Test na psychofana

Przed Tobą 12 zamknię­tych pytań (z jed­ną pra­wi­dło­wą odpo­wie­dzią), któ­re spraw­dza­ją poziom Two­je­go psy­cho­fań­stwa. Jeśli odpo­wiesz pra­wi­dło­wo na przy­naj­mniej: 9 z 12 pytań (75%), wów­czas dosta­jesz za kom­plet­ną dar­mosz­kę uni­ka­to­wy Słow­nik Ikon Psy­cho­fań­skich, a w nim:

  • 124 rysun­ki,
  • 93 poję­cia,
  • 820 haseł,
  • a to wszyst­ko na 28 sma­ko­wi­tych stro­nach okra­szo­nych rów­nież żar­to­bli­wo-edu­ka­cyj­nym wstę­pem Ryślicielki®. 

Plik ten (wzbo­ga­co­ny kil­ku­na­sto­ma dodat­ko­wy­mi ikon­ka­mi) już wkrót­ce będzie dostęp­ny do kupie­nia w moim skle­pie (za ok. 29 – 45zł), ale Ty jako Psy­cho­fan będziesz miał go za FREE! 🤩 

Ale zapomniałabym o najlepszym: test możesz robić tyle razy, ile masz ochotę 🙂 

Powo­dze­nia! (A umów­my się: to się nie może nie udać 😎)
Przewiń do góry