Dlaczego Ryśliciel® jest tylko jeden?

Podziel się tym postem z innymi!

Na począt­ku 2013 roku wymy­śli­łam sło­wo „Ryśli­ciel”, będą­ce pro­stą grą słów ryso­wa­niemyśle­nie.

Jako że jestem sło­wo­twór­czą oso­bą, a uży­wa­nie okre­śle­nia „tre­ner myśle­nia wizu­al­ne­go” było po pierw­sze za dłu­gie, a po dru­gie mia­ło ogra­ni­cza­ją­ce zna­cze­nie, chcia­łam mieć okre­śle­nie, któ­re zawie­ra esen­cję tego, co robię. Zaj­mu­ję się rysun­kiem, któ­ry poma­ga myśleć oraz myślę rysun­ka­mi. Jestem ryślicielem!

Tutaj zresz­tą pierw­szy (histo­rycz­ny już wręcz) rysu­nek, na któ­rym to sło­wo poja­wia się po raz pierwszy:

mapa myśli kim jest Klaudia Tolman ryśliciel 2013.03.30

Kie­dy na począt­ku ist­nie­nia sło­wa ryśli­ciel wpi­sy­wa­ło się w wyszu­ki­war­kę Google, poja­wia­ło się pyta­nie „czy cho­dzi­ło Ci o myśli­ciel?”, ale kie­dy infor­ma­cji w sie­ci na temat ryśli­cie­la było dosta­tecz­nie dużo, suge­stia o myśli­cie­lu prze­sta­ła się poprawiać 🙂

Klaudia Tolman czy chodziło o myśliciel1

Sło­wo ryśli­ciel sta­ło się z cza­sem tak popu­lar­ne, że zaczę­ło być w zasa­dzie moim dru­gim imie­niem i moją mar­ką oso­bi­stą. Uży­wa­łam go w wywia­dach dla mediów, roz­mo­wach z klien­ta­mi i na szko­le­niach. Ludzie sły­sze­li ryśli­ciel – myśle­li: Klau­dia Tol­man. A sko­ro tak się sta­ło, to zale­ża­ło mi na tym, aby to zja­wi­sko utrzy­mać. Dla­te­go zde­cy­do­wa­łam się zastrzec tę nazwę 🙂

Co oznacza zastrzeżenie nazwy Ryśliciel®?

Facho­wo rzecz ujmu­jąc jestem jedy­nym na świe­cie pod­mio­tem upraw­nio­nym do uży­wa­nia w kon­tek­ście zawo­do­wym zna­ku towa­ro­we­go Ryśli­ciel® oraz wszel­kich jego form (typu Ryśli­ciel­ka, ryśle­nie, nary­ślo­ne) itd.

Ryśli­ciel® jest zna­kiem towa­ro­wym zastrze­żo­nym w Urzę­dzie Paten­to­wym, obję­tym pra­wem ochron­nym nr R.278129. Ozna­cza to, że na całym tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej pra­wo do jego uży­wa­nia przy­słu­gu­je wyłącz­nie mi – Klau­dii Tol­man oraz tym, któ­rych do tego upo­waż­nię. W prak­ty­ce ozna­cza to, że oso­by zawo­do­wo zaj­mu­ją­ce się myśle­niem wizu­al­nym nie mogą wyko­rzy­sty­wać tego okre­śle­nia bez mojej zgody.

Czy mogę jednak używać bez konsekwencji słów pochodnych od Ryśliciela®, czyli np. ryśleniezaryślporyśl, naryśliłem? itp.

Jeże­li jesteś „zwy­kłym Kowal­skim” i uży­jesz sło­wa pochod­ne­go (jestem fanem ryśle­nia! /​ Ryśli­cie­le, łącz­cie się! /​ ale faj­ne to ryśle­nie! /​ zobacz, co nary­śli­łem, faj­ny ryślu­nek?) np. w jakimś komen­ta­rzu o cha­rak­te­rze nie­ko­mer­cyj­nym, to oczy­wi­ście wszyst­ko jest w porządku 🙂

Dobrą ana­lo­gią jest sło­wo adi­da­sy. Mówi się: kupi­łem sobie adi­da­sy /​ faj­ne ada­sie /​ muszę kupić nowe adi­da­sy! Sło­wo adi­das sta­ło się tak popu­lar­ne, że weszło do potocz­ne­go języ­ka jako syno­nim butów sportowych.

Ale adi­da­sy Adi­da­som® nie rów­ne. Adi­das® jako nazwa pro­duk­tów jest zare­zer­wo­wa­na tyl­ko dla twór­ców tej mar­ki. Nie­mniej fakt, że ludzie uży­wa­ją sło­wa adi­das na okre­śle­nie butów spor­to­wych pew­nie tyl­ko cie­szy wspo­mnia­nych twór­ców, bo świad­czy to o suk­ce­sie i popu­lar­no­ści ich pomy­słu. Ja też się cie­szę, gdy ludzie uży­wa­ją okre­śle­nia ryślenie 🙂

Jeże­li jed­nak zaj­mu­jesz się myśle­niem wizu­al­nym zawo­do­wo, to nie możesz korzy­stać z okre­śle­nia ryśli­ciel i ze słów pochod­nych, bo jest to znak towa­ro­wy zastrze­żo­ny (czy­li na jego koń­cu jest R w kółecz­ku takie jak to ®).

Nikt inny poza oso­ba­mi, któ­re zastrze­gły sobie pra­wo do dane­go zna­ku towa­ro­we­go, nie może wypro­du­ko­wać adi­da­sów o nazwie Adi­das® i nikt też nie może nazy­wać sie­bie Ryśli­cie­lem® w kon­tek­ście biznesowym.

Co się stanie jeżeli jednak wykorzystam określenie „ryśliciel” w kontekście biznesowym?

Bar­dzo zale­ży mi na ochro­nie Ryśli­cie­la, ponie­waż to okre­śle­nie jest czę­ścią mojej mar­ki oso­bi­stej, któ­rą budu­ję wytrwa­le od wie­lu lat. Dla­te­go jeże­li uży­jesz iden­tycz­ne­go lub podob­ne­go sfor­mu­ło­wa­nia w celach zawo­do­wych /​ zarob­ko­wych /​ komer­cyj­nych, zgod­nie z pra­wem mogę poczy­nić odpo­wied­nie kro­ki z tytu­łu naru­sze­nia pra­wa ochron­ne­go na znak towa­ro­wy.

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.