3 ćwiczenia wizualne z książki „Gamestorming”

Podziel się tym postem z innymi!

rys1 liczby

W szko­le uczo­no nas, że naj­waż­niej­sze jest czy­ta­nie, pisa­nie i aryt­me­ty­ka… Ale czy to praw­da? Co o tym sądzisz?

Życie jed­nak rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi i dzi­siej­sze obo­wiąz­ki oraz wyzwa­nia zawo­do­we nie opie­ra­ją się jedy­nie na wyko­ny­wa­niu utar­tych sche­ma­tów – waż­niej­sza jest umie­jęt­ność two­rze­nia i odkry­wa­nia. Nie od dziś wia­do­mo, że wszel­kie odkry­cia i wyna­laz­ki dzi­siej­sze­go świa­ta są dowo­dem na kre­atyw­ność człowieka.

O tym zresz­tą świet­nie opo­wia­da sir Ken Robin­son w słyn­nym wystą­pie­niu na TED „Do scho­ols kill cre­ati­vi­ty?” (link powy­żej). Pole­cam zresz­tą wszyst­kie wystą­pie­nia sir Ken Robin­so­na z nim w roli głów­nej (tak­że to), ale tak­że to w wer­sji whi­te­bo­ard ani­ma­tion zro­bio­nej w ramach serii RSA Ani­ma­te):

rys3 dobromirSło­wo pisa­ne i mate­ma­ty­ka sta­no­wią rodzaj języ­ka, któ­rym posłu­gu­je­my się przy two­rze­niu mode­li kon­cep­cyj­nych, myśle­niu o świe­cie i komu­ni­ko­wa­niu się z inny­mi. Innym, rów­nie waż­nym języ­kiem jest język wizu­al­ny, któ­re­go uży­wa­my do opi­sy­wa­nia i wyobra­ża­nia sobie pomysłów.

Dla­te­go też wiel­kie odkry­cia, wypra­wy, wyna­laz­ki były moż­li­we dzię­ki temu, że ich twór­cy wizu­ali­zo­wa­li swo­je pomy­sły, przed­sta­wia­li je za pomo­cą rysunków.

Od czego wobec tego zacząć?

Aby szki­co­wać nie trze­ba wiel­kich zdol­no­ści, wystar­czy kart­ka i ołówek/​długopis. Potrze­ba jed­nak do tego wpra­wy, podob­nie jak w pisa­niu, czy­ta­niu czy aryt­me­ty­ce. Naj­więk­szą prze­szko­dą w dosko­na­le­niu tego jest brak pew­no­ści sie­bie. Nale­ży się prze­ła­mać, cho­ciaż­by dla­te­go, że szki­co­wa­nie ma duży wpływ na zwięk­sze­nie tem­pa pracy.

Ćwiczenia przedstawione w książce

Ćwiczenie 1 – Alfabet wizualny

Gli­fy – 12 pod­sta­wo­wych kształ­tów, za pomo­cą któ­rych moż­na stwo­rzyć dowol­ną wizu­ali­za­cję. Pierw­sza szóst­ka to kształ­ty line­ar­ne (ina­czej płyn­ne). Moż­na je łączyć w łań­cuch i są otwar­te. Zali­cza­my do nich: punkt, linię, kąt, łuk, spi­ra­lę i pętlę.

rys5 6 elementów

Kolej­na szóst­ka to kształ­ty zamknię­te (for­my) – wyglą­da­ją jak przed­miot, nie mają stycz­no­ści z tłem. Są nimi: owal, oko, trój­kąt, czwo­ro­kąt, dom i chmura.

rys6 6 elementów cz2

Za pomo­cą powyż­szych kształ­tów moż­na nary­so­wać wszyst­ko (w książ­ce przy­kład nary­so­wa­nia liter alfa­be­tu, liczb 0 – 9, przed­mio­tów codzien­ne­go użytku).

Ćwiczenie 2 -Rysowanie ludzi

Dzię­ki 12 pod­sta­wo­wym kształ­tom moż­na nary­so­wać czło­wie­ka sto­ją­ce­go w miejsc u. Scho­dy zaczy­na­ją się wte­dy, gdy chce­my przed­sta­wić jakieś działanie.

W książ­ce znaj­du­je się przy­kład nary­so­wa­nia czło­wie­ka wrzu­ca­ją­ce­go list do skrzyn­ki.  Pierw­szym kro­kiem jest wyobra­że­nie sobie tej sytuacji/​bazowanie na obraz­ku, zdję­ciu (póź­niej rysu­je się już z gło­wy). Na co trze­ba zwró­cić uwa­gę rysu­jąc – kąt nachy­le­nia cia­ła, punkt cięż­ko­ści, nogi (łączą kor­pus z pod­ło­żem, więc mają naj­więk­szy wpływ na pozy­cję cia­ła), ręce, kąt nachy­le­nia szyi i gło­wy w sto­sun­ku do resz­ty cia­ła (są to 2 róż­ne kąty), twarz, nos (dzię­ki nie­mu widać w jakim kie­run­ku skła­nia się głowa).

Ćwiczenie 3 – Perspektywa

Czę­sto mamy opo­ry przed nią, nie wie­my jak ją nary­so­wać. Ist­nie­ją jed­nak 3 pro­ste meto­dy do nary­so­wa­nia jej:

per­spek­ty­wa linio­wa – kre­śle­nie linii hory­zon­tu na pozio­mie oka, usta­la­nie punk­tów zni­ka­ją­cych wzdłuż niej

- per­spek­ty­wa rów­no­le­gła – linie kon­struk­cyj­ne ryso­wa­ne są rów­no­le­gle do sie­bie, dzię­ki temu ryso­wa­na sce­na wyda­je się roz­cho­dzić w róż­nych kierunkach

- per­spek­ty­wa egip­ska (naj­star­sza) – zamiast ryso­wać rze­czy taki­mi jakie je widzi­my, nale­ży odwzo­ro­wy­wać je w takiej posta­ci w jakiej postrze­ga je nasz umysł (np. jeśli jakiś przed­miot widzi­my z boku, rysu­je­my go z pro­fi­lu); dzie­ci instynk­tow­nie rysu­ją w taki spo­sób; celem jest prze­ka­za­nie isto­ty przed­mio­tu, np. rysu­nek kota nie musi dokład­nie przy­po­mi­nać zwie­rzę­cia, ale powin­no odda­wać jego ogól­ną ideę.

Chwaling:

Jak Ci się podo­ba­ją te ćwi­cze­nia? Wykorzystałaś/​eś je? Zachę­cam Cię do wysła­nia swo­ich rysun­ków na maila: kontakt@klaudiatolman.pl, albo zosta­wie­nie ich komen­ta­rzach poniżej!

 

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Staroń-Młot

Na pod­sta­wie książ­ki: „Game­sto­ring. Gry biz­ne­so­we dla innowatorów.”

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.