Regulamin

Regulamin

Spis treści 

I. Informacje wstępne

 1. Niniej­szy regu­la­min sta­no­wi regu­la­min świad­cze­nia usług dro­gą elek­tro­nicz­ną wyma­ga­ny przez 8 usta­wy z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną, jak rów­nież sta­no­wi wypeł­nie­nie wymo­gów infor­ma­cyj­nych okre­ślo­nych w usta­wie z dnia 30 maja 2014 o pra­wach kon­su­men­ta i jest inte­gral­ną czę­ścią umo­wy sprze­da­ży ofe­ro­wa­nych przez Sklep Produktów.
 2. Regu­la­min okre­śla zasa­dy świad­cze­nia przez Sprze­daw­cę usług dro­gą elek­tro­nicz­ną, zasa­dy korzy­sta­nia przez Klien­tów ze Skle­pu inter­ne­to­we­go oraz zasa­dy i tryb zawie­ra­nia Umów Sprze­da­ży z Klien­tem – na odle­głość za pośred­nic­twem Sklepu.
 3. Kon­takt ze Skle­pem oraz Sprze­daw­cą, jest moż­li­wy za pośrednictwem:
  • pocz­ty elek­tro­nicz­nej: [email protected]
  • tele­fo­nicz­nie: 884 318 171 w godzi­nach 9:00 – 17:00 w Dni robocze;
  • pisem­nie na adres: Mar­ta Sta­roń, ExplainVisually.co, Chmiel­na 20 lok. 8, 00 – 020 War­sza­wa (adres zastęp­czy „w cza­sach zara­zy”, czy­li koro­na­wi­ru­sa to: Anie­li Krzy­woń 6129, 01 – 391 Warszawa)

II. Słownik

 1. Sklep – pro­wa­dzo­ny przez Sprze­daw­cę sklep inter­ne­to­wy dzia­ła­ją­cy pod adre­sem: klaudiatolman.pl/sklep za pomo­cą któ­re­go Sprze­daw­ca ofe­ru­je do sprze­da­ży oraz sprze­da­je Pro­duk­ty z wyko­rzy­sta­niem sie­ci Internet;
 2. Sprze­daw­ca – Kre­atol Klau­dia Tol­man z sie­dzi­bą w War­sza­wie przy ul. Anie­li Krzy­woń 6129, 01 – 391 War­sza­wa, (adres kore­spon­den­cyj­ny: Chmiel­na 20 lok 8, 00 – 020 War­sza­wa), NIP 522−273−32−08; nr rachun­ku ban­ko­we­go (mBank):
  47 1140 2004 0000 3602 4149 7310; adres e‑mail: [email protected];
 3. Pro­duk­ty – przed­mio­ty, towa­ry, usłu­gi, świad­cze­nia elek­tro­nicz­ne, sta­no­wią­ce przed­miot zapro­sze­nia do zawar­cia umo­wy przez Sprze­daw­cę w Skle­pie (będą­ce przed­mio­tem Umo­wy sprzedaży/​Umowy dostę­pu), w tym m.in.: gra „Pytaj­nia­ki”, oraz Tre­ści cyfro­we nie­za­pi­sa­ne na nośni­ku mate­rial­nym tj.: E‑booki pt.: „Nagłów­ki” oraz „Pro­jekt 30:30”.
 4. Tre­ści cyfro­we – dane któ­re są wytwa­rza­ne i dostar­cza­ne w posta­ci cyfro­wej, w tym świad­cze­nia elek­tro­nicz­ne, takiej jak opro­gra­mo­wa­nie dostęp­ne on-line, e‑booki, pli­ki dźwię­ko­we, gry kom­pu­te­ro­we, fil­my, muzy­ka – zarów­no takie któ­re są zapi­sa­ne na nośni­ku mate­rial­nym (np. DVD, pen-dri­ve), jak takie, do któ­rych dostęp jest moż­li­wy przy uży­ciu tech­nik umoż­li­wia­ją­cych ich pobra­nie lub prze­sła­nie bez uży­cia trwa­łe­go nośni­ka (np. stre­aming, udo­stęp­nie­nie w chmu­rze), tj. Tre­ści cyfro­we nie­za­pi­sa­ne na nośni­ku materialnym.
 5. Zamó­wie­nie- oświad­cze­nie Klien­ta zło­żo­ne za pomo­cą funk­cjo­nal­no­ści Skle­pu, wyra­ża­ją­ce zamiar zawar­cia Umo­wy sprze­da­ży Produktu;
 6. Dni robo­cze – dni tygo­dnia od ponie­dział­ku do piąt­ku, z wyłą­cze­niem dni usta­wo­wo wol­nych od pracy;
 7. Klient – oso­ba fizycz­na posia­da­ją­ca peł­ną lub ogra­ni­czo­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, oso­ba praw­na lub jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie­po­sia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści praw­nej, któ­rej usta­wa przy­zna­je zdol­ność praw­ną, doko­nu­ją­ca zaku­pów w Skle­pie i posia­da­ją­ca Kon­to Klien­ta; Klien­tem Skle­pu mogą być zarów­no Kon­su­men­ci jak i Przedsiębiorcy;
 8. Kon­su­ment – Klient będą­cy oso­bą fizycz­ną doko­nu­ją­cą czyn­no­ści praw­nej nie­zwią­za­nej bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawodową;
 9. Przed­się­bior­ca – oso­ba fizycz­na, oso­ba praw­na i jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie­bę­dą­ca oso­bą praw­ną, któ­rej odręb­na usta­wa przy­zna­je zdol­ność praw­ną, wyko­nu­ją­ca we wła­snym imie­niu dzia­łal­ność gospo­dar­czą, któ­ra korzy­sta ze Skle­pu; Klient nie będą­cy Kon­su­men­tem ani Przedsiębiorcą-Konsumentem;
 10. Przed­się­bior­ca – kon­su­ment – oso­ba fizycz­na pro­wa­dzą­ca dzia­łal­ność gospo­dar­czą, w tym tak­że wspól­nik spół­ki cywil­nej, zawie­ra­ją­ca ze Sprze­daw­cą Umo­wę sprze­da­ży bez­po­śred­nio zwią­za­ną z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, lecz nie posia­da­ją­cą dla tej oso­by cha­rak­te­ru zawo­do­we­go, wyni­ka­ją­ce­go w szcze­gól­no­ści z przed­mio­tu wyko­ny­wa­nej przez nią dzia­łal­no­ści gospodarczej;
 11. Kon­to Klien­ta (Moje Kon­to) – baza zawie­ra­ją­ca dane Klien­ta słu­żą­ce mię­dzy inny­mi do reali­za­cji skła­da­nych Zamó­wień, histo­rię Zamó­wień, pre­fe­ren­cje Klien­ta doty­czą­ce wybra­nych funk­cjo­nal­no­ści Skle­pu, dane doty­czą­ce wpłat;
 12. Regu­la­min – niniej­szy regu­la­min świad­cze­nia usług dro­gą elek­tro­nicz­ną (regu­la­min Skle­pu), w tym zawie­ra­nia Umów sprze­da­ży Pro­duk­tów na odle­głość. Regu­la­min sta­no­wi inte­gral­na część Umów sprze­da­ży zawie­ra­nych pomię­dzy Sprze­daw­cą a Klientem.
 13. Prze­lew tra­dy­cyj­ny – płat­ność wyko­ny­wa­na przez Klien­ta w ban­ku poprzez kon­to inter­ne­to­we lub sta­cjo­nar­ne lub na poczcie. Płat­ność doko­ny­wa­na przed reali­za­cją Zamó­wie­nia (przed­pła­ta);
 14. Prze­lew elek­tro­nicz­ny – płat­ność wyko­ny­wa­na przez Klien­ta z kon­ta ban­ko­we­go on-line, za pośred­nic­twem sys­te­mów płat­no­ści on-line. Płat­ność doko­ny­wa­na przed reali­za­cją Zamó­wie­nia (przed­pła­ta);
 15. Płat­ność kar­tą kre­dy­to­wą – płat­ność wyko­ny­wa­na przez Klien­ta za pomo­cą kar­ty kre­dy­to­wej, za pośred­nic­twem sys­te­mów płat­no­ści on-line. Płat­ność doko­ny­wa­na przed reali­za­cją Zamó­wie­nia (przed­pła­ta);
 16. Płat­ność przy odbio­rze (płat­ność za pobra­niem) – płat­ność doko­ny­wa­na przez Klien­ta pod­czas odbio­ru przed­mio­tu Zamówienia.

III. Regulacje odnoszące się do świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprze­daw­ca świad­czy za pośred­nic­twem Skle­pu nastę­pu­ją­ce usłu­gi elektroniczne:
  1. zało­że­nie i pro­wa­dze­nia Kon­ta Klienta,
  2. umoż­li­wie­nia zło­że­nia Zamó­wie­nia przez for­mu­larz zamówienia,
  3. new­slet­ter.
 2. Świad­cze­nie usług elek­tro­nicz­nych przez Sprze­daw­cę jest bezpłatne.
 3. Wyma­ga­nia tech­nicz­ne urzą­dzeń koń­co­wych (tj. tele­fo­nach, kom­pu­te­rach, lap­to­pach) wyko­rzy­sty­wa­nych przez Klien­ta umoż­li­wia­ją­ce mu korzy­sta­nie ze Sklepu:
  1. dostęp do sie­ci Inter­net o prze­pu­sto­wo­ści mini­mal­nej: 1 Mbit,
  2. prze­glą­dar­ka: Micro­soft Edge, Google Chro­me, Safa­ri, Firefox,
  3. pro­ce­sor: 1 GHz,
  4. dysk twar­dy: 8 GB wol­ne­go miejsca, 
  5. RAM: 2 GB,
  6. Kla­wia­tu­ra i mysz.
 4. Umo­wa o świad­cze­nie usług elek­tro­nicz­nych pole­ga­ją­cych na pro­wa­dze­niu Kon­ta Klien­ta w Skle­pie oraz umo­wa świad­cze­nia usłu­gi new­slet­te­ra zawie­ra­ne są na czas nie­ozna­czo­ny. Za moment zawar­cia umo­wy pro­wa­dze­nia Kon­ta Klien­ta uzna­je się zakoń­cze­nie pro­ce­su reje­stra­cji Klien­ta na stro­nie inter­ne­to­wej Skle­pu. Za moment zawar­cia umo­wy dot. wysył­ki new­slet­te­ra uzna­je się momen­cie wyra­że­nia zgo­dy przez Klien­ta na zapi­sa­nie się na newsletter.
 5. Umo­wa o świad­cze­nie usłu­gi elek­tro­nicz­nej pole­ga­ją­cej na moż­li­wo­ści zło­że­nia Zamó­wie­nia poprzez for­mu­larz zamó­wie­nia zawie­ra­na jest na czas ozna­czo­ny i ule­ga roz­wią­za­niu z chwi­lą zło­że­nia Zamó­wie­nia poprzez for­mu­larz zamó­wie­nia lub zanie­cha­nia skła­da­nia Zamó­wie­nia przez Kupującego.
 6. Umo­wa o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­nych zawar­ta na czas nie­okre­ślo­ny może być roz­wią­za­na przez Stro­ny w każ­dym cza­sie na pod­sta­wie poro­zu­mie­nia Stron. Każ­dej ze Stron przy­słu­gu­je rów­nież pra­wo wypo­wie­dze­nia takiej umo­wy z zacho­wa­niem 14-dnio­we­go okre­su wypo­wie­dze­nia. Sprze­daw­ca może roz­wią­zać umo­wę bez zacho­wa­nia okre­su wypo­wie­dze­nia w przy­pad­ku rażą­ce­go naru­sza­nia przez Klien­ta warun­ków niniej­sze­go Regu­la­mi­nu, w szcze­gól­no­ści w przy­pad­ku wyko­rzy­sty­wa­nia Skle­pu dla dzia­łań sprzecz­nych z prawem.
 7. Klient jest zobo­wią­za­ny do korzy­sta­nia ze Skle­pu w spo­sób zgod­ny z pra­wem i dobry­mi oby­cza­ja­mi mając na uwa­dze posza­no­wa­nie dóbr oso­bi­stych i praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej osób trze­cich. Klien­ta obo­wią­zu­je zakaz dostar­cza­nia tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym. Zabro­nio­ne jest korzy­sta­nie z usług elek­tro­nicz­nych w spo­sób bez­praw­nie zakłó­ca­ją­cy funk­cjo­no­wa­nie Skle­pu, w szcze­gól­no­ści poprzez uży­wa­nie zło­śli­we­go oprogramowania.
 8. Klient może skła­dać rekla­ma­cje zwią­za­ne ze świad­cze­niem dane usłu­gi elek­tro­nicz­nej, za pośred­nic­twem e‑mail na adres: [email protected] lub pisem­nie na adres: ExplainVisually.co, Mar­ta Sta­roń, Chmiel­na 20 lok. 8, 00 – 020 War­sza­wa. Sprze­daw­ca roz­pa­trzy rekla­ma­cję nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni liczo­nych od dnia zło­że­nia rekla­ma­cji, po czym udzie­li odpo­wie­dzi w spra­wie rekla­ma­cji na poda­ny przez Klien­ta adres e‑mail lub w inny, uzgod­nio­ny przez stro­ny sposób.
 9. Umo­wa (zarów­no umo­wa o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną oraz Umo­wy sprze­da­ży) zawie­ra­na przez Sklep z Kon­su­men­tem sta­no­wić będzie „umo­wę zawie­ra­ną na odle­głość” w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach kon­su­men­ta, tj. umo­wę zawie­ra­ną w ramach zor­ga­ni­zo­wa­ne­go sys­te­mu zawie­ra­nia umów na odle­głość, bez jed­no­cze­snej fizycz­nej obec­no­ści stron, z wyłącz­nym wyko­rzy­sta­niem jed­ne­go lub więk­szej licz­by środ­ków poro­zu­mie­wa­nia się na odle­głość do chwi­li zawar­cia umo­wy włącznie.
 10. Sprze­daw­ca nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za nie­na­le­ży­te wyko­na­nie lub nie­wy­ko­na­nie umo­wy, jak rów­nież ze nie­na­le­ży­te dzia­ła­nie Skle­pu (oraz skut­ki takie­go nie­na­le­ży­te­go dzia­ła­nia Skle­pu) spo­wo­do­wa­ne siłą wyż­szą, oko­licz­no­ścia­mi leżą­cy­mi po stro­nie osób trze­cich (np. za blo­ko­wa­nie przez admi­ni­stra­to­rów ser­we­rów pocz­to­wych prze­sy­ła­nia wia­do­mo­ści na adres e‑mail wska­za­ny przez Klien­ta) lub Klien­ta (np.: nie­kom­pa­ty­bil­ność Skle­pu z infra­struk­tu­rą tech­nicz­ną Klien­ta, usu­wa­nie i blo­ko­wa­nie wia­do­mo­ści e‑mail przez opro­gra­mo­wa­nie zain­sta­lo­wa­ne na kom­pu­te­rze uży­wa­nym przez Klien­ta, prze­ka­za­nie przez Klien­ta błęd­nych danych). Sprze­daw­ca nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za błę­dy w obsłu­dze Zamó­wie­nia lub innych dys­po­zy­cji Klien­ta, powsta­łe wsku­tek prze­ka­za­nia przez Klien­ta błęd­nych danych. 1 5

IV. Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży produktów

 1. Infor­ma­cje o Pro­duk­tach zamiesz­czo­ne na stro­nie inter­ne­to­wej Skle­pu sta­no­wią zapro­sze­nie do zawar­cia umo­wy w rozu­mie­niu art. 71 Kodek­su cywil­ne­go. Klient, prze­sy­ła­jąc do Skle­pu Zamó­wie­nie, skła­da tym samym ofer­tę zawar­cia ze Skle­pem Umo­wy sprze­da­ży (kup­na) dane­go Produktu.
 2. Ceny Pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych w Skle­pie są poda­wa­ne w zło­tych pol­skich, zawie­ra­ją poda­tek VAT. Ceny te nie zawie­ra­ją kosz­tów doty­czą­cych ewen­tu­al­nych opłat cel­nych ani kosz­tów dosta­wy. Ceną wią­żą­cą i osta­tecz­ną jest cena Pro­duk­tu poda­na w Koszy­ku (tj. przez Koszyk nale­ży rozu­mieć mecha­nizm odkła­da­nia pro­duk­tów w celu ich zaku­pie­nia) w chwi­li skła­da­nia Zamó­wie­nia przez Klien­ta. Klient nie może kupić jed­no­ra­zo­wo wię­cej niż 50 sztuk dane­go Produktu.
 3. Zamó­wie­nia od Klien­tów są przyj­mo­wa­ne poprzez stro­nę inter­ne­to­wą Skle­pu 7 dni w tygo­dniu i 24 godzi­ny na dobę.
 4. W celu zło­że­nia Zamó­wie­nia koniecz­ne jest zało­że­nie Kon­ta Klien­ta. Zało­że­nie Kon­ta Klien­ta oraz korzy­sta­nie z funk­cjo­nal­no­ści Skle­pu jest nie­od­płat­ne dla Klientów.
 5. Do zało­że­nia Zamó­wie­nie nie­zbęd­ne jest: 
  1. doda­nie pro­duk­tu lub pro­duk­tów do koszyka,
  2. klik­nąć przy­cisk “Zama­wiam i płacę”/kliknąć przy­cisk “Zama­wiam i pła­cę” oraz potwier­dzić zamó­wie­nie, kli­ka­jąc w link prze­sła­ny w wia­do­mo­ści e‑mail,
  3. wybrać jeden z dostęp­nych spo­so­bów płat­no­ści i w zależ­no­ści od spo­so­bu płat­no­ści, opła­cić zamówienie
  4. doko­na­nie przez Klien­ta akcep­ta­cji niniej­sze­go Regulaminu.
 6. Po otrzy­ma­niu zło­żo­ne­go przez Klien­ta Zamó­wie­nia oraz po otrzy­ma­niu przez Sklep (z wyjąt­kiem płat­no­ści reali­zo­wa­nej przy odbio­rze Zamó­wie­nia) płat­no­ści ceny naby­cia Pro­duk­tu (usłu­gi), Sklep nie­zwłocz­nie prze­sy­ła do Klien­ta na poda­ny przez Klien­ta adres e‑mail potwier­dze­nie przy­ję­cia Zamó­wie­nia do reali­za­cji, któ­re sta­no­wi oświad­cze­nie Sprze­daw­cy o przy­ję­ciu ofer­ty, bądź Sklep prze­sy­ła Klien­to­wi oświad­cze­nie o nie­moż­li­wo­ści reali­za­cji Zamó­wie­nia. Z chwi­lą otrzy­ma­nia przez Klien­ta potwier­dze­nia przy­ję­cia Zamó­wie­nia do reali­za­cji, docho­dzi do zawar­cia Umo­wy sprze­da­ży mię­dzy Sprze­daw­cą a Klien­tem. Z chwi­lą otrzy­ma­nia przez Klien­ta oświad­cze­nia o nie­moż­li­wo­ści reali­za­cji Zamó­wie­nia, Zamó­wie­nie zosta­je anu­lo­wa­ne, nie docho­dzi do zawar­cia Umo­wy sprze­da­ży, a Klient nie będzie wno­sił z tego tytu­ły żad­nych roszczeń.
 7. Na stro­nie inter­ne­to­wej Skle­pu zna­leźć moż­na infor­ma­cje o prze­wi­dy­wa­nym cza­sie reali­za­cji Zamówienia.
 8. Sprze­daw­ca zobo­wią­za­ny jest dostar­czyć Klien­to­wi Pro­duk­ty bez wad. Pro­duk­ty nie są obję­te gwa­ran­cją producenta.

V. Szczególne zasady sprzedaży treści cyfrowych niezapisanych na nośniku trwałym, tj. e‑booków

 1. Skła­da­jąc Zamó­wie­nie obej­mu­ją­ce dane­go E‑booka, Klient zobo­wią­za­ny jest do uprzed­nie­go zapo­zna­nia się z wyma­ga­nia­mi tech­nicz­ny­mi, opi­sem kom­pa­ty­bil­no­ści dane­go E‑booka ze sprzę­tem kom­pu­te­ro­wym i opro­gra­mo­wa­niem, jakim posłu­gu­je się Klient oraz opi­sem dane­go E‑booka.
 2. Reali­za­cja Zamó­wie­nia zawie­ra­ją­ce­go E‑booka roz­po­czy­na się po otrzy­ma­niu przez Sklep potwier­dze­nia popraw­ne­go wyko­na­nia zapła­ty od ope­ra­to­ra płatności.
 3. Sklep prze­śle Klien­to­wi na adres e‑mail Klien­ta uży­wa­ny do logo­wa­nia w Skle­pie, po otrzy­ma­niu przez Sklep potwier­dze­nia doko­na­nia płat­no­ści, infor­ma­cję o potwier­dze­niu otrzy­ma­nia ceny za Pro­dukt oraz infor­ma­cję o spo­so­bie pobra­nia E‑booka oraz instruk­cję korzy­sta­nia z E‑booka.
 4. Pobra­nie E‑booka może skut­ko­wać wyłą­cze­niem pra­wa do odstą­pie­nia od umo­wy doty­czą­cej zaku­pu E‑book, o któ­rej mowa w roz­dzia­le VIII Regu­la­mi­nu. Sprze­daw­ca niniej­szym infor­mu­je Klien­ta, że jeże­li w okre­sie 14 dni od daty zawar­cia umo­wy doty­czą­cej dane­go E‑booka, Klient zacznie czytać/​oglądać E‑booka, lub korzy­stać z nie­go w jaki­kol­wiek inny spo­sób, w tym jeże­li akty­wu­je link słu­żą­cy do pobra­nia E‑booka lub pobie­rze E‑book, to będzie do skut­ko­wa­ło utra­tą pra­wa do odstą­pie­nia od umo­wy, o któ­rym mowa w roz­dzia­le VIII Regu­la­mi­nu. W toku skła­da­nia Zamó­wie­nia Klient, poprzez zazna­cze­nie odpo­wied­nie­go pola o akcep­ta­cji Regu­la­mi­nu, oświad­cza że wyra­ża zgo­dę na roz­po­czę­cie speł­nia­nia świad­cze­nia przed upły­wem ter­mi­nu na odstą­pie­nie od Umo­wy sprze­da­ży. W przy­pad­ku wyra­że­nia zgo­dy na roz­po­czę­cie speł­nia­nia świad­cze­nia przed upły­wem ter­mi­nu na odstą­pie­nie od Umo­wy, Klient tra­ci moż­li­wość odstą­pie­nia od Umo­wy, o któ­rym mowa w roz­dzia­le VIII Regu­la­mi­nu Zgod­nie z art. 38 pkt. 13) usta­wy z dnia 30 maja 2014 o pra­wach kon­su­men­ta pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy o świad­cze­nie usłu­gi zawar­tej na odle­głość nie przy­słu­gu­je kon­su­men­to­wi jeże­li speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­czę­ło się za jego wyraź­ną zgo­dą przed upły­wem 14-dnio­we­go ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy o świad­cze­nie usłu­gi i po poin­for­mo­wa­niu go o utra­cie pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy o świad­cze­nie usłu­gi. Tym samym Klient wyra­ża­jąc zgo­dę na roz­po­czę­cie świad­cze­nia przed upły­wem ter­mi­nu na roz­po­czę­cie świad­cze­nia w posta­cie moż­li­wo­ści zapo­zna­nia się z E‑bookiem przed upły­wem ter­mi­nu na odstą­pie­nie od umo­wy (14 dni), tra­ci usta­wo­we pra­wo do odstąpienia.
 5. Sprze­daw­cy przy­słu­gu­ją pra­wa autor­skie do E‑booków. Zakup dane­go E‑booka upraw­nia do korzy­sta­nia z E‑booka przez Klien­ta, któ­ry go zaku­pił. Klient nie jest upraw­nio­ny do roz­po­wszech­nia­nia ani udo­stęp­nia­nia zaku­pio­ne­go E‑booka, jego frag­men­tów czy kopii żad­nym oso­bom trze­cim. Sprze­daw­ca udzie­la Klien­to­wi licen­cji na korzy­sta­nie z E‑booka zgod­nie z jego prze­zna­cze­niem wska­za­nym w opi­sie dane­go E‑booka, na nastę­pu­ją­cych polach eks­plo­ata­cji: kom­pu­ter, smart­fon, tablet, czyt­nik e‑booków.
 6. Klient niniej­szym potwier­dza, gwa­ran­tu­je, że nie będzie odtwa­rzał kodu źró­dło­we­go lub demon­to­wał lub mody­fi­ko­wał E‑booka; że nie będzie usu­wał jakich­kol­wiek zna­ków iden­ty­fi­ku­ją­cych Sprze­daw­cę jako pod­miot praw autor­skich do dane­go E‑booka;
 7. Klient jest upraw­nio­ny do zgło­sze­nia rekla­ma­cji odno­śnie dane­go E‑booka jeżeli:
  1. pobra­ny E‑book nie uru­cha­mia się (po otrzy­ma­niu e‑maila z lin­kiem pro­wa­dzą­cym do stro­ny pobie­ra­nia oraz po speł­nie­niu wszel­kich wyma­gań tech­nicz­nych nie­zbęd­nych do otwo­rze­nia pli­ku w zamó­wio­nym formacie),
  2. pobra­ny E‑book nie odpo­wia­da opi­so­wi lub jest niekompletny,
  3. w cią­gu 12 godzin od doko­na­nia płat­no­ści nie zosta­nie Klien­to­wi udo­stęp­nio­na moż­li­wość pobra­nia pli­ku zawie­ra­ją­ce­go E‑book.

  W takim przy­pad­ku Klient powi­nien zgło­sić rekla­ma­cję prze­sy­ła­jąc wia­do­mość na adres [email protected] oraz poda­jąc numer Zamó­wie­nia, któ­re­go doty­czy rekla­ma­cja. Sklep, w cią­gu 14 dni od otrzy­ma­nia rekla­ma­cji, usto­sun­ku­je się do niej i poin­for­mu­je Klien­ta o spo­so­bie roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji. Nie sto­su­je się posta­no­wień pkt. VII.

 8. W zakre­sie nie­ure­gu­lo­wa­nym w niniej­szym punk­cie mają zasto­so­wa­nie odpo­wied­nio posta­no­wie­nia pozo­sta­łych punk­tów Regulaminu.

VI. Zasady dokonywania płatności oraz spełniania świadczenia, w tym dostarczania produktów

 1. Klient wyra­ża zgo­dę na wysta­wia­nie i dostar­cza­niu mu fak­tur przez Sklep w for­mie elek­tro­nicz­nej i jed­no­cze­śnie zga­dza się na rezy­gna­cję z otrzy­my­wa­nia fak­tur w for­mie papie­ro­wej. Sklep wysta­wi fak­tu­rę w momen­cie wysył­ki Pro­duk­tu. Fak­tu­ry elek­tro­nicz­ne będą udo­stęp­nia­ne Klien­to­wi za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres e‑mail wska­za­ny przez Klien­ta przy skła­da­niu Zamó­wie­nia lub zakła­da­niu Kon­ta Klienta.
 2. W przy­pad­ku bra­ku zapła­ty za Pro­dukt obję­ty Zamó­wie­niem w ter­mi­nie 24 godzin od chwi­li potwier­dze­nia przy­ję­cia Zamó­wie­nia do reali­za­cji, Sklep anu­lu­je zło­żo­ne Zamó­wie­nie, o czym Klient zosta­nie poin­for­mo­wa­ny poprzez wysła­nie mu wia­do­mo­ści na poda­ny przez Klien­ta adres e‑mail.

VII. Kody rabatowe

 1. Kupon raba­to­wy upraw­nia do uzy­ska­nia upu­stu od ceny zaku­pu Pro­duk­tów o war­to­ści w nim określonej.
 2. Kupon raba­to­wy moż­na wyko­rzy­stać tyl­ko raz.
 3. Kupon raba­to­wy nale­ży podać przy skła­da­niu zamó­wie­nia w Koszyku.
 4. Kupon raba­to­wy nie pod­le­ga wymia­nie na pie­nią­dze ani żad­ne Produkty.
 5. Kupon raba­to­wy waż­ny jest w okre­sie w nim wska­za­nym (w komu­ni­ka­cie promocyjnym).
 6. Po upły­wie waż­no­ści Kupo­nu raba­to­we­go nie przy­słu­gu­je rosz­cze­nie o jego przy­wró­ce­nie albo wyda­nie nowe­go Kupo­nu rabatowego.
 7. Kupon raba­to­wy upraw­nia do uzy­ska­nia upu­stu od ceny każ­de­go Pro­duk­tu w skle­pie lub Pro­duk­tu wska­za­ne­go w komu­ni­ka­cie promocyjnym.
 8. Kupon raba­to­wy obni­ża cenę Pro­duk­tu. Do ceny final­nej zosta­nie doli­czo­ny koszt dosta­wy, według stan­dar­do­wych warun­ków dosta­wy, okre­ślo­nych w Sklepie.

VIII. Reklamacje

 1. Posta­no­wie­nia niniej­sze­go roz­dzia­łu sto­su­je się do Pro­duk­tów innych niż Pro­duk­ty sta­no­wią­ce Tre­ści cyfro­we nie­za­pi­sa­ne na nośni­ku materialnym.
 2. W przy­pad­ku stwier­dze­nia wady Pro­duk­tu, Klien­to­wi będą­ce­mu Kon­su­men­tem przy­słu­gu­ją upraw­nie­nia z tytu­łu rękoj­mi prze­wi­dzia­ne prze­pi­sa­mi pra­wa. W ramach upraw­nień z rękoj­mi, na zasa­dach okre­ślo­nych w Kodek­sie cywil­nym, Kon­su­ment może żądać: 
  1. napra­wy Produktu,
  2. wymia­ny Pro­duk­tu na wol­ny od wad,
  3. obni­że­nia ceny Produktu,
  4. albo może odstą­pić od umo­wy sprzedaży.
 3. W przy­pad­ku stwier­dze­nia wad Pro­duk­tu Klient powi­nien wypeł­nić for­mu­larz rekla­ma­cji dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej pod adre­sem https://www.klaudiatolman.pl/wp-content/uploads/2020/05/Formularz-reklamacyjny.pdf, a następ­nie ode­słać Pro­duk­tu wraz z for­mu­la­rzem rekla­ma­cji zawie­ra­ją­cym opi­sem przy­czy­ny rekla­ma­cji do Skle­pu. Sklep jest zwol­nio­ny od odpo­wie­dzial­no­ści z tytu­łu rękoj­mi za wadę, jeże­li Klient wie­dział o wadzie Pro­duk­tu w chwi­li zawar­cia Umo­wy sprze­da­ży ze Sklepem.
 4. Sklep nie­zwłocz­nie, jed­nak naj­póź­niej w cią­gu 14 dni od daty otrzy­ma­nia prze­sył­ki z rekla­mo­wa­nym Pro­duk­tem i wypeł­nio­nym for­mu­la­rzem rekla­ma­cji, usto­sun­ku­je się do zło­żo­nej rekla­ma­cji i poin­for­mu­je Klien­ta o dal­szym postę­po­wa­niu. W przy­pad­ku roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji na korzyść Klien­ta – Sklep nie­zwłocz­nie wymie­ni Pro­dukt wadli­wy na wol­ny od wad albo wadę usu­nie. Nie wpły­wa to na moż­li­wość zło­że­nia przez Klien­ta oświad­cze­nia o obni­że­niu ceny albo odstą­pie­niu od umo­wy zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi. W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści wymia­ny Pro­duk­tu, usu­nię­cia wady Pro­duk­tu lub obni­że­nia ceny Sklep zwró­ci należ­ność nie­zwłocz­nie, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi prawa.
 5. Klient nie­bę­dą­cy Kon­su­men­tem ma pra­wo zło­żyć rekla­ma­cję, przy czym odpo­wie­dzial­ność z tytu­łu rękoj­mi za wady fizycz­ne Pro­duk­tów ogra­ni­cza się do upraw­nie­nia Klien­ta do żąda­nia usu­nię­cia wady. W takim przy­pad­ku Sklep wedle swe­go wybo­ru nie­zwłocz­nie wymie­ni Pro­dukt wadli­wy na wol­ny od wad albo wadę usu­nie. W pozo­sta­łym zakre­sie odpo­wie­dzial­ność Skle­pu z tytu­łu rękoj­mi za wady Pro­duk­tu w sto­sun­ku do Klien­tów nie­bę­dą­cych Kon­su­men­ta­mi jest wyłą­czo­na. Z zastrze­że­niem bez­względ­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa, odpo­wie­dzial­ność Skle­pu za szko­dy wyrzą­dzo­ne Klien­tom nie­bę­dą­cym Kon­su­men­ta­mi ogra­ni­cza się do kwo­ty, jaką taki Klient zapła­cił Skle­po­wi za naby­cie dane­go Pro­duk­tu, a odpo­wie­dzial­ność Skle­pu za utra­co­ne korzy­ści jest wyłączona.

IX. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będą­cy Kon­su­men­tem, może odstą­pić od umo­wy zawar­tej na odle­głość bez poda­nia przy­czy­ny, w ter­mi­nie 14 (słow­nie: czter­na­stu) dni od dnia:
  1. w któ­rym Klient wszedł w posia­da­nie Pro­duk­tu lub w któ­rym oso­ba trze­cia inna niż prze­woź­nik i wska­za­na przez Klien­ta weszła w posia­da­nie Pro­duk­tu został mu wyda­ny Pro­dukt – w przy­pad­ku umo­wy sprzedaży
  2. od dnia zawar­cia umo­wy – w przy­pad­ku umów obej­mu­ją­cych świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną, o któ­rych mowa w pkt. III oraz w przy­pad­ku umów sprze­da­ży Pro­duk­tów sta­no­wią­cych Tre­ści cyfro­we, któ­re nie są dostar­cza­ne na nośni­ku materialnym.
 2. Aby sko­rzy­stać z pra­wa do odstą­pie­nia, Klient będą­cy Kon­su­men­tem powi­nien zło­żyć Skle­po­wi jed­no­znacz­ne oświad­cze­nie o sko­rzy­sta­niu z tego pra­wa np. za pomo­cą pocz­ty tra­dy­cyj­nej lub elek­tro­nicz­nej, przy czym dla zacho­wa­nia wska­za­ne­go ter­mi­nu wystar­cza­ją­ce jest wysła­nie oświad­cze­nia przed upły­wem tego 14-dnio­we­go ter­mi­nu. Oświad­cze­nie dostęp­ne jest tutaj: LINK.
 3. Oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umo­wy Klient może zło­żyć na for­mu­la­rzu odstą­pie­nia od umo­wy, któ­re­go wzór sta­no­wi Załącz­nik nr 1 do niniej­sze­go Regu­la­mi­nu. Korzy­sta­nie z for­mu­la­rza nie jest obo­wiąz­ko­we, ale gwa­ran­tu­je, że Sprze­daw­ca jed­no­znacz­nie zin­ter­pre­tu­je wolę Klienta.
 4. W razie sko­rzy­sta­nia z pra­wa odstą­pie­nia Klient zobo­wią­za­ny jest do zwro­tu zaku­pio­ne­go Pro­duk­tu. Zwrot powi­nien nastą­pić nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia zło­że­nia oświad­cze­nia o odstą­pie­niu. Klient zwra­ca Pro­dukt na adres: ExplainVisually.co, Mar­ta Sta­roń, Chmiel­na 20 lok. 8, 00 – 020 War­sza­wa, przy czym kosz­ty zwro­tu obcią­ża­ją Klienta.
 5. Pro­duk­ty powin­ny być zwró­co­ne w sta­nie nie­zmie­nio­nym. Klient pono­si odpo­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie war­to­ści Pro­duk­tu będą­ce wyni­kiem korzy­sta­nia z nie­go w spo­sób wykra­cza­ją­cy poza koniecz­ny do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia rze­czy. Do cza­su doko­na­nia zwro­tu Pro­duk­tu, Klient pono­si ryzy­ko jego ewen­tu­al­ne­go znisz­cze­nia, utra­ty lub uszkodzenia.
 6. Sklep nie­zwłocz­nie po otrzy­ma­niu zwra­ca­ne­go Pro­duk­tu, o ile nie nosi on zna­mion znisz­cze­nia lub uszko­dze­nia, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia Kon­su­men­ta o odstą­pie­niu od umo­wy, zwró­ci Klien­to­wi będą­ce­mu Kon­su­men­tem wszyst­kie doko­na­ne przez nie­go płat­no­ści, w tym cenę Pro­duk­tu oraz kosz­ty jego dostar­cze­nia Klien­to­wi. Zwrot pie­nię­dzy zosta­nie doko­na­ny tym samym spo­so­bem, jak wybra­na przez Klien­ta for­ma płat­no­ści przy skła­da­niu Zamó­wie­nia. Sklep może wstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści do cza­su otrzy­ma­nia zwro­tu Pro­duk­tu lub do cza­su dostar­cze­nia do Skle­pu dowo­du ode­sła­nia Pro­duk­tu, w zależ­no­ści od tego, któ­re zda­rze­nie nastą­pi wcześniej.
 7. W przy­pad­ku wysta­wie­nia fak­tu­ry kory­gu­ją­cej, fak­tu­ra zosta­nie wysła­wio­na przez Sklep w momen­cie zwro­tu pie­nię­dzy na kon­to Klien­ta. Fak­tu­ra zosta­nie wysła­na do Klien­ta dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres ema­il, poda­ny pod­czas skła­da­nia Zamówienia.
 8. Klien­to­wi będą­ce­mu Kon­su­men­tem nie przy­słu­gu­je w/​w pra­wo odstą­pie­nia, w przy­pad­kach okre­ślo­nych w prze­pi­sach pra­wa. Sklep niniej­szym infor­mu­je, że Klien­to­wi nie będzie przy­słu­gi­wa­ło pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy sprze­da­ży m.in. nastę­pu­ją­cych Produktów:
  1. któ­re mają cha­rak­ter nagra­nia dźwię­ko­we­go lub wizu­al­ne­go albo sta­no­wią grę kom­pu­te­ro­wą, któ­re zosta­ną dostar­czo­ne w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, jeże­li opa­ko­wa­nie zosta­nie otwar­te po dostar­cze­niu Produktu;
  2. któ­re mają cha­rak­ter Tre­ści cyfro­wej nie­za­pi­sa­nej na nośni­ku mate­rial­nym, w przy­pad­ku okre­ślo­nym w roz­dzia­le V pkt. 4. powyżej;
  3. mają zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ny cha­rak­ter, ści­śle dopa­so­wa­ny do danej oso­by lub potrze­by (przy­kła­do­wo Pro­dukt z dedy­ka­cją zamó­wio­ną przez Klienta).

X. Dane osobowe

 1. Pod­czas korzy­sta­nia ze Skle­pu (pole­ga­ją­ce­go na reje­stra­cji Kon­ta, skła­da­nia zamó­wień, zapi­su na new­slet­ter, zawie­ra­nia Umów, zapo­zna­wa­niem się przez Klien­ta z tre­ścią stro­ny inter­ne­to­wej Skle­pu) Klient poda­je swo­je dane osobowe.
 2. Sprze­daw­ca jest admi­ni­stra­to­rem w/​w danych oso­bo­wych Klienta.
 3. Poda­nie danych oso­bo­wych przez Klien­ta jest dobro­wol­ne, jed­nak­że nie­poda­nie wska­za­nych w Poli­ty­ce pry­wat­no­ści danych oso­bo­wych nie­zbęd­nych do zawar­cia Umo­wy może skut­ko­wać nie­moż­li­wo­ścią zawar­cia i reali­za­cji Umowy.
 4. Zakres, cel oraz pod­sta­wy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych Klien­ta przez Sprze­daw­cę ure­gu­lo­wa­ne są w przy­ję­tej przez Sklep Poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Poli­ty­kę pry­wat­no­ści mogą Pań­stwo zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej Sklepu.

XI. Cookies

 1. Stro­na inter­ne­to­wa Skle­pu uży­wa pli­ków cookies. Cookies (cia­stecz­ka) to nie­wiel­kie pli­ki tek­sto­we, zapi­sy­wa­ne w pamię­ci urzą­dzeń koń­co­wych Klien­ta. Pli­ki cookies peł­nią róż­no­ra­ką funk­cję, m.in. poma­ga­ją dosto­so­wać zawar­tość stro­ny inter­ne­to­wej do usta­wień kom­pu­te­ra wybra­nych przez Klien­ta, zapa­mię­tu­ją pre­fe­ro­wa­ny wygląd stro­ny, usta­wio­ny roz­miar czcion­ki, zapew­nia­ją wyko­na­nie przez użyt­kow­ni­ka kil­ku eta­po­wych czyn­no­ści (np. doda­nia arty­ku­łu, doko­na­nia zaku­pu w skle­pie inter­ne­to­wym). Pod wzglę­dem cza­su prze­cho­wa­nia cookies na urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka, moż­na podzie­lić je na dwa typy pli­ków: cookies sesyj­ne – prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka do momen­tu zakoń­cze­nia sesji opro­gra­mo­wa­nia słu­żą­ce­go do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (tj. prze­glą­dar­ki) oraz cookies trwa­łe – prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka pod­czas trwa­nia sesji danej prze­glą­dar­ki, jak rów­nież przez okre­ślo­ny czas po zamknię­ciu danej sesji. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce pli­ków cookies i ich dzia­ła­nia moż­na zna­leźć np. na stro­nie http://www.aboutcookies.org
 2. Prze­glą­dar­ki inter­ne­to­we uży­wa­ne przez użyt­kow­ni­ków naj­czę­ściej domyśl­nie dopusz­cza­ją prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka. Każ­dy użyt­kow­nik może jed­nak zmie­nić usta­wie­nia doty­czą­ce cookies w uży­wa­nej przez sie­bie prze­glą­dar­ce, w tym zupeł­nie wyłą­czyć moż­li­wość ich zapi­sy­wa­nia. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsłu­gi pli­ków cookies dostęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia danej prze­glą­dar­ki internetowej.
 3. Sklep korzy­sta z cookies wysy­ła­nych przez CMS Word­Press oraz plu­gin WooCom­mer­ce. Jeże­li nie wyra­ża­ją Pań­stwo zgo­dy na insta­lo­wa­nie na Pań­stwach urzą­dze­niach koń­co­wych pli­ków cookies, pro­si­my o doko­na­nie sto­sow­nych zmian w usta­wie­niach Pań­stwa prze­glą­dar­ki. Brak wpro­wa­dze­nia przez Pań­stwa sto­sow­nych ogra­ni­czeń lub wyłą­czeń w wyko­rzy­sty­wa­nej przez Pań­stwa prze­glą­dar­ce ozna­cza zgo­dę na sto­so­wa­nie aktu­al­nych (w tym domyśl­nych) usta­wień prze­glą­dar­ki oraz na zapi­sy­wa­nie pli­ków cookies. Infor­mu­je­my, że ogra­ni­cze­nia w sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej Sklepu.
 4. Sklep korzy­sta z Google Ana­ly­tics, usłu­gi ana­li­zo­wa­nia usług inter­ne­to­wych, ofe­ro­wa­nej przez Google LLC. („Google”). Google Ana­ly­tics wyko­rzy­stu­je cookies, któ­re umoż­li­wia­ją ana­li­zę korzy­sta­nia przez Pań­stwa z naszej stro­ny inter­ne­to­wej. Dzię­ki uzy­ska­nym za pomo­cą Google Ana­ly­tics sta­ty­sty­kom może­my popra­wiać naszą ofer­tę i uczy­nić ją bar­dziej inte­re­su­ją­cą dla Pań­stwa jako użyt­kow­ni­ków. Wię­cej infor­ma­cji na temat zasad dzia­ła­nia Google Ana­ly­tics, w tym na temat zasad, na jakich Google Ana­ly­tics zbie­ra i prze­twa­rza dane znaj­dą Pań­stwo na stro­nie inter­ne­to­wej o adre­sie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html, a tak­że w oświad­cze­niu o ochro­nie danych oso­bo­wych znaj­du­ją­cym się na stro­nie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de .W szcze­gól­no­ści pro­si­my o zapo­zna­nie się w zakład­ką „Jak Google wyko­rzy­stu­je dane gro­ma­dzo­ne pod­czas korzy­sta­nia z witryn i apli­ka­cji naszych part­ne­rów”, któ­ra znaj­du­je się tutaj.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Umo­wa sprze­da­ży dane­go Pro­duk­tu zawie­ra­na jest mię­dzy Klien­tem a Sklepem.
 2. Ewen­tu­al­ne spo­ry pomię­dzy Klien­tem a Skle­pem zosta­ną pod­da­ne roz­strzy­gnię­ciu sądu wła­ści­we­go zgod­nie z usta­wą z dnia 17 listo­pa­da 1964 r. Kodeks postę­po­wa­nia cywil­ne­go. Klient posia­da moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­wych, z alter­na­tyw­nych metod roz­strzy­ga­nia spo­rów, w tym zwró­cić się o roz­strzy­gnię­cie spo­ru do Sta­łe­go Polu­bow­ne­go Sądu Kon­su­menc­kie­go. Klient może zło­żyć do wnio­sek do wła­ści­we­go Woje­wódz­kie­go Inspek­to­ra­tu Inspek­cji Han­dlo­wej. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje, dane kon­tak­to­we oraz wykaz polu­bow­nych sądów kon­su­menc­kich znaj­du­je się na stro­nie Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Konsumentów.
 3. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w Regu­la­mi­nie mają zasto­so­wa­nie prze­pi­sy pra­wa pol­skie­go, a w szcze­gól­no­ści Kodek­su cywil­ne­go, Usta­wy o pra­wach kon­su­men­ta oraz Usta­wy o świad­cze­niu usług dro­gą elektroniczną.
 4. Regu­la­min obo­wią­zu­je od dnia 1 maja 2019r. Sklep zastrze­ga sobie pra­wo do zmia­ny Regu­la­mi­nu. Wszel­kie zmia­ny Regu­la­mi­nu wcho­dzą w życie w ter­mi­nie wska­za­nym przez Sklep, nie krót­szym niż 14 dni od daty udo­stęp­nie­nia ich na stro­nie Sklepu.
Przewiń do góry