Regulamin

Regulamin

Spis treści 

Regulamin sprzedaży internetowej

Dzień dobry!Na począ­tek nasze peł­ne dane reje­stro­we jako sprze­daw­cy: Kre­atol Klau­dia Tol­man z sie­dzi­bą w War­sza­wie przy ul. Anie­li Krzy­woń 6⁄129, 01 – 391 War­sza­wa, (adres kore­spon­den­cyj­ny: Chmiel­na 20 lok 8, 00 – 020 War­sza­wa), NIP 522−273−32−08.Poni­żej znaj­dziesz regu­la­min, w któ­rym zosta­ły zawar­te infor­ma­cje m.in. o spo­so­bie zło­że­nia zamó­wie­nia pro­wa­dzą­ce­go do zawar­cia umo­wy, szcze­gó­łach doty­czą­cych reali­za­cji zawar­tej umo­wy, zasa­dach udo­stęp­nie­nia tre­ści cyfro­wych oraz świad­cze­nia usług i rodza­jach płat­no­ści dostęp­nych w Ser­wi­sie, pro­ce­du­rze odstą­pie­nia od umo­wy czy postę­po­wa­niu rekla­ma­cyj­nym.W razie jakich­kol­wiek uwag, pytań, wąt­pli­wo­ści jeste­śmy do Two­jej dys­po­zy­cji pod adre­sem e‑mail kontakt@klaudiatolman.pl lub nume­rem tele­fo­nu 884 318 171. Nasz dział obsłu­gi klien­ta pra­cu­je od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 09:00 – 17:00.Pozdra­wia­my i życzy­my uda­nych zaku­pów!Zespół ser­wi­su inter­ne­to­we­go www.klaudiatolman.pl/

§ 1. Definicje

Na potrze­by Regu­la­mi­nu przyj­mu­je się nastę­pu­ją­ce zna­cze­nie poniż­szych pojęć: 
 1. Aktu­ali­za­cja – aktu­ali­za­cja, któ­rą zobo­wią­zał się dostar­czyć Sprze­daw­ca i któ­ra jest nie­zbęd­na do zacho­wa­nia zgod­no­ści Tre­ści Cyfro­wej z Umową;
 2. Cena – war­tość wyra­żo­na w jed­nost­kach pie­nięż­nych, któ­rą Kupu­ją­cy jest zobo­wią­za­ny zapła­cić Sprze­daw­cy za Produkt;
 3. E‑zapłata – zapła­ta Ceny za Pro­dukt za pomo­cą cyfro­we­go odwzo­ro­wa­nia war­to­ści, w szcze­gól­no­ści za pomo­cą bonów elek­tro­nicz­nych, e‑kuponów, walut wir­tu­al­nych itp.;
 4. Kupu­ją­cy – oso­ba fizycz­na, oso­ba praw­na lub jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na wypo­sa­żo­na w zdol­ność praw­ną, w szcze­gól­no­ści Kon­su­ment lub PNPK;
 5. Kon­su­ment – oso­ba fizycz­na, zawie­ra­ją­ca ze Sprze­daw­cą Umo­wę nie­zwią­za­ną z bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawodową;
 6. Pro­duk­ty – Towa­ry, Tre­ści Cyfro­we lub Usłu­gi Podstawowe;
 7. Przed­się­bior­ca na pra­wach kon­su­men­ta (PNPK) – oso­ba fizycz­na zawie­ra­ją­ca ze Sprze­daw­cą Umo­wę bez­po­śred­nio zwią­za­ną z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, gdy z tre­ści Umo­wy wyni­ka, że nie posia­da ona dla tej oso­by cha­rak­te­ru zawo­do­we­go, wyni­ka­ją­ce­go w szcze­gól­no­ści z przed­mio­tu wyko­ny­wa­nej przez nią dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, udo­stęp­nio­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów o Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospodarczej;
 8. Przed­sprze­daż — pro­ces zbie­ra­nia przez Sprze­daw­cę zamó­wień na Pro­duk­ty, któ­re będą dostęp­ne w sprze­da­ży od okre­ślo­ne­go ter­mi­nu, i zawie­ra­nia Umów przed pla­no­wa­nym ter­mi­nem wpro­wa­dze­nia Pro­duk­tów do sprzedaży;
 9. Regu­la­min – regu­la­min Ser­wi­su inter­ne­to­we­go www.klaudiatolman.pl/, dostęp­ny pod adre­sem www.klaudiatolman.pl/regulamin/;
 10. Ser­wis – stro­na inter­ne­to­wa dzia­ła­ją­ca pod adre­sem www.klaudiatolman.pl/ i jej rozszerzeniami;
 11. Sprze­daw­ca – Kre­atol Klau­dia Tol­man z sie­dzi­bą w War­sza­wie przy ul. Anie­li Krzy­woń 6⁄129, 01 – 391 War­sza­wa, (adres kore­spon­den­cyj­ny: Chmiel­na 20 lok 8, 00 – 020 War­sza­wa), NIP 522−273−32−08;
 12. Towar – wszel­kie rze­czy rucho­me ofe­ro­wa­ne przez Sprze­daw­cę w ramach Skle­pu, w tym TzEC;
 13. Towar z Ele­men­ta­mi Cyfro­wy­mi (TzEC) – Towar ofe­ro­wa­ny przez Sprze­daw­cę, zawie­ra­ją­cy Treść Cyfro­wą lub Usłu­gę Cyfro­wą, bez któ­rych Towar nie jest w sta­nie pra­wi­dło­wo funk­cjo­no­wać. Tre­ści Cyfro­we lub Usłu­gi Cyfro­we mogą być dostar­cza­ne przez Sprze­daw­cę lub pod­miot trzeci;
 14. Towar Outle­to­wy – Towar, w odnie­sie­niu do któ­re­go Kupu­ją­cy został wyraź­nie poin­for­mo­wa­ny, że kon­kret­na cecha Towa­ru odbie­ga od typo­wych wymo­gów zgod­no­ści z Umo­wą, np. w zakre­sie kom­plet­no­ści, jako­ści, funk­cjo­nal­no­ści itp.;
 15. Treść Cyfro­wa – dane wytwa­rza­ne i dostar­cza­ne w posta­ci cyfrowej;
 16. Tre­ści Użyt­kow­ni­ka – tre­ści, któ­re zosta­ły dostar­czo­ne lub wytwo­rzo­ne przez Kon­su­men­ta lub PNPK w trak­cie korzy­sta­nia z Tre­ści Cyfrowych;
 17. Umo­wa – umo­wa zawie­ra­na pomię­dzy Sprze­daw­cą a Kupu­ją­cym, któ­rej przed­mio­tem jest sprze­daż Towa­rów, dostar­cze­nie Tre­ści Cyfro­wych albo świad­cze­nie Usług Pod­sta­wo­wych lub Usług Elek­tro­nicz­nych na rzecz Kupującego;
 18. Usłu­gi – Usłu­gi Elek­tro­nicz­ne lub Usłu­gi Podstawowe;
 19. Usłu­gi Cyfro­we – usłu­gi pozwa­la­ją­ce Kupu­ją­ce­mu na: 
  1. wytwa­rza­nie, prze­twa­rza­nie, prze­cho­wy­wa­nie lub dostęp do danych w posta­ci cyfrowej;
  2. wspól­ne korzy­sta­nie z danych w posta­ci cyfro­wej, któ­re zosta­ły prze­sła­ne lub wytwo­rzo­ne przez Kupu­ją­ce­go lub innych użyt­kow­ni­ków Usłu­gi Cyfrowej;
  3. inne for­my inte­rak­cji za pomo­cą danych w posta­ci cyfrowej;
 20. Usłu­gi Pod­sta­wo­we – wszel­kie usłu­gi świad­czo­ne przez Sprze­daw­cę w ramach jego pod­sta­wo­wej dzia­łal­no­ści zwią­za­nej z myśle­niem wizu­al­nym. Usłu­gi Pod­sta­wo­we mogą sta­no­wić rodzaj Usług Elek­tro­nicz­nych, ale nie muszą;
 21. Usłu­gi Elek­tro­nicz­ne — wszel­kie usłu­gi elek­tro­nicz­ne świad­czo­ne przez Sprze­daw­cę na rzecz Kupu­ją­ce­go na pośred­nic­twem Serwisu.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Sprze­daw­ca za pośred­nic­twem Ser­wi­su pro­wa­dzi sprze­daż Pro­duk­tów. Kupu­ją­cy może doko­nać zaku­pu Pro­duk­tów wska­za­nych na stro­nach Ser­wi­su lub okre­ślo­nych w ramach Przedsprzedaży.
 2. Regu­la­min okre­śla zasa­dy i warun­ki korzy­sta­nia ze Ser­wi­su, a tak­że pra­wa i obo­wiąz­ki Sprze­daw­cy i Kupujących.
 3. Do korzy­sta­nia ze Ser­wi­su, w tym w szcze­gól­no­ści do zło­że­nia zamó­wie­nia, nie jest koniecz­ne speł­nie­nie szcze­gól­nych warun­ków tech­nicz­nych przez sprzęt kom­pu­te­ro­wy lub opro­gra­mo­wa­nie Kupu­ją­ce­go. Wystar­cza­ją­ce są: 
  1. dostęp do Internetu,
  2. stan­dar­do­wy, aktu­al­ny sys­tem operacyjny,
  3. stan­dar­do­wa, aktu­al­na prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa z włą­czo­ną obsłu­gą pli­ków cookies,
  4. posia­da­nie aktyw­ne­go adre­su e‑mail.
 4. Do korzy­sta­nia z Tre­ści Cyfro­wych, w zależ­no­ści od ich rodza­ju, może być dodat­ko­wo koniecz­ne stan­dar­do­we, ogól­no­do­stęp­ne opro­gra­mo­wa­nie pozwa­la­ją­ce na prze­glą­da­nie lub odtwa­rza­nie okre­ślo­ne­go rodza­ju pli­ków takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeże­li korzy­sta­nie z Tre­ści Cyfro­wych wyma­ga speł­nie­nia dodat­ko­wych wymo­gów tech­nicz­nych, infor­ma­cja taka pre­zen­to­wa­na jest w Ser­wi­sie w spo­sób widocz­ny dla Kupu­ją­ce­go i pozwa­la­ją­cy pod­jąć decy­zję w zakre­sie zaku­pu tre­ści cyfrowych.
 5. W przy­pad­ku, gdy dla korzy­sta­nia z Towa­ru lub TzEC koniecz­ne będzie speł­nie­nie dodat­ko­wych warun­ków tech­nicz­nych, innych niż wska­za­ne w ust. 3, Sprze­daw­ca poin­for­mu­je o tym Kupu­ją­ce­go przed zło­że­niem zamó­wie­nia, np. poprzez zawar­cie wyma­gań tech­nicz­nych w opi­sie Towa­ru lub TzEC.
 6. Zawar­cie Umo­wy nie może nastą­pić w spo­sób ano­ni­mo­wy ani pod pseu­do­ni­mem. Kupu­ją­cy powi­nien wska­zać praw­dzi­we i kom­plet­ne dane oso­bo­we, aby móc zawrzeć taką Umowę.
 7. Zaka­za­ne jest pod­czas korzy­sta­nia ze Ser­wi­su dostar­cza­nie tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym, w szcze­gól­no­ści poprzez prze­sy­ła­nie takich tre­ści za pośred­nic­twem for­mu­la­rzy dostęp­nych w Serwisie.
 8. W zależ­no­ści od rodza­ju wybra­nych Pro­duk­tów lub Usług pomię­dzy Sprze­daw­cą a Kupu­ją­cym docho­dzi do zawar­cia Umo­wy okre­ślo­ne­go rodzaju: 
  1. w przy­pad­ku Towa­rów docho­dzi do zawar­cia umo­wy sprzedaży;
  2. w przy­pad­ku Tre­ści Cyfro­wych docho­dzi do zawar­cia umo­wy o dostar­cze­nie tre­ści cyfrowych;
  3. w przy­pad­ku Usług Elek­tro­nicz­nych docho­dzi do zawar­cia umo­wy o świad­cze­nie usług elektronicznych;
  4. w przy­pad­ku Usług Pod­sta­wo­wych docho­dzi do zawar­cia umo­wy o świad­cze­nie usług.
 9. Jeże­li przed­mio­tem zamó­wie­nia są Pro­duk­ty róż­ne­go rodza­ju, po przy­ję­ciu przez Sprze­daw­cę ofer­ty docho­dzi do zawar­cia kil­ku umów, o jakich mowa w ust. 8, odpo­wia­da­ją­cych przed­mio­to­wi zamówienia.
 10. W celu unik­nię­cia wąt­pli­wo­ści Sprze­daw­ca wska­zu­je, że: 
  1. Umo­wy, któ­re doty­czą sprze­da­ży Towa­rów, są umo­wa­mi zobo­wią­zu­ją­cy­mi do prze­nie­sie­nia wła­sno­ści Towa­ru, do któ­rych sto­su­je się prze­pi­sy roz­dzia­łu 5a usta­wy z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach konsumenta;
  2. Umo­wy, któ­re doty­czą sprze­da­ży TzEC, są umo­wa­mi zobo­wią­zu­ją­cy­mi do prze­nie­sie­nia wła­sno­ści Towa­ru, do któ­rych sto­su­je się prze­pi­sy roz­dzia­łu 5a i nie sto­su­je się prze­pi­sów roz­dzia­łu 5b usta­wy z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach konsumenta;
  3. Umo­wy, któ­re doty­czą Tre­ści Cyfro­wych, są umo­wa­mi o dostar­cza­nie tre­ści cyfro­wej, do któ­rych sto­su­je się prze­pi­sy roz­dzia­łu 5b usta­wy z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach konsumenta;
  4. do Umów, któ­re nie doty­czą Tre­ści Cyfro­wych, nie sto­su­je się prze­pi­sów roz­dzia­łu 5b usta­wy z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach konsumenta.

§ 3. Usługi Elektroniczne dotyczące Serwisu

 1. Sprze­daw­ca świad­czy na rzecz Kupu­ją­ce­go okre­ślo­ne Usłu­gi Elek­tro­nicz­ne zwią­za­ne z korzy­sta­niem ze Serwisu.
 2. Pod­sta­wo­wą Usłu­gą Elek­tro­nicz­ną świad­czo­ną na rzecz Kupu­ją­ce­go przez Sprze­daw­cę jest umoż­li­wie­nie Kupu­ją­ce­mu zło­że­nia zamó­wie­nia w Ser­wi­sie, któ­re pro­wa­dzi do zawar­cia ze Sprze­daw­cą Umo­wy. Zło­że­nie zamó­wie­nia moż­li­we jest bez koniecz­no­ści posia­da­nia kon­ta w Serwisie.
 3. Jeże­li Kupu­ją­cy zde­cy­du­je się zało­żyć kon­to w Ser­wi­sie, Sprze­daw­ca świad­czy rów­nież na rzecz Kupu­ją­ce­go Usłu­gę Elek­tro­nicz­ną pole­ga­ją­cą na zało­że­niu i utrzy­my­wa­niu kon­ta w Ser­wi­sie. W kon­cie prze­cho­wy­wa­ne są dane Kupu­ją­ce­go oraz histo­ria zło­żo­nych przez nie­go zamó­wień w Ser­wi­sie. Kupu­ją­cy logu­je się do Kon­ta z wyko­rzy­sta­niem swo­je­go adre­su e‑mail oraz zde­fi­nio­wa­ne­go przez sie­bie hasła. Kupu­ją­cy jest zobo­wią­za­ny zabez­pie­czyć dostęp do swo­je­go kon­ta Użyt­kow­ni­ka przed dostę­pem osób nie­upraw­nio­nych, a ponad­to jest zobo­wią­za­ny nie udo­stęp­niać logi­nu i hasła żad­nym oso­bom trzecim.
 4. Jeże­li Kupu­ją­cy zde­cy­du­je się zapi­sać do new­slet­te­ra, Sprze­daw­ca świad­czy na rzecz Kupu­ją­ce­go Usłu­gę Elek­tro­nicz­ną pole­ga­ją­cą na prze­sy­ła­niu Kupu­ją­ce­mu wia­do­mo­ści e‑mail, któ­re zawie­ra­ją infor­ma­cje o nowo­ściach, pro­mo­cjach, pro­duk­tach lub usłu­gach Sprze­daw­cy. Zapis do new­slet­te­ra odby­wa się poprzez wypeł­nie­nie i prze­sła­nie for­mu­la­rza zapi­su do new­slet­te­ra lub poprzez zazna­cze­nie sto­sow­ne­go check-bok­sa pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia. Kupu­ją­cy może w każ­dej chwi­li zre­zy­gno­wać z otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra, kli­ka­jąc w przy­cisk słu­żą­cy do rezy­gna­cji, któ­ry jest zamiesz­czo­ny w każ­dej wia­do­mo­ści prze­sy­ła­nej w ramach new­slet­te­ra. Kupu­ją­cy może tak­że wysłać do Sprze­daw­cy wia­do­mość e‑mail z proś­bą o wypi­sa­nie z bazy newslettera.
 5. Usłu­gi Elek­tro­nicz­ne są świad­czo­ne na rzecz Kupu­ją­ce­go nie­od­płat­nie. Odpłat­ne są nato­miast Umo­wy sprze­da­ży, Umo­wy o dostar­cze­nie Tre­ści Cyfro­wych oraz Umo­wy o świad­cze­nie Usług Pod­sta­wo­wych, któ­re są zawie­ra­ne za pośred­nic­twem Serwisu.
 6. W celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa Kupu­ją­ce­mu i prze­ka­zu danych w związ­ku z korzy­sta­niem ze Ser­wi­su Sprze­daw­ca podej­mu­je środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne odpo­wied­nie do stop­nia zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa świad­czo­nych Usług Elek­tro­nicz­nych, w szcze­gól­no­ści środ­ki słu­żą­ce zapo­bie­ga­niu pozy­ski­wa­nia i mody­fi­ka­cji danych oso­bo­wych przez oso­by nieuprawnione.
 7. Sprze­daw­ca podej­mu­je dzia­ła­nia w celu zapew­nie­nia w peł­ni popraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia Ser­wi­su. Kupu­ją­cy powi­nien poin­for­mo­wać Sprze­daw­cę o wszel­kich nie­pra­wi­dło­wo­ściach lub prze­rwach w funk­cjo­no­wa­niu Serwisu.
 8. Z uwa­gi na to, że Ser­wis sta­no­wi sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny zarzą­dza­ny przez Sprze­daw­cę, Sprze­daw­ca może pro­wa­dzić pra­ce tech­nicz­ne i infor­ma­tycz­ne, któ­re będą mia­ły na celu roz­wój Ser­wi­su oraz świad­cze­nie Usług Elek­tro­nicz­nych na jak naj­wyż­szym poziomie.
 9. W ramach roz­wo­ju Ser­wi­su Sprze­daw­ca może w szczególności: 
  1. doda­wać nowe funk­cje oraz zmie­niać lub usu­wać ist­nie­ją­ce funk­cje w ramach Serwisu;
  2. wpro­wa­dzić Ser­wis na inny rodzaj urzą­dzeń, np. na urzą­dze­nia przenośne;
  3. udo­stęp­nić apli­ka­cję zwią­za­ną ze Serwisem.

§ 4. Składanie zamówienia

 1. Kupu­ją­cy może zło­żyć zamó­wie­nie jako zare­je­stro­wa­ny klient albo jako gość.
 2. Zare­je­stro­wa­nym klien­tem jest Kupu­ją­cy, któ­ry posia­da kon­to w Serwisie.
 3. Jeże­li Kupu­ją­cy posia­da kon­to w Ser­wi­sie, przed zło­że­niem zamó­wie­nia powi­nien się do nie­go zalo­go­wać. Logo­wa­nie moż­li­we jest rów­nież w trak­cie skła­da­nia zamówienia.
 4. Wszel­kie opi­sy Pro­duk­tów dostęp­ne na stro­nach Ser­wi­su nie sta­no­wią ofer­ty w rozu­mie­niu wła­ści­wych prze­pi­sów pra­wa cywil­ne­go, lecz zapro­sze­nie do zawar­cia Umowy.
 5. Zło­że­nie zamó­wie­nia odby­wa się poprzez doda­nie do koszy­ka Pro­duk­tów, któ­re inte­re­su­ją Kupu­ją­ce­go, a następ­nie wypeł­nie­niu for­mu­la­rza zamó­wie­nia. W for­mu­la­rzu koniecz­ne jest poda­nie danych nie­zbęd­nych do reali­za­cji zamó­wie­nia. Na eta­pie skła­da­nia zamó­wie­nia nastę­pu­je wybór meto­dy płat­no­ści za zamó­wie­nie. Warun­kiem zło­że­nia zamó­wie­nia jest akcep­ta­cja Regu­la­mi­nu, z któ­rym Kupu­ją­cy powi­nien uprzed­nio się zapo­znać. W razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści doty­czą­cych Regu­la­mi­nu Kupu­ją­cy może skon­tak­to­wać się ze Sprzedawcą.
 6. W przy­pad­ku Towa­rów, któ­re są Towa­ra­mi Outle­to­wy­mi, dodat­ko­wym warun­kiem zło­że­nia zamó­wie­nia jest zazna­cze­nie check-bok­sa, że Kupu­ją­cy wyra­ża zgo­dę na naby­cie Towa­ru niepełnowartościowego.
 7. W for­mu­la­rzu zamó­wie­nia Kupu­ją­cy musi podać praw­dzi­we dane oso­bo­we. Kupu­ją­cy pono­si odpo­wie­dzial­ność za poda­nie nie­praw­dzi­wych danych oso­bo­wych. Sprze­daw­ca zastrze­ga sobie pra­wo do wstrzy­ma­nia reali­za­cji zamó­wie­nia w sytu­acji, gdy Kupu­ją­cy podał nie­praw­dzi­we dane lub gdy dane te budzą uza­sad­nio­ne wąt­pli­wo­ści Sprze­da­ją­ce­go co do ich popraw­no­ści. W takim przy­pad­ku Kupu­ją­cy zosta­nie poin­for­mo­wa­ny tele­fo­nicz­nie lub poprzez pocz­tę elek­tro­nicz­ną o wąt­pli­wo­ściach Sprze­daw­cy. W takiej sytu­acji Kupu­ją­ce­mu przy­słu­gu­je pra­wo wyja­śnie­nia wszel­kich oko­licz­no­ści zwią­za­nych z wery­fi­ka­cją praw­dzi­wo­ści poda­nych danych. W przy­pad­ku bra­ku danych pozwa­la­ją­cych Sprze­daw­cy na pod­ję­cie kon­tak­tu z Kupu­ją­cym, Sprze­daw­ca udzie­li wszel­kich wyja­śnień po pod­ję­ciu kon­tak­tu przez Kupującego.
 8. Kupu­ją­cy oświad­cza, że wszel­kie dane poda­ne przez nie­go w for­mu­la­rzu zamó­wie­nia są praw­dzi­we, nato­miast Sprze­daw­ca nie jest zobo­wią­za­ny do wery­fi­ko­wa­nia ich praw­dzi­wo­ści i popraw­no­ści, choć posia­da takie upraw­nie­nie zgod­nie z ust. 7.
 9. Pro­ces skła­da­nia zamó­wie­nia koń­czy klik­nię­cie w przy­cisk fina­li­zu­ją­cy zamó­wie­nie. Klik­nię­cie w przy­cisk fina­li­zu­ją­cy zamó­wie­nie sta­no­wi zło­że­nie przez Kupu­ją­ce­go ofer­ty naby­cia wybra­nych Pro­duk­tów od Sprze­daw­cy, na warun­kach okre­ślo­nych w for­mu­la­rzu zamówienia.
 10. Po otrzy­ma­niu zamó­wie­nia Sprze­daw­ca, naj­póź­niej w ter­mi­nie 7 (słow­nie: sied­miu) dni od dnia otrzy­ma­nia zamó­wie­nia, może: 
  1. przy­jąć ofer­tę zło­żo­ną przez Kupu­ją­ce­go poprzez przy­ję­cie zamó­wie­nia do reali­za­cji — w takim przy­pad­ku Umo­wa zosta­je zawar­ta z chwi­lą dorę­cze­nia Kupu­ją­ce­mu wia­do­mo­ści potwier­dza­ją­cej przy­ję­cie zamó­wie­nia do realizacji,
  2. może nie przy­jąć ofer­ty Kupu­ją­ce­go i anu­lo­wać zło­żo­ne zamó­wie­nie — w takim przy­pad­ku Umo­wa nie zosta­je zawar­ta, a Kupu­ją­ce­mu są zwra­ca­ne wszyst­kie płat­no­ści, o ile Kupu­ją­cy ich doko­nał na eta­pie skła­da­nia zamówienia.

§ 5. Przedsprzedaż

 1. Sprze­daw­ca, w odnie­sie­niu do nie­któ­rych rodza­jów Pro­duk­tów, może, ale nie musi, zor­ga­ni­zo­wać Przedsprzedaż.
 2. Pro­duk­ty obję­te Przed­sprze­da­żą są wyraź­nie ozna­cza­ne w ramach Ser­wi­su jako Pro­duk­ty dostęp­ne w Przed­sprze­da­ży. Na stro­nie takich Pro­duk­tów Sprze­daw­ca zamiesz­cza infor­ma­cję, od jakiej daty Pro­duk­ty naj­praw­do­po­dob­niej będą dostęp­ne i od jakiej daty Pro­duk­ty naj­praw­do­po­dob­niej będą prze­ka­zy­wa­ne Kupującym.
 3. Na potrze­by zawie­ra­nia Umów w ramach Przed­sprze­da­ży posta­no­wie­nia § 4 sto­su­je się odpowiednio.
 4. Sprze­daw­ca zastrze­ga sobie pra­wo do zmia­ny ter­mi­nu, o któ­rym mowa w ust. 2, szcze­gól­nie na sku­tek opóź­nie­nia w dostar­cza­niu Pro­duk­tu przez oso­by trze­cie (np. pro­du­cen­tów). Sprze­daw­ca będzie infor­mo­wał Kupu­ją­cych o wszel­kich zmia­nach ter­mi­nów zwią­za­nych z Przed­sprze­da­żą, poprzez zamiesz­cze­nie infor­ma­cji w Ser­wi­sie oraz wysła­nie wia­do­mo­ści e‑mail, na adres poda­ny przez Kupującego.
 5. W przy­pad­ku, gdy­by sprze­daż Pro­duk­tów nie była moż­li­wa na warun­kach prze­wi­dzia­nych w Przed­sprze­da­ży (np. dostaw­cy nie dostar­czą odpo­wied­niej ilo­ści lub rodza­jów mate­ria­łów, nastą­pi wzrost ceny mate­ria­łów itp.), Sprze­daw­ca poin­for­mu­je Kupu­ją­ce­go o tych okolicznościach.
 6. Jeże­li Kupu­ją­cy będą­cy Kon­su­men­tem lub PNPK nie zga­dza się na prze­dłu­że­nie ter­mi­nu dostar­cze­nia Pro­duk­tu lub zmia­nę warun­ków sprze­da­ży Pro­duk­tu, może zre­zy­gno­wać z naby­cia Pro­duk­tu, a Sprze­daw­ca zwra­ca takie­mu Kupu­ją­ce­mu wszel­kie płat­no­ści doko­na­ne w ramach Przedsprzedaży.

§ 6. Cena i płatności

 1. Dostęp­ne meto­dy płat­no­ści za zamó­wie­nie są opi­sa­ne na stro­nie Ser­wi­su oraz pre­zen­to­wa­ne Kupu­ją­ce­mu na eta­pie skła­da­nia zamówienia.
 2. Jeże­li Kupu­ją­cy wybrał przy skła­da­niu zamó­wie­nia płat­ność on-line, po klik­nię­ciu w przy­cisk fina­li­zu­ją­cy zamó­wie­nie zosta­nie prze­kie­ro­wa­ny do bram­ki płat­no­ści obsłu­gi­wa­nej przez zewnętrz­ne­go ope­ra­to­ra płat­no­ści w celu doko­na­nia płat­no­ści za zamó­wie­nie. Jeże­li Kupu­ją­cy wybrał płat­ność prze­le­wem ban­ko­wym, po klik­nię­ciu w przy­cisk fina­li­zu­ją­cy zamó­wie­nie zosta­nie prze­kie­ro­wa­ny na stro­nę Ser­wi­su z potwier­dze­niem zamó­wie­nia oraz instruk­cją doko­na­nia płat­no­ści. Zapła­ta za zamó­wie­nie powin­na nastą­pić w ter­mi­nie 24 godzin od zło­że­nia zamó­wie­nia. Po upły­wie tego ter­mi­nu Sprze­daw­ca może przy­jąć, że Kupu­ją­cy zre­zy­gno­wał z naby­cia Pro­duk­tu, i anu­lo­wać zło­żo­ne zamówienie.
 3. Płat­no­ści elek­tro­nicz­ne, w tym płat­no­ści kar­tą płat­ni­czą, obsłu­gi­wa­ne są przez paynow.pl i PayPal.
 4. Sprze­daw­ca może udo­stęp­nić Kupu­ją­cym moż­li­wość doko­na­nia E‑zapłaty, np. za pomo­cą kodu raba­to­we­go, vouche­ra lub inne­go e‑kuponu. W takim przy­pad­ku Kupu­ją­cy będzie mógł doko­nać zapła­ty Ceny, w cało­ści lub czę­ści, poprzez E‑zapłatę, zgod­nie z instruk­cja­mi dostęp­ny­mi na stro­nie for­mu­la­rza zamó­wie­nia. Udo­stęp­nie­nie moż­li­wo­ści doko­ny­wa­nia E‑zapłaty nie jest obo­wiąz­kiem Sprzedawcy.
 5. Jeże­li Kupu­ją­cy pro­si o wysta­wie­nie fak­tu­ry, jest ona dorę­cza­na Kupu­ją­ce­mu dro­gą elek­tro­nicz­ną, na adres e‑mail poda­ny w for­mu­la­rzu zamówienia.
 6. Wszyst­kie Ceny poda­ne na stro­nach Ser­wi­su są cena­mi brutto.
 7. Sprze­daw­ca jest upraw­nio­ny do udzie­le­nia Kupu­ją­cym raba­tów, obni­żek lub innych pre­fe­ren­cji zwią­za­nych z Ceną według wła­sne­go wybo­ru, w szcze­gól­no­ści w ramach orga­ni­zo­wa­nej akcji pro­mo­cyj­nej. Szcze­gó­ły akcji pro­mo­cyj­nych okre­śla­ją odręb­ne regu­la­mi­ny akcji pro­mo­cyj­nych. Kupu­ją­ce­mu nie przy­słu­gu­je pra­wo żąda­nia raba­tów, obni­żek lub innych pre­fe­ren­cji, któ­re nie wyni­ka­ją z akcji promocyjnej.
 8. W każ­dym przy­pad­ku infor­mo­wa­nia o obni­że­niu Cen Pro­duk­tów Sprze­daw­ca obok infor­ma­cji o obni­żo­nej Cenie zamiesz­cza rów­nież infor­ma­cję o naj­niż­szej Cenie Pro­duk­tu, któ­ra obo­wią­zy­wa­ła w okre­sie 30 dni przed wpro­wa­dze­niem obniż­ki. Jeże­li dany Pro­dukt jest ofe­ro­wa­ny do sprze­da­ży w okre­sie krót­szym niż 30 dni, obok infor­ma­cji o obni­żo­nej Cenie Sprze­daw­ca zamiesz­cza rów­nież infor­ma­cję o naj­niż­szej Cenie Pro­duk­tu, któ­ra obo­wią­zy­wa­ła w okre­sie od dnia roz­po­czę­cia ofe­ro­wa­nia tego Pro­duk­tu do sprze­da­ży do dnia wpro­wa­dze­nia obniżki.

§ 7. Realizacja zamówienia dotyczącego Towarów

 1. Reali­za­cja zamó­wie­nia pole­ga na skom­ple­to­wa­niu zamó­wio­nych Towa­rów, zapa­ko­wa­niu ich w celu dosta­wy do Kupu­ją­ce­go oraz nada­niu prze­sył­ki do Kupu­ją­ce­go zgod­nie z wybra­ną przez Kupu­ją­ce­go for­mą­do­sta­wy zamówienia.
 2. Zamó­wie­nie uwa­ża się za zre­ali­zo­wa­ne z chwi­lą nada­nia prze­sył­ki do Kupu­ją­ce­go (powie­rze­nia prze­sył­ki prze­woź­ni­ko­wi trud­nią­ce­mu się prze­wo­zem). W przy­pad­ku dosta­wy za pośred­nic­twem prze­woź­ni­ka Sprze­daw­ca poin­for­mu­je Kupu­ją­ce­go o przy­go­to­wa­niu Towa­ru do wysył­ki oraz prze­ka­za­niu prze­sył­ki prze­woź­ni­ko­wi. Dokład­ny ter­min dostar­cze­nia Towa­ru okre­śla prze­woź­nik, chy­ba że prze­woź­nik umoż­li­wia Kupu­ją­ce­mu dokład­ne okre­śle­nie daty i godzi­ny dostar­cze­nia prze­sył­ki. Jeże­li prze­woź­nik udo­stęp­nia taką funk­cjo­nal­ność, Sprze­daw­ca prze­ka­że Kupu­ją­ce­mu dane potrzeb­ne do moni­to­ro­wa­nia trans­por­tu Towa­ru, w szcze­gól­no­ści link do stro­ny inter­ne­to­wej prze­woź­ni­ka lub do apli­ka­cji przewoźnika.
 3. Kupu­ją­cy jest obo­wią­za­ny zba­dać prze­sył­kę w cza­sie i w spo­sób przy­ję­ty przy prze­sył­kach tego rodza­ju. Jeże­li Kupu­ją­cy stwier­dził, że w cza­sie prze­wo­zu nastą­pił uby­tek lub uszko­dze­nie Towa­rów, jest obo­wią­za­ny doko­nać wszel­kich czyn­no­ści nie­zbęd­nych do usta­le­nia­od­po­wie­dzial­no­ści prze­woź­ni­ka, np. w posta­ci spi­sa­nia pro­to­ko­łu szko­dy (art. 545 § 2 k.c.).
 4. Czas reali­za­cji zamó­wie­nia jest wska­za­ny przy każ­dym Towa­rze. Zamó­wio­ne Towa­ry powin­ny zostać wyda­ne Kon­su­men­to­wi lub PNPK w ter­mi­nie do 30 dni, chy­ba że w opi­sie Towa­ru został­wy­raź­nie ozna­czo­ny przez Sprze­daw­cę dłuż­szy ter­min. W takiej sytu­acji, skła­da­jąc zamó­wie­nie, Kupu­ją­cy wyra­ża zgo­dę na dłuż­szy ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia wyni­ka­ją­cy z opi­su Towaru.
 5. Jeże­li Kupu­ją­cy zama­wia Towa­ry z róż­nym cza­sem reali­za­cji, dla Sprze­daw­cy wią­żą­cym ter­mi­nem reali­za­cji cało­ści zamó­wie­nia jest ten naj­dłuż­szy spo­śród wszyst­kich Towa­rów wcho­dzą­cych w skład zamó­wie­nia, przy czym Sprze­daw­ca może zapro­po­no­wać podział zamó­wie­nia na kil­ka nie­za­leż­nych prze­sy­łek w celu przy­spie­sze­nia cza­su reali­za­cji w odnie­sie­niu do czę­ści Towarów.

§ 8. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych

 1. Reali­za­cja zamó­wie­nia doty­czą­ce­go Tre­ści Cyfro­wych pole­ga na prze­ka­za­niu Kupu­ją­ce­mu zamó­wio­nych Tre­ści Cyfrowych.
 2. Sprze­daw­ca udo­stęp­nia Kupu­ją­ce­mu Tre­ści Cyfro­wych nie wcze­śniej niż po pozy­tyw­nej auto­ry­za­cji płat­no­ści lub zaksię­go­wa­niu płat­no­ści na swo­im rachun­ku ban­ko­wym. Tre­ści Cyfro­we mogą być prze­ka­za­ne Kupu­ją­ce­mu od razu po zawar­ciu Umo­wy i opła­ce­niu zamó­wie­nia lub w ter­mi­nach okre­ślo­nych przez Sprze­daw­cę, w zależ­no­ści od rodza­ju Tre­ści Cyfro­wej, któ­rą nabył Kupujący.
 3. Kupu­ją­cy, w zależ­no­ści od wybo­ru Sprze­daw­cy oraz moż­li­wo­ści tech­nicz­nych Ser­wi­su, może uzy­skać dostęp do Tre­ści Cyfro­wych poprzez: 
  1. link prze­sła­ny Kupu­ją­ce­mu na wska­za­ny przez Kupu­ją­ce­go adres e‑mail lub
  2. kon­to użyt­kow­ni­ka, do któ­re­go zosta­ną przy­pi­sa­ne zaku­pio­ne Tre­ści Cyfro­we lub
  3. dedy­ko­wa­ną stro­nę Ser­wi­su, gdzie znaj­du­ją się zaku­pio­ne Tre­ści Cyfrowe.
 4. Infor­ma­cje, czy dane Tre­ści Cyfro­we mogą być pobie­ra­ne przez Kupu­ją­ce­go na wła­sny nośnik, znaj­du­ją się w opi­sie Tre­ści Cyfro­wych lub instruk­cjach prze­ka­za­nych Kupującemu.
 5. Jeże­li dana Treść Cyfro­wa może być pobra­na przez Użyt­kow­ni­ka, Sprze­daw­ca może wpro­wa­dzić limit pobrań danej Tre­ści Cyfro­wej (np. dana Treść Cyfro­wa będzie mogła być pobra­na tyl­ko 10 razy). W przy­pad­ku wpro­wa­dze­nia limi­tu pobrań Sprze­daw­ca wyraź­nie wska­zu­je Kupu­ją­ce­mu, ile razy Kupu­ją­cy może pobrać daną Treść Cyfro­wą w ramach zawar­tej Umowy.
 6. Sprze­daw­ca może wpro­wa­dzić ogra­ni­cze­nia cza­so­we w zakre­sie dostę­pu do danej Tre­ści Cyfro­wej (np. dostęp do danej Tre­ści Cyfro­wej będzie moż­li­wy tyl­ko przez 3 mie­sią­ce). W przy­pad­ku wpro­wa­dze­nia ogra­ni­czeń cza­so­wych Sprze­daw­ca wyraź­nie wska­zu­je Kupu­ją­ce­mu, przez jaki czas Kupu­ją­cy będzie posia­dał dostęp do danej Tre­ści Cyfro­wej w ramach zawar­tej Umo­wy. Jeże­li dostęp do Tre­ści Cyfro­wej okre­śla­ny jest przez Sprze­daw­cę jako dostęp doży­wot­ni, a Kupu­ją­cy uzy­sku­je ten dostęp poprzez kon­to użyt­kow­ni­ka, w razie koniecz­no­ści likwi­da­cji kon­ta użyt­kow­ni­ka (np. z uwa­gi na zmia­ny tech­no­lo­gicz­ne, zakoń­cze­nie dzia­łal­no­ści przez Sprze­daw­cę), Kupu­ją­ce­mu zapew­nia­na jest moż­li­wość pobra­nia Tre­ści Cyfro­wej na wła­sny nośnik w okre­ślo­nym przez Sprze­daw­cę ter­mi­nie, nie krót­szym niż 14 dni, liczo­nym od wysył­ki na adres e‑mail Kupu­ją­ce­go przy­pi­sa­ny do kon­ta użyt­kow­ni­ka infor­ma­cji o pla­no­wa­nej likwi­da­cji kon­ta użyt­kow­ni­ka i moż­li­wo­ści pobra­nia Tre­ści Cyfro­wej na wła­sny nośnik.
 7. Treść Cyfro­wą uwa­ża się za dostar­czo­ną w chwi­li, gdy Treść Cyfro­wa lub śro­dek, któ­ry pozwa­la na uzy­ska­nie dostę­pu do Tre­ści Cyfro­wej lub pobra­nie Tre­ści Cyfro­wej, zosta­ły udo­stęp­nio­ne Kupu­ją­ce­mu lub fizycz­ne­mu albo wir­tu­al­ne­mu urzą­dze­niu, któ­re Kupu­ją­cy wybrał samo­dziel­nie w tym celu albo gdy Kupu­ją­cy lub takie urzą­dze­nie uzy­ska­li dostęp do Tre­ści Cyfrowej.
 8. Sprze­daw­ca dostar­cza Tre­ści Cyfro­we w wer­sji obo­wią­zu­ją­cej na dzień dostar­cze­nia Tre­ści Cyfro­wej i nie zapew­nia Aktu­ali­za­cji po dniu dostar­cze­nia Tre­ści Cyfro­wej — chy­ba że w opi­sie Tre­ści Cyfro­wych zosta­nie wyraź­nie wska­za­ne, że Treść Cyfro­wa obej­mu­je tak­że Aktu­ali­za­cje Tre­ści Cyfro­wych w póź­niej­szym terminie.
 9. Z zastrze­że­niem prze­pi­sów o dozwo­lo­nym użyt­ku, Kupu­ją­cy może wyko­rzy­sty­wać Tre­ści Cyfro­we wyłącz­nie na potrze­by wła­sne. Kupu­ją­cy w żad­nym przy­pad­ku nie ma pra­wa do udo­stęp­nia­nia lub sprze­da­ży Tre­ści Cyfro­wych ani jakich­kol­wiek ich opra­co­wań pod wła­snym ozna­cze­niem, włą­cza­nia Tre­ści Cyfro­wych lub ich frag­men­tów do wła­snych pro­duk­tów lub usług, któ­re udo­stęp­nia lub sprze­da­je oraz innych podob­nych dzia­łań zarob­ko­wych z uży­ciem Tre­ści Cyfrowych.
 10. Jeże­li Kupu­ją­cy będzie chciał wyko­rzy­stać Tre­ści Cyfro­we w swo­jej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej lub zawo­do­wej, jest zobo­wią­za­ny zwró­cić się do Sprze­daw­cy o udzie­le­nie licen­cji na daną Treść Cyfro­wą poprzez wysła­nie wia­do­mo­ści na adres e‑mail Sprze­daw­cy. W celu zawar­cia takiej umo­wy Kupu­ją­cy powi­nien zwró­cić się do Sprze­daw­cy z pro­po­zy­cją zawar­cia umo­wy licen­cyj­nej, infor­mu­jąc Sprze­daw­cę w szcze­gól­no­ści o celach, w jakich zamie­rza korzy­stać z Tre­ści Cyfro­wych, oraz o zakła­da­nym cza­sie korzy­sta­nia. Po otrzy­ma­niu takiej pro­po­zy­cji Sprze­daw­ca przed­sta­wi ofer­tę zgod­nie z wła­sną poli­ty­ką licencyjną.
 11. W przy­pad­ku, gdy Kupu­ją­cy uzy­sku­je dostęp do zaku­pio­nych Tre­ści Cyfro­wych poprzez kon­to użyt­kow­ni­ka, zaka­za­ne jest: 
  1. dzie­le­nie kon­ta użyt­kow­ni­ka z inny­mi oso­ba­mi lub udo­stęp­nia­nie danych dostę­po­wych do kon­ta użyt­kow­ni­ka innym osobom,
  2. podej­mo­wa­nie prób nie­au­to­ry­zo­wa­ne­go uzy­ska­nia dostę­pu do Tre­ści Cyfro­wych, któ­re nie zosta­ły przy­pi­sa­ne do kon­ta użyt­kow­ni­ka w wyni­ku ich zakupu,
  3. podej­mo­wa­nie dzia­łań mają­cych nega­tyw­ny wpływ na funk­cjo­no­wa­nie sys­te­mu tele­in­for­ma­tycz­ne­go, w ramach któ­re­go funk­cjo­nu­je kon­to użyt­kow­ni­ka, w szcze­gól­no­ści poprzez róż­ne­go rodza­ju tech­ni­ki haker­skie, zło­śli­we opro­gra­mo­wa­nie itp.
  4. podej­mo­wa­nie prób pobie­ra­nia Tre­ści Cyfro­wych na wła­sny nośnik, pod­czas gdy Sprze­daw­ca nie zapew­nia takiej możliwości,
  5. wyko­rzy­sty­wa­nie kon­ta użyt­kow­ni­ka do pro­wa­dze­nia dzia­łań marketingowych,
  6. korzy­sta­nie z funk­cji dostęp­nych w ramach kon­ta użyt­kow­ni­ka w spo­sób naru­sza­ją­cy dobra oso­bi­ste innych osób lub godzą­cy w dobre obyczaje.
 12. Sprze­daw­ca jest upraw­nio­ny do doko­ny­wa­nia zmian w zakre­sie Tre­ści Cyfro­wych w trak­cie trwa­nia Umo­wy, z wyjąt­kiem Tre­ści Cyfro­wych, któ­re są dostar­cza­ne w spo­sób jed­no­ra­zo­wy. Zmia­ny w zakre­sie Tre­ści Cyfro­wych, któ­re zosta­ły naby­te przez Kon­su­men­ta lub PNPK, mogą być doko­ny­wa­ne z zacho­wa­niem poniż­szych wymogów: 
  1. zmia­ny w Tre­ściach Cyfro­wych mogą być doko­ny­wa­ne wyłącz­nie z uza­sad­nio­nych przy­czyn, w szcze­gól­no­ści takich jak usu­nię­cie uste­rek, dosto­so­wa­nie Tre­ści Cyfro­wych do potrzeb Kupu­ją­cych, dosto­so­wa­nie Tre­ści Cyfro­wych do zmian praw­nych lub decy­zji sądów i organów;
  2. zmia­ny w Tre­ściach Cyfro­wych nie mogą wią­zać się z kosz­ta­mi po stro­nie Kon­su­men­ta lub PNPK;
  3. Sprze­daw­ca poin­for­mu­je Kon­su­men­ta lub PNPK w spo­sób jasny i zro­zu­mia­ły o doko­ny­wa­nej zmianie;
  4. jeże­li zmia­na w Tre­ściach Cyfro­wych istot­nie i nega­tyw­nie wpły­wa na dostęp Kupu­ją­ce­go do Tre­ści Cyfro­wych lub korzy­sta­nie z nich, Sprze­daw­ca jest zobo­wią­za­ny poin­for­mo­wać Kon­su­men­ta lub PNPK z odpo­wied­nim wyprze­dze­niem, nie krót­szym niż 7 dni, na trwa­łym nośni­ku, o wła­ści­wo­ściach i ter­mi­nie wpro­wa­dze­nia zmia­ny, a tak­że upraw­nie­niach zwią­za­nych z tymi zmianami;
  5. jeże­li zmia­na w Tre­ściach Cyfro­wych istot­nie i nega­tyw­nie wpły­wa na dostęp Kupu­ją­ce­go do Tre­ści Cyfro­wych lub korzy­sta­nie z nich, Kon­su­ment lub PNPK może wypo­wie­dzieć Umo­wę bez zacho­wa­nia okre­su wypo­wie­dze­nia w cią­gu 30 dni od dnia doko­na­nia zmia­ny w Tre­ściach Cyfro­wych lub poin­for­mo­wa­nia o zmia­nach w Tre­ściach Cyfro­wych, jeże­li poin­for­mo­wa­nie nastą­pi­ło póź­niej niż ta zmia­na. Upraw­nie­nie to nie przy­słu­gu­je Kupu­ją­ce­mu, gdy Sprze­daw­ca zapew­ni Kon­su­men­to­wi lub PNPK, bez dodat­ko­wych kosz­tów, pra­wo do zacho­wa­nia Tre­ści Cyfro­wych zgod­nych z Umo­wą w sta­nie niezmienionym.
 13. W przy­pad­ku naru­sze­nia przez Kupu­ją­ce­go zasad doty­czą­cych korzy­sta­nia z Tre­ści Cyfro­wych Sprze­daw­ca może zablo­ko­wać Kupu­ją­ce­mu dostęp do Tre­ści Cyfro­wych. Kupu­ją­cy otrzy­ma wia­do­mość z uza­sad­nie­niem przy­czyn blo­ka­dy. Kupu­ją­cy może odwo­łać się od blo­ka­dy w ter­mi­nie 14 dni od otrzy­ma­nia wia­do­mo­ści. Sprze­daw­ca roz­pa­tru­je odwo­ła­nia w ter­mi­nie 14 dni. Zablo­ko­wa­nie dostę­pu do Tre­ści Cyfro­wych nie sta­no­wi naru­sze­nia Umo­wy przez Sprze­daw­cę i nie może być pod­sta­wą rosz­czeń Kupu­ją­ce­go z tytu­łu naru­sze­nia Umowy.
 14. Tre­ściom Cyfro­wym mogą, ale nie muszą, towa­rzy­szyć świad­cze­nia dodat­ko­we, np. dostęp do gru­py wspar­cia zwią­za­nej z zaku­pio­ny­mi Tre­ścia­mi Cyfro­wy­mi, spo­tka­nie on-line ze Sprze­daw­cą lub inny­mi oso­ba­mi, udział w dodat­ko­wych webi­na­rach itp. Wszyst­kie tego rodza­ju świad­cze­nia mają cha­rak­ter pobocz­ny w sto­sun­ku do głów­ne­go zobo­wią­za­nia Sprze­daw­cy, jakim jest dostar­cze­nie Tre­ści Cyfro­wych zgod­nych z Umo­wą i reali­zo­wa­ne są zgod­nie z infor­ma­cja­mi dostęp­ny­mi w Ser­wi­sie zawar­ty­mi w opi­sie kupo­wa­nej Tre­ści Cyfro­wej. Sprze­daw­ca może prze­wi­dy­wać dodat­ko­we zasa­dy korzy­sta­nia ze świad­czeń dodat­ko­wych mają­ce na celu zapew­nie­nie kom­for­tu i poczu­cia bez­pie­czeń­stwa pośród wszyst­kich osób mają­cych dostęp do okre­ślo­nych świad­czeń, np. zasa­dy uczest­nic­twa w gru­pie wspar­cia. Nie­prze­strze­ga­nie takich zasad może skut­ko­wać pozba­wie­niem Kupu­ją­ce­go moż­li­wo­ści korzy­sta­nia ze świad­czeń dodat­ko­wych, co nie ma jed­nak wpły­wu na reali­za­cję przez Sprze­daw­cę jego zobo­wią­za­nia głów­ne­go w posta­ci dostar­cze­nia Tre­ści Cyfro­wych, nie sta­no­wi naru­sze­nia Umo­wy przez Sprze­daw­cę i nie może być pod­sta­wą rosz­czeń Kupu­ją­ce­go z tytu­łu naru­sze­nia Umowy.

§ 9. Realizacja zamówienia dotyczącego Usług Podstawowych

 1. Reali­za­cja Usług Pod­sta­wo­wych pole­ga na speł­nie­niu przez Sprze­daw­cę okre­ślo­nych świad­czeń skła­da­ją­cych się na przed­miot Usłu­gi Pod­sta­wo­wej, zgod­nie z opi­sem zamiesz­czo­nym w Serwisie.
 2. W przy­pad­ku, gdy reali­za­cja Usłu­gi Pod­sta­wo­wej wyma­ga aktyw­ne­go udzia­łu Sprze­daw­cy, Stro­ny są zobo­wią­za­ne uzgod­nić szcze­gó­ły zwią­za­ne z wyko­na­niem tych Usług, w szcze­gól­no­ści spo­sób reali­za­cji Usłu­gi Pod­sta­wo­wej, czas i miej­sce reali­za­cji Usłu­gi Pod­sta­wo­wej itp. Warun­kiem roz­po­czę­cia świad­cze­nia Usług Pod­sta­wo­wych jest osią­gnię­cie poro­zu­mie­nia pomię­dzy Stro­na­mi w tym zakresie.
 3. Jeże­li roz­po­czę­cie reali­za­cji Usług Pod­sta­wo­wych wyma­ga wcze­śniej­sze­go uzy­ska­nia od Kupu­ją­ce­go okre­ślo­nych danych, infor­ma­cji lub innych mate­ria­łów, Kupu­ją­cy jest zobo­wią­za­ny prze­ka­zać je Sprze­daw­cy naj­póź­niej na 14 dni przed dniem wyko­na­nia Usłu­gi Pod­sta­wo­wej, w spo­sób uzgod­nio­ny ze Sprze­daw­cą. W przy­pad­ku, gdy Kupu­ją­cy naru­szy ten obo­wią­zek, pomi­mo wezwa­nia ze stro­ny Sprze­daw­cy, Sprze­daw­ca jest upraw­nio­ny do odmo­wy wyko­na­nia Usłu­gi Pod­sta­wo­wej i taka odmo­wa nie sta­no­wi nie­wy­ko­na­nia lub nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia Umo­wy przez Sprzedawcę.
 4. Jeże­li Sprze­daw­ca nie będzie mógł zre­ali­zo­wać Usłu­gi Pod­sta­wo­wej w ter­mi­nie uprzed­nio uzgod­nio­nym z Kupu­ją­cym, jest zobo­wią­za­ny poin­for­mo­wać o tym Kupu­ją­ce­go oraz zapro­po­no­wać nowy ter­min reali­za­cji Usłu­gi Pod­sta­wo­wej. Kupu­ją­cy może, naj­póź­niej w ter­mi­nie 14 dni, albo zaak­cep­to­wać nowy ter­min, albo odstą­pić od zawar­tej Umo­wy oraz uzy­skać zwrot Ceny za nie­zre­ali­zo­wa­ną Usłu­gę Podstawową.
 5. Jeże­li Kupu­ją­cy nie będzie mógł sko­rzy­stać z Usłu­gi Pod­sta­wo­wej w ter­mi­nie uprzed­nio uzgod­nio­nym ze Sprze­daw­cą, jest zobo­wią­za­ny poin­for­mo­wać o tym Sprze­daw­cę. Sprze­daw­ca może zapro­po­no­wać nowy ter­min wyko­na­nia Usłu­gi Pod­sta­wo­wej (jeże­li ist­nie­je taka moż­li­wość) lub odmó­wić wyko­na­nia Usłu­gi Pod­sta­wo­wej w innym ter­mi­nie (ze wzglę­du na brak moż­li­wo­ści reali­za­cji Usłu­gi Pod­sta­wo­wej w innym terminie).
 6. W przy­pad­ku, gdy oso­bą korzy­sta­ją­cą z Usłu­gi Pod­sta­wo­wej ma być inna oso­ba niż Kupu­ją­cy (np. pra­cow­nik lub współ­pra­cow­nik Kupu­ją­ce­go), Kupu­ją­cy jest zobo­wią­za­ny prze­słać dane tej oso­by Sprze­daw­cy naj­póź­niej na 14 dni przed dniem świad­cze­nia Usłu­gi Pod­sta­wo­wej. Zmia­na oso­by upraw­nio­nej jest moż­li­wa naj­póź­niej na 14 dni przed dniem świad­cze­nia Usłu­gi Podstawowej.
 7. Usłu­gi Pod­sta­wo­we powin­ny być zre­ali­zo­wa­ne naj­póź­niej w ter­mi­nie 14 dni od dnia zawar­cia Umo­wy. Jeże­li Sprze­daw­ca pozo­sta­wał w goto­wo­ści do świad­cze­nia Usług Pod­sta­wo­wych, nato­miast Kupu­ją­cy nie sko­rzy­stał z Usług Pod­sta­wo­wych z przy­czyn leżą­cych po swo­jej stro­nie (np. nie poja­wił się w usta­lo­nym ter­mi­nie), Sprze­daw­ca nie jest zobo­wią­za­ny do zwro­tu zapła­co­nej Ceny, z uwzględ­nie­niem wła­ści­wych prze­pi­sów kon­su­menc­kich w sto­sun­ku do Kon­su­men­tów lub PNPK.
 8. Sprze­daw­ca zobo­wią­za­ny jest wyko­nać Usłu­gę Pod­sta­wo­wą z nale­ży­tą starannością.

§ 10. Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny

 1. Kon­su­ment lub PNPK ma pra­wo odstą­pić Umo­wy, któ­ra była zawar­ta za pośred­nic­twem Ser­wi­su, bez poda­wa­nia przy­czy­ny w terminie: 
  1. 14 dni od dnia obję­cia Towa­ru w posia­da­nie przez Kon­su­men­ta lub PNPK, lub wska­za­ną przez Kon­su­men­ta lub PNPK oso­bę trze­cią, inną niż prze­woź­nik. W przy­pad­ku, gdy Umo­wa obej­mu­je wie­le Towa­rów, któ­re są dostar­cza­ne osob­no, par­tia­mi lub w czę­ściach ter­min na odstą­pie­nie od Umo­wy liczy się od obję­cia w posia­da­nie ostat­nie­go Towa­ru, jego par­tii lub części;
  2. 14 dni od dnia zawar­cia Umo­wy — w przy­pad­ku innych Umów niż umo­wa sprze­da­ży Towarów.
 2. Pra­wo do odstą­pie­nia od Umo­wy nie przy­słu­gu­je w sto­sun­ku do Umowy: 
  1. o świad­cze­nie Usług, za któ­re Kupu­ją­cy jest zobo­wią­za­ny do zapła­ty Ceny, jeże­li Sprze­daw­ca wyko­nał w peł­ni Usłu­gę za wyraź­ną i uprzed­nią zgo­dą Kupu­ją­ce­go, któ­ry został poin­for­mo­wa­ny przed roz­po­czę­ciem świad­cze­nia, że po speł­nie­niu świad­cze­nia przez Sprze­daw­cę utra­ci pra­wo odstą­pie­nia od Umo­wy, i przy­jął to do wiadomości;
  2. w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest Towar nie­pre­fa­bry­ko­wa­ny, wypro­du­ko­wa­ny według spe­cy­fi­ka­cji­Kon­su­men­ta albo PNP­Klub słu­żą­cy zaspo­ko­je­niu jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb;
  3. w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest Towar ule­ga­ją­cy szyb­kie­mu zepsu­ciu lub mają­cy krót­ki ter­min przy­dat­no­ści do użycia;
  4. w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest Towar dostar­cza­ny w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, któ­re­go po otwar­ciu opa­ko­wa­nia nie moż­na zwró­cić ze wzglę­du na ochro­nę zdro­wia lub ze wzglę­dów higie­nicz­nych, jeże­li opa­ko­wa­nie zosta­ło otwar­te po dostarczeniu;
  5. w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia są Towa­ry, któ­re po dostar­cze­niu, ze wzglę­du na swój cha­rak­ter, zosta­ją nie­roz­łącz­nie połą­czo­ne z inny­mi rzeczami;
  6. w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia są nagra­nia dźwię­ko­we lub wizu­al­ne albo pro­gra­my kom­pu­te­ro­we dostar­cza­ne w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, jeże­li opa­ko­wa­nie zosta­ło otwar­te po dostarczeniu,
  7. o dostar­cza­nie Tre­ści Cyfro­wych nie­do­star­cza­nych na nośni­ku mate­rial­nym, za któ­re Kon­su­ment lub PNPK jest zobo­wią­za­ny do zapła­ty Ceny, jeże­li Sprze­daw­ca roz­po­czął świad­cze­nie za wyraź­ną i uprzed­nią zgo­dą Kupu­ją­ce­go, któ­ry został poin­for­mo­wa­ny przed roz­po­czę­ciem świad­cze­nia, że po speł­nie­niu świad­cze­nia przez Sprze­daw­cę utra­ci pra­wo odstą­pie­nia od Umo­wy, i przy­jął to do wia­do­mo­ści, a Sprze­daw­ca prze­ka­zał Kupu­ją­ce­mu potwier­dze­nie, o któ­rym mowa w art. 21 ust. 2 usta­wy o pra­wach konsumenta.
 3. Aby odstą­pić od Umo­wy, Kon­su­ment lub PNPK musi poin­for­mo­wać Sprze­daw­cę o swo­jej decy­zji o odstą­pie­niu od Umo­wy w dro­dze jed­no­znacz­ne­go oświad­cze­nia – na przy­kład poprzez pismo wysła­ne pocz­tą lub pocz­tą elektroniczną.
 4. Kon­su­ment lub PNPK może sko­rzy­stać z wzo­ru for­mu­la­rza odstą­pie­nia od Umo­wy, dostęp­ne­go do pobra­nia, jed­nak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zacho­wać ter­min do odstą­pie­nia od Umo­wy, wystar­czy, aby Kon­su­ment lub PNPK wysłał infor­ma­cję doty­czą­cą wyko­na­nia przy­słu­gu­ją­ce­go Kon­su­men­to­wi lub PNPK pra­wa odstą­pie­nia od Umo­wy przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od Umowy.
 6. Kon­su­ment lub PNPK ma obo­wią­zek zwró­cić Towar Sprze­daw­cy lub prze­ka­zać go oso­bie upo­waż­nio­nej przez Sprze­daw­cę do odbio­ru nie­zwłocz­nie, jed­nak nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym odstą­pił od Umo­wy, chy­ba że Sprze­daw­ca zapro­po­no­wał, że sam odbie­rze Towar. Do zacho­wa­nia ter­mi­nu wystar­czy ode­sła­nie Towa­ru przed jego upływem.
 7. Kon­su­ment lub PNPK pono­si bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu Towaru.
 8. W przy­pad­ku odstą­pie­nia od Umo­wy Sprze­daw­ca zwra­ca Kon­su­men­to­wi lub PNPK wszyst­kie otrzy­ma­ne od Kon­su­men­ta lub PNPK płat­no­ści, w tym kosz­ty dostar­cze­nia Towa­ru (z wyjąt­kiem dodat­ko­wych kosz­tów wyni­ka­ją­cych z wybra­ne­go przez Kon­su­men­ta lub PNPK spo­so­bu dostar­cze­nia inne­go niż naj­tań­szy zwy­kły spo­sób dostar­cze­nia ofe­ro­wa­ny przy skła­da­niu zamó­wie­nia), nie­zwłocz­nie, aw każ­dym przy­pad­ku nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym Sprze­daw­ca został poin­for­mo­wa­ny o decy­zji o wyko­na­niu pra­wa odstą­pie­nia od Umowy.
 9. Zwrot płat­no­ści doko­ny­wa­ny jest przy uży­ciu takich samych spo­so­bów płat­no­ści, jakie zosta­ły uży­te w pier­wot­nej trans­ak­cji, chy­ba że Kon­su­ment lub PNPK wyraź­nie zgo­dził się na inne roz­wią­za­nie. W każ­dym przy­pad­ku Kon­su­ment lub PNPK nie pono­si żad­nych opłat w związ­ku z tym zwrotem.
 10. Jeże­li Sprze­daw­ca nie zapro­po­no­wał, że sam odbie­rze Towar od Kon­su­men­ta lub PNPK, może wstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści otrzy­ma­nych od Kon­su­men­ta lub PNPK do chwi­li otrzy­ma­nia Towa­ru z powro­tem lub dostar­cze­nia przez Kon­su­men­ta lub PNPK dowo­du jej ode­sła­nia, w zależ­no­ści od tego, któ­re zda­rze­nie nastą­pi wcześniej.
 11. Kon­su­ment lub PNPK pono­si odpo­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie war­to­ści Towa­ru będą­ce wyni­kiem korzy­sta­nia z nie­go w spo­sób wykra­cza­ją­cy poza koniecz­ny do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia Towa­ru. Sprze­daw­cy przy­słu­gu­je pra­wo doko­na­nia potrą­ce­nia swo­jej wie­rzy­tel­no­ści wobec Kupu­ją­ce­go z tego tytu­łu zgod­nie z art. 498 Kodek­su cywil­ne­go i następne.

§ 11. Rękojmia za wady i odpowiedzialność za zgodność Towaru z Umową

 1. Rękoj­mia za wady Towa­rów, o jakiej mowa w prze­pi­sach Kodek­su cywil­ne­go, jest wyłą­czo­na w przy­pad­ku Umów sprze­da­ży Towa­rów, któ­re są zawie­ra­ne przez Kupu­ją­cych innych niż Kon­su­ment lub PNPK.
 2. Do Umów sprze­da­ży Towa­rów, któ­re są zawie­ra­ne przez Kon­su­men­ta lub PNPK, sto­su­je się prze­pi­sy o odpo­wie­dzial­no­ści za zgod­ność Towa­ru z Umo­wą, któ­re są zawar­te w usta­wie o pra­wach kon­su­men­ta, z uwzględ­nie­niem posta­no­wień Regu­la­mi­nu. W przy­pad­ku, gdy Usłu­gi Elek­tro­nicz­ne świad­czo­ne przez Sprze­daw­cę sta­no­wią rów­no­cze­śnie Usłu­gi Cyfro­we, Sprze­daw­ca pono­si odpo­wie­dzial­ność za zgod­ność Usług Cyfro­wych z Umo­wą na zasa­dach prze­wi­dzia­nych w roz­dzia­le 5b usta­wy o pra­wach konsumenta.
 3. Sprze­daw­ca jest odpo­wie­dzial­ny wzglę­dem Kon­su­men­ta oraz PNPK za zgod­ność Towa­ru z Umo­wą. Zgod­ność Towa­ru z Umo­wą oce­nia się zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy o pra­wach konsumenta.
 4. Sprze­daw­ca pono­si odpo­wie­dzial­ność za brak zgod­no­ści Towa­ru zUmo­wą ist­nie­ją­cy w chwi­li jego dostar­cze­nia i ujaw­nio­ny w cią­gu dwóch lat od tej chwi­li, chy­ba że: 
  1. ter­min przy­dat­no­ści Towa­ru do uży­cia, okre­ślo­ny przez Sprze­daw­cę, jego poprzed­ni­ków praw­nych lub oso­by dzia­ła­ją­ce w ich imie­niu, jest dłuższy;
  2. Umo­wa doty­czy Towa­ru Outle­to­we­go, gdzie Kupu­ją­cy wyraź­nie wyra­ził zgo­dę na naby­cie Towa­ru Outletowego.
 5. W przy­pad­ku TzEC Sprze­daw­ca pono­si odpo­wie­dzial­ność za brak zgod­no­ści z Umo­wą Tre­ści Cyfro­wych lub Usług Cyfro­wych dostar­cza­nych w spo­sób cią­gły, któ­ry wystą­pił lub ujaw­nił się w cza­sie, w któ­rym zgod­nie z Umo­wą mia­ły być dostar­cza­ne, jed­nak nie kró­cej niż przez dwa lata od chwi­li dostar­cze­nia TzEC.

§ 12. Wymiana lub naprawa Towaru niezgodnego z Umową

 1. Jeże­li Towar jest nie­zgod­ny z Umo­wą, Kon­su­ment lub PNPK może żądać jego napra­wy lub wymiany.
 2. Sprze­daw­ca może: 
  1. doko­nać wymia­ny, gdy Kon­su­ment lub PNPK żąda napra­wy, lub
  2. doko­nać napra­wy, gdy Kon­su­ment lub PNPK żąda wymiany,
  jeże­li dopro­wa­dze­nie Towa­ru do zgod­no­ści z Umo­wą w spo­sób wybra­ny przez Kon­su­men­ta lub PNPK jest nie­moż­li­we albo wyma­ga­ło­by nad­mier­nych kosz­tów dla Sprzedawcy. 
 3. Jeże­li napra­wa i wymia­na są nie­moż­li­we lub wyma­ga­ły­by nad­mier­nych kosz­tów dla Sprze­daw­cy, może on odmó­wić wymia­ny lub napra­wy w celu dopro­wa­dze­nia do zgod­no­ści Towa­ru z Umową.
 4. Kon­su­ment lub PNPK udo­stęp­nia Sprze­daw­cy Towar pod­le­ga­ją­cy napra­wie lub wymia­nie, a Sprze­daw­ca odbie­ra go na swój koszt. Kosz­ty napra­wy lub wymia­ny, w tym wsz­cze­gól­no­ści kosz­ty opłat pocz­to­wych, prze­wo­zu, robo­ci­zny i mate­ria­łów, pono­si Sprzedawca.
 5. Sprze­daw­ca doko­nu­je napra­wy lub wymia­ny w roz­sąd­nym cza­sie, nie dłuż­szym niż 21 dni, od chwi­li, wktó­rej Sprze­daw­ca został poin­for­mo­wa­ny przez Kon­su­men­ta lub PNPK o bra­ku zgod­no­ści Towa­ru zUmo­wą, i bez nad­mier­nych nie­do­god­no­ści dla Kon­su­men­ta lub PNPK, uwzględ­nia­jąc spe­cy­fi­kę Towa­ru oraz cel, w jakim Kon­su­ment lub PNPK go nabył.

§ 13. Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku Towaru niezgodnego z Umową

 1. Jeże­li Towar jest nie­zgod­ny z Umo­wą, Kon­su­ment lub PNPK może zło­żyć oświad­cze­nie o obni­że­niu Ceny albo odstą­pie­niu od Umo­wy, gdy: 
  1. Sprze­daw­ca odmó­wił napra­wy lub wymia­ny Towa­ru zgod­nie z § 11 ust. 3;
  2. Sprze­daw­ca nie dopro­wa­dził Towa­ru do zgod­no­ści z Umową;
  3. brak zgod­no­ści Towa­ru z Umo­wą wystę­pu­je nadal, mimo że Sprze­daw­ca pró­bo­wał dopro­wa­dzić Towar do zgod­no­ści z Umową;
  4. brak zgod­no­ści Towa­ru z Umo­wą jest na tyle istot­ny, że uza­sad­nia obni­że­nie Ceny albo odstą­pie­nie od Umo­wy bez uprzed­nie­go sko­rzy­sta­nia ze środ­ków, o któ­rych mowa w § 11 ust. 1;
  5. z oświad­cze­nia Sprze­daw­cy lub oko­licz­no­ści wyraź­nie wyni­ka, że nie dopro­wa­dzi on Towa­ru do zgod­no­ści z Umo­wą w roz­sąd­nym cza­sie lub bez nad­mier­nych nie­do­god­no­ści dla Kon­su­men­ta lub PNPK.
 2. Obni­żo­na Cena musi pozo­sta­wać w takiej pro­por­cji do Ceny wyni­ka­ją­cej zUmo­wy, w jakiej war­tość Towa­ru nie­zgod­ne­go z Umo­wą pozo­sta­je do war­to­ści Towa­ru zgod­ne­go z Umową.
 3. Sprze­daw­ca zwra­ca Kon­su­men­to­wi lub PNPK kwo­ty należ­ne wsku­tek sko­rzy­sta­nia zpra­wa obni­że­nia Ceny nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia Kon­su­men­ta lub PNPK o obni­że­niu Ceny.
 4. Kon­su­ment lub PNPK nie może odstą­pić od Umo­wy, jeże­li brak zgod­no­ści Towa­ru z Umo­wą jest nie­istot­ny. Domnie­my­wa się, że brak zgod­no­ści Towa­ru z Umo­wą jest istotny.
 5. Jeże­li brak zgod­no­ści z Umo­wą doty­czy jedy­nie nie­któ­rych Towa­rów dostar­czo­nych na pod­sta­wie Umo­wy Kon­su­ment lub PNPK może odstą­pić od Umo­wy jedy­nie w odnie­sie­niu do tych Towa­rów, a tak­że w odnie­sie­niu do innych Towa­rów naby­tych przez Kon­su­men­ta lub PNPK wraz z Towa­ra­mi nie­zgod­ny­mi z Umo­wą, jeże­li nie moż­na roz­sąd­nie ocze­ki­wać, aby Kon­su­ment lub PNPK zgo­dził się zatrzy­mać wyłącz­nie Towa­ry zgod­ne z Umową.
 6. W razie odstą­pie­nia od Umo­wy Kon­su­ment lub PNPK nie­zwłocz­nie zwra­ca Towar Sprze­daw­cy na jego koszt. Sprze­daw­ca zwra­ca Kon­su­men­to­wi lub PNPK Cenę nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia Towa­ru lub dowo­du jego odesłania.
 7. Sprze­daw­ca doko­nu­je zwro­tu Ceny przy uży­ciu takie­go same­go spo­so­bu zapła­ty, jakie­go użył Kon­su­ment lub PNPK, chy­ba że Kon­su­ment lub PNPK wyraź­nie zgo­dził się na inny spo­sób zwro­tu, któ­ry nie wią­że się dla nie­go z żad­ny­mi kosztami.

§ 14. Odpowiedzialność za zgodność Treści Cyfrowych z Umową

 1. Rękoj­mia za wady Tre­ści Cyfro­wych, o jakiej mowa w prze­pi­sach Kodek­su cywil­ne­go, jest wyłą­czo­na w przy­pad­ku Umów, któ­re są zawie­ra­ne przez Kupu­ją­cych innych niż Kon­su­ment lub PNPK.
 1. Do Umów, któ­re są zawie­ra­ne przez Kon­su­men­ta lub PNPK, sto­su­je się prze­pi­sy o odpo­wie­dzial­no­ści za zgod­ność Tre­ści Cyfro­wych z Umo­wą, któ­re są zawar­te w usta­wie o pra­wach kon­su­men­ta, z uwzględ­nie­niem posta­no­wień Regulaminu.
 2. Sprze­daw­ca jest odpo­wie­dzial­ny wzglę­dem Kon­su­men­ta oraz PNPK za zgod­ność Tre­ści Cyfro­wych z Umo­wą. Zgod­ność Tre­ści Cyfro­wych z Umo­wą oce­nia się zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy o pra­wach konsumenta.
 3. W przy­pad­ku Tre­ści Cyfrowych: 
  1. dostar­cza­nych jed­no­ra­zo­wo lub w czę­ściach — Sprze­daw­ca pono­si odpo­wie­dzial­ność za brak zgod­no­ści Tre­ści Cyfro­wych z Umo­wą, któ­ry ist­niał w chwi­li ich dostar­cze­nia i ujaw­nił się w cią­gu dwóch lat od tej chwili;
  2. dostar­cza­nych w spo­sób cią­gły — Sprze­daw­ca pono­si odpo­wie­dzial­ność za brak zgod­no­ści Tre­ści Cyfro­wych z Umo­wą, któ­ry wystą­pił lub ujaw­nił się w cza­sie, w któ­rym zgod­nie z Umo­wą mia­ły być dostarczane.
 4. W przy­pad­ku, gdy Sprze­daw­ca dostar­cza Tre­ści Cyfro­wych w spo­sób cią­gły, Tre­ści Cyfro­wych powin­ny być zgod­ne przez czas ich dostar­cza­nia zgod­nie z Umową.

§ 15. Doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową

 1. Jeże­li Tre­ści Cyfro­wych są nie­zgod­ne z Umo­wą, Kon­su­ment lub PNPK może żądać dopro­wa­dze­nia Tre­ści Cyfro­wych do zgod­no­ści z Umową.
 2. Jeże­li dopro­wa­dze­nie Tre­ści Cyfro­wych do zgod­no­ści z Umo­wą jest nie­moż­li­we lub wyma­ga­ły­by nad­mier­nych kosz­tów dla Sprze­daw­cy, może on odmó­wić dopro­wa­dze­nia Tre­ści Cyfro­wych do zgod­no­ści z Umową.
 3. Sprze­daw­ca dopro­wa­dza Tre­ści Cyfro­wych do zgod­no­ści z Umo­wą w roz­sąd­nym cza­sie, nie dłuż­szym niż 21 dni, od chwi­li, wktó­rej Sprze­daw­ca został poin­for­mo­wa­ny przez Kon­su­men­ta lub PNPK o bra­ku zgod­no­ści Tre­ści Cyfro­wych zUmo­wą, i bez nad­mier­nych nie­do­god­no­ści dla Kon­su­men­ta lub PNPK, uwzględ­nia­jąc ich cha­rak­ter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 4. Kosz­ty dopro­wa­dze­nia Tre­ści Cyfro­wych do zgod­no­ści z Umo­wą pono­si Sprzedawca.

§ 16. Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Treści Cyfrowych z Umową

 1. Jeże­li Tre­ści Cyfro­we są nie­zgod­ne z Umo­wą, Kon­su­ment lub PNPK może zło­żyć oświad­cze­nie o obni­że­niu Ceny albo odstą­pie­niu od Umo­wy, gdy: 
  1. Sprze­daw­ca odmó­wił dopro­wa­dze­nia Tre­ści Cyfro­wych do zgod­no­ści z Umo­wą zgod­nie z § 10 ust. 2;
  2. Sprze­daw­ca nie dopro­wa­dził Tre­ści Cyfro­wych do zgod­no­ści z Umową;
  3. brak zgod­no­ści Tre­ści Cyfro­wych z Umo­wą wystę­pu­je nadal, mimo że Sprze­daw­ca pró­bo­wał dopro­wa­dzić Tre­ści Cyfro­wych do zgod­no­ści z Umową;
  4. brak zgod­no­ści Tre­ści Cyfro­wych z Umo­wą jest na tyle istot­ny, że uza­sad­nia obni­że­nie Ceny albo odstą­pie­nie od Umo­wy bez uprzed­nie­go sko­rzy­sta­nia ze środ­ków, o któ­rych mowa w § 10 ust. 1;
  5. z oświad­cze­nia Sprze­daw­cy lub oko­licz­no­ści wyraź­nie wyni­ka, że nie dopro­wa­dzi on Tre­ści Cyfro­wych do zgod­no­ści z Umo­wą w roz­sąd­nym cza­sie lub bez nad­mier­nych nie­do­god­no­ści dla Kon­su­men­ta lub PNPK.
 2. Obni­żo­na Cena musi pozo­sta­wać w takiej pro­por­cji do Ceny wyni­ka­ją­cej zUmo­wy, w jakiej war­tość Tre­ści Cyfro­wych nie­zgod­nych z Umo­wą pozo­sta­je do war­to­ści Tre­ści Cyfro­wych zgod­nych z Umo­wą. Jeże­li Tre­ści Cyfro­wych są dostar­cza­ne w czę­ściach lub w spo­sób cią­gły, przy obni­że­niu Ceny nale­ży uwzględ­nić czas, w któ­rym Tre­ści Cyfro­wych pozo­sta­wa­ły nie­zgod­ne z Umową.
 3. Sprze­daw­ca jest zobo­wią­za­ny zwró­cić Kon­su­men­to­wi lub PNPK należ­ną mu Cenę nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia Kon­su­men­ta lub PNPK o obni­że­niu Ceny.
 4. Kon­su­ment lub PNPK nie może odstą­pić od Umo­wy, jeże­li Tre­ści Cyfro­wych są dostar­cza­ne w zamian za zapła­tę Ceny, a brak zgod­no­ści Tre­ści Cyfro­wych z Umo­wą jest nie­istot­ny. Domnie­my­wa się, że brak zgod­no­ści Tre­ści Cyfro­wych z Umo­wą jest istotny.

§ 17. Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy

 1. W sytu­acji, gdy Kupu­ją­cy będą­cy Kon­su­men­tem lub PNPK odstą­pi od Umowy: 
  1. w ramach upraw­nień wyni­ka­ją­cych z rękoj­mi kon­su­menc­kiej za nie­zgod­ność Tre­ści Cyfro­wych z Umową;
  2. w przy­pad­ku nie­do­star­cze­nia przez Sprze­daw­cę Tre­ści Cyfro­wych, pomi­mo wezwa­nia ze stro­ny Kupującego,
  do roz­li­czeń pomię­dzy Stro­na­mi sto­su­je się posta­no­wie­nia niniej­sze­go paragrafu. 
 2. Jeże­li Sprze­daw­ca dostar­czył Treść Cyfro­wą na nośni­ku mate­rial­nym, Sprze­daw­ca może zażą­dać zwro­tu tego nośni­ka naj­póź­niej w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia o odstą­pie­niu, a Kon­su­ment lub PNPK jest zobo­wią­za­ny zwró­cić nośnik nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 21 dni, na koszt Sprzedawcy.
 3. Sprze­daw­ca jest zobo­wią­za­ny do zwro­tu Ceny jedy­nie w czę­ści odpo­wia­da­ją­cej Tre­ściom Cyfro­wym nie­zgod­nym z Umo­wą albo Tre­ściom Cyfro­wym, w odnie­sie­niu do któ­rych odpadł obo­wią­zek ich dostar­cze­nia na sku­tek odstą­pie­nia od Umo­wy. Jed­no­cze­śnie Sprze­daw­ca nie jest upraw­nio­ny do żąda­nia zapła­ty za czas, w któ­rym Tre­ści Cyfro­wych były nie­zgod­ne z Umo­wą, nawet jeże­li przed odstą­pie­niem od Umo­wy Kon­su­ment lub PNPK fak­tycz­nie z nich korzystał.
 4. Sprze­daw­ca jest zobo­wią­za­ny zwró­cić Kon­su­men­to­wi lub PNPK należ­ną mu Cenę nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia Kon­su­men­ta lub PNPK o odstą­pie­niu od Umowy.
 5. Sprze­daw­ca doko­nu­je zwro­tu należ­nej Ceny przy uży­ciu takie­go same­go spo­so­bu zapła­ty, jakie­go użył Kon­su­ment lub PNPK, chy­ba że Kon­su­ment lub PNPK wyraź­nie zgo­dził się na inny spo­sób zwro­tu, któ­ry nie wią­że się dla nie­go z żad­ny­mi kosztami.

§ 18. Zwrot Treści Użytkownika

 1. Po odstą­pie­niu od Umo­wy Sprze­daw­ca nie może wyko­rzy­sty­wać Tre­ści Użyt­kow­ni­ka, z wyjąt­kiem Tre­ści Użyt­kow­ni­ka, które: 
  1. są uży­tecz­ne wyłącz­nie w związ­ku z Tre­ścia­mi Cyfrowymi;
  2. doty­czą wyłącz­nie aktyw­no­ści Kon­su­men­ta lub PNPK w trak­cie korzy­sta­nia z Tre­ści Cyfrowych;
  3. zosta­ły połą­czo­ne przez Sprze­daw­cę z inny­mi dany­mi i nie mogą zostać roz­łą­czo­ne bez nad­mier­nych trudności;
  4. zosta­ły wytwo­rzo­ne wspól­nie z inny­mi Kon­su­men­ta­mi lub PNPK, któ­rzy nadal mogą z nich korzystać.
 2. Na żąda­nie Kon­su­men­ta lub PNPK Sprze­daw­ca udo­stęp­ni takie­mu Kupu­ją­ce­mu, na swój koszt, w roz­sąd­nym cza­sie oraz w powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczy­tu maszy­no­we­go, Tre­ści Użyt­kow­ni­ka, któ­re zosta­ły wytwo­rzo­ne lub dostar­czo­ne w trak­cie korzy­sta­nia z Tre­ści Cyfro­wych. Obo­wią­zek ten nie doty­czy zwro­tu Tre­ści Użyt­kow­ni­ka, o któ­rych mowa w ust. 1 pkt a) – c).

§ 19. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Kupu­ją­ce­go jest Sprzedawca.
 2. Ser­wis wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię pli­ków cookies.
 3. Szcze­gó­ły zwią­za­ne z dany­mi oso­bo­wy­mi oraz pli­ka­mi cookies opi­sa­ne zosta­ły w poli­ty­ce pry­wat­no­ści dostęp­nej pod adre­sem www.klaudiatolman.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 20. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprze­daw­ca poucza Kupu­ją­ce­go, że wszel­kie tre­ści dostęp­ne na stro­nach Ser­wi­su, Tre­ści Cyfro­we oraz ele­men­ty Tre­ści Cyfro­wych (np. pro­jek­ty gra­ficz­ne) mogą sta­no­wić utwo­ry w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 4 lute­go 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych, do któ­rych pra­wa autor­skie przy­słu­gu­ją Sprze­daw­cy lub innym pod­mio­tom upraw­nio­nym, a tak­że bazy danych chro­nio­ne na pod­sta­wie prze­pi­sów o ochro­nie baz danych.
 2. Sprze­daw­ca poucza Kupu­ją­ce­go, że eks­plo­ata­cja tre­ści obję­tych pra­wa­mi autor­ski­mi lub korzy­sta­nie z baz danych przez Kupu­ją­ce­go bez zgo­dy Sprze­daw­cy lub inne­go pod­mio­tu upraw­nio­ne­go, z wyjąt­kiem korzy­sta­nia w ramach dozwo­lo­ne­go użyt­ku, sta­no­wi naru­sze­nie praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nych i może skut­ko­wać odpo­wie­dzial­no­ścią cywil­ną lub karną.
 3. Sprze­daw­ca może zawrzeć z Kupu­ją­cym odręb­ną umo­wę licen­cyj­ną zwią­za­ną z korzy­sta­niem przez Kupu­ją­ce­go z tre­ści lub baz danych nale­żą­cych do Sprze­daw­cy (np. poprzez wyko­rzy­sty­wa­nie foto­gra­fii pro­duk­to­wych, posłu­gi­wa­nie się opi­sa­mi Tre­ści Cyfro­wych itp.). W celu zawar­cia takiej umo­wy Kupu­ją­cy powi­nien zwró­cić się do Sprze­daw­cy z pro­po­zy­cją zawar­cia umo­wy licen­cyj­nej, infor­mu­jąc Sprze­daw­cę w szcze­gól­no­ści o celach, w jakich zamie­rza korzy­stać z tre­ści lub baz danych nale­żą­cych do Sprze­daw­cy, oraz o zakła­da­nym cza­sie korzy­sta­nia. Po otrzy­ma­niu takiej pro­po­zy­cji Sprze­daw­ca przed­sta­wi ofer­tę zgod­nie z wła­sną poli­ty­ką licencyjną.

§ 21. Opinie

 1. Sprze­daw­ca może udo­stęp­nić Kupu­ją­cym moż­li­wość zamiesz­cza­nia opi­nii o Ser­wi­sie, Sprze­daw­cy lub Towa­rach — w ramach Ser­wi­su lub ser­wi­sów zewnętrz­nych nale­żą­cych do osób trze­cich. W takim przy­pad­ku do zamiesz­cza­nia opi­nii sto­su­je się posta­no­wie­nia niniej­sze­go paragrafu.
 2. Zamiesz­cze­nie opi­nii jest moż­li­we po sko­rzy­sta­niu z Ser­wi­su, w szcze­gól­no­ści po zawar­ciu Umo­wy, przy czym zamiesz­cze­nie opi­nii jest moż­li­we w każ­dym czasie.
 3. Kupu­ją­cy powi­nien for­mu­ło­wać opi­nie w spo­sób rze­tel­ny, uczci­wy i mery­to­rycz­ny, w mia­rę moż­li­wo­ści popraw­ny języ­ko­wo oraz bez uży­wa­nia wul­ga­ry­zmów i innych słów powszech­nie uzna­wa­nych za obraźliwe.
 4. Zaka­za­ne jest zamiesz­cza­nie opinii: 
  1. bez uprzed­nie­go sko­rzy­sta­nia z Serwisu;
  2. na temat Tre­ści Cyfro­wych, z któ­rych Kupu­ją­cy nie korzy­stał lub któ­rych nie nabył,
  3. wypeł­nia­ją­cych zna­mio­na czy­nu nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji w rozu­mie­niu art. 3 usta­wy z dnia 16 kwiet­nia 1993 r. o zwal­cza­niu nie­uczci­wej konkurencji;
  4. naru­sza­ją­cych dobra oso­bi­ste Sprze­daw­cy lub oso­by trzeciej;
  5. przez opła­co­nych użyt­kow­ni­ków, w szcze­gól­no­ści w celu sztucz­ne­go pod­wyż­sze­nia oce­ny Tre­ści Cyfrowej.
 5. Sprze­daw­ca może w każ­dej chwi­li doko­ny­wać wery­fi­ka­cji, czy zamiesz­czo­ne opi­nie są zgod­ne z Regu­la­mi­nem, a w szcze­gól­no­ści, czy pocho­dzą od Kupu­ją­cych, któ­rzy rze­czy­wi­ście korzy­sta­li z Tre­ści Cyfro­wej lub naby­li Treść Cyfro­wą. Oprócz tego, w przy­pad­ku jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści Kupu­ją­ce­go doty­czą­cych zamiesz­czo­nych opi­nii, Kupu­ją­cy może zgło­sić Sprze­daw­cy opi­nię do wery­fi­ka­cji. Po otrzy­ma­niu zgło­sze­nia od Kupu­ją­ce­go Sprze­daw­ca podej­mie dzia­ła­nia, odpo­wied­nie do posia­da­nych moż­li­wo­ści, któ­re będą mia­ły na celu wery­fi­ka­cję zamiesz­czo­nej opinii.
 6. W przy­pad­ku zamiesz­cze­nia opi­nii nie­speł­nia­ją­cej wyma­gań prze­wi­dzia­nych w Regu­la­mi­nie Sprze­daw­ca może odmó­wić publi­ka­cji opi­nii lub ją usunąć.

§ 22. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Kon­su­ment ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń. Kon­su­ment ma mię­dzy inny­mi możliwość: 
  1. zwró­ce­nia się do sta­łe­go polu­bow­ne­go sądu kon­su­menc­kie­go z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­ciu spo­ru wyni­kłe­go z zawar­tej Umowy,
  2. zwró­ce­nia się do woje­wódz­kie­go inspek­to­ra Inspek­cji Han­dlo­wej z wnio­skiem o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go w spra­wie polu­bow­ne­go zakoń­cze­nia spo­ru mię­dzy Kupu­ją­cym a Sprzedawcą,
  3. sko­rzy­sta­nia z pomo­cy powia­to­we­go (miej­skie­go) rzecz­ni­ka kon­su­men­ta lub orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wych zadań nale­ży ochro­na konsumentów.
 2. Bar­dziej szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń Kon­su­ment może szu­kać na stro­nie inter­ne­to­wej polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Kon­su­ment może rów­nież sko­rzy­stać z plat­for­my ODR, któ­ra dostęp­na jest pod adre­semec.europa.eu/consumers/odr. Plat­for­ma słu­ży roz­strzy­ga­niu spo­rów pomię­dzy kon­su­men­ta­mi i przed­się­bior­ca­mi dążą­cy­mi do poza­są­do­we­go roz­strzy­gnię­cia spo­ru doty­czą­ce­go zobo­wią­zań umow­nych wyni­ka­ją­cych z inter­ne­to­wej umo­wy sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie usług.

§ 23. Reklamacje i wezwania

 1. Każ­de­mu Kupu­ją­ce­mu przy­słu­gu­je pra­wo do zło­że­nia rekla­ma­cji w spra­wach zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem Ser­wi­su lub wyko­na­niem Umowy.W celu uła­twie­nia Kon­su­men­to­wi lub PNPK reali­za­cji upraw­nień zwią­za­nych z odpo­wie­dzial­no­ścią Sprze­daw­cy za zgod­ność Towa­ru lub Tre­ści Cyfro­wych z Umo­wą oraz odpo­wie­dzial­no­ścią z tytu­łu nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia Usłu­gi Pod­sta­wo­wej, Sprze­daw­ca przy­go­to­wał wzór for­mu­la­rza rekla­ma­cyj­ne­go, któ­rym Kon­su­ment lub PNPK może się posłu­żyć. Wzór dostęp­ny jest pod adre­sem do pobra­nia.
 2. Rekla­ma­cje nale­ży zgła­szać do Sprze­daw­cy na adres kontakt@klaudiatolman.pl.
 3. Rekla­ma­cje Kupu­ją­cych roz­pa­try­wa­ne będą na bie­żą­co, jed­nak nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia przez Sprze­daw­cę zgło­sze­nia reklamacji.
 4. Odpo­wiedź na rekla­ma­cję zosta­nie prze­sła­na do Kupu­ją­ce­go na kon­takt poda­ny przez Kupu­ją­ce­go pod­czas skła­da­nia reklamacji.
 5. Jeże­li Sprze­daw­ca nie dostar­czył Tre­ści Cyfro­wych zgod­nie z Umo­wą, Kupu­ją­cy może zło­żyć rekla­ma­cję, w któ­rej wezwie Sprze­daw­cę do dostar­cze­nia Tre­ści Cyfro­wych. Jeże­li pomi­mo tego wezwa­nia Sprze­daw­ca nie dostar­czy Tre­ści Cyfro­wych nie­zwłocz­nie lub w dodat­ko­wym ter­mi­nie umó­wio­nym pomię­dzy Stro­na­mi, Kupu­ją­cy może odstą­pić od Umo­wy. Kupu­ją­cy może odstą­pić od Umo­wy bez wzy­wa­nia Sprze­daw­cy do dostar­cze­nia Tre­ści Cyfro­wych, gdy: 
  1. z oświad­cze­nia Sprze­daw­cy lub oko­licz­no­ści będzie wyraź­nie wyni­kać, że Sprze­daw­ca nie dostar­czy Tre­ści Cyfrowych;
  2. Stro­ny uzgod­ni­ły lub z oko­licz­no­ści zawar­cia Umo­wy wyraź­nie wyni­ka, że okre­ślo­ny ter­min dostar­cze­nia Tre­ści Cyfro­wych miał istot­ne zna­cze­nie dla Kupu­ją­ce­go, a Sprze­daw­ca nie dostar­czył ich w tym terminie.

§ 24. Postanowienia końcowe

 1. Sprze­daw­ca zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia oraz odwo­ły­wa­nia ofert, pro­mo­cji oraz do zmia­ny Cen w Ser­wi­sie bez uszczerb­ku dla praw naby­tych przez Kupu­ją­ce­go, w tym w szcze­gól­no­ści warun­ków Umów zawar­tych przed doko­na­niem zmiany.
 2. Sprze­daw­ca zastrze­ga sobie moż­li­wość wpro­wa­dza­nia zmian w Regu­la­mi­nie z waż­nych powo­dów takich jak zmia­ny prze­pi­sów pra­wa, zmia­ny tech­no­lo­gicz­ne, zmia­ny biznesowe.
 3. Do Umów sprze­da­ży Towa­rów sto­su­je się Regu­la­min obo­wią­zu­ją­cy w chwi­li zawar­cia Umowy.
 4. Do Umów o świad­cze­nie Usług Pod­sta­wo­wych sto­su­je się Regu­la­min obo­wią­zu­ją­cy w chwi­li zawar­cia Umowy.
 5. Do Umów doty­czą­cych Tre­ści Cyfro­wych dostar­cza­nych jed­no­ra­zo­wo sto­su­je się Regu­la­min obo­wią­zu­ją­cy w chwi­li zawar­cia Umowy.
 6. W przy­pad­ku Umów doty­czą­cych Tre­ści Cyfro­wych, któ­re dostar­cza­ne są poprzez kon­to użyt­kow­ni­ka (np. kurs on-line z rocz­nym dostę­pem), Kupu­ją­cy otrzy­ma na adres e‑mail przy­pi­sa­ny do kon­ta użyt­kow­ni­ka infor­ma­cję o zmia­nie Regu­la­mi­nu. Kupu­ją­cy może wypo­wie­dzieć Umo­wę, w cią­gu 30 dni od poin­for­mo­wa­nia go o zmia­nie, jeże­li zmia­na Regu­la­mi­nu istot­nie i nega­tyw­nie wpły­wa na dostęp Kupu­ją­ce­go do Tre­ści Cyfro­wych lub korzy­sta­nie z nich.
 7. W przy­pad­ku Umów doty­czą­cych Usług Elek­tro­nicz­nych, Kupu­ją­cy otrzy­ma na adres e‑mail zwią­za­ny z daną Usłu­gą Elek­tro­nicz­ną infor­ma­cję o zmia­nie Regu­la­mi­nu. Jeże­li Kupu­ją­cy nie akcep­tu­je zmia­ny Regu­la­mi­nu, może wypo­wie­dzieć Umo­wę ze skut­kiem natych­mia­sto­wym, np. usu­wa­jąc kon­to w Ser­wi­sie lub rezy­gnu­jąc z otrzy­my­wa­nia newslettera.
 8. Wszel­kie spo­ry zwią­za­ne z Umo­wa­mi zawie­ra­ny­mi za pośred­nic­twem Ser­wi­su będą roz­pa­try­wa­ne przez pol­ski sąd powszech­ny wła­ści­wy ze wzglę­du na miej­sce sta­łe­go wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej przez Sprze­daw­cę. Posta­no­wie­nie to nie znaj­du­je zasto­so­wa­nia do Kon­su­men­tów oraz PNPK, w przy­pad­ku któ­rych wła­ści­wość sądu usta­la­na jest na zasa­dach ogólnych.
 9. Niniej­szy Regu­la­min obo­wią­zu­je od dnia 1.01.2023.
 10. Wszyst­kie archi­wal­ne wer­sje Regu­la­mi­nu dostęp­ne są do ścią­gnię­cia w for­ma­cie .pdf – lin­ki znaj­du­ją się poni­żej Regulaminu.
Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.