Jak kolor wpływa na uczenie się i zdobywanie informacji?

Podziel się tym postem z innymi!
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter

kolor_ubranie_nastroj_ekstrawersja_introwersja_marta staron mlotUlu­bio­ny kolor, jak rów­nież ten, któ­ry naj­czę­ściej ubie­ra­my, może o nas wie­le powie­dzieć. I tak np. nie­któ­rzy nigdy nie zało­żą kolo­ro­wych ciu­chów czy innych ele­men­tów gar­de­ro­by, bo źle się w nich czu­ją – wolą sto­no­wa­ne odcie­nie, nie rzu­ca­ją­ce się w oczy. A już na pew­no nie poka­żą się w nich publicz­nie, ponie­waż nie chcą nad­mier­nie przy­ku­wać uwa­gi innych osób. Nie są to raczej oso­by eks­tra­wer­tycz­ne, któ­re to już samym ubra­niem oraz jego kolo­ry­sty­ką dają znać o sobie i swo­im temperamencie.

Dla­te­go też sekre­tem ubra­nia nie jest ono samo, lecz to w jakim jest kolo­rze, odcie­niu itp. Kolo­ry bar­dzo róż­nie na nas oddzia­łu­ją, dla­te­go też  ubie­ra­my się zgod­nie z obec­nym nastro­jem, oka­zją. Poma­ga nam to rów­nież kon­tak­to­wać się z oto­cze­niem, np. oso­by tra­cą­ce bli­skich ubie­ra­ją się na czar­no, aby sym­bo­licz­nie pod­kre­ślić czas żało­by po zmarłym.

nauka_rozwijanie_umiejetnosci_funkcja poznawcza_dekoracja_marta staron mlotKolo­ry to nie tyl­ko for­ma przed­sta­wia­nia i wyra­ża­nia nas samych, ale rów­nież  spo­sób na efek­tyw­niej­szą naukę. Wpły­wa­ją one na ucze­nie się oraz zdo­by­wa­nie i roz­wi­ja­nie nowych umie­jęt­no­ści.  Żeby jed­nak speł­nia­ły swo­ją rolę w nauce, muszą być sto­so­wa­ne w celu uru­cho­mie­nia poszcze­gól­nych funk­cji poznaw­czych, a nie w celach dekoracyjnych.

Autor­ka arty­ku­łu (na koń­cu znaj­dziesz link) wspo­mi­na, że mia­ła w przed­szko­lu swo­ją ulu­bio­ną nie­bie­ską kred­kę, któ­rą naj­czę­ściej wybie­ra­ła do ryso­wa­nia. Póź­niej ten kolor stał się jej ulu­bio­nym i tak pozo­sta­ło do dziś.

wybor_kolor_kredka_dziecko_przedszkole_ulubiony_marta staron mlotWedług psy­cho­lo­gii, wybór kolo­ru kred­ki nie był bez zna­cze­nia (wybra­ła taką, któ­ra  naj­le­piej oddzia­ły­wa­ła na jej mózg). Jest to bar­dzo sym­bo­licz­ny mecha­nizm– np. żół­ty koja­rzy się z emo­cja­mi (stąd czło­wiek lubią­cy żół­ty kolor jest ener­gicz­ny, emo­cjo­nal­ny, sza­lo­ny; czer­wo­ny koja­rzo­ny jest z cia­łem, zmy­sło­wo­ścią, nato­miast zie­lo­ny ze spo­ko­jem, har­mo­nią, rów­no­wa­gą).  Autor­ka wspo­mi­na sło­wa swo­jej mamy, któ­ra mówi­ła o cór­ce, że zawsze była takim „myślą­cym dziec­kiem” (stąd wybór nie­bie­skiej kredki).

Nie­mniej jed­nak jest to głęb­szy temat niż tyl­ko kwe­stia pre­fe­ren­cji. Lou Tetlan, o któ­rym mowa w arty­ku­le, zało­ży­ciel gru­py CID, pro­wa­dzi zespół ludzi, któ­rzy two­rzą pro­gra­my naucza­nia wyko­rzy­stu­jąc neu­ro­lo­gicz­no-psy­cho­lo­gicz­ne uwa­run­ko­wa­nia. Jed­nym z cha­rak­te­ry­stycz­nych zagad­nień, któ­re poru­sza w swo­ich pro­jek­tach jest wła­śnie kolor. Wyod­ręb­nił kil­ka wska­zó­wek  zwią­za­nych z kolo­ra­mi, któ­re mogą pomóc w nauce:

1. Słoneczne kolory

Żół­ty jest kolo­rem naj­ła­twiej­szym do zoba­cze­nia; nie­gdyś naukow­cy myśle­li, że czer­wo­ny, ale wyko­rzy­stu­jąc tech­no­lo­gię „eye-trac­king”, doszli do wnio­sku, że kolo­ry sło­necz­ne są pierw­szy­mi, na któ­rych kon­cen­tru­je się oko. Moż­na to wyko­rzy­sty­wać w róż­nych pre­zen­ta­cjach, kolo­ru­jąc coś naj­waż­niej­sze­go na żół­to (choć tu – uwa­ga! – żół­ty jest jed­no­cze­śnie kolo­rem, któ­ry jeśli jest zbyt w zbyt jasnym odcie­niu: trud­no go zoba­czyć. Stąd też napi­sy na notat­ce, flip­char­cie czy w poka­zie slaj­dów abso­lut­nie nie mogą być w kolo­rze żół­tym, ale jedy­nie zakre­ślo­ne na żół­to). Sam/​a zobacz – jesteś w sta­nie to odczy­tać? żół­ty napis!

2. Lepsze zapamiętywanie

Robie­nie nota­tek na żół­tym papie­rze, a nie bia­łym powo­du­je wzrost zapa­mię­ty­wa­nia, więk­szą efek­tyw­ność nauki; nato­miast nauka na kom­pu­te­rze z żół­tym tłem (jak np. w wir­tu­al­nej apli­ka­cji Note­pad) jest mniej sku­tecz­na niż np. na nie­bie­skim tle.

3. Kolor na pamięć

Pisa­nie kolo­ro­wy­mi mar­ke­ra­mi po tabli­cy pozwa­la na lep­sze zapa­mię­ty­wa­nie (nawet o 25%).

4. Przetwarzanie informacji

Nie powin­ni­śmy oba­wiać się kolo­rów . Kie­dy coś jest kolo­ro­we, mózg lepiej to odczy­tu­je, zwięk­sza się (przy­spie­sza) nasza inte­rak­cja z kolo­ro­wy­mi obiek­ta­mi – kolor skra­ca czas prze­twa­rza­nia infor­ma­cji.

5. Skupienie uwagi

Wyko­rzy­sty­wa­nie kolo­ro­wej kre­ski lub paska na kart­ce z infor­ma­cją zwra­ca więk­szą uwa­gę na nią i spra­wia, że sta­je się bar­dziej istot­na dla czy­tel­ni­ka. Dla peł­ne­go efek­tu kolo­ry powin­ny być bar­dziej żywe niż subtelne.

6. Wpływ koloru na człowieka

mozg_gruczol_kolor_adrenalina_serce_cisnienie_uczen_czerwony_marta staron mlotKolor oddzia­łu­je na funk­cje gru­czo­łów mózgo­wych, może to wobec tego fizycz­nie oddzia­ły­wać na ludzi. Np. czer­wo­ny akty­wu­je przy­sad­kę mózgo­wą, któ­ra akty­wi­zu­je rdzeń nad­ner­czy wydzie­la­ją­cych adre­na­li­nę. Gdy adre­na­li­na ude­rza do krwi, wzrost pozio­my cukru we krwi jest tak duży, że zaczy­na szyb­ciej bić ser­ce, zwięk­sza się czę­sto­tli­wość odde­chów, wzra­sta poziom ciśnie­nia. Zatem jeże­li chce się  uczniom „wbić coś do gło­wy”, nale­ży wydru­ko­wać to na czerwono.

 

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Staroń-Młot 

Na pod­sta­wie arty­ku­łu: 6 Ways Color Affects Lear­ning Kate Everson

http://www.clomedia.com/blogs/6‑mind-over-matter/post/6121-ways-color-affects-learning

Przewiń do góry