Najczęstsze wyzwania wizualizacyjne – przykłady z moich Konsultacji (Indy)wizualnych

Podziel się tym postem z innymi!

Nie­mal wszy­scy wie­my, że żyje­my w bar­dzo wizu­al­nym świe­cie i że nasza komu­ni­ka­cja (czy to komu­ni­ka­cja wewnętrz­na z pra­cow­ni­ka­mi, czy zewnętrz­na z naszy­mi odbior­ca­mi i klien­ta­mi) powin­na być moż­li­wie naj­bar­dziej wizualna. 

No i super: na bar­dzo ogól­nym i teo­re­tycz­nym pozio­mie to jest bar­dzo jasne. A do tego bar­dzo łatwo to powie­dzieć. Zde­cy­do­wa­nie trud­niej zro­bić. Zazwy­czaj pro­ble­my poja­wia­ją się, gdy zabie­ra­my się za szcze­gó­ły

Problemy przy tworzeniu wizualizacji

Pro­jek­tu­jąc mate­ria­ły wizu­al­ne, stro­ny inter­ne­to­we, sys­te­my czy plat­for­my może­my natra­fić na cho­ciaż­by takie komplikacje:

 1. Jeśli już Power Point, to jak zro­bić slaj­dy, żeby ich nie prze­ła­do­wać? (Gosia)
 2. Jak poka­zać funk­cjo­nal­no­ści na stro­nie, żeby klient chciał zamó­wić softwa­re? (Ilo­na)
 3. Jakie ele­men­ty wizu­al­ne dodać na plat­for­mie, żeby wzbu­dzić zaufa­nie użyt­kow­ni­ka? (Tomek)
 4. Jak stre­ścić książ­kę na jed­nej stro­nie? (Ewa)
 5. Jak ujed­no­li­cić ele­men­ty komu­ni­ka­cji wizu­al­nej (spół­ki z bran­ży IT)? (Łukasz)
 6. Jak spra­wić, żeby skom­pli­ko­wa­ne narzę­dzie ana­li­tycz­ne (pre­zen­tu­ją­ce ogrom danych) było przy­ja­zne dla osób korzy­sta­ją­cych z tego narzę­dzia i wspie­ra­ło wycią­ga­nie wnio­sków z danych? (Iza)
 7. Jak korzy­stać na spo­tka­niach onli­ne z pro­gra­mu Miro? (Mal­wi­na)

Na każ­de z tych wyzwań są roz­wią­za­nia (choć samych wyzwań jest wię­cej, jak zoba­czysz w tym doku­men­cie Google­Docs). Cza­sa­mi może­my po pro­stu potrze­bo­wać zewnętrz­nej pary przy­chyl­nych oczu, któ­re przyj­rzą się temu, nad czym pra­cu­je­my i podzie­lą się pomy­sła­mi, wska­zów­ka­mi czy nawet cen­ny­mi pyta­nia­mi, któ­re zbli­żą nas do samo­dziel­nie wytwo­rzo­nych roz­wią­zań. Wła­śnie taka idea przy­świe­ca mi, kie­dy robię dla moich klien­tów tzw. “Kon­sul­ta­cje (Indy)wizualne” (trwa­ją­ce 30 minut, godzi­nę czy 1,5h spo­tka­nia doraź­ne­go doradz­twa wizu­al­ne­go, o któ­rych wię­cej możesz poczy­tać tutaj). 

Poni­żej opi­su­ję przy­kła­do­wych 7 przy­pad­ków, w któ­rych pomo­głam moim Klien­tom zbli­żyć się do roz­wią­za­nia ich pro­ble­mów lub zagwoz­dek wizualnych. 

1. Jak polepszyć prezentację ppt, żeby odbiorcy zrozumieli złożoność wielowątkowego procesu wewnątrz firmy (Gosia)

Cel kon­sul­ta­cji:

Gosia zgło­si­ła się do mnie ponie­waż chcia­ła w zro­zu­mia­ły dla odbior­cy spo­sób zapre­zen­to­wać czym zaj­mu­je się jej zespół.

Bran­ża: leasing

Wyzwa­nie /​ pro­blem: jak w kil­ku slaj­dach zilu­stro­wać zło­żo­ny pro­ces, aby to było zro­zu­mia­łe i trans­pa­rent­ne dla odbior­cy i nie przy­tło­czy­ło treścią.

Prze­bieg konsultacji:

Gosia poka­za­ła mi na Zoo­mie wstęp­ny zarys pre­zen­ta­cji (5 slaj­dów) i obja­śni­ła, na czym pole­ga jej wyzwa­nie. Jako oso­ba z zewnątrz, bar­dzo szyb­ko zasu­ge­ro­wa­łam, co i jak moż­na zmie­nić czy usprawnić.

(wyko­na­ny prze­ze mnie w trak­cie kon­sul­ta­cji rysu­nek pomoc­ni­czy – na whi­te­bo­ar­dzie w pro­gra­mie Zoom – na pod­sta­wie któ­re­go tłu­ma­czy­łam Gosi filo­zo­fię budo­wa­nia tre­ści na slaj­dach, jaką mogła­by zawrzeć w swo­jej pre­zen­ta­cji

Posił­ko­wa­łam się tak­że na szyb­ko ryso­wa­ny­mi whi­te­bo­ar­da­mi w Zoo­mie, żeby mieć jasność, że Gosia rozu­mie moje pomy­sły dokład­nie tak, jak chcę, żeby je rozumiała:

(kolej­ny rysu­nek, ma któ­rym poka­zy­wa­łam pro­po­zy­cje nowych rela­cji mię­dzy kon­kret­ny­mi slaj­da­mi

Efekt kon­sul­ta­cji: 

Gosia dzię­ki spoj­rze­niu zewnętrz­ne­go dorad­cy zyska­ła śwież­sze spoj­rze­nie na jej dotych­cza­so­we mate­ria­ły. Dosta­ła przy­naj­mniej trzy pomy­sły do uroz­ma­ice­nia swo­jej pre­zen­ta­cji (uży­cie meta­fo­ry do cało­ści pre­zen­to­wa­nej opo­wie­ści, szka­tuł­ko­we budo­wa­nie nastę­pu­ją­cej po sobie tre­ści, więk­sze kolo­ry­stycz­ne powią­za­nie mię­dzy slaj­da­mi), dzię­ki cze­mu może odświe­żyć mate­ria­ły i zwięk­szyć swo­ją sku­tecz­ność jako oso­ba występująca.

Opi­nia Klien­ta:

Gosia
Gosia(leasing) Czy­taj więcej
Sie­dzia­łam nad pre­zen­ta­cją i doda­wa­łam do niej co rusz to nowe infor­ma­cje, przez co obraz dodat­ko­wo się kom­pli­ko­wał. Dzię­ki 30 minu­to­wej kon­sul­ta­cji z Klau­dią zyska­łam nowe spoj­rze­nie na pre­zen­to­wa­ne tre­ści. Klau­dia jest świet­nym słu­cha­czem, zada­ła kil­ka cel­nych pytań i szyb­ko dotar­ła do sed­na moje­go pro­ble­mu. Jej wska­zów­ki bar­dzo mi pomogły!

2. Jak wytłumaczyć naszą usługę tak, żeby była zrozumiała dla klientów? (Ilona) 

Cel kon­sul­ta­cji:

Ilo­na zgło­si­ła się, ponie­waż mia­ła świa­do­mość, że wspól­nie z resz­tą zespo­łu wpa­dli w pułap­kę klą­twy wie­dzy (wię­cej o klą­twie pisze­my na naszym agen­cyj­nym blo­gu tutaj). Dosko­na­le zna­li swój pro­dukt, ale mie­li poczu­cie, że mimo to nie są w sta­nie wła­ści­wie go wytłu­ma­czyć. I że stro­na usłu­gi też wca­le nie robi tego dobrze. 

Bran­ża: IT oraz edukacja

Pro­dukt /​ usłu­ga: sys­tem do e‑learningu wellms.io

Wyzwa­nie /​ pro­blem: co zmie­nić na stro­nie, żeby odwie­dza­ją­cy ją użyt­kow­ni­cy rozu­mie­li kom­plek­so­wość tego roz­wią­za­nia (Ilo­na sama napi­sa­ła, że: „mamy tu pro­blem z dobrą wizu­ali­za­cja key ficze­rów sys­te­mu”)

Prze­bieg konsultacji:

Ilo­na poka­za­ła mi stro­nę usłu­gi (oraz kil­ka dodat­ko­wych lan­din­gów) – czy­li dała mi obraz tego JAK JEST. Tłu­ma­czy­ła mi jed­no­cze­śnie (pro­wa­dzo­na moimi docie­kli­wy­mi pyta­nia­mi) jak chcie­li­by ŻEBY BYŁO (jaki efekt chcie­li­by uzyskać).

Ja sama – jako tre­ner­ka oraz autor­ka dwu­ję­zycz­ne­go kur­su e‑learningowego zaty­tu­ło­wa­ne­go „Using Sim­ple & Attrac­ti­ve Visu­al Tools in Teaching” (dostęp­ne­go na plat­for­mie https://courses.mocat-project.com/​) – byłam tak­że gorą­ca zain­te­re­so­wa­na funk­cjo­nal­no­ścia­mi tego roz­wią­za­nia, ponie­waż sama od wie­lu lat myślę o tym, żeby wypu­ścić peł­no­praw­ny kurs e‑learningowy na wła­snej plat­for­mie. Dla­te­go Ilo­na mia­ła oka­zję usły­szeć nie­ja­ko feed­back i moje pomy­sły z dwóch perspektyw: 

 1. LAIKA: czy­li kogoś, kto nie wie nic o usłu­dze i wszedł­szy na stro­nę refe­ru­je swo­je rozu­mie­nie usłu­gi („tego nie rozu­miem”, „o co w tym cho­dzi?”, „co to zna­czy X?”)

 2. POTENCJALNEGO KLIENTA: kogoś, kto poten­cjal­nie chciał­by z tej usłu­gi sko­rzy­stać, ale cho­dząc po stro­nie nie znaj­du­je kon­kret­nych infor­ma­cji („żeby zde­cy­do­wać się na Wasze roz­wią­za­nie potrze­bo­wa­ła­bym Y”, „a gdy­by tak wrzu­cić tutaj jesz­cze Z…?”, „nie rozu­miem, cze­mu Wy a nie ktoś inny?” itp.) 

Efekt kon­sul­ta­cji: 

Ilo­na mogła się zdy­stan­so­wać do dotych­cza­so­we­go spo­so­bu komu­ni­ka­cji pro­jek­tu. Dosta­ła tak­że kil­ka pod­po­wie­dzi do war­stwy wizualnej,

Opi­nia Klien­ta:

Ilona
Ilo­naC­SO wellms.io Czy­taj więcej
Roz­mo­wa z Klau­dią pozwo­li­ła mi na uzy­ska­nie dystan­su do spo­so­bu, w jakim komu­ni­ku­je­my nasz pro­dukt. Oprócz jed­no­znacz­nych zmian w obsza­rze wizu­al­nym, jakie zde­cy­do­wa­li­śmy się wdro­żyć w naszej komu­ni­ka­cji (stro­na, pre­zen­ta­cje) z klien­ta­mi, zde­cy­do­wa­nie ina­czej pod­cho­dzę do spo­so­bu, w jaki np. prze­pro­wa­dza­my demo. Muszę pod­kre­ślić, że docie­kli­wość Klau­dii bar­dzo poma­ga w prze­my­śle­niu tego, co sama chcę prze­ka­zać, co chce­my pod­kre­ślić w produkcie.

3. Co robić, żeby klienci wybrali naszą platformę, a nie konkurencję? (Tomek)

Cel kon­sul­ta­cji:

Tomek potrze­bo­wał kom­ple­tu zewnętrz­nych oczu do “rzu­ce­nia okiem” na stro­nę jego pro­jek­tu, żeby spraw­dzić, czy pod kątem wizu­al­nym oraz uży­tecz­no­ścio­wym jest tam wszyst­ko, co potrze­ba, żeby użyt­kow­nik spraw­nie odna­lazł się na stro­nie i zaufał serwisowi.

Bran­ża: IT (plat­for­ma inter­ne­to­wa typu marketplace) 

Pro­dukt /​ usłu­ga: ser­wis ze „zło­ty­mi rączkami”

Wyzwa­nie /​ pro­blem: co wpro­wa­dzić na stro­nie (jakie ele­men­ty wizu­al­ne) oraz jak ją dopa­so­wać (UX), żeby odwie­dza­ją­cy ją użyt­kow­ni­cy chcie­li zama­wiać usłu­gę z tej stro­ny, a nie u konkurencji.

Prze­bieg konsultacji:

Tomek poka­zał mi plat­for­mę dopie­ro w cza­sie kon­sul­ta­cji. Dzię­ki temu, że stro­na była dla mnie cał­ko­wi­cie nowa, mogłam podzie­lić się spon­ta­nicz­ny­mi uwa­ga­mi, jakie ele­men­ty wizu­al­ne jesz­cze war­to uwzględ­nić na stro­nie (np. zdję­cia reali­za­cji usłu­go­bior­ców, zdję­cia samych usłu­go­bior­ców, sek­cję spo­łecz­no­ścio­wą ze zdję­cia­mi zado­wo­lo­nych zama­wia­ją­cych zro­bio­nych ramię w ramię z usłu­go­bior­ca­mi itp.).

Efekt kon­sul­ta­cji: 

Tomek dostał kil­ka nowych pomy­słów uroz­ma­ica­ją­cych obec­ny wygląd ich plat­for­my.

Opi­nia Klienta:


Tomek Bąkowski
Tomek Bąkow­ski­Bra­in­Worx Inno­va­tion Consulting Czy­taj więcej 

To co naj­cen­niej­sze to bar­dzo kon­kret­ne przy­kła­dy i zada­nia oraz pomy­sły od razu do wykorzystania 🙂

4. Jak na jednej kartce streścić treść całej książki? (Ewa)

Cel kon­sul­ta­cji:

Ewa chcia­ła się przyj­rzeć temu jak na tzw. one­pa­ge­rze (jed­no­stron­na wizu­ali­za­cja) mogła­by poka­zać pod­su­mo­wa­nie jej 8‑rozdziałowej best­sel­le­ro­wej książ­ki, w któ­rej doty­ka trud­nych tema­tów zwią­za­nych z jej rekon­wa­le­scen­cją po cho­ro­wa­niu na raka (RAKon­wa­le­scen­cją?).

Bran­ża: wydaw­ni­cza (autor­ka książki)

Pro­dukt /​ usłu­ga: książ­ka (już ist­nie­ją­ca na rynku)

Wyzwa­nie /​ pro­blem: jak poje­dyn­czym rysun­kiem zilu­stro­wać zło­żo­ne życio­we lek­cje, któ­re ktoś pobrał na sku­tek zacho­ro­wa­nia na nowotwór?

Prze­bieg konsultacji:

Ewa wysła­ła mi zesta­wie­nie tych 8 lek­cji (jed­no­stro­ni­co­wy doku­ment w word), z któ­ry­mi zapo­zna­łam się przed kon­sul­ta­cją. Na samych kon­sul­ta­cjach moją rolą i jed­no­cze­śnie inten­cją było uzy­skać od Ewy jej wła­sne sko­ja­rze­nia wizu­al­ne i pomy­sły na to, jak to – co ma opi­sa­ne w książ­ce w for­mie tek­sto­wej – chcia­ła­by zwi­zu­ali­zo­wać. Temat jej książ­ki jest bowiem tak oso­bi­sty, że szu­ka­nie goto­wych, sztam­po­wych iko­nek mogło­by spły­cić temat i nie być adekwatne. 

Dla­te­go wcie­li­łam się nie­ja­ko w (kogoś w rodza­ju) coacha czy facy­li­ta­to­ra, któ­ry pro­wa­dził Ewę pyta­nia­mi przez mean­dry jej sko­ja­rzeń i doświad­czeń. Była to zresz­tą dla mnie bar­dzo głę­bo­ka sesja, bo doty­ka­ła cze­goś nie­zwy­kle per­so­nal­ne­go i trud­ne­go (przez poło­wę cza­su mia­łam nie­ustan­nie gęsią skór­kę, bo – jako „samo­zwań­czy syne­ste­tyk” – mam sil­nie połą­czo­ny słuch z doty­kiem i moje emo­cje są inten­syw­nie wyry­so­wa­ne w reak­cjach mojej skóry). 

Efekt kon­sul­ta­cji:

Skut­kiem sesji był board w pro­gra­mie Mural, na któ­rym zgro­ma­dzi­łam efek­ty naszej sesji:

Dla Ewy może to sta­no­wić dal­szy mate­riał do samo­dziel­ne­go wytwo­rze­nia już final­nej wizu­ali­za­cji, któ­ra mogła­by być na przy­kład mate­ria­łem mar­ke­tin­go­wym pro­mu­ją­cym książkę.

Opi­nia Klien­ta: O samej sesji Ewa wypo­wie­dzia­ła się zresz­tą tak:

5. Jak ujednolicić nasze materiały, żeby lepiej tłumaczyły to, co mają tłumaczyć? (Łukasz)

Cel kon­sul­ta­cji:

Łukasz przy­szedł do mnie, ponie­waż od jakie­goś cza­su nosi­li się w fir­mie z myślą, żeby zmie­nić wewnętrz­ną komu­ni­ka­cję wizu­al­ną spół­ki

Bran­ża: IT

Pro­dukt /​ usłu­ga: usłu­gi fir­my IT

Wyzwa­nie /​ pro­blem: potrze­ba ujed­no­li­ce­nia i odświe­że­nia spo­so­bu, w jaki mar­ka tech­no­lo­gicz­na tłu­ma­czy swo­je usługi.

Prze­bieg konsultacji:

Łukasz naj­pierw wytłu­ma­czył mi pokrót­ce czym zaj­mu­ją się jego trzy fir­my (czę­ścio­wo ze sobą powią­za­ne). Każ­da z tych marek ma osob­ne brand­bo­oki i nie­kie­dy bywa­ło pro­ble­ma­tycz­ne two­rze­nie osob­nych slaj­dów czy wizu­ali­za­cji, bo trze­ba je było dopa­so­wy­wać pod osob­ne mar­ki. Łukasz chciał zasię­gnąć języ­ka, czy lepiej było­by stwo­rzyć osob­ne fil­my tłu­ma­czą­ce, czym zaj­mu­ją się kon­kret­ne fir­my, czy jed­nak stwo­rzyć sze­reg iko­nek do uży­cia pomię­dzy spółkami.

(two­rzo­ny prze­ze mnie w cza­sie kon­sul­ta­cji z Łuka­szem board w pro­gra­mie Mural pod­su­mo­wu­ją­cy nasze spo­tka­nie i ustalenia)

Na sku­tek kon­sul­ta­cji pod­ję­li­śmy współ­pra­cę i obec­nie two­rzy­my dla Łuka­sza (jako Expla­in Visu­al­ly) kil­ka­dzie­siąt iko­nek do wyko­rzy­sty­wa­nia przez jego spółki.

Efekt kon­sul­ta­cji:

 • Łukasz i oso­by z jego fir­my upo­rząd­ko­wa­li infor­ma­cje na temat pro­ce­sów wytwór­czych w spółkach;
 • fir­my zyska­ły narzę­dzie do opo­wia­da­nia swo­jej wizji klien­tom;
 • pra­cow­ni­cy uzy­ska­li narzę­dzia wizu­al­ne do pre­zen­ta­cji arte­fak­tów fir­mo­wych oraz „usłu­go­wych imponderabiliów”.

Opi­nia Klienta:

Łukasz
Łukasz(branża IT) Czy­taj więcej
Bar­dzo chwa­li­my sobie współ­pra­cę kon­sul­ta­cyj­ną z Klau­dią. Dzię­ki niej nauczy­li­śmy się spraw­niej opo­wia­dać nasze podej­ście do two­rze­nia usług oraz poka­zy­wać tema­ty intu­icyj­nie trud­no uchwyt­ne. Wizu­ali­za­cje wyko­rzy­sta­li­śmy w doku­men­tach fir­mo­wych, pre­zen­ta­cjach klienc­kich oraz stro­nach www spół­ek. Nie­sa­mo­wi­te, jak uła­twia rozu­mie­nie abs­trak­cyj­nych zagad­nień i kon­cep­cji dobrze uszy­ta wizu­ali­za­cja.

6. Jak uprościć UX oraz wygląd dashboardu śledzącego zachowanie użytkownika na stronie? (Iza)

Cel kon­sul­ta­cji:

Iza zgło­si­ła się do mnie, ponie­waż wraz z zespo­łem UXo­wym oraz ana­li­tycz­nym potrze­bo­wa­li udo­sko­na­lić nowo­pow­sta­ją­cy dash­bo­ard poka­zu­ją­cy ścież­kę klien­ta w trak­cie zaku­pów online. 

Bran­ża: telekomunikacyjna

Pro­dukt /​ usłu­ga: wewnętrz­ne narzę­dzie ana­li­tycz­ne poka­zu­ją­ce dane o ścież­ce użyt­kow­ni­ka w skle­pie online.

Wyzwa­nie /​ pro­blem: jak pora­dzić sobie z koniecz­no­ścią poka­za­nia bar­dzo dużej ilo­ści danych w taki spo­sób, aby dane te były nie tyl­ko czy­tel­ne, ale żeby spo­sób ich poka­za­nia uła­twiał wycią­ga­nie wnio­sków na temat zacho­wa­nia użytkownika.

Prze­bieg konsultacji:

Kon­sul­ta­cje wyjąt­ko­wo trwa­ły nie 30 minut, ale godzi­nę, a do tego uczest­ni­czy­ła w nich nie tyl­ko Iza, ale tak­że zespół ana­li­tycz­ny i Senior UX Desi­gner. Cały zespół miał oka­zję przyj­rzeć się temu, jak ktoś zupeł­nie nie zna­ją­cy tego sys­te­mu ana­li­tycz­ne­go (a przy oka­zji zorien­to­wa­ny w naj­lep­szych roz­wią­za­niach wizu­al­nych) poru­sza się po sys­te­mie, z czym ma pro­blem, i jakie widzi pomy­sły na polep­sze­nie jego wizu­al­nej uży­tecz­no­ści

(przy­kła­do­wy frag­ment z narzę­dzia, któ­re­mu się przy­glą­da­li­śmy w cza­sie konsultacji) 

Efekt kon­sul­ta­cji:

 • zespół pra­cu­ją­cy nad opro­gra­mo­wa­niem miał oka­zję przy­słu­chać się gło­so­wi kon­sul­tan­ta z zewnątrz, a to zmie­ni­ło spo­sób podej­ścia do dal­sze­go two­rze­nia narzędzia;
 • ana­li­ty­cy mogli zoba­czyć, jak poten­cjal­ny użyt­kow­nik korzy­sta z narzę­dzia, któ­re stworzyli;
 • zespół miał oka­zję odwró­cić nie­co kolej­ność pra­cy: zacząć od pro­ce­su UX’owego (a nie od tego, jakie dane jest w sta­nie pozy­skać ana­li­tyk, a z któ­rych nikt jesz­cze nie skorzystał);
 • spo­tka­nie było roz­po­czę­ciem dal­szej pra­cy nad celo­wo­ścią narzę­dzia i spo­so­ba­mi jego wyko­rzy­sta­nia.

Opi­nia Klienta:

Iza
Iza(branża tele­ko­mu­ni­ka­cyj­na) Czy­taj więcej
Szyb­ko i mery­to­rycz­nie! Doce­niam zaan­ga­żo­wa­nie Klau­dii w pró­bie zro­zu­mie­nia celów i use case’ów  wewnętrz­ne­go narzę­dzia ana­li­tycz­ne­go z per­spek­ty­wy użyt­kow­ni­ka, aby lepiej zwi­zu­ali­zo­wać dane. Była zarów­no uczest­ni­kiem zada­ją­cym odpo­wied­nie pyta­nia, jak i dobrym słu­cha­czem pozwa­la­jąc na krót­ką dys­ku­sję mię­dzy nami. Polecam!

7. Jakie są kluczowe sztuczki programu Miro do użycia na spotkaniach zdalnych z zespołem? (Malwina)

Cel kon­sul­ta­cji:

Mal­wi­na zgło­si­ła się do mnie, bo chcia­ła zgłę­bić taj­ni­ki pro­gra­mu Miro i poznać funk­cje, któ­rych być może jesz­cze nie zna.

Bran­ża: edukacyjna

Wyzwa­nie /​ pro­blem: korzy­sta­nie z pro­gra­mu Miro jest w fir­mie, w któ­rej pra­cu­je Mal­wi­na stan­dar­dem, ale kie­dy w grud­niu 2020 robi­łam dla tej fir­my szko­le­nie z obsłu­gi Miro, Mal­wi­na jesz­cze tam nie pra­co­wa­ła. Chcia­ła poznać naj­cie­kaw­sze skró­ty i sztucz­ki programu.

(Mój rysu­nek opu­bli­ko­wa­ny nie­gdyś w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, za spra­wą któ­re­go zapra­sza­łam do dys­ku­sji nad dyle­ma­tem: któ­ry pro­gram jest lep­szy: Mural czy Miro?)

Efekt kon­sul­ta­cji: Malwina:

 • pozna­ła przy­kła­dy prak­tycz­ne­go wyko­rzy­sta­nia funk­cjo­nal­no­ści Miro pod­czas warsztatów;
 • dowie­dzia­ła się jak moż­na spra­wić, by wszy­scy uczest­ni­cy warsz­ta­tów w Miro patrzy­li w to samo miej­sce;
 • odświe­ży­ła infor­ma­cje o wyko­rzy­sty­wa­niu tzw. fra­me­sów;
 • odkry­ła nową dla sie­bie funk­cję nota­tek;
 • pozna­ła róż­ni­ce pomię­dzy Miro a Mura­lem.

Opi­nia Klienta:


Malwina
Malwina(branża edu­ka­cyj­na) Czy­taj więcej
Klau­dia podzie­li­ła się ze mną naj­waż­niej­szy­mi i naj­bar­dziej pomoc­ny­mi funk­cja­mi Miro. W 30 minut otrzy­ma­łam skon­den­so­wa­ną daw­kę wie­dzy, popar­tą kon­kret­ny­mi przy­kła­da­mi. Takie spo­tka­nie to oka­zja, by poroz­ma­wiać z prak­ty­kiem, któ­ry na co dzień facy­li­tu­je warsz­ta­ty onli­ne. Dzię­ki Klaudia!

Podsumowanie:

Potrze­by wzglę­dem tzw. wizu­ali­za­cji i myśle­nia wizu­al­ne­go bywa­ją bar­dzo róż­ne. Na stro­nie na temat moich kon­sul­ta­cji możesz zoba­czyć przy­kła­do­we blo­ki tema­tycz­ne, któ­re podej­mu­ję z klientami:

W tym arty­ku­le poka­za­łam Ci też na żywych przy­kła­dach kon­kret­nych klien­tów, jakie dokład­nie pro­ble­my roz­wią­zy­wa­li­śmy. I jakie efek­ty uzy­ska­li­śmy. A były to:

 • śwież­sze spoj­rze­nie dzię­ki trzem nowym pomy­słom do uroz­ma­ice­nia pre­zen­ta­cji Power Point (Gosia);
 • kil­ka nowych pomy­słów wzbo­ga­ca­ją­cych obec­ny wygląd plat­for­my (Tomek);
 • czy­tel­ny board w pro­gra­mie Mural, z pod­su­mo­wa­niem wszyst­kich pomy­słów i sko­ja­rzeń, któ­ry to board może sta­no­wić dal­szy mate­riał do samo­dziel­ne­go wytwo­rze­nia wizu­ali­za­cji (Ewa);
 • upo­rząd­ko­wa­nie infor­ma­cji na temat pro­ce­sów wytwór­czych w spół­kach; uzy­ska­nie (przez spół­ki) narzę­dzia do opo­wia­da­nia swo­jej wizji klien­tom, a z per­spek­ty­wy pra­cow­ni­ków uzy­ska­nie narzę­dzia wizu­al­ne­go do pre­zen­ta­cji „usłu­go­wych impon­de­ra­bi­liów” (Łukasz);
 • przy­słu­cha­nie się gło­so­wi kon­sul­tan­ta z zewnątrz i w kon­se­kwen­cji zmia­na spo­so­bu podej­ścia do dal­sze­go two­rze­nia narzę­dzia; przyj­rze­nie się temu, jak poten­cjal­ny użyt­kow­nik korzy­sta ze stwo­rzo­ne­go narzę­dzia (Iza);
 • pozna­nie przy­kła­dów prak­tycz­ne­go wyko­rzy­sta­nia funk­cjo­nal­no­ści Miro pod­czas warsz­ta­tów oraz jego naj­cie­kaw­szych funk­cji (fra­mes, notat­ki, przy­wo­ła­nie użyt­kow­ni­ków w  jed­no miej­sce), a tak­że pozna­nie róż­nic pomię­dzy Miro a Mura­lem (Mal­wi­na).

Masz podobne wyzwania? 

Zapisz się na Kon­sul­ta­cję (Indy)wizualną ze mną (Ryśli­ciel­ką®). Poni­żej znaj­dziesz goto­we narzę­dzie do zapi­su na wybra­ny przez Cie­bie termin. 
Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.