Wywiad w Radiu Kampus – myślenie wizualne u studentów

Jesteś słu­chow­cem, wzro­kow­cem czy kine­ste­ty­kiem? Nie­za­leż­nie od tego, kim jesteś, przy­go­to­wa­łam dla Cie­bie mate­riał audio-video. Cze­go doty­czy? Tego, jak wyko­rzy­stać myśle­nie wizu­al­ne u stu­den­tów (i nie tyl­ko!). 3 w 1 🙂 SŁUCHOWCU – posłu­chaj wywia­du ze mną w Radiu Kam­pus (5.11.13) w audy­cji Kli­mat Popo­łu­dnia (roz­ma­wia: Alek­san­dra M. Wój­cik) WZROKOWCU – zobacz wideo prze­ze mnie zmon­to­wa­ne z bez­li­kiem rysun­ków, zdjęć, mate­ria­łów, abyś od razu mogła […]

Wywiad w Radiu Kampus – myślenie wizualne u studentów Read More »