Dlaczego Ryśliciel® jest tylko jeden?

Na począt­ku 2013 roku wymy­śli­łam sło­wo „Ryśli­ciel”, będą­ce pro­stą grą słów ryso­wa­nie i myśle­nie. Jako że jestem sło­wo­twór­czą oso­bą, a uży­wa­nie okre­śle­nia „tre­ner myśle­nia wizu­al­ne­go” było po pierw­sze za dłu­gie, a po dru­gie mia­ło ogra­ni­cza­ją­ce zna­cze­nie, chcia­łam mieć okre­śle­nie, któ­re zawie­ra esen­cję tego, co robię. Zaj­mu­ję się rysun­kiem, któ­ry poma­ga myśleć oraz myślę rysun­ka­mi. Jestem ryśli­cie­lem! Tutaj zresz­tą pierw­szy (histo­rycz­ny …

Dla­cze­go Ryśli­ciel® jest tyl­ko jeden? Read More »