3 ćwiczenia wizualne z książki „Gamestorming”

W szko­le uczo­no nas, że naj­waż­niej­sze jest czy­ta­nie, pisa­nie i aryt­me­ty­ka… Ale czy to praw­da? Co o tym sądzisz? Życie jed­nak rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi i dzi­siej­sze obo­wiąz­ki oraz wyzwa­nia zawo­do­we nie opie­ra­ją się jedy­nie na wyko­ny­wa­niu utar­tych sche­ma­tów – waż­niej­sza jest umie­jęt­ność two­rze­nia i odkry­wa­nia. Nie od dziś wia­do­mo, że wszel­kie odkry­cia i wyna­laz­ki dzi­siej­sze­go świa­ta są dowo­dem na […]

3 ćwiczenia wizualne z książki „Gamestorming” Read More »