Wywiad w Radiu Kampus – myślenie wizualne u studentów

Podziel się tym postem z innymi!
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter

Jesteś słuchowcem, wzrokowcem czy kinestetykiem?

Nie­za­leż­nie od tego, kim jesteś, przy­go­to­wa­łam dla Cie­bie mate­riał audio-video. Cze­go doty­czy? Tego, jak wyko­rzy­stać myśle­nie wizu­al­ne u stu­den­tów (i nie tylko!).

3 w 1 🙂

  • SŁUCHOWCU – posłu­chaj wywia­du ze mną w Radiu Kam­pus (5.11.13) w audy­cji Kli­mat Popo­łu­dnia (roz­ma­wia: Alek­san­dra M. Wójcik)
  • WZROKOWCU – zobacz wideo prze­ze mnie zmon­to­wa­ne z bez­li­kiem rysun­ków, zdjęć, mate­ria­łów, abyś od razu mogła /​ mógł widzieć, o czym mówię!
  • KINESTETYKU – zrób cokol­wiek w trak­cie oglą­da­nia fil­mu: ulep to, dotknij tego, obej­rzyj to z kimś i prze­żyj to po swojemu!

(Mon­taż: Klau­dia Tolman)

Jak wrażenia wizualne?

Podo­ba­ło się?

Z czym się zga­dzasz, z czym nie?

Coś dopo­wie­dzieć, wytłumaczyć?

Zapra­szam do dyskusji 😀

PS Myślenie wizualne z wizytą u studentów w Poznaniu

Zobacz przy oka­zji kil­ka zdjęć z moje­go ostat­nie­go warsz­ta­tu z map myśli, jakie popro­wa­dzi­łam w ramach Ini­cja­ty­wy „Tech­no­InQba­cja – kurs przed­się­bior­cze­go myśle­nia” w Poznań­skim Par­ku Naro­do­wo-Tech­no­lo­gicz­nym Fun­da­cji UAM (zare­je­struj się na następ­ny cykl zajęć!).

Przewiń do góry