portfolio kategoria rysunki

Dzieńdobrix,
cho na konkurs!

Dzieńdobrix,
cho na konkurs!

Na tej stro­nie znaj­dziesz mate­ria­ły do pro­wa­dzo­nych prze­ze mnie kon­kur­sów, naj­czę­ściej niedorzecznych. 

Część z nich będzie nagra­dza­na pre­zen­ta­mi, część jedy­nie wir­tu­al­nym uści­skiem dło­ni Ryśli­ciel­ki®, ale w każ­dym z nich będzie cho­dzi­ło o dobrą zaba­wę i odro­bi­nę sza­leń­stwa. Ideą kon­kur­sów jest obu­dzić Two­je cie­kaw­skie i twór­cze dziec­ko i dać Tobie oka­zję do kre­atyw­no­ści.

Nagro­dy w zależ­no­ści od kon­kur­sów są róż­ne. Cza­sem jest to nic (poza dobrą zaba­wą), cza­sem piór­nik z maza­ka­mi fir­my Neu­land, cza­sem kupon pie­nięż­ny do wyko­rzy­sta­nia w skle­pie Ryśli­ciel­ki®, cza­sem 30-minu­to­wa Kon­sul­ta­cja Indy­wi­zu­al­na, a cza­sem jesz­cze Pacz­ka Ryślo­dzian­ka, czy­li pacz­ka w któ­rej znaj­dziesz coś nie­spo­dzie­wa­ne­go od Ryślicielki:

nic

piór­nik z maza­ka­mi Neuland

cyfro­wy hajs do Skle­pu Ryślicielki®

30-minu­to­wa Kon­sul­ta­cja Indy­wi­zu­al­na (Zoom)

Pacz­ka Ryślodzianka

nic

piór­nik z maza­ka­mi Neuland

cyfro­wy hajs do Skle­pu Ryślicielki®

30-minu­to­wa Kon­sul­ta­cja Indy­wi­zu­al­na (Zoom)

Pacz­ka Ryślodzianka

„Ludzie nie dla­te­go prze­sta­ją się bawić, że się sta­rze­ją, ale sta­rze­ją się, bo prze­sta­ją się bawić.”MARK TWAIN 

Materiały do konkursów

Konkurs nr 1: Podwójne złamanie

Konkurs trwa do 31.01.2022
!!!KlaudiaTolman Ryśliciel® przy GR IFVP2015

Konkurs nr 1: Podwójne złamanie

Pobierz zdję­cie z moją uha­ha­na facja­tą (zro­bio­ne w cza­sie kon­fe­ren­cji Inter­na­tio­nal Forum of Visu­al Prac­ti­tio­ners w 2015 roku), na któ­rym moja lewa ręka wyglą­da na zwich­nię­tą a szy­ja na poła­ma­ną, dodaj do nie­go tekst i/​lub rysu­nek, tak, żeby było śmiesz­nie, prze­wrot­nie, kre­atyw­nie i nie­ba­nal­nie

Potrak­tuj to jako oka­zję do eks­pe­ry­men­tów! Możesz to zro­bić na papie­rze, w pro­gra­mie cyfro­wym (któ­re­go moż­li­wo­ści chcesz prze­ćwi­czyć), na tabli­cy inte­rak­tyw­nej typu Miro/​Mural, możesz zro­bić z tego laur­kę zupeł­nie na inny temat, albo użyć jako bazy do mema. Możesz mnie z tego zdję­cia zupeł­nie wyciąć (usu­wa­jąc tło) albo użyć tyl­ko twa­rzy z szy­ją. Możesz zasad­ni­czo wszyst­ko (ale nie hej­tuj niko­go)! Do dzieła!

Wyślij swoją pracę poprzez poniższy formularz:

Masz pytania albo propozycje do konkursu? Daj znać!

Dba­my o Two­ją pry­wat­ność. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych poda­nych w for­mu­la­rzu będzie KREATOL Klau­dia Tol­man, ul. Anie­li Krzy­woń 6129, 01 – 391 War­sza­wa, NIP: PL5222733208. Poda­ne dane będą prze­twa­rza­ne w celu obsłu­gi zgło­sze­nia mailo­we­go. Szcze­gó­ły zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych znaj­dziesz w poli­ty­ce pry­wat­no­ści.
Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.