Jak kolor wpływa na uczenie się i zdobywanie informacji?

Kolor ubra­nia jako for­ma eks­pre­sji Ulu­bio­ny kolor, jak rów­nież ten, któ­ry naj­czę­ściej ubie­ra­my, może o nas wie­le powie­dzieć. I tak np. nie­któ­rzy nigdy nie zało­żą kolo­ro­wych ciu­chów czy innych ele­men­tów gar­de­ro­by, bo źle się w nich czu­ją – wolą sto­no­wa­ne odcie­nie, nie rzu­ca­ją­ce się w oczy. A już na pew­no nie poka­żą się w nich publicz­nie, ponie­waż nie chcą nad­mier­nie przykuwać …

Jak kolor wpły­wa na ucze­nie się i zdo­by­wa­nie infor­ma­cji? Read More »