NIE UMIEM RYSOWAĆ – jak zmienić to przekonanie? (2z3)

Ten arty­kuł skła­da się z trzech czę­ści (ta jest dru­ga).  » Wróć do czę­ści PIERWSZEJ « 2. Umiem czy nie umiem (w ryso­wa­nie)? – oto jest pyta­nie! Dru­gą czę­ścią nasze­go prze­ko­na­nia wypo­wia­da­ne­go czę­sto przy oka­zji ryso­wa­nia jest odnie­sie­nie się do „umie­nia” (umiem /​​ nie umiem, potra­fię /​​ nie potra­fię) albo bra­ku wie­dzy. Wygła­sza­my świa­tu dekla­ra­cję o bra­ku naszej umiejętności […]

NIE UMIEM RYSOWAĆ – jak zmienić to przekonanie? (2z3) Read More »