Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wiedz, że szanuję Twoją prywatność a dane osobowe, które od Ciebie otrzymam, przetwarzać będę wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem!

 

Z tego wzglę­du, dla unik­nię­cia jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści, poni­żej prze­ka­zu­ję kil­ka istot­nych infor­ma­cji w tym temacie:

 1. Ja, Klau­dia Tol­man, jestem admi­ni­stra­to­rem (brzmi dum­nie) Two­ich danych oso­bo­wych, któ­re być może mi prze­ka­żesz (a więc infor­ma­cji takich jak imię, nazwi­sko czy adres do wysył­ki, któ­re moż­na powią­zać z Two­ją osobą);
 2. Two­je dane oso­bo­we wyko­rzy­stam w celu: 
  1. wyko­na­nia wią­żą­cej nas umo­wy – a więc do przy­go­to­wa­nia i dostar­cze­nia Ci zamó­wio­nych pro­duk­tów (w tym np. wysył­ki moje­go new­slet­te­ra – o ile oczy­wi­ście uznasz, że war­to go zasubskrybować),
  2. zadość­uczy­nie­nia cią­żą­cym na mnie obo­wiąz­kom praw­nym – w szcze­gól­no­ści tym natu­ry fiskal­nej (wysta­wia­nie i roz­li­cza­nie faktur),
  3. reali­za­cji moich tzw. „praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów” – ozna­cza to, że mogę ewen­tu­al­nie zapy­tać Cię, skąd dowie­dzia­łeś się o mojej stro­nie i pro­duk­tach, ana­li­zo­wać otrzy­ma­ny od Cie­bie „like” lub umiesz­czo­ny przez Cie­bie komen­tarz, jak rów­nież popro­sić o Two­ją, nie­zmier­nie dla mnie waż­ną, opinię;
 3. Wgląd do Two­ich danych uzy­skać mogą, poza moją skrom­ną oso­bą, również: 
  1. kil­ka osób poma­ga­ją­cych pro­wa­dzić moją stro­nę – w szcze­gól­no­ści Mar­ta, Gosia, Miłosz, Maciek i Zuza (i inne),
  2. ope­ra­tor sys­te­mu wysył­ki paczek – o ile zde­cy­du­jesz się tako­wą u mnie zamówić,
  3. dostaw­ca pocz­ty elek­tro­nicz­nej – o ile zde­cy­du­jesz się do mnie napi­sać (przy czym dostaw­ca taki znaj­do­wać może się poza obsza­rem tzw. Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospodarczego),
  4. księ­go­wi – oczy­wi­ście w zakre­sie roz­li­cza­nia moich faktur,
  5. moje nie­za­stą­pio­ne wspar­cie IT – w oso­bie Miło­sza i Pawła;
 4. Dodat­ko­wo, zapew­ne zauwa­ży­łeś, że na mojej stro­nie znaj­du­ją się narzę­dzia powią­za­ne wprost z por­ta­lem spo­łecz­no­ścio­wym (Face­bo­ok). Zwra­cam Two­ją uwa­gę na fakt, iż: 
  1. wszel­kie infor­ma­cje wpro­wa­dza­ne przez Cie­bie do przy uży­ciu takich narzę­dzi mogą być prze­glą­da­ne i wyko­rzy­sty­wa­ne przez innych użyt­kow­ni­ków takie­go por­ta­lu (któ­rych to osób ja oczy­wi­ście nie jestem w sta­nie kon­tro­lo­wać i za któ­rych dzia­ła­nia nie mogę odpowiadać),
  2. dostaw­cy takich por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych mogą ponad­to wyko­rzy­sty­wać dodat­ko­we cia­stecz­ka (pli­ki „cookies”) i inne posia­da­ją­ce dziw­ne nazwy narzę­dzia w celu gro­ma­dze­nia infor­ma­cji o korzy­sta­niu ze stro­ny inter­ne­to­wej dla ich póź­niej­szej ana­li­zy. W tym kon­tek­ście musisz wie­dzieć, że dostaw­ca por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­we­go może powią­zać te infor­ma­cje (tj. np. fakt pozo­sta­wie­nia przez Cie­bie komen­ta­rza na mojej stro­nie bądź dania mi „like­’a”) z Two­im kon­tem w takim por­ta­lu. I następ­nie wyko­rzy­stać je do wła­snych celów (szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w tym zakre­sie znaj­dziesz w odpo­wied­niej poli­ty­ce pry­wat­no­ści takie­go dostaw­cy – zachę­cam Cię więc do zapo­zna­nia się z poli­ty­ką wyko­rzy­sta­nia danych dostęp­ną pod adre­sem: https://www.facebook.com/about/privacy/). Pamię­taj, że w każ­dym cza­sie możesz jed­nak zmo­dy­fi­ko­wać usta­wie­nia Two­je­go kon­ta na danym por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym lub dosto­so­wać usta­wie­nia swo­jej prze­glą­dar­ki internetowej;
 5. Nie będę prze­cho­wy­wać Two­ich danych oso­bo­wych dłu­żej niż to nie­zbęd­ne dla reali­za­cji celów wska­za­nych w pkt. 2) powy­żej (przy­kła­do­wo: w zakre­sie danych „fak­tu­ro­wych” – nie dłu­żej niż wyni­ka to z wła­ści­wych prze­pi­sów podatkowych);
 6. Nie musisz prze­ka­zy­wać mi Two­ich danych – to Ty decy­du­jesz, czy chcesz nawią­zać ze mną kon­takt czy zamó­wić moje produkty;
 7. Two­je dane prze­twa­rza­ne będą prze­ze mnie (i oso­by mnie wspo­ma­ga­ją­ce) w spo­sób chro­nią­cy je przed dostę­pem osób nieupoważnionych;
 8. Masz pra­wo zażą­dać dostę­pu do danych, któ­re mi prze­ka­za­łeś, jak rów­nież ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia czy prze­nie­sie­nia. Jeże­li Two­je dane oso­bo­we uzy­ska­łam na pod­sta­wie Two­jej zgo­dy, wów­czas masz pra­wo ją wyco­fać (bez wpły­wu na wcze­śniej­sze prze­twa­rza­nie tych danych) – w każ­dym innym przy­pad­ku masz pra­wo wnieść sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia prze­ze mnie tych danych. W celu reali­za­cji swo­ich praw po pro­stu skon­tak­tuj się ze mną. Jeże­li uznasz jed­nak, że coś jest nie tak, możesz oczy­wi­ście wnieść skar­gę do orga­nu nad­zor­cze­go (któ­rym obec­nie jest Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych);
 9. Nie, nie będę doko­ny­wa­ła „pro­fi­lo­wa­nia” Two­jej oso­by w opar­ciu o prze­ka­za­ne dane. Nie będziesz rów­nież w ramach współ­pra­cy ze mną nara­żo­ny na bycie przed­mio­tem „zauto­ma­ty­zo­wa­nych decy­zji wywo­łu­ją­cych wobec Cie­bie skut­ki praw­ne lub w podob­ny spo­sób istot­nie na Cie­bie wpływających”;
 10. Aby się ze mną skon­tak­to­wać – nie­za­leż­nie od tego, czy będziesz miał jakie­kol­wiek pyta­nia doty­czą­ce tego, co dzie­je się z Two­imi dany­mi, czy też będziesz chciał zre­ali­zo­wać któ­re­kol­wiek ze swo­ich upraw­nień prze­wi­dzia­nych prze­pi­sa­mi pra­wa – możesz po pro­stu napi­sać wia­do­mość na adres [email protected]
Przewiń do góry