano­ni­mo­we oraz tar­ge­to­wa­niu reklam w ramach zewnętrz­nych sys­te­mów w opar­ciu o Infor­ma­cje Ano­ni­mo­we, na potrze­by mar­ke­tin­gu wła­snych pro­duk­tów i usług. Z pozio­mu narzę­dzi mamy wgląd wyłącz­nie do zbio­ru sta­ty­styk i infor­ma­cji nie­przy­pi­sa­nych do kon­kret­nych osób.Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat narzę­dzi zewnętrz­nych dostaw­ców znaj­dziesz w sek­cji poświę­co­nej uży­wa­nym przez nas narzędziom.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Orga­ni­za­cja akcji promocyjnychAby zwięk­szyć sprze­daż pro­duk­tów /​ usług, może­my pro­wa­dzić róż­ne akcje pro­mo­cyj­ne, w tym tak­że we współ­pra­cy z part­ne­ra­mi zewnętrz­ny­mi. Zasa­dy zwią­za­ne z orga­ni­za­cją akcji pro­mo­cyj­nych okre­śla­ją odręb­ne regu­la­mi­ny. Zakres danych oso­bo­wych, jakie będzie­my prze­twa­rzać w związ­ku z orga­ni­za­cją akcji pro­mo­cyj­nej, mogą się róż­nić w zależ­no­ści od rodza­ju akcji pro­mo­cyj­nej.Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych jest nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res, któ­ry w tym przy­pad­ku sta­no­wi mar­ke­ting oraz zwięk­sza­nie sprze­da­ży wła­snych produktów.art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Zapew­nie­nie dodat­ko­wych funk­cji z wyko­rzy­sta­niem wyłącz­nie Infor­ma­cji AnonimowychNa naszych stro­nach możem osa­dzać odtwa­rza­cze wideo lub audio, wid­ge­ty spo­łecz­no­ścio­we, moduł komen­ta­rzy, czat, for­my new­slet­te­ro­we lub inne narzę­dzia dostar­cza­ne przez pod­mio­ty trze­cie. Wszyst­kie te narzę­dzia prze­twa­rza­ją Infor­ma­cje Ano­ni­mo­we. Prze­twa­rza­nie Infor­ma­cji Ano­ni­mo­wych opie­ra­my na praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie, któ­ry pole­ga w tym przy­pad­ku na zapew­nie­niu moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z dodat­ko­wych funk­cji na stro­nie. Z pozio­mu narzę­dzi nie mamy wglą­du do innych infor­ma­cji, ponad­to infor­ma­cje te nie są nam do nicze­go potrzeb­ne – Infor­ma­cje Ano­ni­mo­we są prze­twa­rza­ne są wyłącz­nie po to, żeby mogły dzia­łać dodat­ko­we funk­cje. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat narzę­dzi zewnętrz­nych dostaw­ców znaj­dziesz w sek­cji poświę­co­nej uży­wa­nym przez nas narzędziom.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Reali­za­cja obo­wiąz­ków zwią­za­nych z ochro­ną danych osobowychJako admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych jeste­śmy zobo­wią­za­ni do reali­za­cji obo­wiąz­ków zwią­za­nych z ochro­ną danych oso­bo­wych. W związ­ku z tym może­my prze­twa­rzać Two­je dane oso­bo­we, o ile jest to nie­zbęd­ne do wyko­na­nia tych obo­wiąz­ków (np. w przy­pad­ku roz­pa­try­wa­nia Two­je­go żąda­nia doty­czą­ce­go Two­ich danych oso­bo­wych). Zakres danych zale­ży od tego, jakie dane są nam potrzeb­ne do reali­za­cji obo­wiąz­ku i udo­wod­nie­nia prze­strze­ga­nia RODO. Ponad­to w tym przy­pad­ku opie­ra­my się tak­że na naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie, któ­ry pole­ga na zabez­pie­cze­niu danych koniecz­nych do wyka­za­nia rozliczalności.art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO

# 4: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

Zakres prze­twa­rza­nych danych opi­sa­li­śmy w odnie­sie­niu do każ­de­go celu prze­twa­rza­nia. Infor­ma­cje w tym zakre­sie znaj­du­ją się powy­żej, w punk­cie 3 Poli­ty­ki pry­wat­no­ści. Pośród danych znaj­du­ją się infor­ma­cje takie jak: 
 • imię i nazwisko,
 • adres e‑mail,
 • numer tele­fo­nu,
 • adres IP,
 • adres do doręczeń,
 • dane do faktury,
 • numer rachun­ku bankowego,
 • szcze­gó­ły zło­żo­ne­go zamówienia,
 • dane zgro­ma­dzo­ne w sys­te­mie mailingowym,
 • dane zwią­za­ne z doda­nym komen­ta­rzem /​ opi­nią,
 • infor­ma­cje widocz­ne w pro­fi­lach w mediach społecznościowych,
 • infor­ma­cje zawar­te w korespondencji,
 • Infor­ma­cje Anonimowe.

# 5: Czym są „Informacje Anonimowe”?

Korzy­sta­my z narzę­dzi, któ­re gro­ma­dzą na Twój temat sze­reg infor­ma­cji zwią­za­nych z korzy­sta­niem z naszej stro­ny. Cho­dzi w szcze­gól­no­ści o nastę­pu­ją­ce informacje: 
 • infor­ma­cje o sys­te­mie ope­ra­cyj­nym i prze­glą­dar­ce internetowej,
 • prze­glą­da­ne podstrony,
 • czas spę­dzo­ny na stronie,
 • przej­ścia pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi podstronami,
 • klik­nię­cia w poszcze­gól­ne linki,
 • ruchy mysz­ką,
 • scrol­lo­wa­nia strony,
 • źró­dło, z któ­re­go prze­cho­dzisz na stronę,
 • prze­dział wie­ku, w któ­rym się znajdujesz,
 • Two­ja płeć,
 • Two­ja przy­bli­żo­na loka­li­za­cja ogra­ni­czo­na do miejscowości.
 • Two­je zain­te­re­so­wa­nia lub inne pre­fe­ren­cje okre­ślo­ne na pod­sta­wie aktyw­no­ści w sieci,
 • nagra­nia wideo Two­ich sesji na naszych stronach,
 • mapy ciepl­ne ilu­stru­ją­ce Two­je zacho­wa­nia na naszych stronach.
Infor­ma­cja te okre­śla­ne są niniej­szej Poli­ty­ce pry­wat­no­ści jako „Infor­ma­cje Ano­ni­mo­we”.Infor­ma­cje Ano­ni­mo­we same w sobie nie mają, w naszej oce­nie, cha­rak­te­ru danych oso­bo­wych, ponie­waż nie pozwa­la­ją nam na Two­ją iden­ty­fi­ka­cję oraz nie zesta­wia­my ich z typo­wy­mi dany­mi oso­bo­wy­mi, jakie gro­ma­dzi­my na Twój temat. Nie­mniej jed­nak, bio­rąc pod uwa­gę rygo­ry­stycz­ne orzecz­nic­two Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej i podzie­lo­ne zda­nia wśród praw­ni­ków, z ostroż­no­ści, na wypa­dek, gdy­by Infor­ma­cjom Ano­ni­mo­wym został przy­pi­sa­ny cha­rak­ter danych oso­bo­wych, zawar­li­śmy w Poli­ty­ce pry­wat­no­ści rów­nież szcze­gó­ło­we wyja­śnie­nia w zakre­sie prze­twa­rza­nia tych infor­ma­cji.Nie jeste­śmy w sta­nie zapew­nić Ci dostę­pu do Infor­ma­cji Ano­ni­mo­wych na Twój temat, ponie­waż żad­nych z Infor­ma­cji Ano­ni­mo­wych nie jeste­śmy w sta­nie przy­pi­sać do żad­ne­go kon­kret­ne­go użyt­kow­ni­ka. Z pozio­mu narzę­dzi gro­ma­dzą­cych Infor­ma­cje Ano­ni­mo­we mamy wgląd wyłącz­nie do zbio­ru sta­ty­styk i infor­ma­cji nie­przy­pi­sa­nych do kon­kret­nych osób.Prze­twa­rza­nie Infor­ma­cji Ano­ni­mo­wych pozwa­la na zapew­nia­nie Ci moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z funk­cjo­nal­no­ści dostęp­nych na stro­nie. Ponad­to Infor­ma­cje Ano­ni­mo­we wyko­rzy­sty­wa­ne są w celach ana­li­tycz­nych i sta­ty­stycz­nych oraz mar­ke­tin­go­wych, takich jak usta­wia­nie i tar­ge­to­wa­nie reklam.Infor­ma­cje Ano­ni­mo­we prze­twa­rza­ne są rów­nież przez dostaw­ców narzę­dzi na zasa­dach wyni­ka­ją­cych z ich regu­la­mi­nów oraz poli­tyk pry­wat­no­ści. Mogą być one wyko­rzy­sty­wa­ne przez tych dostaw­ców do świad­cze­nia i ulep­sza­nia usług, zarzą­dza­nia nimi, opra­co­wy­wa­nia nowych usług, mie­rze­nia sku­tecz­no­ści reklam, ochro­ny przez oszu­stwa­mi i nad­uży­cia­mi, a tak­że per­so­na­li­zo­wa­nia tre­ści i reklam wyświe­tla­nych w poszcze­gól­nych ser­wi­sach, witry­nach i apli­ka­cjach. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje z tym zwią­za­ne znaj­dziesz w sek­cji poświę­co­nej uży­wa­nym przez nas narzę­dziom.

# 6: Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W więk­szo­ści przy­pad­ków sam je nam prze­ka­zu­jesz. Przy­kła­do­wo dzie­je się tak, gdy reje­stru­jesz kon­to użyt­kow­ni­ka, skła­dasz zamó­wie­nie, prze­sy­łasz rekla­ma­cję lub odstę­pu­jesz od umo­wy, kon­tak­tu­jesz się za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub cha­tu, a tak­że korzy­stasz z funk­cjo­nal­no­ści dostęp­nych na naszej Stro­nie lub w zewnętrz­nych ser­wi­sach (np. spo­łecz­no­ścio­wych).Ponad­to część infor­ma­cji na Twój temat może być auto­ma­tycz­nie gro­ma­dzo­na przez narzę­dzia, z któ­rych korzy­sta­my. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat narzę­dzi zewnętrz­nych dostaw­ców znaj­dziesz w sek­cji poświę­co­nej uży­wa­nym przez nas narzę­dziom.W wyjąt­ko­wych przy­pad­kach może­my uzy­skać Two­je dane oso­bo­we tak­że z innych źró­deł, np. w sytu­acji, gdy pod­miot, któ­ry Cię zatrud­nia, wska­zu­je nam Two­je dane jako oso­by do kon­tak­tu w spra­wach zwią­za­nych z zawar­tą umo­wą, albo gdy repre­zen­tu­jesz pod­miot, któ­ry zawie­ra z nami umo­wę.

# 7: Czy dane są bezpieczne?

Dba­my o bez­pie­czeń­stwo Two­ich danych oso­bo­wych. Prze­ana­li­zo­wa­li­śmy ryzy­ka, jakie wią­żą się z poszcze­gól­ny­mi pro­ce­sa­mi prze­twa­rza­nia Two­ich danych, a następ­nie wdro­ży­li­śmy odpo­wied­nie środ­ki bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny danych oso­bo­wych. Na bie­żą­co moni­to­ru­je­my stan infra­struk­tu­ry tech­nicz­nej, szko­li­my per­so­nel, przy­glą­da­my się sto­so­wa­nym pro­ce­du­rom, wpro­wa­dza­my koniecz­ne uspraw­nie­nia.

# 8: Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?

Two­je dane oso­bo­we prze­twa­rza­my tak dłu­go, jak to jest uza­sad­nio­ne w ramach dane­go celu prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, w związ­ku z czym okre­sy prze­twa­rza­nia róż­nią się w zależ­no­ści od celu. Pamię­taj, że zakoń­cze­nie prze­twa­rza­nia Two­ich danych w ramach jed­ne­go celu nie­ko­niecz­nie musi pro­wa­dzić do cał­ko­wi­te­go usu­nię­cia lub znisz­cze­nia Two­ich danych oso­bo­wych, ponie­waż ten sam zestaw danych może być prze­twa­rza­ny w ramach inne­go celu, przez okres dla nie­go wska­za­ny. Cał­ko­wi­te usu­nię­cie lub znisz­cze­nie danych nastę­pu­je w momen­cie, gdy zakoń­czy­my reali­za­cję wszyst­kich celów oraz w innych przy­pad­kach wska­za­nych w RODO.Poni­żej znaj­dziesz opis okre­sów przetwarzania: 
 • Kon­to użyt­kow­ni­ka – dane zwią­za­ne z kon­tem użyt­kow­ni­ka są prze­twa­rza­ne przez czas funk­cjo­no­wa­nia kon­ta użytkownika;
 • Reali­za­cja zamó­wień i zawar­tej umo­wy – dane zwią­za­ne z umo­wą są prze­twa­rza­ne przez czas nie­zbęd­ny do zawar­cia i wyko­na­nia umowy;
 • Dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne w celu dokoń­cze­nia zamó­wień przez klien­tów – dane zwią­za­ne z nie­do­koń­czo­ny­mi zamó­wie­nia­mi będą prze­twa­rza­ne przez okres mak­sy­mal­nie 6 mie­się­cy od dnia, kie­dy skła­da­łeś zamówienie;
 • Rekla­ma­cje i odstą­pie­nia od umo­wy – dane zwią­za­ne z rekla­ma­cja­mi i odstą­pie­niem od umo­wy są prze­twa­rza­ne przez czas nie­zbęd­ny do obsłu­gi rekla­ma­cji lub odstą­pie­nia od umowy;
 • New­slet­ter – dane zwią­za­ne z new­slet­te­rem będą prze­twa­rza­ne przez okres korzy­sta­nia przez Cie­bie z newslettera;
 • Komen­ta­rze /​ opi­nie – dane zwią­za­ne z zamiesz­cze­niem komen­ta­rza /​ opi­nii będą prze­twa­rza­ne do cza­su, aż nie usu­niesz komen­ta­rza lub opinii;
 • Kon­takt i obsłu­ga kore­spon­den­cji – dane zwią­za­ne z obsłu­gą kore­spon­den­cji będą prze­twa­rza­ne przez czas trwa­nia kon­tak­tu pomię­dzy nami;
 • Obo­wiąz­ki podat­ko­we i księ­go­we – dane zwią­za­ne z wyko­ny­wa­niem obo­wiąz­ków podat­ko­wych i księ­go­wych będą prze­twa­rza­ne przez czas prze­wi­dzia­ny w prze­pi­sach pra­wa podat­ko­we­go, naj­czę­ściej 5 lat od zakoń­cze­nia roku podatkowego;
 • Archi­wum – dane zwią­za­ne z archi­wum będą prze­twa­rza­ne do cza­su utra­ty przy­dat­no­ści infor­ma­cji, któ­re znaj­du­ją się w archiwum;
 • Usta­le­nie, docho­dze­nie i obro­na rosz­czeń – dane zwią­za­ne z rosz­cze­nia­mi będą prze­twa­rza­ne do cza­su przedaw­nie­nia rosz­czeń, przy czym okres przedaw­nie­nia rosz­czeń może się róż­nić w świe­tle obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa (np. w przy­pad­ku przed­się­bior­ców mogą to być 3 lata, a w przy­pad­ku kon­su­men­tów 6 lat);
 • Gru­py odbior­ców – dane zwią­za­ne z gru­pa­mi odbior­ców będą prze­twa­rza­ne do cza­su utra­ty przy­dat­no­ści lub sku­tecz­ne­go wnie­sie­nia przez Cie­bie sprzeciwu;
 • Media spo­łecz­no­ścio­we – zasad­ni­czo, nie mam wpły­wu na okres prze­cho­wy­wa­nia Two­ich danych oso­bo­wych w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Są one dostęp­ne w ser­wi­sach Face­bo­ok, Insta­gram, YouTu­be lub Lin­ke­dIN na zasa­dach wyni­ka­ją­cych z regu­la­mi­nu i poli­ty­ki pry­wat­no­ści tych ser­wi­sów. Nie jeste­śmy w sta­nie usu­nąć Two­ich danych z Face­bo­oka, Insta­gra­ma, YouTu­be lub Lin­ke­dIN – możesz zro­bić to tyl­ko Ty;
 • Ana­li­za i sta­ty­sty­ka – dane zwią­za­ne z ana­li­ty­ką i sta­ty­sty­ką będą prze­twa­rza­ne do cza­su utra­ty przy­dat­no­ści lub sku­tecz­ne­go wnie­sie­nia przez Cie­bie sprzeciwu;
 • Mar­ke­ting wła­sny – dane zwią­za­ne z mar­ke­tin­giem wła­snym będą prze­twa­rza­ne do cza­su utra­ty przy­dat­no­ści lub sku­tecz­ne­go wnie­sie­nia przez Cie­bie sprzeciwu;
 • Orga­ni­za­cja akcji pro­mo­cyj­nych – dane zwią­za­ne z orga­ni­za­cją akcji pro­mo­cyj­nych prze­twa­rza­my przez czas koniecz­ny do prze­pro­wa­dze­nia akcji promocyjnej; 
 • Narzę­dzia dodat­ko­we – dane zwią­za­ne z narzę­dzia­mi dodat­ko­wy­mi będą prze­twa­rza­ne do cza­su utra­ty przy­dat­no­ści lub sku­tecz­ne­go wnie­sie­nia przez Cie­bie sprzeciwu;
 • Obo­wiąz­ki zwią­za­ne z ochro­ną danych oso­bo­wych – dane zwią­za­ne z ochro­ną danych oso­bo­wych będą prze­twa­rza­ne do cza­su utra­ty przy­dat­no­ści, sku­tecz­ne­go wnie­sie­nia przez Cie­bie sprze­ci­wu lub upły­wu okre­su przedaw­nie­nia naszej odpo­wie­dzial­no­ści jako admi­ni­stra­to­ra danych osobowych.
W przy­pad­ku, gdy prze­twa­rza­my Two­je dane oso­bo­we na pod­sta­wie udzie­lo­nej przez Cie­bie zgo­dy, możesz taką zgo­dę cof­nąć w każ­dym cza­sie: albo poprzez swo­je dzia­ła­nie, albo kon­tak­tu­jąc się z nami na poda­ne dane kon­tak­to­we. Pamię­taj, że wyco­fa­nie zgo­dy nie wpły­wa na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej wyco­fa­niem.

# 9: Kim są odbiorcy danych osobowych?

Zary­zy­ku­je­my stwier­dze­nie, że współ­cze­sny biz­nes nie jest w sta­nie obejść się bez usług świad­czo­nych przez pod­mio­ty trze­cie. My rów­nież z takich usług korzy­sta­my. Część z tych usług wią­że się z prze­twa­rza­niem Two­ich danych oso­bo­wych. Zewnętrz­ni usłu­go­daw­cy, któ­rzy bio­rą udział w prze­twa­rza­niu Two­ich danych oso­bo­wych, to: 
 • hostin­go­daw­ca – na potrze­by prze­cho­wy­wa­nia danych na serwerze;
 • dostaw­ca sys­te­mu mailin­go­we­go – na potrze­by korzy­sta­nia z sys­te­mu mailingowego;
 • dostaw­ca sys­te­mu do fak­tu­ro­wa­nia – na potrze­by wysta­wie­nia faktury;
 • dostaw­ca sys­te­mu CRM – na potrze­by uspraw­nie­nia pracy;
 • dostaw­ca cza­tu – na potrze­by kon­tak­tu za pośred­nic­twem czatu;
 • dostaw­ca sys­te­mu wyświe­tla­nia pop-up’ów – na potrze­by wyświe­tla­nia pop-up’ów;
 • dostaw­ca sys­te­mu do obsłu­gi klien­ta – na potrze­by uspraw­nie­nia pro­ce­su obsłu­gi klienta;
 • dostaw­ca narzę­dzia do zarzą­dza­nia stro­na­mi lądo­wa­nia (lan­ding page) – na potrze­by gro­ma­dze­nia danych za pośred­nic­twem stron typu lan­ding page;
 • dostaw­ca chmur obli­cze­nio­wych – na potrze­by korzy­sta­nia z roz­wią­zań chmurowych;
 • biu­ro rachun­ko­we – na potrze­by korzy­sta­nia z obsłu­gi księgowej;
 • kan­ce­la­ria praw­na – na potrze­by świad­cze­nia na naszą rzecz usług prawnych;
 • obsłu­ga tech­nicz­na – na potrze­by pro­wa­dze­nia prac tech­nicz­nych doty­czą­cych tych obsza­rów, w któ­rych prze­twa­rza­ne są dane;
 • pod­miot reali­zu­ją­cy zamó­wie­nia, fir­ma kurier­ska, Pocz­ta Pol­ska – na potrze­by obsłu­gi logi­stycz­nej zamó­wień, któ­rych przed­mio­tem jest pro­dukt fizyczny;
 • pozo­sta­li pod­wy­ko­naw­cy, w szcze­gól­no­ści dostaw­cy roz­wią­zań infor­ma­tycz­nych – na potrze­by współ­pra­cy z róż­ny­mi pod­wy­ko­naw­ca­mi, któ­rzy mogą mieć dostęp do Two­ich danych oso­bo­wych, jeże­li będą świad­czyć usłu­gi w zakre­sie zwią­za­nym z takim dostępem.
Jeże­li zaj­dzie taka potrze­ba, Two­je dane mogą być udo­stęp­nio­ne rad­cy praw­ne­mu lub adwo­ka­to­wi zwią­za­ne­mu tajem­ni­cą zawo­do­wą. Potrze­ba może wyni­kać z koniecz­no­ści sko­rzy­sta­nia z pomo­cy praw­nej wyma­ga­ją­cej dostę­pu do Two­ich danych oso­bo­wych.Two­je dane oso­bo­we mogą być rów­nież prze­ka­zy­wa­ne do urzę­dów skar­bo­wych w zakre­sie nie­zbęd­nym do reali­za­cji obo­wiąz­ków podat­ko­wo-roz­li­cze­nio­wo-księ­go­wych. Cho­dzi w szcze­gól­no­ści o wszel­kie dekla­ra­cje, rapor­ty, spra­woz­da­nia i inne doku­men­ty księ­go­we, w któ­rych znaj­du­ją się Two­je dane oso­bo­we.Ponad­to, w razie zaist­nie­nia takiej koniecz­no­ści, Two­je dane oso­bo­we mogą być udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom, orga­nom lub insty­tu­cjom upraw­nio­nym do uzy­ska­nia dostę­pu do danych na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa, takim jak służ­by poli­cyj­ne, bez­pie­czeń­stwa, sądy, pro­ku­ra­tu­ry.Two­je dane udo­stęp­nia­ne są fir­mom kurier­skim w zakre­sie nie­zbęd­nym do dostar­cze­nia zamó­wie­nia. Fir­my te sta­ją się nie­za­leż­ny­mi admi­ni­stra­to­ra­mi Two­ich danych oso­bo­wych.Gdy cho­dzi o Infor­ma­cje Ano­ni­mo­we, dostęp do nich mają dostaw­cy narzę­dzi lub wty­czek, któ­re gro­ma­dzą Infor­ma­cje Ano­ni­mo­we. Dostaw­cy tych narzę­dzi są samo­dziel­ny­mi admi­ni­stra­to­ra­mi danych w nich gro­ma­dzo­nych i mogą udo­stęp­niać te dane na zasa­dach okre­ślo­nych przez sie­bie we wła­snych regu­la­mi­nach i poli­ty­kach pry­wat­no­ści, na co nie mamy wpły­wu.

# 10: Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część ope­ra­cji prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych może wią­zać się z ich prze­ka­zy­wa­niem do państw trze­cich.Prze­ka­zu­je­my Two­je dane oso­bo­we do państw trze­cich w związ­ku z korzy­sta­niem z narzę­dzi wyko­rzy­stu­ją­cych zaso­by zlo­ka­li­zo­wa­nych w pań­stwach trze­cich, w szcze­gól­no­ści w USA. Dostaw­cy tych narzę­dzi gwa­ran­tu­ją odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych oso­bo­wych poprzez sto­sow­ne mecha­ni­zmy zgod­no­ści prze­wi­dzia­ne przez RODO, w szcze­gól­no­ści poprzez korzy­sta­nie ze stan­dar­do­wych klau­zul umow­nych.Aktu­al­nie Two­je dane oso­bo­we są prze­ka­zy­wa­ne do państw trze­cich w związ­ku z korzy­sta­niem przez nas z nastę­pu­ją­cych rozwiązań: 
Rodzaj roz­wią­za­niaDostaw­ca rozwiązaniaPań­stwo trzecie
Oprócz tego, do państw trze­cich, w szcze­gól­no­ści USA, mogą być prze­ka­zy­wa­ne Infor­ma­cje Ano­ni­mo­we gro­ma­dzo­ne w związ­ku z wyko­rzy­sty­wa­niem narzę­dzi wska­za­nych w załącz­ni­ku do niniej­szej poli­ty­ki pry­wat­no­ści.

# 11: Czy korzystamy z profilowania?

Nie podej­mu­je­my wobec Cie­bie decy­zji opie­ra­ją­cych się wyłącz­nie na zauto­ma­ty­zo­wa­nym prze­twa­rza­niu, w tym pro­fi­lo­wa­niu, któ­re wywo­ły­wa­ły­by wobec Cie­bie skut­ki praw­ne lub w podob­ny spo­sób istot­nie na Cie­bie wpły­wa­ły. Owszem, korzy­sta­my z narzę­dzi, któ­re mogę podej­mo­wać okre­ślo­ne dzia­ła­nia w zależ­no­ści od infor­ma­cji zebra­nych w ramach mecha­ni­zmów śle­dzą­cych, ale uwa­ża­my, że dzia­ła­nia te nie mają istot­ne­go wpły­wu na Cie­bie, ponie­waż nie róż­ni­cu­ją Two­jej sytu­acji jako klien­ta, nie wpły­wa­ją na warun­ki umo­wy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.Korzy­sta­jąc z okre­ślo­nych narzę­dzi, może­my np. kie­ro­wać do Cie­bie sper­so­na­li­zo­wa­ne rekla­my w opar­ciu o wcze­śniej­sze dzia­ła­nia pod­ję­te przez Cie­bie w ramach danej Stro­ny czy też pod­po­wia­dać Ci pro­duk­ty, któ­re mogą Cię zain­te­re­so­wać. Mowa tutaj o tzw. rekla­mie beha­wio­ral­nej. Zachę­ca­my Cię do pogłę­bie­nia wie­dzy na temat rekla­my beha­wio­ral­nej, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie kwe­stii zwią­za­nych z pry­wat­no­ścią. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje, wraz z moż­li­wo­ścią zarzą­dza­nia usta­wie­nia­mi w zakre­sie rekla­my beha­wio­ral­nej, znaj­dziesz tutaj.

# 12: Jakie masz prawa?

RODO przy­zna­je Ci nastę­pu­ją­ce poten­cjal­ne upraw­nie­nia zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem Two­ich danych osobowych: 
 • pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii;
 • pra­wo do spro­sto­wa­nia (popra­wia­nia) swo­ich danych;
 • pra­wo do usu­nię­cia danych (jeże­li Two­im zda­niem nie ma pod­staw, aby­śmy prze­twa­rza­li Two­je dane, możesz żądać, aby­śmy je usunęli);
 • pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych (możesz żądać, aby­śmy ogra­ni­czy­li prze­twa­rza­nie danych wyłącz­nie do ich prze­cho­wy­wa­nia lub wyko­ny­wa­nia uzgod­nio­nych z Tobą dzia­łań, jeże­li w Two­jej opi­nii mamy nie­pra­wi­dło­we dane lub prze­twa­rza­my je bezpodstawnie);
 • pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych (masz pra­wo do sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su; powi­nie­neś wska­zać szcze­gól­ną sytu­ację, któ­ra Two­im zda­niem uza­sad­nia zaprze­sta­nie przez nas prze­twa­rza­nia obję­te­go sprze­ci­wem; prze­sta­nie­my prze­twa­rzać Two­je dane w tych celach, chy­ba że wyka­że­my, że pod­sta­wy prze­twa­rza­nia przez nas danych są nad­rzęd­ne wobec Two­ich praw lub też, że Two­je dane są nam nie­zbęd­ne do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny roszczeń);
 • pra­wo do prze­no­sze­nia danych (masz pra­wo otrzy­mać od nas w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczy­tu maszy­no­we­go dane oso­bo­we, któ­re dostar­czy­łeś nam na pod­sta­wie umo­wy lub Two­jej zgo­dy; możesz nam zle­cić prze­sła­nie tych danych bez­po­śred­nio inne­mu podmiotowi);
 • pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, jeże­li uprzed­nio taką zgo­dę wyraziłeś;
 • pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go (jeże­li stwier­dzisz, że prze­twa­rza­my dane nie­zgod­nie z pra­wem, możesz zło­żyć w tej spra­wie skar­gę do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych lub inne­go wła­ści­we­go orga­nu nadzorczego).
Zasa­dy zwią­za­ne z reali­za­cją wska­za­nych powy­żej upraw­nień zosta­ły opi­sa­ne szcze­gó­ło­wo w art. 16 – 21 RODO. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z tymi prze­pi­sa­mi. Ze swo­jej stro­ny uwa­ża­my za potrzeb­ne wyja­śnić Ci, że wska­za­ne powy­żej upraw­nie­nia nie są bez­względ­ne i nie będą przy­słu­gi­wać Ci w sto­sun­ku do wszyst­kich czyn­no­ści prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych.Pod­kre­śla­my, że jed­no z upraw­nień wska­za­nych powy­żej przy­słu­gu­je Ci zawsze: jeże­li uznasz, że przy prze­twa­rza­niu Two­ich danych oso­bo­wych dopu­ści­li­śmy się naru­sze­nia prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych, masz moż­li­wość wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go (Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych).

# 13: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasza stro­na inter­ne­to­wa, podob­nie jak nie­mal wszyst­kie inne stro­ny inter­ne­to­we, wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies.Cookies to nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­sto­we, prze­cho­wy­wa­ne na Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym (np. kom­pu­te­rze, table­cie, smart­fo­nie), któ­re mogą być odczy­ty­wa­ne przez nasz sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny (cookies wła­sne) lub sys­te­my tele­in­for­ma­tycz­ne pod­mio­tów trze­cich (cookies pod­mio­tów trze­cich). W pli­kach cookies mogą być zapi­sy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne okre­ślo­ne infor­ma­cje, do któ­rych następ­nie sys­te­my tele­in­for­ma­tycz­ne mogą uzy­ski­wać dostęp w okre­ślo­nych celach.Nie­któ­re uży­wa­ne prze­ze nas cookies są usu­wa­ne po zakoń­cze­niu sesji prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, tzn. po jej zamknię­ciu (tzw. cookies sesyj­ne). Inne cookies są zacho­wy­wa­ne na Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym i umoż­li­wia­ją roz­po­zna­nie Two­jej prze­glą­dar­ki przy kolej­nym wej­ściu na stro­nę (trwa­łe cookies).Jeże­li chcesz dowie­dzieć się wię­cej o pli­kach cookies jako takich, możesz zapo­znać się np. z tym mate­ria­łem.

# 14: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z pli­ków cookies korzy­sta­my na pod­sta­wie Two­jej zgo­dy, z wyjąt­kiem sytu­acji, gdy pli­ki cookies są nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go świad­cze­nia na Two­ją rzecz usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­ną.Pli­ki cookies, któ­re nie są nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go świad­cze­nia usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­ną, pozo­sta­ją zablo­ko­wa­ne do cza­su wyra­że­nia przez Cie­bie zgo­dy na korzy­sta­nie z pli­ków cookies. Pod­czas Two­jej pierw­szej wizy­ty na danej Stro­nie wyświe­tla­my Ci komu­ni­kat z pyta­niem o Two­ją zgo­dę wraz z moż­li­wo­ścią zarzą­dza­nia pli­ka­mi cookies, tj. zde­cy­do­wa­nia, na któ­re pli­ki cookies się godzisz, a któ­re chcesz blo­ko­wać.

# 15: Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarzą­dzać usta­wie­nia­mi pli­ków cookies w ramach swo­jej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. Możesz blo­ko­wać wszyst­kie lub wybra­ne pli­ki cookies. Możesz rów­nież blo­ko­wać pli­ki cookies kon­kret­nych witryn. W każ­dej chwi­li możesz rów­nież usu­nąć zapi­sa­ne wcze­śniej pli­ki cookies oraz inne dane witryn i wty­czek.Prze­glą­dar­ki inter­ne­to­we ofe­ru­ją rów­nież moż­li­wość korzy­sta­nia z try­bu inco­gni­to. Możesz z nie­go sko­rzy­stać, jeśli nie chcesz, by infor­ma­cje o odwie­dzo­nych stro­nach i pobra­nych pli­kach zosta­ły zapi­sa­ne w histo­rii prze­glą­da­nia i pobie­ra­nia. Pli­ki cookies utwo­rzo­ne w try­bie inco­gni­to są usu­wa­ne w momen­cie zamknię­cia wszyst­kich okien tego try­bu.Dostęp­ne są rów­nież wtycz­ki do prze­glą­da­rek umoż­li­wia­ją­ce kon­tro­lę nad pli­ka­mi cookies, takie jak np. Gho­ste­ry. Opcję kon­tro­li nad pli­ka­mi cookies może zapew­niać rów­nież dodat­ko­we opro­gra­mo­wa­nie, w szcze­gól­no­ści pakie­ty anty­wi­ru­so­we itp.Ponad­to w Inter­ne­cie dostęp­ne są narzę­dzia pozwa­la­ją­ce na kon­tro­lę nad nie­któ­ry­mi rodza­ja­mi pli­ków cookies, w szcze­gól­no­ści na zbio­ro­we zarzą­dza­nie usta­wie­nia­mi rekla­my behawioralnej.Daje­my Ci rów­nież moż­li­wość kon­tro­li nad pli­ka­mi cookies bez­po­śred­nio z pozio­mu naszej stro­ny. Zaim­ple­men­to­wa­li­śmy spe­cjal­ny mecha­nizm do zarzą­dza­nia pli­ka­mi cookies, któ­ry pozwa­la Ci blo­ko­wać te pli­ki cookies, któ­rych sobie nie życzysz. Pamię­taj, że wyłą­cze­nie lub ogra­ni­cze­nie obsłu­gi pli­ków cookies może unie­moż­li­wiać uży­wa­nie czę­ści funk­cji dostęp­nych na naszych stro­nach oraz powo­do­wać trud­no­ści w korzy­sta­niu ze Stron, jak rów­nież z wie­lu innych stron inter­ne­to­wych, któ­re sto­su­ją cookies. Przy­kła­do­wo, jeże­li zablo­ku­jesz pli­ki cookies wty­czek ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych, przy­ci­ski, wid­ge­ty, funk­cje spo­łecz­no­ścio­we zaim­ple­men­to­wa­ne na naszych Stro­nach mogą być dla Cie­bie nie­do­stęp­ne.

# 16: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pli­ki cookies wła­sne wyko­rzy­sty­wa­ne są do zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia poszcze­gól­nych mecha­ni­zmów naszych stron, takich jak zapa­mię­ty­wa­nie zawar­to­ści koszy­ka przez okre­ślo­ny czas po doda­niu do nie­go wybra­nych pro­duk­tów, pra­wi­dło­we prze­sy­ła­nie for­mu­la­rzu widocz­nych na sto­nach, obsłu­ga form new­slet­te­ro­wych itp. W pli­kach cookies wła­snych prze­cho­wy­wa­na jest rów­nież infor­ma­cja o zde­fi­nio­wa­nych przez Cie­bie usta­wie­niach cookies doko­na­nych z pozio­mu mecha­ni­zmu do zarzą­dza­nia pli­ka­mi cookies.

# 17: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

Wykaz narzę­dzi, któ­re wyma­ga­ją uży­wa­nia cookies, oraz opis wyko­rzy­sty­wa­nych cookies znaj­dziesz w załącz­ni­ku do niniej­szej Poli­ty­ki pry­wat­no­ści.

# 18: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach strony?

Tak, korzy­sta­my z narzę­dzi zewnętrz­nych dostaw­ców, któ­re wią­żą się z gro­ma­dze­niem infor­ma­cji na temat Two­ich aktyw­no­ści na naszych stro­nach. Narzę­dzia te zosta­ły szcze­gó­ło­wo opi­sa­ne w załącz­ni­ku do niniej­szej Poli­ty­ki pry­wat­no­ści.

# 19: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Tak, korzy­sta­my z narzę­dzi zewnętrz­nych dostaw­ców, w ramach któ­rych może­my kie­ro­wać rekla­my do okre­ślo­nych grup doce­lo­wych zde­fi­nio­wa­nych w opar­ciu o róż­ne kry­te­ria takie jak wiek, płeć, zain­te­re­so­wa­nia, zawód, pra­ca, dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne uprzed­nio w ramach naszych stron. Narzę­dzia te zosta­ły szcze­gó­ło­wo opi­sa­ne w załącz­ni­ku do niniej­szej Poli­ty­ki pry­wat­no­ści.

# 20: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpo­wiedź na to pyta­nie znaj­du­je się w wie­lu miej­scach niniej­szej Poli­ty­ki pry­wat­no­ści przy oka­zji opi­sy­wa­nia poszcze­gól­nych narzę­dzi, rekla­my beha­wio­ral­nej, zgo­dy na cookies itp. Nie­mniej jed­nak, dla Two­jej wygo­dy zebra­li­śmy jesz­cze raz te infor­ma­cji w jed­nym miej­scu. Poni­żej znaj­dziesz listę moż­li­wo­ści zarzą­dza­nia swo­ją prywatnością. 

# 21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tema­ty­ka prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies i zarzą­dza­nia ogól­nie poję­tą pry­wat­no­ścią jest dość skom­pli­ko­wa­na. Doło­ży­li­śmy wszel­kich sta­rań, by niniej­szy doku­ment dostar­czył Ci jak naj­da­lej idą­cej wie­dzy w waż­nych dla Cie­bie kwe­stiach. Jeże­li cokol­wiek jest dla Cie­bie nie­ja­sne, chcesz dowie­dzieć się wię­cej lub po pro­stu poroz­ma­wiać o Two­jej pry­wat­no­ści, napisz do nas na adres kontakt@klaudiatolman.pl.

# 22: Czy ta Polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, może­my mody­fi­ko­wać tę Poli­ty­kę pry­wat­no­ści, w szcze­gól­no­ści ze wzglę­du na zmia­ny tech­no­lo­gicz­ne oraz zmia­ny prze­pi­sów pra­wa. Jeże­li jesteś zare­je­stro­wa­nym użyt­kow­ni­kiem, o każ­dej zmia­nie Poli­ty­ki pry­wat­no­ści otrzy­masz wia­do­mość. Zmia­ny Poli­ty­ki pry­wat­no­ści zaczy­na­ją obo­wią­zy­wać naj­wcze­śniej po 7 dniach. Wszyst­kie archi­wal­ne wer­sje Poli­ty­ki pry­wat­no­ści pod­lin­ko­wa­ne są poniżej. 
Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.