Marta Staroń

„Szkolenie oparte na dowodach” – ważne zasady dla trenerów

Jak – opie­ra­jąc się na dowo­dach – wyko­rzy­sty­wać obra­zy i tekst w szko­le­niach? Jakiś czas temu natra­fi­łam na bar­dzo przy­dat­ną książ­kę, znaj­du­ją­cą się w mojej oso­bi­stej biblio­tecz­ce. „Szko­le­nia opar­te na dowo­dach. Porad­nik dla tre­ne­rów” autor­stwa Ruth Colvin Clark to pozy­cja, któ­ra będzie strza­łem w dzie­siąt­kę dla każ­de­go, kto przy­go­to­wu­je pro­gra­my szko­le­nio­we lub sam pro­wa­dzi szko­le­nia. Znaj­dzie w niej stra­te­gie i pomy­sły, opie­ra­ją­ce się na badaniach […]

„Szkolenie oparte na dowodach” – ważne zasady dla trenerów Read More »

Dlaczego Ryśliciel® jest tylko jeden?

Na począt­ku 2013 roku wymy­śli­łam sło­wo „Ryśli­ciel”, będą­ce pro­stą grą słów ryso­wa­nie i myśle­nie. Jako że jestem sło­wo­twór­czą oso­bą, a uży­wa­nie okre­śle­nia „tre­ner myśle­nia wizu­al­ne­go” było po pierw­sze za dłu­gie, a po dru­gie mia­ło ogra­ni­cza­ją­ce zna­cze­nie, chcia­łam mieć okre­śle­nie, któ­re zawie­ra esen­cję tego, co robię. Zaj­mu­ję się rysun­kiem, któ­ry poma­ga myśleć oraz myślę rysun­ka­mi. Jestem ryśli­cie­lem! Tutaj zresz­tą pierw­szy (histo­rycz­ny

Dlaczego Ryśliciel® jest tylko jeden? Read More »

Recenzja książki „Ekonomia. To, o czym dorośli ci nie mówią” Bogusia Janiszewskiego

Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś jak odpo­wie­dzieć 10-let­nie­­mu dziec­ku np. na pyta­nie: co to jest bank?  Albo: od kogo bab­cia dosta­je eme­ry­tu­rę?  Albo: sko­ro mama nie ma pie­nię­dzy na kolej­ną z rzę­du zabaw­kę, to czy nie może sobie ich dodru­ko­wać? Albo: dla­cze­go jed­ne kra­je są bogat­sze, a inne bied­niej­sze? Takie pyta­nia czę­sto pada­ją z ust dzie­ci i padać będą, a rodzi­ce pew­nie rozkładają

Recenzja książki „Ekonomia. To, o czym dorośli ci nie mówią” Bogusia Janiszewskiego Read More »

„Twórcza kradzież”, czyli dziesięć przykazań kreatywności

Jest takie 10 przy­ka­zań, w któ­rych jaw­nie naka­za­na jest kra­dzież i bar­dzo to popie­ram. Mowa tu o 10 przy­ka­za­niach Kre­atyw­no­ści, o któ­rych mowa w książ­ce Austi­na Kle­ona „Twór­cza Kra­dzież” (zobacz eks­trakt z książ­ki sło­wa­mi same­go auto­ra). Zain­spi­ro­wa­na książ­ką o tym tytu­le, chcę Wam przy­bli­żyć naj­waż­niej­sze kwe­stie, któ­re nie­wąt­pli­wie mogą poru­szyć i spra­wić, że pomy­ślisz „ej, fak­tycz­nie, to nie­głu­pie – coś w tym jest!”. W jaki sposób

„Twórcza kradzież”, czyli dziesięć przykazań kreatywności Read More »

3 ćwiczenia wizualne z książki „Gamestorming”

W szko­le uczo­no nas, że naj­waż­niej­sze jest czy­ta­nie, pisa­nie i aryt­me­ty­ka… Ale czy to praw­da? Co o tym sądzisz? Życie jed­nak rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi i dzi­siej­sze obo­wiąz­ki oraz wyzwa­nia zawo­do­we nie opie­ra­ją się jedy­nie na wyko­ny­wa­niu utar­tych sche­ma­tów – waż­niej­sza jest umie­jęt­ność two­rze­nia i odkry­wa­nia. Nie od dziś wia­do­mo, że wszel­kie odkry­cia i wyna­laz­ki dzi­siej­sze­go świa­ta są dowo­dem na

3 ćwiczenia wizualne z książki „Gamestorming” Read More »

Jak kolor wpływa na uczenie się i zdobywanie informacji?

Kolor ubra­nia jako for­ma eks­pre­sji Ulu­bio­ny kolor, jak rów­nież ten, któ­ry naj­czę­ściej ubie­ra­my, może o nas wie­le powie­dzieć. I tak np. nie­któ­rzy nigdy nie zało­żą kolo­ro­wych ciu­chów czy innych ele­men­tów gar­de­ro­by, bo źle się w nich czu­ją – wolą sto­no­wa­ne odcie­nie, nie rzu­ca­ją­ce się w oczy. A już na pew­no nie poka­żą się w nich publicz­nie, ponie­waż nie chcą nad­mier­nie przykuwać

Jak kolor wpływa na uczenie się i zdobywanie informacji? Read More »

Dlaczego Myślenie Wizualne działa?

Powo­dów, dla któ­rych war­to uży­wać pro­ste­go rysun­ku i wizu­ali­za­cji na co dzień jest bar­dzo dużo, poni­żej wymie­niam kil­ka. Po pierw­sze – każ­dy z nas wie, bo sły­szał nie­jed­no­krot­nie tru­izm, że „obraz wart jest tysiąc słów”. I rze­czy­wi­ście tak jest. Obraz rzad­ko kie­dy nie­sie za sobą jed­no­znacz­ną treść – ona nie­mal zawsze jest wie­lo­znacz­na, dzię­ki cze­mu zysku­je­my tyle inter­pre­ta­cji, ile

Dlaczego Myślenie Wizualne działa? Read More »

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.